Zobrazení fotografií a videí v aplikaci Elements Organizer

O zobrazení Média

Náhled Média zobrazuje miniatury souborů médií v ústřední části (mřížce) aplikace Elements Organizer. Zobrazit lze média (miniatury fotografií, videosouborů a zvukových souborů) v albech, složkách a katalozích. V zobrazení Média můžete vybrat položky a připojit k nim visačky klíčových slov, přidat je do projektů nebo je upravit.

Zobrazení Média je výchozí. Chcete-li se do něj vrátit z jiných zobrazení, klikněte na kartu Média.

Nastavení předvoleb zobrazení pro náhled Média

 1. Kliknutím na kartu Média otevřete náhled Média.
 2. Proveďte některou z následujících akcí:
  • (Windows) Zvolte Úpravy > Předvolby > Všeobecné.

  • (Mac OS) Adobe Elements Organizer > Předvolby > Všeobecné.

 3. Dle potřeby nastavte volby zobrazení, například následovně:
  • Velikost tisku: Zadejte velikost výtisku média.

  • Datum (Nejnovější první): Chcete-li obrazy v rámci jednoho dne řadit od nejnovějších, zvolte V rámci každého dne zobrazit od nejnovějších. Chcete-li jako první zobrazit starší fotografie, vyberte možnost Zobrazit nejstarší první v nabídce Každý den.

  • Formát data: Vyberte formát data, které jste zobrazili pro časové razítko fotografií. Tato volba není dostupná pro některé jazyky.

  • Umožnit změnu velikosti fotografie: Chcete-li změnit velikost fotografie na více než 100 % skutečné velikosti, až na maximální možnou velikost dostupného prostoru, zaškrtněte Povolit změnu velikosti fotografií. Chcete-li zobrazit malé obrázky ve skutečné velikosti, i když je k dispozici více prostoru pro zobrazení, zrušte zaškrtnutí této možnosti.

  • Použít systémové písmo: Chcete-li v uživatelském rozhraní aplikace Elements Organizer zobrazit text pomocí písem z operačního systému počítače, vyberte možnost Použít systémové písmo.

  • Upravit datum a čas kliknutím na data miniatur: Chcete-li upravit podrobnosti data a času, klikněte na fotografii a vyberte možnost Upravit datum a čas kliknutím na data miniatur.

  • Obnovit všechny výstražné dialogy: Chcete-li povolit zobrazení dialogových oken, u kterých jste zvolili, že se již nemají zobrazovat, klikněte na Obnovit všechny výstražné dialogy.

  • Obnovit výchozí nastavení: Kliknutím na toto tlačítko obnovíte všeobecné předvolby zobrazení na výchozí nastavení.

Ikony zobrazení Média

Některé z následujících ikon se zobrazí pouze vyberete-li volbu Detaily, jiné se zobrazí vždy. Kliknutím na možnost Zobrazit > Podrobnosti zobrazíte podrobnosti o souboru.

Ikona balíčku 

Označuje miniaturu zastupující balíček fotografií.

Ikona sady verzí 

Označuje miniaturu zastupující balíček upravovaných verzí fotografie.

Ikona skupiny video scén

Určuje, zda miniatura reprezentuje video scénu skupiny video scén.

Ikona videa 

Označuje miniaturu zastupující videoklip.

Ikona zvuku 

Označuje miniaturu obsahující zvukový popisek.

Ikona více visaček klíčových slov  

Označuje, zda je k souboru médií přiřazeno více než pět visaček klíčových slov Umístěním ukazatele na ikonu visačky klíčových slov zobrazíte název visačky klíčových slov.

Ikony visaček klíčových slov

Označuje konkrétní visačky klíčových slov připojené k souboru médií.

Ikona alba  

Označuje obsah alba.

Ikona skryté fotografie

Označuje, že miniatura je skrytý soubor.

Ikona projektu 

Označuje miniaturu, která je použita v projektu.

Ikona fotografického projektu 

Označuje fotografii, která je součástí vícestránkového projektu.

Hvězdičky hodnocení 

zobrazuje hodnocení fotografie na stupnici pěti hvězdiček.

Visačka pro označení osob

Označuje, že k fotografii byla přidána visačka pro označení osob.

Inteligentní visačka (Pouze v aplikaci Elements 12 a ve starších verzích)

Zobrazuje, že u souboru médií je použita inteligentní visačka.

Uspořádání souborů v zobrazení Média

 1. Soubory médií lze v mřížce zobrazit různým způsobem pomocí jejich uspořádání na základě možností dostupných v rozbalovací nabídce Uspořádat podle.

  Vyberte z následujících možností zobrazení v nabídce Uspořádat podle:

  Importovaná dávka

  Zobrazí média soubor v dávkách, ve kterých byly importované a ukazuje, jakým způsobem.

  Nejnovější

  Zobrazí poslední pořízené nebo importované soubory médií jako první. (V rámci jednoho dne jsou soubory médií řazeny podle doby pořízení od nejstarších, pokud není v dialogovém okně Předvolby určeno jinak.) Pořadí Nejnovější první je vhodné, pokud k importovaným souborům médií přidáte visačky.

