Funkcja Creative Cloud Charts (Podgląd) została wprowadzona w programie Illustrator CC (wydanie z czerwca 2015 r.). Jest to technologia, która umożliwia zbieranie informacji zwrotnych od użytkowników na temat nowych usług. Na podstawie takich opinii zespół pracujący nad programem Illustrator zdecydował o wstrzymaniu usługi Wykresy i ponownym przyjrzeniu się jej budowie. Funkcja Wykresy nie będzie dostępna w wydaniu programu Illustrator z listopada 2015 r.

Po 30 listopada 2015 r. po otworzeniu w programie Illustrator dokumentu zawierającego wykres, zostanie on skonwertowany do standardowej grafiki wektorowej programu Illustrator. Aby zapisać swoje bieżące wykresy, należy do 15 stycznia 2016 r. zalogować się do usługi Creative Cloud Charts i skopiować je do arkusza kalkulacyjnego, a następnie zapisać go na komputerze. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem Creative Cloud Charts — najczęściej zadawane pytania.

Creative Cloud Charts (Wykresy CC) — nowa usługa Creative Cloud — umożliwia projektantom tworzenie atrakcyjnych wykresów i infografik.

Program Illustrator obsługuje następujące rodzaje wykresów:

Wykres skalowania z użyciem wartości

Teraz możesz używać dowolnej grafiki, aby zaprezentować dane w formie wykresu. Użytkownicy mają teraz bezprecedensową kontrolę i elastyczność podczas pracy z elementami wykresu — mogą być one stylizowane i obrabiane pod kątem atrakcyjnego wyglądu, dzięki czemu można stworzyć estetyczne wykresy, zachowując połączenie z danymi bazowymi.

Wykres kolumnowy

Prezentowanie danych numerycznych za pomocą wykresów kolumnowych (histogramy). W widoku internetowym wykresów CC możesz edytować dane lub układ wykresu.

Oto jak wygląda typowy obieg:

 1. Użyj narzędzia Wykresy CC, aby utworzyć wykres kolumnowy lub przeciągnij dostępny wykres z biblioteki w panelu Biblioteki do obszaru roboczego.
 2. (Wykres skalowania z użyciem wartości) W programie Illustrator:
 3. W obiektowym menu kontekstowym Wykres wybierz pozycję Edytuj w usłudze Creative Cloud. Zostanie otwarta nowa karta lub okno przeglądarki.
 4. W interfejsie przeglądarki:

Tworzenie nowego wykresu
Zacznij pracę!

Widok internetowy Creative Cloud Charts

Wszystko dzieje się tutaj!

Modyfikowanie układu wykresu 
Przemieszczaj elementy — dostosuj wykres!

Opcje wykresu
Zmień układ — dostosuj wykres!

Edytowanie wyglądu wykresu
Zmień wygląd — dostosuj wykres!

Importowanie/określanie danych wykresu

Wprowadź liczby!

Edytowanie danych wykresu
Niech Twoje dane mają znaczenie!

Podziel się z nami swoją opinią
Wypełnij krótką ankietę, abyśmy mogli dowiedzieć się, jak nas oceniasz.


Tworzenie nowego wykresu

 1. Wybierz narzędzie Wykresy CC z panelu Narzędzia (Klawisz skrótu: J).

 2. Kliknij i przeciągnij do obszaru roboczego, aby utworzyć wykres o żądanym rozmiarze.

  Uwaga:

  Jeśli wykres kolumnowy nie wyświetla się, skorzystaj z menu kontekstowego Wykresów CC opisanego w kolejnym kroku, aby zmienić rodzaj wykresu na wykres kolumnowy.

 3. Kliknij wykres, aby wyświetlić menu kontekstowe Wykresów CC.

  Menu kontekstowe Wykresów CC
  Menu kontekstowe Wykresów CC

  Skorzystaj z menu Wykresów, aby

  1. zmienić rodzaj wykresu;
   Uwaga: obecnie program Illustrator obsługuje skalowanie z użyciem wykresu wartości i wykresy kolumnowe.
  2. powielić bieżący wykres ;
  3. edytować dane i układ wykresu w widoku internetowym Creative Cloud Charts.

