Vylaďte nastavení operačního systému, hardwaru a aplikací tak, aby byla rychlost aplikace Photoshop ve vašem počítači stále optimální. Pokud aplikace Photoshop běží ve vašem počítači pomaleji, než by měla, nebo pokud systém při používání aplikace Photoshop laguje, zamrzá nebo se zpožďuje, vyzkoušejte tipy a postupy uvedené v tomto dokumentu.

Poznámka:

Pokud má aplikace Photoshop fungovat optimálně, musí počítač splňovat určité minimální systémové požadavky. Při používání aplikace Photoshop v počítači s nedostatečným výkonem nebo nepodporovaným hardwarem, například v počítači s nekompatibilním grafickým procesorem, může docházet k problémům s jejím výkonem. 

Obecný postup při optimalizaci výkonu

Obecně platí, že při optimalizaci výkonu aplikace Photoshop na základě svých potřeb byste měli použít holistický přístup. Zvažte, která z doporučení uvedených v tomto článku je s ohledem na nastavení počítače, typy používaných souborů a pracovních postupů vhodné realizovat. Nastavení je u každého uživatele jedinečné a k dosažení co nejefektivnějšího výkonu aplikace Photoshop bude pravděpodobně třeba použít vždy jinou kombinaci metod.

Existují čtyři základní způsoby, jak ovlivnit výkon aplikace Photoshop:

Nejjednodušším způsobem, jak bez finančních nákladů zlepšit výkon, je nastavit předvolby aplikace Photoshop a vyladit její funkce podle toho, jakým způsobem a s jakými typy souborů obvykle pracujete.

Největšího zvýšení výkonu dosáhnete investicí do rychlejšího a výkonnějšího hardwaru.

Nastavení předvoleb týkajících se výkonu

V aplikaci Photoshop je k dispozici sada předvoleb (Předvolby > Výkon), které pomáhají optimalizovat využívání prostředků počítače, například paměti, mezipaměti, grafického procesoru, monitoru atd. Podle toho, k čemu aplikaci Photoshop nejvíce používáte a s jakými typy dokumentů obecně pracujete, pro vás mohou být vhodné různé kombinace těchto nastavení.

Další nastavení, například možnost Odkládací disky, která jsou k dispozici na dalších kartách dialogového okna Předvolby, mohou mít na rychlost a stabilitu počítače také přímý vliv.

Předvolby aplikace Photoshop týkající se výkonu
Předvolby aplikace Photoshop týkající se výkonu

Nastavení velikosti paměti přidělené aplikaci Photoshop

Výkon můžete zlepšit tím, že aplikaci Photoshop přidělíte více paměti nebo paměti RAM. Informace o tom, kolik paměti RAM je k dispozici pro aplikaci Photoshop, jsou uvedeny v části Využití paměti na obrazovce předvoleb Výkon (Předvolby > Výkon). Je tam také uveden ideální rozsah přidělení paměti pro aplikaci Photoshop v daném systému. Aplikace Photoshop standardně využívá 70 % dostupné paměti RAM.

 1. Chcete-li aplikaci Photoshop přidělit více paměti RAM, můžete změnit hodnotu v poli Dovolit pro Photoshop použít. Jinou možností je změnit nastavení pomocí posuvníku Využití paměti.
 2. Restartujte aplikaci Photoshop, aby se změny aktivovaly.

Jestliže chcete najít pro svůj systém ideální množství přidělené paměti RAM, měňte její přidělení s přírůstkem 5 % a sledujte výkon indikovaný ukazatelem Výkonnost. Viz část Sledování ukazatele Výkonnost.

Doporučujeme nepřidělovat aplikaci Photoshop více než 85 % paměti počítače. Pokud byste to udělali, nezbyla by paměť pro další nepostradatelné systémové aplikace a došlo by ke snížení jejich výkonu.

Poznámka:

Jestliže v aplikaci Photoshop dochází k chybám způsobeným nedostatkem paměti nebo paměti RAM, zkuste zvýšit množství paměti RAM přidělené aplikaci Photoshop. Přidělením příliš velkého množství paměti (více než 85 %) aplikaci Photoshop však může být ovlivněn výkon jiných spuštěných aplikací, což může být příčinou nestability systému. 

Nejlepší řešení tohoto problému je přidat do počítače více paměti RAM.