  Nejstarší

  Zobrazí soubory médií podle časového razítka, nejstarší importované soubory se přitom zobrazí jako první.

  Název

  Zobrazuje multimediální soubory v abecedním pořadí podle názvu.

Skrytí a zobrazení souborů médií v zobrazení Média

Soubory médií můžete označit, abyste skryli jejich zobrazování v zobrazení Média a zároveň je nemuseli odstraňovat ze svého pevného disku. Volitelně můžete skryté soubory nechat dočasně znovu zobrazit nebo můžete jejich značky zrušit, takže tyto soubory zůstanou natrvalo viditelné.

Skrytí souborů médií zrušením označení

 1. Vyberte soubory médií, které chcete skrýt. Kliknutím klávesou Shift na první a poslední soubor médií skupiny sousedících souborů, vyberete celou tuto skupinu. Kliknutím na klávesu Ctrl na nesousedící soubory je vyberete.
 2. Vyberte položku Úpravy > Viditelnost > Označit jako skryté a označte soubory médií, které chcete skrýt.

  V levém dolním rohu každého souboru médií se objeví ikona Skryté.

 3. Chcete-li v aplikaci Elements Organizer skrýt vybrané soubory médií, vyberte položku Úpravy >  Viditelnost a pak vyberte volbu Skrýt skryté soubory.
  Poznámka:

  Můžete také kliknout pravým tlačítkem/klávesou Control na miniatury a vybrat příklad Viditelnost z kontextové nabídky.

Zobrazování souborů médií jako skrytých

 1. Vyberte položku Úpravy > Viditelnost a zvolte jeden z následujících příkazů:

  Zobrazit všechny soubory

  zobrazí skryté soubory spolu se soubory, které nejsou skryté.

  Zobrazit pouze skryté soubory

  Zobrazí v aplikaci Elements Organizer pouze skryté soubory.

  Poznámka:

  Můžete také kliknout pravým tlačítkem/klávesou Control na miniatury a vybrat příklad Viditelnost z kontextové nabídky.

Odstranění ikony Skryté od souborů médií

 1. V zobrazení Média zobrazíte soubory média jako skryté pomocí možnosti Zobrazit > Skryté soubory > Zobrazit všechny soubory.
 2. Vyberte soubory médií, ze kterých chcete odstranit ikonu Skryté.

  Kliknutím klávesou Shift na první a poslední fotografii skupiny sousedících fotografií vyberete celou tuto skupinu. Chcete-li vybrat nesousedící fotografie, klepněte se stisknutou klávesou Ctrl.

 3. Vyberte položku Úpravy > Viditelnost > Označit jako Viditelné.
  Poznámka:

  Můžete také kliknout pravým tlačítkem/klávesou Control na miniatury a vybrat příklad Viditelnost z kontextové nabídky.

Zobrazení a správa souborů podle složek

Panel Moje složky zobrazuje složky, ze kterých lze soubory médií dále uspořádat do alb. Panel Moje složky se zobrazuje v levém podokně pod položkou Alba. Z tohoto panelu lze spravovat složky, přidávat soubory do katalogu a přidávat nebo odstranit složky ze stavu Sledovat složky (pouze Windows).

Struktura složek se zobrazuje ve dvou zobrazeních.

Stromové zobrazení

Na panelu Složky můžete přepínat mezi zobrazeními Strom a Seznam. Pomocí zobrazení Strom určíte fyzické umístění média v této složce. Podložky složky se ve výchozím nastavení stromového zobrazení nezobrazují. Vyberte složku, klikněte pravým tlačítkem a volbou Zobrazit všechny podsložky zobrazíte podložky složky.

Přepínání mezi zobrazeními Strom a Seznam

Zobrazit podsložky

Prosté zobrazení složky

toho zobrazení se v panelu Složky objevuje ve výchozím nastavení. Prosté zobrazení složky je základní struktura a kliknutím na jakoukoli složku zobrazíte média ve složce.

Ve výchozím nastavení panel složky zobrazuje všechny složky na pevném disku, ze kterého se média importovala do aplikace Elements Organizer.

Složky, které obsahují spravované soubory, mají ikonu Spravovaná složka . Spravované soubory jsou soubory, které jste ručně nebo automaticky importovali do katalogu. Sledované složky mají ikonu Sledovaná složka 

Poznámka:

Možnost Sledované složky je pro síťové jednotky deaktivována. Funkce Sledovaná složka je dostupná také pouze v systému Windows.

Aplikace Elements Organizer automaticky importuje kompatibilní soubory uložené ve sledovaných složkách. Složky, které jsou spravované i sledované, mají ikonu Sledovaná a spravovaná složka.


Soubory ve složce lze prohlížet a provádět s nimi různé operace pomocí voleb dostupných v panelu Mé složky.