Widok internetowy Creative Cloud Charts

Podczas tworzenia wykresów kolumnowych, aby pracować z układem wykresu, importować lub modyfikować dane oraz dokonywać wielu innych innych operacji, należy edytować wykres w internetowej usłudze Creative Cloud.

Podczas edycji wykresu w usłudze Creative Cloud oprócz modyfikowania danych i wyglądu wykresu można wykonywać inne operacje.

 • Szczegóły. Kliknij łącze, aby wyświetlić różne szczegółowe informacje o wykresie.
 • Powiększanie. W karcie Wykres można określić wartość powiększenia, wybrać dopasowanie wykresu do dostępnej przestrzeni lub ustawić realistyczny widok w skali 1:1.
  Uwaga! Wartość powiększenia służy tylko do celów wyświetlania i nie wpływa na wymiary kompozycji wykresu.
 • Udostępnianie. Kliknij pozycję Udostępnij > Wyślij łącze, aby przekazać łącze do obrazu wykresu adresatowi poczty e-mail.
 • Operacje. Wybierz jedną z następujących operacji:
  • Zmiana nazwy. Podaj nową nazwę wykresu.
  • Usuwanie. Usuń wykres.

Opcje wykresu kolumnowego uwzględniające zawartość

W przypadku wykresu kolumnowego możesz zmienić układ:

 • całego wykresu,
 • wartości osi (Y),
 • kategorii osi (X),
 • danych tabeli.

Opcje dostępne dla każdego z elementów wykresu kolumnowego są określone dla danej sekcji. Opcje te zostały opisane w dalszej części tego artykułu.

Cały wykres

(Domyślne) Kliknij dowolne miejsce na wykresie kolumnowym.

Wartości osi (Y):

Kliknij oś Y. Obejmuje to linię osi lub wartości wyświetlane na osi.

wartości osi (Y).

Kategorie osi (X):

Kliknij oś X. Obejmuje to linię osi lub kategorie wyświetlane na osi.

kategorie osi (X) w programie Illustrator.

Dane wykresu:

Kliknij wartości danych wykresu.

dane wykresu w programie Illustrator.

Modyfikowanie układu wykresu

 1. W programie Illustrator wybierz wykres, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Kliknij widżet kontekstowy Wykres, a następnie pozycję Edytuj w Wykresach Creative Cloud.
  • W panelu sterowania kliknij pozycję Edytuj w usłudze Creative Cloud Charts.
  • Kliknij wykres prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Edytuj w usłudze Creative Cloud Charts.
 2. Upewnij się, że w nowo otwartym oknie przeglądarki wybrano kartę Wykres.

  Każdy rodzaj wykresu zawiera szereg opcji do konfiguracji. Kliknij kartę odpowiedniego rodzaju wykresu znajdującą się poniżej.

 3. Kliknij przycisk Zapisz, aby zachować wszelkie zmiany w układzie.

Opcje wykresu

Wykres skalowania z użyciem wartości

Opcje edycji wyglądu wykresu:

Skalowanie
 • Obszar: kompozycja jest skalowana w zależności od danych.
 • Rozciągnij, aby dopasować: kompozycja jest rozciągana w określonym kierunku.
Rozciąganie kompozycji

Opcja dostępna, jeżeli wybrano ustawienie Skalowanie = Rozciągnij, aby dopasować:

 • Pionowo: kompozycja jest rozciągana pionowo w celu wizualizacji wartości danych.
 • Poziomo: kompozycja jest rozciągana poziomo w celu wizualizacji wartości danych.
Układ
 • Przepływ: kompozycja jest układana w sposób określony za pomocą ustawień Kierunek, Wyrównanie i Odstępy.
 • Dowolny kształt: kompozycję można przesuwać ręcznie.  
Kierunek

Opcja dostępna, jeżeli wybrano ustawienie Układ Przepływ:

 • Od lewej do prawej
 • Od góry do dołu
Wyrównanie

Opcja dostępna, jeżeli wybrano ustawienie Układ Przepływ:

 • Wyrównanie w dół
 • Wyrównanie do środka
 • Wyrównanie do góry
Odstępy

Opcja dostępna, jeżeli wybrano ustawienie Układ Przepływ

Użyj suwaka, aby zmienić odstępy między kolejnymi kompozycjami.

