Podle pokynů uvedených v tomto dokumentu můžete vyřešit běžné problémy s tiskem v aplikaci Adobe Photoshop.

Pokud potřebujete vyřešit specifický problém s tiskem, zkuste prohledat znalostní bázi podpory společnosti Adobe.

Na úvod

Před hledáním řešení problému zjistěte jeho příčinu.

Zjištění příčiny problému s tiskem

 1. Vytvořte obraz v režimu RGB o velikosti 2 x 2 palce s rozlišením 72 ppi, nakreslete do něj čáru a vytiskněte jej.

  Stáhnout

 2. Zkuste vytisknout odlišný typ souboru (například soubor ve formátu prostého textu) z jiné aplikace (například z aplikace Microsoft Word nebo TextEdit).
  • Pokud se soubor vytiskne, nejedná se o systémový problém, ale o problém specifický pro aplikaci Photoshop. Na tisk však může mít vliv i způsob, jakým aplikace Photoshop komunikuje se systémem. Pokračujte krokem 3, abyste vyloučili možné příčiny problému na úrovni systému.
  • Pokud se soubor nevytiskne správně, jedná se o problém v celém systému. Netýká se tedy pouze aplikace Photoshop nebo určitých souborů. Příčinou může být nedostatek systémových prostředků, nedostatek paměti v tiskárně nebo problém s propojením počítače a tiskárny. Pokračujte krokem 3, abyste vyloučili nejpravděpodobnější příčiny problému na úrovni systému.
 3. Restartujte počítač a zkuste obraz vytisknout znovu.
  • Pokud se vytiskne správně, je možné, že v počítači nebylo k dispozici dostatek paměti nebo prostředků.
  • Pokud se nevytiskne správně, pokračujte krokem 4.
 4. Vypněte tiskárnu alespoň na 15 sekund, aby se vyprázdnila paměť, a poté ji znovu zapněte a zkuste obraz vytisknout.
  • Pokud se vytiskne správně, byla paměť tiskárny plná.
  • Pokud se nevytiskne správně, pokračujte krokem 5.
 5. V případě, že používáte síťovou tiskárnu, zkuste obraz vytisknout z jiného počítače.
  • Pokud se vytiskne správně, může v prvním počítači docházet k problému s připojením k tiskárně nebo síti. Chcete-li problém vyřešit, obraťte se na správce sítě, nahlédněte do dokumentace k síti nebo kontaktujte výrobce tiskárny.
  • Pokud se nevytiskne správně, pokračujte krokem 6.
 6. Vytiskněte obraz na jiné tiskárně.

  • Pokud se vytiskne správně, je možné, že se první počítač nemůže připojit k tiskárně. Příčinou mohou být například problémy s komunikací, hardwarem nebo pamětí. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta a správně zapojena, a poté spusťte samočinný test tiskárny, který ověří, zda funguje správně. Pokyny naleznete v dokumentaci dodané spolu s tiskárnou, případně kontaktujte jejího výrobce. Pokud používáte síťovou tiskárnu, můžete požádat o pomoc správce sítě.
  • Pokud se soubor nevytiskne správně, přečtěte si část Řešení problémů s tiskem souborů z jakékoli aplikace v tomto dokumentu.

Řešení problémů s tiskem konkrétního obrazu z aplikace Photoshop

Pokud máte problémy s tiskem jednoho obrazu z aplikace Photoshop, proveďte následující kroky v uvedeném pořadí. Po dokončení postupu vždy zkuste soubor vytisknout.

1. Obnovte předvolby tisku obrazu.

Před výběrem možnosti Soubor > Tisknout stiskněte mezerník. Tím obnovíte případné předvolby tisku uložené v obrazu. 