Nastavení úrovní mezipaměti

Základní informace o mezipaměti

Aplikace Photoshop využívá v zájmu zrychlení překreslování dokumentů s vysokým rozlišením, se kterými pracujete, metodu ukládání obrazů do mezipaměti. Můžete nastavit až osm úrovní mezipaměti pro ukládání obrazových dat a vybrat si některou ze čtyř dostupných velikostí dlaždic.

Zvýšením počtu úrovní mezipaměti se zvýší rychlost odezvy aplikace Photoshop při práci, ale načítání obrazů bude trvat déle. Velikost dlaždice určuje množství dat, se kterými aplikace Photoshop pracuje současně. Při použití větších dlaždic probíhají rychleji složité operace (například zostření). Menší změny, například tahy štětcem, zase probíhají rychleji při použití menších dlaždic.

Předvolby týkající se mezipaměti

Předvolby týkající se mezipaměti jsou k dispozici na panelu předvoleb Výkon. Podle toho, k čemu aplikaci Photoshop nejvíce používáte, vyberte jednu z následujících možností:

 • Web / Návrh uživatelského rozhraní: Tuto možnost vyberte v případě, že aplikaci Photoshop používáte především k návrhu webů, aplikací a oken uživatelského rozhraní. Tato možnost je vhodná pro dokumenty s velkým počtem vrstev s položkami malých až středních rozměrů (v obrazových bodech).
 • Výchozí / Fotografie: Tuto možnost vyberte v případě, že aplikaci Photoshop používáte především k retušování nebo úpravě obrazů střední velikosti. Tuto možnost použijte například k běžné úpravě fotografií z mobilního zařízení nebo digitálního fotoaparátu v aplikaci Photoshop.
 • Velké rozměry v obr. bodech: Tuto možnost vyberte v případě, že v aplikaci Photoshop často pracujete s velkými dokumenty, například s panoramatickými obrazy, krajinomalbami apod.

Počet úrovní mezipaměti

Výchozí hodnota počtu úrovní mezipaměti je 4, ručně můžete nastavit jinou hodnotu.

 • Pokud používáte poměrně malé soubory – zhruba 1 megapixel neboli 1 280 ×1 024 pixelů – a mnoho vrstev (50 a více), nastavte počet úrovní mezipaměti na hodnotu 1 nebo 2. Nastavením počtu úrovní mezipaměti na hodnotu 1 zakážete ukládání obrazů do mezipaměti, takže v mezipaměti bude uložen pouze aktuální snímek obrazovky.
 • Pokud používáte soubory s většími rozměry – řekněme 50 megapixelů nebo větší – nastavte počet úrovní mezipaměti na hodnotu vyšší než 4. Při vyšším počtu úrovní mezipaměti je urychleno překreslování.

Poznámka:

Při nastavení počtu úrovní mezipaměti na hodnotu 1 nemusí výsledky některých funkcí aplikace Photoshop dosahovat vysoké kvality.

Omezení stavů historie

Omezením nebo snížením počtu stavů historie, které aplikace Photoshop ukládá na panelu Historie, můžete ušetřit místo na odkládacím disku a zlepšit celkový výkon. Velikost ušetřeného prostoru se liší v závislosti na tom, kolik obrazových bodů daná operace změní. Například stav historie založený na malém tahu štětcem nebo nedestruktivní operaci, jako je vytvoření nebo úprava vrstvy úprav, spotřebuje jen málo místa. Použití filtru na celý obraz naopak spotřebuje mnohem více prostoru.

Photoshop může ušetřit až 1 000 stavů historie; výchozí počet je 20. Chcete-li tento počet snížit, přejděte do dialogového okna předvoleb Výkon a zvolte možnost Historie a mezipaměť > Stavy historie. V rozevírací nabídce Počet stavů historie vyberte v případě potřeby nižší hodnotu.

Nastavení parametrů grafického procesoru (GPU)

Nejlepší způsob, jak optimalizovat akceleraci GPU, která urychluje překreslení obrazovky, je udržovat ovladač grafického adaptéru stále aktuální. Další informace týkající se akcelerace GPU a pokynů ohledně aktualizace ovladačů grafického adaptéru najdete v článku Časté otázky týkající se GPU a grafického adaptéru v aplikaci Photoshop.

Zapnutím rozhraní OpenCL, což je technologie, která aplikacím umožňuje použít GPU, se pravděpodobně zlepší výkon, pokud používáte tyto funkce aplikace Photoshop:

 • Panoramatické video
 • Galerie rozostření (rozostření pole, clony nebo posun náklonu)

Chcete-li zapnout rozhraní OpenCL, klikněte na panelu předvoleb Výkon na tlačítko Rozšířená nastavení a zaškrtněte možnost Použít rozhraní OpenCL.