Wykres kolumnowy

Domyślnie wyświetlane są opcje edycji wykresu.

Uwaga:

Niektóre opcje są wspólne dla poszczególnych elementów wykresu kolumnowego. Dla zwięzłości wspólne opcje nie są powtarzane.

Elementy wykresu

Wykres
 • Etykiety danych: etykiety danych dla poszczególnych kolumn
KATEGORIE OSI (X)
 • Linia osi: linia osi X
 • Etykiety osi: etykiety kategorii wyświetlanych na osi X
 • Znaczniki osi: wskaźniki osi X dla etykiet osi 
WARTOŚCI OSI (Y)
 • Duże linie siatki: wskaźniki linii wykresu dla wartości na osi Y
 • Małe linie siatki: wskaźniki linii wykresu dla wartości pośrednich na osi Y

Odstępy

 • Pomiędzy kolumnami: odstęp między kolumnami wykresu w ramach zestawu Wartość stanowi procent szerokości kolumn wykresu
 • Między zestawami: odstęp między zestawami kolumn

Rozmiar wykresu

 • Sz.: szerokość wykresu w pikselach
 • W.: wysokość wykresu w pikselach
 • : zmiana szerokości lub wysokości powoduje proporcjonalną zmianę drugiego wymiaru. Wybierz opcję odblokuj, aby zmienić dany wymiar niezależnie od drugiego.

Aby zmienić opcje wartości osi (Y) lub kategorii osi (X), kliknij oś Y lub X

Skala osi (oś Y)

Zmień skalę dla danych i linii siatki na osi Y

ZMIANA SKALI
 • Min.: minimalna wartość dla danych na osi Y
 • Maks.: maksymalna wartość dla danych na osi Y
LINIE SIATKI
 • Duże: skala dla dużych linii siatki na osi Y
 • Małe: skala dla małych linii siatki na osi Y

Położenie osi (osie Y i X)

POŁOŻENIE
 • Lewa strona: (domyślnie) przemieszczenie osi Y do lewej strony wykresu
 • Prawa strona: przemieszczenie osi Y do prawej strony wykresu

Znaczniki osi (osie Y i X)

POŁOŻENIE
 • Poza obszarem: (domyślnie) umieszczenie znaczników osi wykresu poza obszarem osi Y
 • W obszarze: umieszczenie znaczników osi wykresu w obszarze osi Y

Aby zmienić opcje etykiet danych, kliknij etykietę danych na wykresie

Położenie osi

POŁOŻENIE
 • Poza obszarem: (domyślnie) umieszczenie etykiet danych powyżej kolumn wykresu
 • Do środka: umieszczenie etykiet danych w środku kolumn wykresu

Format etykiety

Format

Wybierz format etykiet danych

 • Liczba: wyświetlanie etykiet danych jako wartości liczbowych. Wybierz liczbę miejsc po przecinku i separator tysięcy
 • Waluta: wyświetlanie etykiet danych jako waluty. Wybierz liczbę miejsc po przecinku, separator tysięcy i walutę.
 • Procent: wyświetlanie etykiet danych jako wartości procentowych. Wybierz liczbę miejsc po przecinku i separator tysięcy.
 • Naukowe: wyświetlanie etykiet danych jako zapisów naukowych. Wybierz liczbę miejsc po przecinku.

Edytowanie wyglądu wykresu

Możesz zmienić wygląd wykresu. Możesz na przykład zmienić kompozycję w wykresie skalowania z użyciem wartości lub kolor słupków w wykresie kolumnowym.

Wykres skalowania z użyciem wartości

Zamiana grafiki wykresu

 1. Wybierz wykres w programie Illustrator.

 2. W dokumencie narysuj nową grafikę lub upuść którąkolwiek z dostępnych grafik na obszar roboczy.

  Uwaga:

  Nie są obsługiwane złożone grafiki, takie jak obiekty z siatką gradientu i obiekty rastrowe.

