Podpisywanie dokumentów PDF

Program Reader umożliwia podpisywanie plików PDF i scalanie wprowadzonego podpisu z plikiem. Jeśli wyświetlasz dokument PDF ze strony internetowej, pobierz go na dysk komputera przed rozpoczęciem podpisywania.

Niektóre dokumenty mogą być zabezpieczone przed elektronicznymi podpisami. Takie dokumenty należy wydrukować i podpisać drukowaną kopię.

Podpisywanie dokumentu

Program Reader umożliwia wpisywanie własnego imienia i nazwiska, narysowanie podpisu lub wstawienie obrazu podpisu do dokumentu. Możesz również uzupełnić podpis tekstem – imieniem i nazwiskiem, nazwą firmy, nazwą stanowiska lub datą. Po zakończeniu pracy z dokumentem, podpis stanie się częścią pliku PDF.

 1. Otwórz plik PDF, który chcesz podpisać.

 2. Kliknij ikonę Podpisz na pasku narzędziowym, aby otworzyć panel Podpisz, lub kliknij panel Podpisz.

  Uwaga:

  Jeśli ikona Podpisz nie jest widoczna na pasku narzędziowym, kliknij pasek narzędziowy prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Plik > Dodaj tekst lub podpis.

 3. Aby dodać tekst – imię i nazwisko, czy też nazwę firmy lub stanowiska, kliknij polecenie Dodaj tekst w panelu Muszę złożyć podpis. Kliknij miejsce w dokumencie, w którym chcesz dodać tekst, a następnie wprowadź ten tekst.

  Opcja Dodaj tekst umożliwia dodanie imienia i nazwiska, nazwy firmy lub daty do dokumentu PDF.

 4. (Opcjonalnie) Jeśli dokument wymaga dokonania wyboru, kliknij pozycję Dodaj ptaszek. Kliknij dokument, aby umieścić ptaszek w dokumencie.

 5. W panelu Podpisz kliknij pozycję Umieść podpis.

  Przy pierwszym składaniu podpisu zostanie wyświetlone okno dialogowe opcji Umieść podpis, w którym można utworzyć lub zaimportować podpis.

 6. (Pierwsze składanie podpisu) W oknie dialogowym Umieść podpis wybierz sposób umieszczania podpisu:

  Wpisz podpis

  Wpisz własne imię i nazwisko w polu Wprowadź imię i nazwisko. Program Reader utworzy podpis za użytkownika. Możesz wybrać spośród niewielkiej grupy styli podpisów. Aby wyświetlić inny styl, kliknij pozycję Zmień styl podpisu. Jeśli podpis spelnia twoje oczekiwania, kliknij przycisk Akceptuj.

  Narysuj podpis

  Narysuj własny podpis w polu Narysuj podpis. Jeśli podpis spełnia twoje oczekiwania, kliknij przycisk Akceptuj.

  Użyj obrazu

  Kliknij przycisk Przeglądaj i zlokalizuj plik podpisu. Gdy podpis zostanie wyświetlony w oknie dialogowym, kliknij przycisk Akceptuj.

  Uwaga:

  Jeśli nie dysponujesz obrazem własnego podpisu, podpisz się czarnym tuszem na czystym arkuszu papieru. Zrób zdjęcie arkusza lub zeskanuj go, a następnie prześlij powstały plik obrazu (w formacie JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF lub PDF) do komputera. Nie kadruj obrazu – program Reader zaimportuje sam podpis.

  Podpis można wprowadzić, narysować lub zaimportować. Program Reader będzie używać tego podpisu podczas podpisywania dokumentów PDF w przyszłości.

 7. Kliknij miejsce w pliku PDF, gdzie ma się pojawić podpis.

 8. Aby przenieść lub obrócić podpis lub zmienić jego rozmiar, wykonaj jedną z poniższych czynności.

  A. Wskaźnik Przenieś B. Wskaźnik Zmień rozmiar C. Wskaźnik Obróć 

  Przenieś

  Umieść kursor na podpisie i przeciągnij go w żądane położenie.

  Zmień rozmiar

  Przeciągnij uchwyt narożny, aby zmienić rozmiar podpisu.

  Obróć

  Umieść kursor na uchwycie obrotu (środkowy punkt na górnej krawędzi), a gdy jego kształt zmieni się na okrągłą strzałkę, przeciągnij, aby obrócić podpis.

 9. Kliknij ikonę  lub wybierz polecenie Plik > Zapisz, aby zapisać podpisany dokument.

 10. Po wyświetleniu monitu, „Dodano podpis lub inicjały. Czy chcesz sfinalizować zmiany?”, kliknij przycisk Potwierdź.

 11. Określ położenie pliku, po czym kliknij przycisk Zapisz.

Wysyłanie podpisanego pocztą e-mail

Podpisane dokumenty można wysłać jako załączniki do wiadomości e-mail za pomocą usługi Adobe Acrobat Sign. Usługa Acrobat Sign przechowuje kopię tych dokumentów na koncie online, dzięki czemu łatwo uzyskać do nich dostęp. Możesz zalogować się do usługi Acrobat Sign za pomocą identyfikatora Adobe ID lub utworzyć oddzielne konto.