Předvolby týkající se grafického procesoru (GPU)

Nastavení týkající se grafického procesoru jsou v okně Předvolby v aplikaci Photoshop k dispozici v části Výkon i v části 3D.

Nastavení v části Předvolby > Výkon

Pokud je v systému nainstalována vhodná grafická karta, zobrazí se v oblasti Nastavení GPU v části Výkon.

 • Chcete-li zapnout akceleraci grafickým procesorem, vyberte možnost Zapnout kreslení OpenGL.
 • Pokud chcete optimalizovat výkon karty, klikněte na tlačítko Rozšířená nastavení a podle svých požadavků vyberte režim Základní, Normální nebo Rozšířený.
  • Základní: V tomto režimu je při sdílení grafického procesoru s jinými aplikacemi nebo v případě pomalé odezvy využíváno ke spouštění většiny základních funkcí rozhraní OpenGL nejméně paměti GPU. Tuto možnost vyberte v případě, že současně pracujete s dalšími programy, které také využívají grafický procesor, nebo pokud při použití funkcí akcelerovaných grafickým procesorem dochází ke špatnému překreslování obrazovky nebo zpomalení výkonu.
  • Normální: Jedná se o výchozí nastavení. V tomto režimu je za účelem podpory pokročilých funkcí rozhraní OpenGL využíváno velké množství paměti grafického procesoru, proto byste měli tuto možnost vybírat pouze v případě, že v aplikaci Photoshop pravidelně používáte funkce akcelerované grafickým procesorem.
  • Rozšířený: V tomto režimu je využíváno stejné množství paměti jako v režimu Normální, ale jsou aktivovány pokročilejší funkce pro zlepšení výkonu při kreslení. Toto nastavení je nejvhodnější při práci ve 3D nebo při časté práci s funkcemi akcelerovanými grafickým procesorem.

Poznámka: Změny režimu se projeví až po restartování počítače.

Nastavení v části Předvolby > 3D

Část 3D v dialogovém okně Předvolby obsahuje posuvník pro nastavení paměti RAM, který je podobný ovládacímu prvku pro nastavení paměti umístěnému v části Výkon. Pomocí tohoto posuvníku můžete určit horní limit velikosti grafické paměti RAM (VRAM) dostupné pro 3D modul aplikace Photoshop. Celková hodnota představuje procento celkové dostupné paměti VRAM. I při nastavení hodnoty 100 % zůstane část celkové paměti VRAM stále k dispozici pro použití operačním systémem. Vyšší hodnoty zaručují vyšší výkon při práci ve 3D, ale mohou snižovat výkon ostatních aplikací využívajících grafický procesor.

memory-usage-3D
3D: Využití paměti

Správa odkládacích disků

Odkládací disk je disková jednotka nebo jednotka SSD, která se používá pro dočasné ukládání souborů v době, kdy je spuštěna aplikace Photoshop. Photoshop používá tento prostor k ukládání částí dokumentů a jejich stavů historie, které se nevejdou do paměti RAM. Odkládací soubory jsou umístěny v neviditelných složkách operačního systému v kořenovém adresáři jednotky (s výjimkou jiných než spouštěcích svazků v systému Windows). Je-li jako odkládací disk použita jiná než spouštěcí jednotka, jsou dočasné soubory umístěny v kořenovém adresáři jednotky.

Ve výchozím nastavení Photoshop použije jako primární odkládací disk ten pevný disk, na kterém je nainstalovaný operační systém. 

Další informace o správě předvoleb odkládacích disků, doporučených nastaveních a odstraňování problémů najdete v článku Nastavení odkládacích disků.

Doladění výkonu funkcí aplikace Photoshop

Práce v rámci omezení velikosti souboru

Velmi velké soubory jsou častou příčinou problémů s výkonem. Aplikace Photoshop podporuje maximální velikost souboru 300 000 × 300 000 obrazových bodů, kromě souborů PDF, které jsou omezeny na 30 000 × 30 000 obrazových bodů a 200 × 200 palců.