2. V ovladači tiskárny zkontrolujte následující možnosti.

 • V nastavení tisku zkontrolujte, zda je vybrána odpovídající velikost papíru. 
 • Podle způsobu podávání papíru do tiskárny nastavte volbu způsobu podávání papíru. Pokud je vybrána nesprávná volba, může být obrázek oříznutý nebo umístěný na nesprávné části stránky, případně se může vytisknout pouze jeho část.
 • Zkontrolujte způsob zpracování papíru. Pokud například používáte ovladače společnosti Epson, vyberte možnost Zpracování papíru a zkontrolujte, zda nastavení Cílová velikost papíru odpovídá použitému papíru. Jestliže tomu tak není, vyberte možnost Přizpůsobit velikosti papíru a změňte nastavení Cílová velikost papíru na odpovídající velikost. Následně podle potřeby zrušte výběr možnosti Přizpůsobit velikosti papíru. U jiných výrobců tiskáren může být nastavení obdobné.
 • V nastavení tiskárny zkontrolujte, zda je zvolen správný typ média.
 • Pokud ovladač nepodporuje 16bitový tisk, zrušte výběr 16bitového výstupu.

3. Uložte obraz jako nový soubor.

Uložte dokument znovu pomocí možnosti Soubor > Uložit jako a zadejte nový název. Při použití příkazu Uložit jako vytvoří aplikace Photoshop soubor znovu.

4. Rastrujte nebo slučte vrstvy obrazu.

Při tisku obrazu z aplikace Photoshop se vytiskne pouze viditelný obsah. Rastrováním nebo sloučením vrstev můžete docílit lepších výsledků při tisku.

Důležité upozornění: Po rastrování nebo sloučení vrstev obrazu již nebude možné měnit upravitelný obsah, jako například text nebo inteligentní objekty. Před provedením těchto kroků vytvořte záložní kopii obrazu.

Rastrování vrstev:

 1. Vyberte vrstvy, které chcete rastrovat.

 2. Zvolte možnost Vrstva > Rastrovat a poté z podnabídky vyberte požadovanou možnost.

Další informace o rastrování vrstev naleznete v části Rastrování vrstev.

Chcete-li sloučit vrstvy obrazu, zvolte možnost Vrstva > Do jedné vrstvy.

Další informace o sloučení vrstev obrazu naleznete v části o sloučení a obtisknutí vrstev.

5. Vytiskněte soubor se složenými barvami.

Pokud dochází k problémům při tisku barevných výtažků obrazu, vytiskněte soubor se sloučenými barvami, abyste ověřili, zda je příčinou výtažek. Při tisku obrazu se složenými barvami se všechny barvy vytisknou v jednom výtažku.

Pokud problém přetrvává i po provedení výše uvedených kroků, může být soubor poškozený. Příčinou může být také problém při komunikaci aplikace Photoshop se systémem. Další kroky řešení potíží najdete v části Řešení problémů s tiskem z aplikace Photoshop na jakoukoli tiskárnu.

Řešení problémů s tiskem souborů z jakékoli aplikace

Pokud z počítače nelze vytisknout žádný soubor, kontaktujte podporu společnosti Apple, technickou podporu společnosti Microsoft nebo výrobce tiskárny. Ověřte, zda je tiskárna zapnutá, a zkontrolujte připojení tiskárny k počítači. Někdy stačí k vyřešení problému pouze zapojit odpojený kabel.

Na tisk mohou mít vliv také některé změny v počítači, jako například:

 • změna hardwaru nebo aktualizace softwaru,
 • nový hardware nebo software,
 • upgrady nebo aktualizace operačního systému,
 • odebrání softwaru,
 • instalace nebo odebrání písem,
 • připojení k síti nebo změny konfigurace sítě,
 • změna uspořádání souborů na pevném disku nebo jejich vymazání.

Změny provedené v počítači si vždy poznamenejte. Usnadní vám to řešení potíží s tiskem i jiných problémů. Pokud problém přetrvá, postupujte podle dalších odpovídajících částí tohoto dokumentu.

Podívejte se také do těchto dokumentů týkajících se odstraňování problémů s tiskem, které poskytují společnosti Apple (pro systém macOS) a Microsoft (pro systém Windows).