 1. Hierarchie Složka se zobrazuje v levé části aplikace Organizer na kartě Moje složky a miniatury snímků se zobrazují v mřížce.
 2. Kliknutím na složku zobrazíte v ní obsažené soubory médií. Miniatury souborů v dané složce se zobrazují v mřížce zobrazení Média.
 3. Chcete-li přidat soubory ze složky do alba, vyberte složku a soubory médií přetáhněte z mřížky do alba.
 4. Chcete-li spravovat soubory a složky, vyberte složku z nabídky Moje složky a proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Vyberte složku, ze které chcete přesunout soubor do jiné složky.

  • Chcete-li přesunout soubor do jiné složky, přetáhněte jeho miniaturu v zobrazení Média do cílové složky na panelu složek.

  • Chcete-li složku zobrazit v Průzkumníkovi, klikněte pravým tlačítkem/klávesou Control do panelu hierarchie složek a vyberte možnost Zobrazit v Průzkumníkovi (Windows)/Zobrazit v aplikaci Finder (Mac OS).

  • (pouze na Windows) Chcete-li složku přidat nebo odstranit ze stavu sledované složky, klikněte pravým tlačítkem v levém panelu a zvolte Přidat do sledovaných složek nebo Odstranit ze sledovaných složek.

  • Chcete-li složku přejmenovat, klikněte v panelu hierarchie složek pravým tlačítkem/klávesou Control a zvolte Přejmenovat složku. Pak zadejte nový název.

  • Chcete-li složku odstranit, klikněte v panelu hierarchie složek pravým tlačítkem/klávesou Control a zvolte Odstranit složku.

  • Z panelu složek lze vytvářet okamžitá alba. Všechny snímky ve vybrané složce se přidají do okamžitého alba. Chcete-li okamžitě vytvořit album podle názvu složky, vyberte složku, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Vytvořit okamžité album.

Určení zobrazovaných typů médií

 1. V zobrazení Média zvolte Zobrazení > Typy médií > [typ souboru].

Změna velikosti, obnovení nebo skrytí miniatur médií pomocí lišty Zvětšit

Můžete změnit velikost miniatur souborů médií, nebo je obnovit po úpravách v jiné aplikace. Také je možné miniatury rychle otočit tak, aby se v okně zobrazovaly správně.

 • Chcete-li přírůstkově změnit velikost miniatury, přetáhněte jezdec na liště Zvětšit.
 • Chcete-li zobrazit nejmenší možné miniatury, posuňte lištu Zvětšit úplně doleva (na začátek jezdce).
 • Chcete-li zobrazit jeden soubor médií, lištu Zvětšit posuňte úplně doprava (na konec jezdce).
 • Chcete-li obnovit zobrazení miniatur, zvolte Zobrazení > Obnovit.
 • Chcete-li snímek otočit proti směru hodinových ručiček, klikněte na možnost Otočit vlevo v podokně úkolů; pokud snímek chcete otočit ve směru hodinových ručiček, klikněte na možnost Otočit vpravo .

Výběr souborů v zobrazení Média

Vyberte soubor médií v zobrazení Média, se kterým chcete pracovat. Vybraná miniatura je zvýrazněna tmavě modrou barvou.

 1. Proveďte některou z následujících akcí:
  • Chcete-li vybrat jednu položku, klepněte na její miniaturu.

  • Chcete-li vybrat více sousedních položek, přidržte klávesu Shift a klikněte na první a poslední položky, které chcete vybrat.

  • Chcete-li vybrat více nesousedících položek, přidržte klávesu Ctrl/Cmd a klikněte na požadované položky.

  • Chcete-li vybrat nebo odznačit všechny položky v zobrazení Média, zvolte Úpravy > Vybrat vše, nebo Úpravy > Odznačit.

Zobrazení a úpravy podrobností souborů médií

Můžete zvolit, zda chcete u jednotlivých miniatur v zobrazení Média zobrazovat podrobnosti a způsob zobrazování určitých podrobností. Můžete také přidávat a upravovat popisky, včetně zvukových popisků, a přidávat a  upravovat informace o datu a času.

Úprava podrobností souborů médií

Můžete upravit informace související se souborem médií. Upravit lze například datum, připojené visačky, název souboru, popisku a zvukový popisek.

 1. Proveďte v zobrazení Média jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li upravit nebo přidat popisek, vyberte možnost Zobrazit > Podrobnosti, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Přidat popisek.

  • Chcete-li přidat, slyšet nebo upravit zvukový popisek, vyberte možnost Zobrazit > Podrobnosti a dvakrát klikněte na fotografii. Klikněte na tlačítko Nahrát zvukový popisek .

  • Chcete-li změnit datum přiřazené souboru médií, vyberte miniaturu a možnost Upravit > Upravit datum a čas. Zadejte možnosti ze zobrazených dialogových oken.

  Poznámka:

  Data lze změnit jedním kliknutím. Chcete-li tuto funkci povolit, vyberte možnost Upravit > Předvolby > Všeobecné (Windows), nebo Adobe Elements Organizer > Předvolby > Všeobecné (Mac OS). V dialogovém okně Předvolby funkci vyberte. Klikněte na datum a proveďte požadované změny.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.