Wprowadzenie

Jeżeli w organizacji używane jest licencjonowanie nazwanego użytkownika, w przypadku którego licencje Creative Cloud są połączone z adresem e-mail użytkownika, trzeba się logować w aplikacji Creative Cloud, aby móc uruchamiać aplikacje Creative Cloud. Można to zrobić w aplikacji Creative Cloud na komputer albo bezpośrednio w aplikacjach Creative Cloud, np. Photoshop, Illustrator lub InDesign.

Konta użytkowników przedsiębiorstwa dzielą się na dwa rodzaje: federacyjne i niefederacyjne (zwane też „identyfikatorem Enterprise ID”). Konto federacyjne umożliwia użytkownikom używanie tych samych danych bezpieczeństwa do logowania, tak jak we własnej sieci (na przykład do uzyskiwania dostępu do poczty e-mail), natomiast identyfikator Enterprise ID jest kontrolowany przez administratora systemu, a nie przez firmę Adobe, i ma własne, osobne (i potencjalnie inne) hasło.

Podsumowanie procedury logowania za pomocą konta przedsiębiorstwa lub federacyjnego

Aby zalogować się w usłudze Creative Cloud, wykonaj jedną z następujących czynności:

1) Otwórz aplikację Creative Cloud, np. Photoshop, Illustrator lub InDesign.

2) Otwórz aplikację Creative Cloud na komputer, jeżeli została zainstalowana.

W zależności od wybranej opcji zostanie wyświetlone trochę inne okno, ale funkcje w ramach procesu logowania są takie same.

Wprowadź adres e-mail lub nazwę domeny i przejdź do następnego pola. Jeżeli używane jest konto federacyjne, zostanie wyświetlona strona logowania. Jeżeli z kontem powiązany jest zarówno identyfikator Adobe ID, jak i identyfikator Enterprise ID/Federated ID, użytkownik może wybrać, na które konto chce się zalogować w usłudze Creative Cloud. Wprowadź hasło i inne wymagane informacje, takie jak wezwanie uwierzytelniania dwuskładnikowego. Po zalogowaniu zostanie wyświetlona aplikacja, w której proces logowania został rozpoczęty, i będzie można używać wszystkich jej funkcji.

Logowanie za pośrednictwem aplikacji

Podczas uruchamiania aplikacji Creative Cloud na komputerze, który wykorzystuje licencjonowanie nazwanego użytkownika, jeżeli użytkownik nie jest zalogowany, zostanie wyświetlony odpowiedni monit. Kliknij przycisk „Zaloguj się teraz”, aby kontynuować.

Na kolejnym ekranie można wprowadzić adres e-mail i hasło, jeżeli używany jest identyfikator Adobe ID, lub przełączyć się na specjalny ekran logowania za pomocą identyfikatora Enterprise ID, na którym można używać identyfikatorów Federated ID.

Kliknij łącze „Zaloguj się za pomocą identyfikatora Enterprise ID”, aby przejść do ekranu logowania przedsiębiorstwa.

Aby oszczędzić czas, można na ekranie logowania za pomocą identyfikatora Adobe ID w polu „Adres e-mail” wprowadzić adres e-mail lub nazwę domeny przedsiębiorstwa lub federacyjną, a następnie przejść do kolejnego pola, naciskając klawisz Tab lub klikając pole przyciskiem myszy. Nastąpi przekierowanie do strony logowania przedsiębiorstwa bez potrzeby jej ręcznego otwierania.

Na ekranie logowania za pomocą identyfikatora Enterprise ID wprowadź adres e-mail i przejdź do następnego pola, naciskając klawisz Tab lub klikając myszą pole hasła. Jeżeli konto jest w domenie federacyjnej, nastąpi przekierowanie do serwera logowania przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie wprowadź hasło i kliknij przycisk „ZALOGUJ SIĘ ZA POMOCĄ IDENTYFIKATORA ENTERPRISE ID”, aby zakończyć proces logowania.

Logowanie w aplikacji Creative Cloud na komputer

Proces logowania w aplikacji Creative Cloud na komputer na konto użytkownika przedsiębiorstwa lub konto federacyjne jest podobny do procesu logowania w aplikacji.

Wprowadzenie adresu e-mail umożliwia szybkie przekierowanie do strony logowania przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie kliknij przycisk „Zaloguj się za pomocą identyfikatora Enterprise ID”.

UWAGA: jeżeli zostanie wprowadzony adres e-mail powiązany z zarówno identyfikatorem Adobe ID, jak i identyfikatorem Enterprise ID lub Federated ID, zostanie wyświetlony dodatkowy ekran, na którym będzie można wybrać konto do logowania w usłudze Creative Cloud.

Na ekranie logowania za pomocą identyfikatora Enterprise ID można wprowadzić adres e-mail lub nazwę domeny. W przypadku identyfikatora Federated ID wykonanie tej czynności i przejście do następnego pola (przez naciśnięcie klawisza Tab lub kliknięcie następnego pola myszą) spowoduje przekierowanie do strony serwera logowania federacyjnego, na której można się zalogować w procesie zdefiniowanym przez administratora sieci.

W przypadku identyfikatora Enterprise ID (tj. niefederacyjnego, gdzie poświadczenia do konta sieci wewnętrznej mogą się różnić od danych logowania usługi Creative Cloud) można wprowadzić nazwę użytkownika i hasło w odpowiednich polach.

Po przekierowaniu na stronę logowania udostępnioną przez administratora i zakończeniu logowania można używać aplikacji, do których użytkownik ma uprawnienia, albo wprowadzić zmiany ustawień usługi Creative Cloud.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online