Řešení problémů s tiskem z aplikace Photoshop na jakoukoli tiskárnu

Pokud máte problémy s tiskem z aplikace Photoshop, proveďte následující kroky v uvedeném pořadí. Po dokončení každého postupu zkuste, zda tisk funguje.

1. Zkontrolujte, zda počítač splňuje minimální systémové požadavky aplikace Photoshop.

Aktuální přehled systémových požadavků najdete na stránce Systémové požadavky | Photoshop.

2. Aktualizujte ovladač tiskárny.

Mnoho výrobců tiskáren často aktualizuje softwarové ovladače. Pokud jste v nedávné době neaktualizovali ovladač tiskárny, kontaktujte jejího výrobce a požádejte jej o aktuální ovladač nebo si jej stáhněte z webových stránek výrobce.

3. Odstraňte ze systému dočasné soubory (pouze v systému Windows).

Pokud je v počítači velké množství dočasných souborů, může aplikace Photoshop při tisku zdánlivě či skutečně přestat reagovat.

Podrobnosti najdete v následujících článcích: 

4. Ověřte, zda má tiskárna dostatek paměti.

Ověřte, zda má tiskárna dostatek paměti pro tisk všech prvků na stránce. Pro tisk v rozlišení 300 dpi potřebuje tiskárna alespoň 2 MB paměti RAM. Pro tisk v rozlišení 600 dpi potřebuje tiskárna alespoň 4–6 MB paměti RAM. Informace o určení dostupné paměti tiskárny viz dokumentace k tiskárně.

5. Znovu vytvořte instanci tiskárny (pouze v systému Mac OS).

Opětovné vytvoření instalace tiskárny:

 1. V okně Předvolby systému vyberte položku Tisk a skenování.

 2. Vyberte tiskárnu a klikněte na tlačítko minus (-).

 3. Klikněte na tlačítko plus (+).

 4. Vyberte tiskárnu nebo zadejte její adresu IP a klikněte na tlačítko Přidat.

6. Znovu vytvořte soubor předvoleb aplikace Photoshop.

Znovu vytvořte soubor předvoleb aplikace Photoshop, abyste zamezili problémům způsobeným poškozeným souborem předvoleb.

Postup opětovného vytvoření souboru předvoleb je vysvětlen ve výukovém videu Obnovení předvoleb aplikace Photoshop.

Poznámka: Pokud postupujete podle tohoto řešení, vytvoří aplikace Photoshop nový soubor předvoleb, takže přijdete o nastavení uložená v původním souboru předvoleb. Původní soubor předvoleb však v kroku 3 přejmenujete. Pokud tedy zjistíte, že problém není způsoben souborem předvoleb, můžete původní vlastní nastavení obnovit. Stačí vrátit soubor předvoleb do původního umístění.

7. Přesuňte obraz na místní pevný disk.

Jestliže je soubor uložen na vyměnitelné jednotce (například na disku USB) nebo síťové jednotce, přesuňte jej na pevný disk. Společnost Adobe doporučuje, abyste soubory ukládali na pevný disk a také je z něj otevírali a tiskli. Předejdete tak případným problémům nebo poškození souborů.

8. Uvolněte více místa na disku.

Zajistěte, aby byl na systémovém disku nebo disku, na kterém je soubor uložen, dostatek volného místa. Podle doporučení společnosti Adobe by mělo být volného místa tři- až pětkrát více, než je velikost tištěného souboru.

Chcete-li uvolnit místo na disku, vyhledejte v počítači dočasné soubory (.tmp) a odstraňte je. Také můžete vymazat dočasné soubory internetu nebo odebrat nepotřebné programy. Pokyny k vymazání dočasných souborů internetu naleznete v dokumentaci k webovému prohlížeči. Pokyny k odebrání programů naleznete v dokumentaci k daným programům.

V systému Windows můžete místo na disku rovněž uvolnit vynecháním souboru tiskové fronty, který při tisku ukládá na systémový disk dočasné soubory. Pokyny k vynechání souboru tiskové fronty najdete v dokumentaci k systému Windows, případně se obraťte na technickou podporu společnosti Microsoft.