 1. Gdy dokument zostanie przygotowany i uzupełniony podpisem lub inicjałami użytkownika, kliknij polecenie Wyślij podpisany dokument w panelu Podpisz.

 2. Po wyświetleniu monitu, „Dodano podpis lub inicjały. Czy chcesz sfinalizować zmiany?”, kliknij przycisk Potwierdź i wyślij.

 3. Określ położenie pliku, po czym kliknij przycisk Zapisz.

 4. Po wyświetleniu monitu „Podpisany dokument zostanie wysłany do Acrobat Sign…” kliknij przycisk Wyślij.

 5. Po otwarciu usługi Acrobat Sign w przeglądarce wypełnij żądane pola i kliknij przycisk Dostarcz.

 6. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zarejestrować dokument i zakończyć proces jego wysyłania.

Wysyłanie plików PDF innym użytkownikom do podpisania za pomocą usługi Adobe Acrobat Sign

Możesz wysyłać innym użytkownikom dokumenty, które powinny być podpisane za pomocą usługi Acrobat Sign. Acrobat Sign to usługa online, która pozwala na szybkie podpisywanie dokumentów w przeglądarce internetowej bez konieczności posiadania cyfrowego identyfikatora. Usługa śledzi cały proces podpisywania.

Wszyscy użytkownicy, którzy powinni podpisać dokument, otrzymają wiadomość e-mail z usługi Acrobat Sign informującą ich o tym fakcie. Użytkownik, który otrzyma taką wiadomość, może odwiedzić witrynę Acrobat Sign w celu przejrzenia i podpisania dokumentu. Po złożeniu podpisu strona podpisująca oraz autor dokumentu otrzymają podpisany dokument PDF na własne skrzynki pocztowe. Usługa Acrobat Sign przechowuje podpisany dokument na koncie użytkownika, skąd może zostać przywołany w przyszłości. Aby uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź stronę produktu Adobe Acrobat Sign.

 1. Otwórz plik PDF, który musi być podpisany przez innych.

 2. Otwórz panel Podpisz (kliknij pozycję Podpis po prawej stronie paska narzędzi).

 3. Kliknij pozycję Poproś innych o podpisanie, aby otworzyć panel.

 4. Kliknij Wyślij do podpisania.

 5. Gdy na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „Dokument został wysłany do usługi Acrobat Sign”, kliknij przycisk Przejdź do usługi Acrobat Sign, aby kontynuować.

 6. Po otwarciu witryny Acrobat Sign w przeglądarce internetowej wykonaj polecenia wyświetlane na ekranie, aby wysłać plik PDF.

Podpisywanie przy pomocy identyfikatora cyfrowego

W programie Reader można podpisywać cyfrowym podpisem jedynie te pliki PDF, w których umożliwiono tę czynność użytkownikom tego programu. Jeśli nie masz cyfrowego identyfikatora, możesz go utworzyć postępując zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Identyfikatory cyfrowe.

 1. Otwórz plik PDF, który chcesz podpisać.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Dodawanie podpisu cyfrowego

  Kliknij pozycję Praca z certyfikatami w panelu Podpisz, po czym kliknij polecenie Podpisz z certyfikatem. Narysuj prostokąt, w którym zostanie umieszczony podpis. (Niedostępność tej opcji oznacza, że autor dokumentu PDF nie zezwolił na podpisywanie tego pliku podpisami cyfrowymi).

  Uwaga:

  Jeśli wyświetlasz plik PDF w przeglądarce, kliknij ikonę Podpisz na pasku narzędziowym widocznym na górze okna.

  Pole podpisu cyfrowego

  Jeśli formularz zawiera pole podpisu cyfrowego, kliknij je dwukrotnie, aby otworzyć okno dialogowe Podpisz dokument.

 3. Jeśli nie skonfigurowano podpisów cyfrowych, zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodaj identyfikator cyfrowy. Wykonuj instrukcje wyświetlanie na ekranie, aby utworzyć podpis.

 4. W oknie dialogowym Podpisz dokument wykonaj następujące czynności:

  • Wybierz Podpis z menu Podpisz jako.
  • Wprowadź Hasło dla wybranego podpisu cyfrowego.
  • Wybierz polecenie Wygląd lub Utwórz nowy wygląd.
  • Włącz opcję Zablokuj dokument po podpisaniu, jeśli jest dostępna. Należy ją wybierać tylko wtedy, gdy jesteś ostatnią osobą podpisującą dokument. Zaznaczenie tej opcji spowoduje zablokowanie wszystkich pól, w tym pola podpisu.
 5. Kliknij Podpisz, aby umieścić cyfrowy podpis w pliku PDF.

Aby wyświetlić i podpisać dokument w statycznym, bezpiecznym stanie, włącz Tryb podglądu dokumentu. Treści dynamiczne, jak multimedia i skrypty JavaScript, są zablokowane.

Zarządzanie certyfikatami (zabezpieczone pliki PDF)

Twórca pliku PDF może zaszyfrować dokument przy użyciu certyfikatu w celu weryfikacji cyfrowych podpisów. Certyfikaty otrzymywane od innych osób są przechowywane na liście zaufanych tożsamości. Lista ta przypomina książkę adresową i umożliwia sprawdzenie podpisów osób na otrzymanych od nich dokumentach.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podpisy oparte na certyfikatach.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?