Povolená velikost souborů v aplikaci Photoshop:

 • Soubory PSD: 2 GB
 • Soubory TIFF: 4 GB
 • Soubory PSB: 4 exabajty (4 096 petabajtů nebo 4 miliony terabajtů)
 • Soubory PDF: 10 GB (stránky jsou omezeny na maximální velikost 200 palců – 508 cm)

Zavřete nepotřebná okna dokumentů

Pokud se zobrazí chybová zpráva „Nedostatek paměti RAM“ nebo pokud aplikace Photoshop běží pomalu, může to být způsobeno tím, že máte příliš mnoho otevřených obrazů. Máte-li otevřeno několik oken, zkuste některá z nich zavřít.

Omezení počtu vzorků a hrotů štětce v předvolbách

Chcete-li zmenšit velikost prostoru využívaného aplikací Photoshop na odkládacím disku, minimalizujte počet vzorků a hrotů štětce, jež máte načteny. Předvolby, které právě nepotřebujete, uložte do souboru přednastavení. Případně je můžete odstranit, pokud byly načteny ze souboru přednastavení.

Poznámka:

Další informace týkající se správy přednastavených vzorků a hrotů štětců nejdete v článku Práce se Správcem přednastavení.

Minimalizace nebo vypnutí zobrazení miniatur v okně náhledu

Při každé změně dokumentu aktualizuje aplikace Photoshop všechny miniatury, které se zobrazují na panelech Vrstvy a Kanály. Tato aktualizace může ovlivnit její schopnost reagovat při rychlém malování, posunování nebo manipulaci s vrstvami. Čím více miniatur je zobrazeno, tím je tento efekt větší.

Pokud chcete tyto náhledy miniatur minimalizovat nebo zakázat, klikněte v nabídce Panel na položku Možnosti panelu. Vyberte menší velikost miniatury nebo zvolte možnost Žádné a potom klikněte na tlačítko OK.

Panel Vrstvy

Úprava možností kompatibility souborů

Pokud nepotřebujete pracovat se soubory ve formátu PSD a PSB ve starších verzích aplikace Photoshop nebo v aplikacích, které nepodporují vrstvy, můžete vypnout funkci kompatibility souborů a tím urychlit ukládání dokumentů:

 1. V okně Předvolby > Zpracování souborů vyberte pro 16bitové a 32bitové dokumenty PSD a PSB možnost Zakázat kompresi u souborů PSD a PSB.

 2. V nabídce Maximalizovat kompatibilitu souborů PSD a PSB zvolte možnost Vždy se zeptat nebo Nikdy.

  Maximalizace kompatibility souborů PSD a PSB

  Další informace najdete v článku Při ukládání souborů maximalizovat kompatibilitu.

Práce v 8bitovém obrazovém režimu

Aplikace Photoshop může provádět mnoho operací na 16bitových a 32bitových obrázcích. Nicméně tyto obrázky vyžadují více paměti, odkládacího prostoru a času na zpracování než 8bitové obrázky.

Chcete-li převést obrázek na 8 bitů na kanál, zvolte možnost Obraz > Režim > 8 bitů/kanál. Další informace najdete v nápovědě aplikace Photoshop v části Bitová hloubka.

Poznámka:

Převodem na 8 bitů na kanál dojde k odstranění dat z obrázku. Než začnete obrázek převádět na 8 bitů na kanál, uložte si kopii původního 16bitového nebo 32bitového obrázku.

Vypnutí WYSIWYG náhledu písma

Chcete-li urychlit zpracování písma v aplikaci Photoshop, vypněte seznam WYSIWYG náhledů písem zvolením možnosti Text > Velikost náhledu písma > Žádný.

Snížení rozlišení obrazu

Čím větší je rozlišení obrazu, tím více paměti a místa na disku vyžaduje aplikace Photoshop k zobrazení, zpracování a vytištění obrázku. V závislosti na finálním výstupu nemusí vyšší rozlišení obrazu nutně poskytovat vyšší konečnou kvalitu obrazu, ale může snížit celkový výkon, spotřebovat další prostor na odkládacím disku a zpomalit tisk. Optimální rozlišení obrázků závisí na tom, jak je budete zobrazovat nebo tisknout. 

U obrázků prezentovaných na obrazovce uvažujte z hlediska celkových rozměrů v obrazových bodech. Mnoho webových obrázků například nemá na šířku více než 725 obrazových bodů. Chcete-li zmenšit rozměry obrázku, zvolte možnost Obraz > Velikost obrazu. V dialogovém okně Velikost obrazu zkontrolujte, zda je zaškrtnuta možnost Převzorkovat. Zadejte novou hodnotu rozměrů Šířka nebo Výška (zadáním hodnoty pro jeden se změní oba).