  Przeciągnij i upuść kompozycję na wykres, aby zastąpić bieżący obiekt wykresu
  Przeciągnij i upuść kompozycję na wykres, aby zastąpić bieżący obiekt wykresu

Edytowanie kompozycji wykresu

 1. W programie Illustrator zaznacz wykres, a następnie kliknij narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie (A).

 2. Zaznacz jedną lub więcej wizualizacji danych i dostosuj wygląd obiektów.

  Zmień wygląd poszczególnych obiektów, aby wyróżnić punkty danych.
  Zmień wygląd poszczególnych obiektów, aby wyróżnić punkty danych

  Uwaga:

  Niektóre skomplikowane elementy wyglądu (takie jak efekty, wielokrotne wypełnienia itp.) nie są widoczne podczas edycji wykresu w usłudze Creative Cloud. Jednak część z tych elementów jest przechowywana w programie Illustrator.

Wykresy kolumnowe

Możesz zmienić wygląd całego wykresu, wszystkich słupków, części słupków lub pojedynczego słupka. Aby zmienić wygląd danego elementu wykresu, skorzystaj z funkcji zaznaczania wykresu dla wykresów kolumnowych.

Zaznaczanie elementów wykresu za pomocą narzędzia Zaznaczanie

Wykres kolumnowy obejmuje różne poziomy zaznaczenia. Program Illustrator zapewnia szczegółowe funkcje, które pozwalają zaznaczać elementy wykresu na różnych poziomach.

W przypadku wykresu kolumnowego, funkcja szczegółowego zaznaczania działa w przypadku słupków, linii siatki i linii osi.

Aby zaznaczyć słupki na wykresie:

 1. Aby zaznaczyć cały wykres kolumnowy, kliknij jeden raz słupek w obszarze wykresu.
 2. Aby zaznaczyć wszystkie słupki na wykresie, ponownie kliknij słupek.
 3. Aby zaznaczyć grupę słupków na wykresie, ponownie kliknij słupek.
 4. Aby zaznaczyć pojedynczy słupek, ponownie kliknij słupek.

Aby zaznaczyć linie siatki:

 1. Aby zaznaczyć cały wykres kolumnowy, kliknij jeden raz w obszarze wykresu.
 2. Aby zaznaczyć wszystkie linie siatki na wykresie, ponownie kliknij linię siatki.
 3. Aby zaznaczyć pojedynczy słupek, ponownie kliknij słupek.

Aby zaznaczyć oś:

 1. Aby zaznaczyć cały wykres kolumnowy, kliknij jeden raz w obszarze wykresu.
 2. Aby zaznaczyć oś i znaczniki osi, ponownie kliknij oś lub znaczniki.
 3. Aby zaznaczyć linię osi, kliknij linię osi.
  LUB
  Aby zaznaczyć znacznik osi, kliknij znacznik osi.

Zaznaczanie elementów wykresu za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie

Funkcja szczegółowego zaznaczania elementów wykresu pozwala na zaznaczanie kolejnych elementów wykresu. Jednak, aby bezpośrednio zaznaczyć element na najniższym poziomie, możesz skorzystać z narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie.

Aby zaznaczyć pojedynczy słupek, wybierz narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie (A) i kliknij słupek.

Podobnie, aby zaznaczyć pojedynczą linię siatki lub linię osi, wybierz narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie (A) i kliknij linię.

Zmiana wyglądu elementów wykresów kolumnowych

Korzystając z funkcji zaznaczania elementów wykresu, możesz zmieniać wygląd konkretnych elementów wykresu.

Aby zmienić kolor grupy słupków:

 1. Użyj funkcji szczegółowego zaznaczania, aby zaznaczyć grupę słupków.
 2. Korzystając z funkcji Wypełnienie programu Illustrator, wybierz kolor słupków.
Zmiana wyglądu elementów wykresów kolumnowych

W podobny sposób możesz zmieniać kolory grup słupków. Możesz także zmienić wygląd linii siatki.

 1. Ponownie użyj funkcji szczegółowego zaznaczania, aby zaznaczyć linie siatki.
 2. Korzystając z funkcji Obrys programu Illustrator, zmień linie na linie kropkowane.
Zmiana wyglądu elementów wykresów kolumnowych

Możesz także zmienić wygląd (czcionkę, rozmiar czcionki) tekstu na wykresie.