9. Vytiskněte dokument na místní tiskárně.

Pokud tisknete na síťovou tiskárnu, zkuste soubor vytisknout z počítače, který je přímo připojen k místní tiskárně.

Jestliže se soubor vytiskne správně, mohou být příčinou potíže se sítí, případně problémy s tiskárnou nebo jejími ovladači. Obraťte se na správce sítě, nahlédněte do dokumentace k tiskárně nebo požádejte o pomoc výrobce tiskárny.

10. Před spuštěním aplikace Photoshop ukončete všechny ostatní aplikace.

Některé aplikace nebo služby mohou způsobovat problémy, pokud jsou spuštěny spolu s aplikací Photoshop. Před tiskem z aplikace Photoshop zakažte položky, které se zavádí při spuštění počítače.

Pokud máte počítač Mac, spusťte jej v bezpečném režimu (Safe Boot). V tomto režimu je k dispozici maximální množství paměti RAM a minimalizuje se pravděpodobnost konfliktu aplikace Photoshop s jinou aplikací nebo službou na pozadí. Pokyny a nápovědu ke spuštění počítače v bezpečném režimu najdete v článku o spuštění systému Mac OS X v bezpečném režimu (článek HT1455 na webu podpory společnosti Apple). Případně se obraťte na podporu společnosti Apple.

Pokud používáte systém Windows, najdete podrobné informace v článku Vypnutí položek a služeb zaváděných při spuštění | Windows.

11. Optimalizujte výkon aplikace Photoshop.

Řešení problémů s tiskem na tiskárnu s podporou jazyka PostScript

Pokud máte problémy s tiskem z aplikace Photoshop na tiskárnu s podporou jazyka PostScript, proveďte následující kroky v uvedeném pořadí. Po dokončení každého postupu zkuste, zda tisk funguje.

Upozornění: U některých řešení je potřeba změnit vlastnosti ovladače tiskárny. Umístění jednotlivých vlastností se může lišit v závislosti na tiskárně a ovladači tiskárny. Technická podpora společnosti Adobe proto nemůže poskytnout přesné informace u umístění jednotlivých vlastností. Další informace získáte od výrobce tiskárny nebo v dokumentaci k tiskárně.

1. Aktualizujte soubor PPD.

Soubor PPD (PostScript Printer Description) popisuje možnosti tiskárny s podporou jazyka PostScript, jako jsou okraje, barva a rozlišení. Nesprávné nebo neaktuální soubory PPD mohou prodloužit dobu tisku nebo způsobit problémy. V ovládacím panelu Tiskárny nastavte pro tiskárnu soubor PPD doporučený výrobcem.

Soubor PPD určený pro vaši tiskárnu získáte od výrobce.

2. Nastavte v ovladači tiskárny generování optimalizovaného kódu PostScript (pouze v systému Windows).

Pokud v ovladači nastavíte generování kódu PostScript, který je optimalizovaný pro přenositelnost a má binární formát, minimalizují se změny měřítka prováděné ovladačem, čímž lze předejít ztrátě částí obrazů.

Generování optimalizovaného kódu PostScript ovladačem tiskárny nastavíte následujícím způsobem:

 1. V nabídce Start vyberte možnost Ovládací panely a poté možnost Tiskárny.
 2. Pravým tlačítkem klikněte na tiskárnu a z místní nabídky zvolte příkaz Vlastnosti.
 3. Klikněte na kartu Obecné.
 4. Klikněte na tlačítko Předvolby tisku a poté na tlačítko Upřesnit.
 5. Rozbalte položku Možnosti dokumentu a následně rozbalte položku Možnosti jazyka PostScript.
 6. Nastavte volbu Možnost výstupu ve formátu PostScript na možnost Optimalizovat pro přenositelnost.