Snížení rozlišení obrazu

U tištěných obrazů přinese zvýšení rozlišení nad 360 DPI většinou jen nepatrné zlepšení, pokud vůbec nějaké. Pokud produkujete mnoho výtisků, experimentujte a zkuste najít rozlišení, které vám přinese příznivé výsledky. Chcete-li snížit rozlišení obrazu, zvolte možnost Obraz > Velikost obrazu. V dialogovém okně Velikost obrazu zaškrtněte možnost Převzorkovat. Změňte hodnoty šířky a výšky, aby odrážely fyzickou velikost tištěného dokumentu. Potom snižte hodnotu Rozlišení a klikněte na tlačítko OK.

Pokud se místo snížení chystáte rozlišení obrazu spíše zvýšit kvůli tisku, proveďte to jako jeden z posledních kroků před vytištěním snímku. Nebudete tak muset všechny dodatečné informace zpracovávat v předchozích krocích.

Další informace najdete v článku Pokročilé oříznutí, změna velikosti a převzorkování.

Vyčištění paměti

Výkon systému můžete zlepšit tím, že z aplikace Photoshop uvolníte nevyužitou paměť a místo na odkládacím disku, aby bylo k dispozici pro ostatní programy. Pokud tak chcete učinit, zvolte jednu z následujících možností:

 • Úpravy > Vyčistit > Vše
 • Úpravy > Vyčistit > Zpět
 • Podržte klávesu Option (Mac OS) nebo Alt (Windows) a vyberte možnost O aplikaci Photoshop.

Pokud se jiné programy aktivně snaží přidělit nebo využít paměť, uvolněním paměti v aplikaci Photoshop dojde ke zlepšení výkonu. Uvolnění prostoru na odkládacím disku bude přínosem, pokud vám dochází místo ve svazku disků. Jestliže uvolníte značnou část paměti nebo místa na disku, bude otevření dalšího velkého souboru v aplikaci Photoshop kvůli přidělovaní místa trvat déle.

Pokud chcete, aby aplikace Photoshop vždy využívala méně paměti, vyberte možnost Úpravy > Předvolby > Výkon (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Výkon (Mac OS) a posuňte posuvník Využití paměti doleva. Viz Nastavení využití paměti.

Poznámka:

Nástroje pro sledování aktivity, správci úloh a diskové nástroje mohou změnu zaregistrovat až za několik sekund. U některých nástrojů budete dokonce muset explicitně požádat o aktualizaci.

Vyčištění schránky

Obsah schránky je často velký, pokud jste kopírovali a vkládali data v rámci velkých dokumentů. A po vložení už nemá tento obsah žádné využití. Chcete-li uvolnit paměť RAM používanou obrazovými daty ve schránce, zvolte možnost Úpravy > Vyčistit > Schránka.

Poznámka:

Příkaz Vyčistit nelze vrátit zpět.

Použití Galerie filtrů

Pomocí Galerie filtrů lze na obrázku vyzkoušet jeden či více filtrů ještě před aplikováním efektů, což může ušetřit značné množství času a paměti. Další informace najdete v článku Galerie filtrů – přehled.

Přetahování mezi soubory místo kopírování a vkládání

Přetahování vrstev nebo souborů je efektivnější než jejich kopírování a vkládání. Přetahování obchází Schránku a přenáší data přímo. Kopírování a vkládání může teoreticky vyžadovat přenos většího objemu dat a je mnohem méně efektivní.

Rozumné používání vrstev

Vrstvy jsou pro práci v aplikaci Photoshop zásadní, zvětšují však velikost souborů a prodlužují dobu překreslování. Pokaždé, když se obraz změní, aplikace Photoshop jednotlivé vrstvy znovu složí. Po dokončení změn ve vrstvách proveďte jejich zploštění (sloučení), aby se zmenšila velikost souboru. Na panelu Vrstvy vyberte vrstvy, klikněte na ně pravým tlačítkem (Windows) nebo podržte klávesu Control a klikněte (Mac OS) a zvolte možnost Sloučit vrstvy. Chcete-li všechny vrstvy v souboru zploštit, zvolte možnost Vrstva > Zploštit obraz. Také nezapomeňte ze souboru odstranit všechny prázdné vrstvy.

