Najnowsze funkcje i zmiany w wydaniu programu Acrobat DC z sierpnia 2020 r.
Acrobat DC

Program Acrobat DC wraz z usługą Adobe Document Cloud jest kompleksowym rozwiązaniem PDF umożliwiającym pracę z ważnymi dokumentami na komputerach, urządzeniach mobilnych oraz w Internecie. Pobierz najnowszą aktualizację programu Acrobat. W menu Pomoc kliknij przycisk Sprawdź uaktualnienie i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces aktualizacji.


Obsługa trybu chronionego (piaskownicy) w programie Acrobat 2020

Przedstawiamy tryb chroniony (piaskownicę) w programach Acrobat Pro 2020 i Acrobat Standard 2020. Wcześniej był on dostępny tylko w programach Acrobat DC i Acrobat Reader.

Tryb chroniony (piaskownica) to podstawowa zmiana architektury i obejmuje wszystkie funkcje i obiegi pracy w programie Acrobat. Domyślnie tryb chroniony jest wyłączony.

Aby włączyć tryb chroniony w programie Acrobat:

  1. W menu wybierz kolejno opcje Edytuj > Preferencje.
  2. W Kategoriach kliknij pozycję Zabezpieczenia (rozszerzone), a następnie wybierz opcję Podczas uruchamiania włącz tryb chroniony (podgląd).
  3. Zamknij program Acrobat i uruchom go ponownie.
Tryb chroniony

Jak sprawdzić, czy tryb chroniony jest włączony?

  • Otwórz Menedżera zadań Windows. Jeśli widoczne są dwa wystąpienia programu Acrobat.exe, w programie Acrobat włączony jest tryb chroniony.

Uwaga:

Firma Adobe testuje nową funkcję trybu chronionego w programie Acrobat. Z tego powodu funkcja może nie być dostępna dla wszystkich użytkowników programu Acrobat.

Ustawianie domyślnego poziomu powiększenia zakładek

Ustawienie domyślnego poziomu powiększenia w opcjach zakładki

Element menu Ustaw domyślny poziom powiększenia zakładki zostanie dodany do opcji zakładki w dokumencie PDF. Podczas tworzenia nowej zakładki możesz z łatwością skorzystać z tej opcji, aby ustawić domyślny poziom powiększenia. Domyślnie zaznaczona jest opcja Użyj powiększenia dziedziczonego.

Ustaw domyślny poziom powiększenia zakładki

Zachowaj numer strony podczas dopasowywania poziomu powiększenia wielu zakładek

Program Acrobat posiada teraz opcję właściwości zakładki, która pozwala zachować numer strony docelowej podczas dostosowywania poziomu powiększenia wielu zakładek.

Opcja zachowania numeru strony docelowej przy dostosowywaniu poziomu powiększenia zakładek
Zakładka > Właściwości > Operacje > Przejdź do strony w tym dokumencie > Edytuj

Porady kontekstowe dotyczące podpisu

W programie Acrobat wyświetlają się porady kontekstowe na wypadek, gdyby użytkownik chciał podpisać dokument po wykonaniu dowolnej z następujących operacji:

  • Utwórz plik PDF
  • Połącz pliki
  • Edytuj plik PDF
  • Organizuj strony

Wskazówki dotyczące narzędzia będą widoczne pierwsze kilka razy przy wykonywaniu dowolnych z powyższych operacji.

Porada kontekstowa prośby o podpisy
Porada kontekstowa po zamknięciu panelu Narzędzia z prawej strony
Porada kontekstowa prośby o podpisy
Porada kontekstowa po rozwinięciu panelu Narzędzia z prawej strony

Powiadomienie prośby o podpis w przypadku dołączenia niepodpisanego pliku PDF do wiadomości e-mail

Program Acrobat wykrywa teraz podpis w dokumencie PDF, a kiedy do wiadomości e-mail zostanie załączony niepodpisany plik PDF , zostanie wyświetlona odpowiednia porada kontekstowa.

Porada kontekstowa w przypadku załączania pliku PDF do wiadomości e-mail
Porada kontekstowa w przypadku załączania pliku PDF do wiadomości e-mail

Uwaga:

Firma Adobe testuje nową funkcję w programie Acrobat DC. Z tego powodu powiadomienie prośby o podpis może nie być dostępne dla wszystkich użytkowników programu Acrobat.

Dodawanie numeracji Batesa do istniejących nazw plików

Do nazw plików można teraz dodawać numerację Batesa w formie przedrostka lub przyrostka. Aby dodać numerację Batesa do nazwy pliku, wpisz żądany %BATES_NUMBER_KEY% w polu Wstaw przed lub Wstaw po w oknie dialogowym Opcje wyjściowe numeracji Batesa.

Dodawanie numeracji Batesa do nazwy pliku

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Dodawanie numeracji Batesa do istniejących nazw plików.

Zwiększona precyzja umieszczania pól formularza i innych elementów w formularzu PDF

Precyzję umieszczania pól formularzy i innych elementów formularza PDF zwiększono obecnie o dwa punkty dziesiętne do jednej dziesięciotysięcznej cala. Pozwoli to na dokładne umieszczanie pól formularza w wybranym miejscu bez konieczności ponownego tworzenia formularza w inny sposób.