3. Nainstalujte ovladač tiskárny, který je kompatibilní s vaším operačním systémem (pouze v systému Windows).

Pokud používáte síťovou tiskárnu, nainstalujte ovladač tiskárny, který je kompatibilní s vaším operačním systémem. Tiskové servery někdy neposkytují ovladače pro operační systémy klientských počítačů. Je tedy možné, že používáte ovladač tiskárny, který je vhodný pro operační systém tiskového serveru, ale nikoli pro operační systém vašeho počítače.

Instalace ovladače tiskárny kompatibilního s používaným operačním systémem:

 1. V nabídce Start vyberte možnost Ovládací panely a poté možnost Tiskárny.
 2. Pravým tlačítkem klikněte na síťovou tiskárnu a zvolte příkaz Odstranit.
 3. Dvakrát klikněte na položku Přidat tiskárnu a pak klikněte na tlačítko Další.
 4. Vyberte možnost Přidat místní tiskárnu a klikněte na tlačítko Další.
 5. Vyberte volbu Vytvořit nový port.
 6. V nabídce Typ portu vyberte možnost Místní port a klikněte na tlačítko Další.
 7. V dialogovém okně Název portu zadejte cestu tiskového serveru a tiskárny (například \\nazevtiskovehoserveru\nazevtiskarny) a poté klikněte na tlačítko OK.
 8. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte ovladač, který odpovídá značce a modelu vaší síťové tiskárny.

Řešení problémů s tiskem na tiskárnu bez podpory jazyka PostScript

Pokud máte problémy s tiskem z aplikace Photoshop na tiskárnu bez podpory jazyka PostScript, proveďte následující kroky v uvedeném pořadí. Po dokončení každého postupu zkuste, zda tisk funguje.

1. Ověřte, zda má tiskárna dostatek paměti.

Ověřte, zda má tiskárna dostatek paměti pro tisk všech prvků na stránce. Pro tisk v rozlišení 300 dpi potřebuje tiskárna alespoň 2 MB paměti RAM. Pro tisk v rozlišení 600 dpi potřebuje tiskárna alespoň 4–6 MB paměti RAM.

Informace o určení dostupné paměti tiskárny viz dokumentace k tiskárně.

2. Aktivujte režim VGA grafické karty (pouze v systému Windows).

Při spuštění systému v režimu VGA se použije ovladač, který je kompatibilní se všemi grafickými kartami, a je vynucen standardní režim VGA s 16 barvami a rozlišením 640 x 480. Aktivací režimu VGA grafické karty můžete vyřešit problémy související s grafickou kartou a jejími ovladači.

Restartování systému Windows v režimu VGA:

 1. Ukončete všechny aplikace.
 2. Klikněte na tlačítko Start, do vyhledávacího pole zadejte výraz msconfig a stiskněte klávesu Enter.
 3. Klikněte na kartu Spuštění počítače.
 4. V části Možnosti spuštění zaškrtněte políčko Základní video.
 5. Klikněte na tlačítko OK a restartujte systém Windows.

Poznámka: Po restartu se může zobrazit upozornění, že nástroj pro konfiguraci systému změnil způsob spouštění systému Windows. V takovém případě klikněte na tlačítko OK, a když se zobrazí nástroj pro konfiguraci systému, ukončete jej kliknutím na tlačítko Storno.

 1. Opětovné zapnutí původního ovladače grafické karty:
 2. Klikněte na tlačítko Start, do vyhledávacího pole zadejte výraz msconfig a stiskněte klávesu Enter.
 3. Klikněte na kartu Spuštění počítače.
 4. V části Možnosti spuštění zrušte zaškrtnutí políčka Základní video.
 5. Klikněte na tlačítko OK a restartujte systém Windows.

Jestliže při použití ovladače VGA systému Windows funguje tisk z aplikace Photoshop správně, může být ovladač grafické karty poškozený či zastaralý, případně nemusí být kompatibilní s ovladačem tiskárny nebo aplikací Photoshop. Pokud potřebujete aktualizovaný ovladač grafické karty, obraťte se na jejího výrobce.

3. Aktivujte režim PostScript tiskárny.

Pokud tiskárna nabízí režim PostScript, aktivujte jej. Podrobné informace viz dokumentace k tiskárně.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online