Poznámka:

Photoshop neumožňuje oddělit vrstvy po jejich sloučení. Můžete buďto zvolit možnost Úpravy > Zpět nebo se pomocí panelu Historie vrátit do stavu před sloučením.

Pokud nechcete některé vrstvy často měnit, zvažte převedení vrstev nebo sad vrstev na inteligentní objekt, což šetří místo na disku a zvyšuje výkon. Na panelu Vrstvy vyberte vrstvy nebo skupiny vrstev, klikněte na ně pravým tlačítkem (Windows) nebo podržte klávesu Control a klikněte (Mac OS) a zvolte možnost Převést na inteligentní objekt. Viz článek Práce s inteligentními objekty.

Ukládání souborů TIFF bez vrstev

Aplikace Photoshop může do souborů TIFF ukládat vrstvy. Nicméně vrstvené soubory TIFF jsou větší než ploché soubory TIFF a vyžadují více zdrojů pro zpracování a tisk. Pokud pracujete s vrstveným souborem TIFF, uložte původní vrstvený soubor jako soubor aplikace Adobe Photoshop (.psd). Až budete pak připraveni uložit soubor ve formátu TIFF, zvolte možnost Soubor > Uložit jako. V dialogovém okně Uložit jako zvolte možnost Formát > TIFF, vyberte položku Uložit jako kopii, zrušte zaškrtnutí políčka Vrstvy a klikněte na tlačítko Uložit.

Aby se zvýšila rychlost při exportu souborů TIFF, nevybírejte možnost komprese ZIP. (Komprese ZIP však vytváří nejmenší soubory TIFF.)

Zakázání exportu schránky

Možnost Exportovat schránku způsobí, že aplikace Photoshop poskytne obsah schránky k dispozici ostatním programům. Pokud v aplikaci Photoshop kopírujete velké množství dat, ale nebudete je vkládat do jiných aplikací, ušetřete čas vypnutím této možnosti:

 1. Zvolte položku Photoshop > Předvolby > Obecné (Mac OS) nebo Úpravy > Předvolby > Obecné (Windows).

 2. Zrušte zaškrtnutí volby Exportovat schránku.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Deaktivace panelu Knihovny

 1. V kontextové nabídce Knihovny vyberte příkaz Zavřít.

  Kontextová nabídka Knihovny
 2. Proveďte restart aplikace Photoshop.

Vypnutí náhledu zařízení

 1. V kontextové nabídce Zakázat zařízení vyberte příkaz Zavřít.

  Kontextová nabídka Zakázat zařízení
 2. Proveďte restart aplikace Photoshop.

Vypnutí generátoru

 1. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby > Zásuvné moduly.

 2. Zrušte výběr možnosti Povolit generátor.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Vypnutí pravítek

Chcete-li vypnout pravítka, zrušte v nabídce Zobrazit zaškrtnutí políčka Pravítka.

Restartování počítačové aplikace Creative Cloud

Optimalizace hardwarového nastavení pro aplikaci Photoshop

Chcete-li upravit aktuální nastavení hardwaru (nebo pokud snad kupujete nový systém), pomocí následujících informací jej optimalizujte pro aplikaci Photoshop.

Použití rychlého procesoru

Rychlost centrální procesorové jednotky počítače, neboli CPU, omezuje rychlost zpracování v aplikaci Photoshop. Ta vyžaduje vícejádrový procesor Intel (Mac OS) nebo 2 GHz či rychlejší procesor (Windows).

Aplikace Photoshop obecně běží rychleji s více procesorovými jádry, i když některé funkce dokáží využít přidaná jádra lépe než jiné. S více procesorovými jádry však dosáhnete klesající návratnosti – čím více jader použijete, tím méně získáte z každého další jádra. Proto aplikace Photoshop neběží v počítači s 16 procesorovými jádry čtyřikrát rychleji než v počítači se čtyřmi jádry. Nárůst výkonu, který poskytuje více než šest jader, není pro většinu uživatelů dostatečným odůvodněním zvýšených nákladů.

Poznámka:

Pokud používáte aplikaci Photoshop ve virtuálním prostředí, může použití jejího grafického procesoru způsobit problémy s výkonem. Virtuální stroje totiž nemohou ke grafickému procesoru získat přístup.

Přidání paměti RAM

Aplikace Photoshop používá ke zpracování obrázků paměť s přímým přístupem (RAM). Pokud nemá aplikace Photoshop dostatek paměti, používá ke zpracování informací prostor na pevném disku, označovaném také jako odkládací disk. Přístup k informacím v paměti je rychlejší než přístup k informacím na pevném disku. Aplikace Photoshop je tedy nejrychlejší, když dokáže zpracovat všechny nebo alespoň většinu obrazových informací v paměti RAM.