Właściwości pola
Właściwości pola wcześniej
Dokładność pola formularza do jednej dziesięciotysięcznej cala
Właściwości pola teraz

Udoskonalone działanie przy wklejaniu skopiowanych adnotacji

Jeśli skopiujesz pole formularza, łącze lub dowolną inną adnotację i wkleisz je na innej stronie lub w innym dokumencie, skopiowana adnotacja zostanie umieszczona w dokładnie takiej samej lokalizacji, co skopiowana adnotacja. Jeżeli adnotacja znajduje się już w danej lokalizacji, skopiowana adnotacja wklei się na środku strony. Na przykład, jeśli skopiujesz hiperłącze znajdujące się w stopce strony i wkleisz je na nowej stronie, hiperłącze wklei się do sekcji stopki na nowej stronie. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach, w których trzeba skopiować i wkleić zestawy rysunków konstrukcyjnych, pól formularzy PDF i innych obiektów.

Zachowanie podczas kopiowania i wklejania pola formularza
Nowe zachowanie — w przypadku kopiowania i wklejania na innej stronie pole formularza zostaje umieszczone dokładnie w tym samym miejscu strony
Zachowanie podczas kopiowania i wklejania pola formularza
Stare zachowanie — w przypadku kopiowania i wklejania na innej stronie pole formularza było umieszczane na środku strony

Nowa opcja Prośba o podpisy w menu Plik

Niezależnie od menu Sign w menu Plik dostępna jest teraz opcja proszenia o podpisy, co ułatwia dostęp i obsługę.

Poproś o podpisy
Plik > Poproś o podpisy

Uwaga:

Firma Adobe testuje nową funkcję w programie Acrobat DC. Z tego powodu opcja Prośba o podpisy może nie być dostępna w menu Plik dla wszystkich użytkowników programu Acrobat DC.

Opcja używania nazwy pliku jako tytułu dokumentu

Zostanie dodana nowa preferencja dokumentu, która umożliwia używanie nazwy pliku jako nazwy dokumentu. Domyślnie opcja ta jest wyłączona. Aby włączyć tę preferencję, przejdź do sekcji Preferencje programu Acrobat, a następnie kliknij opcję Dokumenty w panelu po lewej stronie. W sekcji Ustawienia otwierania zaznacz opcję Zawsze używaj nazwy pliku jako nazwy dokumentu.

Preferencja używania nazwy pliku jako tytułu dokumentu
Edycja > Preferencje (w systemie Windows) lub Acrobat > Preferencje (w systemie macOS)

Uproszczone udostępnianie za pomocą jednego kliknięcia w programie Acrobat Reader

Udostępnianie plików w programie Acrobat Reader jest teraz prostsze. Od teraz trzy oddzielne ikony w prawym górnym rogu paska narzędzi reprezentują opcje Udostępnij łącze, Wyślij za pomocą wiadomości e-mail i Zaproś osoby do pliku PDF. Możesz użyć tych narzędzi, aby udostępnić innym łącze do Twojego pliku, wysłać plik PDF za pomocą wiadomości e-mail lub zaprosić osoby do podglądu lub recenzji Twoich udostępnionych plików.

Narzędzia do udostępniania plików PDF

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Udostępnianie plików PDF.

Inne ulepszenia i poprawki błędów

Ustawianie domyślnej właściwości w narzędziu Miarka

Program Acrobat zachowuje teraz domyślny początek i koniec właściwości linii ustawionych w oknie dialogowym właściwości linii wymiarów.

Właściwości linii wymiarów

W preferencjach programu Acrobat można również ustawiać domyślne właściwości początku i końca linii.

Preferencja programu Acrobat domyślnego końca linii
Nowa preferencja Pomiarów domyślnego początku i końca linii

Czytnik ekranu nie interpretuje operacji myszy przy umieszczaniu notatek za pomocą klawiatury

Urządzenia pomocnicze, np. czytniki ekranu nie interpretowały operacji myszy przy umieszczaniu notatek i nie przedstawiały instrukcji użycia klawiatury. Na przykład zmiana położenia komentarza notatki w pliku PDF za pomocą klawiatury była niemożliwa. Ten błąd został teraz naprawiony. Użytkownicy korzystający z urządzeń pomocniczych mogą teraz zmienić położenie komentarza za pomocą klawiatury, korzystając z klawiszy, np. tabulatora, spacji, strzałki w górę, w dół, w lewo, w prawo.

Ulepszenia dostępności

Program Acrobat wyświetla teraz stany postępów, takie jak generowanie recenzji, otwieranie recenzji i pobieranie operacji do czytników ekranu.

Dostępność okna dialogowego Drukowanie za pomocą klawiatury w macOS

Wszystkie opcje w oknie dialogowym Drukowanie są teraz dostępne przy użyciu klawiatury. Można teraz używać klawiatury, aby poruszać się po opcjach dostępnych w oknie dialogowym Drukowanie programu Acrobat w systemie macOS.

Poprawki dotyczące nieprawidłowych ciągów UTF16/8

Ulepszono podstawową infrastrukturę, naprawiając błędy związane z ciągiem UTF-16 w funkcjach JavaScript.

Udoskonalenia wydajności w implementacji technologii zwanej „piaskownicą”

W trybie chronionym wprowadzono kilka udoskonaleń i poprawek:

  • Dodano obsługę środowiska wirtualnego i AMT. Piaskownica jest teraz obsługiwana we wszystkich środowiskach.
  • Usprawniono czas uruchamiania aplikacji o 16%.


 

Masz pytanie dotyczące nowych funkcji? Napisz do nas na prywatnym czacie na Facebooku .