Pro nejnovější verzi aplikace Photoshop se doporučuje nejméně 8 GB paměti RAM.

Pokyny, podle kterých lze určit, kolik paměti RAM má být aplikaci Photoshop přiděleno, najdete v části Nastavení využití paměti.

Použití rychlého, velkého pevného disku

Když systém nemá dostatek paměti RAM, kam by bylo možné umístit všechny obrazové informace, aplikace Photoshop je čte a zapisuje na disk. Ukazatel Výkonnost vám může pomoci určit, zda by pořízení rychlejšího pevného disku nebo SSD disku zlepšilo celkový výkon. Pokud je hodnota výkonnosti obvykle vyšší než 95 %, nemá téměř žádný význam utrácet peníze za rychlejší odkládací disk.

Chcete-li zlepšit výkon aplikace Photoshop, použijte disk s vysokou rychlostí přenosu dat. Použijte například interní pevný disk nebo externí disk připojený přes rychlé rozhraní, jako je Thunderbolt, FireWire 800, eSATA nebo USB3. Síťové servery (přístup k pevnému disku přes síť) mají nižší rychlost přenosu dat.

Nejnovější verze aplikace Photoshop vyžaduje alespoň 2,5 GB (Windows) nebo 3,2 GB (Mac OS). Instalace vyžaduje další prostor a společnost Adobe doporučuje více místa na pevném disku pro virtuální paměť a prostor odkládacího disku.

Rychlá pole RAID 0 představují výborné odkládací disky, zejména pokud pole používáte výhradně pro odkládací disk. Kromě toho nezapomeňte pole pravidelně defragmentovat a nepoužívejte je jako spouštěcí svazek.

Použití SSD disku

Chcete-li mít z SSD disku (solid-state disk) co největší užitek, použijte jej jako odkládací disk. Pokud jej budete používat jako odkládací disk, dosáhnete významného zlepšení výkonu, když budete mít obrázky, které se nevejdou úplně do paměti RAM. Například výměna dlaždic mezi pamětí RAM a SSD diskem je mnohem rychlejší než jejich výměna mezi pamětí RAM a pevným diskem.

Pokud váš SSD disk nemá moc volného prostoru (odkládací soubor se tak zvětší, až se nevejde na SSD disk), přidejte sekundární nebo terciární pevný disk. (Přidejte jej za SSD disk.) Ujistěte se, že jsou v předvolbách výkonu tyto disky vybrány jako odkládací disky.

Kromě toho se SSD disky velmi liší svým výkonem, mnohem víc než pevné disky. Při použití staršího, pomalejšího disku docílíte jen malého zlepšení oproti pevnému disku.

Poznámka:

Přidání paměti RAM pro zlepšení výkonu je nákladově efektivnější než koupě SSD disku.

Pokud je hodnota ukazatele Výkonnost již vysoká, SSD disk výkon nezlepší. Čím nižší je hodnota ukazatele Výkonnost, tím větší zlepšení dokáže SSD disk nabídnout.

Další informace týkající se výkonu a 64bitové aplikace Photoshop najdete v článku 64bitový OS – výhody a omezení.

Optimalizace operačního systému pro aplikaci Photoshop

Pomocí následujících informací můžete nastavit a efektivně používat operační systém s aplikací Photoshop.

Zavření nepotřebných aplikací a spouštěcích položek

Ostatní otevřené aplikace a spouštěcí položky snižují množství paměti dostupné pro aplikaci Photoshop. Chcete-li uvolnit další paměť, ukončete nepotřebné aplikace, spouštěcí položky a rozšíření. Potom zpřístupněte další paměť aplikaci Photoshop.

Zakázání funkce App Nap (Mac)

Spuštění nástroje Vyčištění disku (Windows)

Čas od času spusťte nástroj Vyčištění disku, který odstraní dočasné soubory a další nepoužívané soubory.

 1. Klikněte na tlačítko Start, do textového pole Hledat zadejte text Vyčištění disku a v seznamu programů vyberte nástroj Vyčištění disku.

 2. Vyberte disk, který chcete vyčistit.

 3. Vyberte dočasné soubory a všechny další soubory, které chcete odstranit.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Defragmentace pevného disku

Aplikaci Photoshop trvá čtení nebo zápis roztříštěného souboru déle než souboru uloženého na souvislém místě.

Pokyny pro defragmentaci pevných disků v systému Windows najdete v následujících tématech nápovědy společnosti Microsoft:

 • (Windows 7 a Vista) „Zvýšení výkonnosti defragmentací pevného disku“
 • (Windows 8) „Optimalizace pevného disku“

Poznámka:

V systému Mac OS je fragmentace problém jen zřídkakdy, pokud běžně nepracujete s téměř plným pevným diskem.

SSD disky defragmentaci nevyžadují, neboť běžná míra fragmentace jejich výkon nijak výrazně nesnižuje.

Poznámka:

U diskových polí RAID nedochází k fragmentaci. K problémům s fragmentací bude spíše docházet, pokud na všechno používáte jediný disk. Dále může představovat problém, pokud trvalé soubory a odkládací disk aplikace Photoshop sdílejí jeden svazek, a to zejména v případě, že ve svazku není mnoho volného místa. V takovém případě může defragmentace disku znamenat výrazný rozdíl.

Zapnutí automatických aktualizací OS

Aktualizace operačního systému Windows nebo Mac OS X zvyšují jeho výkon a zlepšují jeho kompatibilitu s aplikacemi.

V systému Windows zapněte službu Windows Update.

V systému Mac OS X použijte možnost Aktualizace softwaru.

Určení pevné virtuální paměti (Windows)

Nastavení pevné virtuální paměti pomůže zabránit souborům odkládacího disku aplikace Photoshop v tom, aby soutěžily o prostor s virtuální pamětí (zvláště pokud jste nastavili virtuální paměť na jinou jednotku než na primární odkládací disk). Chcete-li zajistit co nejlepší výkon, použijte jednotku s dostatkem volného, souvislého prostoru. Také stránkovací soubor mějte na samostatném, prázdném, defragmentovaném pevném disku.

Doporučení používat samostatné disky pro virtuální paměť a odkládací disky se jako vždy nevztahuje na SSD disky. U SSD disku je ukládání všech nejčastěji používaných souborů na SSD disk prospěšné a nevybírá si žádnou nebo jen malou daň.

Chcete-li virtuální paměť změnit, ukončete všechny aplikace a postupujte následovně:

 1. Klikněte na nabídku Start > Ovládací panely a dvakrát klikněte na položku Systém.

 2. V seznamu úloh klikněte na položku Upřesnit nastavení systému a potom na kartu Upřesnit.

 3. V části Výkon klikněte na tlačítko Nastavení.

 4. Klikněte na kartu Upřesnit a potom na tlačítko Změnit.

 5. Zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky spravovat velikost stránkovacího souboru pro všechny jednotky.

 6. Po kliknutí na každé písmeno pevného disku se zobrazí volné místo na dané jednotce. Vyberte pevný disk, na němž je třikrát více místa, než kolik činí kapacita nainstalované paměti RAM vašeho počítače, a který neobsahuje odkládací disk.

 7. Vyberte volbu Vlastní velikost a do rámečku Počáteční velikost zadejte množství fyzické paměti RAM navýšené o 300 MB. Do rámečku Maximální velikost zadejte trojnásobek nainstalované paměti RAM vašeho počítače.

 8. Klikněte na tlačítko Nastavit a potom na tlačítko OK. Dalším klikáním na tlačítka OK ukončete všechna dialogová okna.

 9. Restartujte počítač; pokud máte otevřené nějaké aplikace, zvolte možnost Restartovat později, zavřete aplikace, a potom systém Windows restartujte. V opačném případě klikněte na tlačítko Restartovat nyní.

Chcete-li změnit virtuální paměť v systému Windows 8, ukončete všechny aplikace a postupujte následovně:

 1. Klikněte na nabídku Start > Ovládací panely. Pokud tlačítko Start nevidíte, klikněte na ikonu složky a vyhledejte v počítači Ovládací panely.

 2. Zvolte položku Systém a Zabezpečení > Systém.

 3. Proveďte výše uvedený postup, počínaje krokem 3.

Nastavení možností napájení

 • (Mac OS) Vyberte možnost Předvolby systému > Úspora energie a zrušte zaškrtnutí políčka Automatické přepnutí grafiky.
 • (Windows) Vyberte možnost Ovládací panelyMožnosti napájení a potom vyberte možnost Vysoký výkon.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online