Zaznacz cały wykres.

 1. Otwórz panel Typografia (Okno > Tekst > Typografia).
 2. Wybierz jedną z opcji w panelu Typografia, aby zmienić wygląd tekstu.

Aby zaznaczyć konkretny obiekt tekstowy, musisz skorzystać z narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie.

Importowanie/określanie danych wykresu

Uwaga:

Po zmianie danych na karcie Wykresy pamiętaj o kliknięciu przycisku Zastosuj, a następnie kliknięciu przycisku Zapisz, aby upewnić się, że wykres zostanie zaktualizowany w programie Illustrator.

 1. W programie Illustrator wybierz wykres, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Kliknij szpilkę Wykres, a następnie pozycję Edytuj w Wykresach Creative Cloud.
  • W panelu sterowania kliknij pozycję Edytuj w usłudze Creative Cloud Charts.
  • Kliknij wykres prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Edytuj w usłudze Creative Cloud Charts.
 2. W oknie, które się otworzy, kliknij kartę Dane.

 3. Kliknij przycisk Wybierz plik, aby zaimportować dane z pliku wartości oddzielonych przecinkami (.csv) lub pliku programu Microsoft Excel (.xls lub .xlsx).

  Uwaga:

  Wszelkie importowane dane zawsze zastępują istniejące dane wykresu.

 4. (Ważne) W widoku dostępnych wierszy i kolumn kliknij i ustaw wskaźnik myszy na komórkach danych, aby uwzględnić je na wykresie, a następnie kliknij przycisk Zastosuj ().

  Obszar strony Podgląd wykresu zostanie zaktualizowany wizualizacją wartości, które wybrano dla wykresu.

 5. Dodaj, zmodyfikuj i dostosuj dane, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Za każdym razem, gdy klikasz przycisk Zapisz, wykres zostaje zaktualizowany w programie Illustrator.

  Uwaga:

  Szybkość aktualizacji wykresu w programie Illustrator zależy od szybkości połączenia z Internetem. Czas ten może być ledwo zauważalny lub wynosić nawet od 12 do 15 sekund.

Edytowanie danych wykresu

Uwaga:

Po zmianie danych na karcie Wykresy pamiętaj o kliknięciu przycisku Zastosuj, a następnie kliknięciu przycisku Zapisz, aby upewnić się, że wykres zostanie zaktualizowany w programie Illustrator.

 1. W programie Illustrator wybierz wykres, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Kliknij szpilkę Wykres, a następnie pozycję Edytuj w Wykresach Creative Cloud.
  • W panelu sterowania kliknij pozycję Edytuj w Wykresach Creative Cloud.
  • Kliknij na wykresie prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Edytuj w usłudze Creative Cloud Charts.
 2. W oknie, które się otworzy, kliknij kartę Dane.

 3. Kliknij dowolną komórkę, która zawiera dane, lub wybierz zakres komórek.

  Zostanie wyświetlona szpilka zależna od kontekstu ().

 4. Na szpilce kliknij przycisk z trzema kropkami (), aby zobaczyć dodatkowe opcje dostępne dla wybranych danych.

 5. Wybierz opcję z wyświetlonego menu kontekstowego, aby wstawić, usunąć lub posortować komórki.

  Użyj dostępnych opcji, aby kontynuować pracę z zaimportowanymi lub dostępnymi danymi.
  Użyj dostępnych opcji, aby kontynuować pracę z zaimportowanymi lub dostępnymi danymi

 6. Gdy skończysz, kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk Zapisz, aby upewnić się, że zmiany będą dostępne w programie Illustrator.

Ankieta dotycząca usługi Creative Cloud Charts (Podgląd)

Każda opinia jest cenna. Powiedz nam, jak nas oceniasz.

Przygotowaliśmy krótką ankietę, dzięki której dowiemy się, jak oceniasz funkcję Creative Cloud Charts (Podgląd). Postaraj się, aby informacje, które podajesz, były jak najbardziej szczegółowe. Dziękujemy!

Link do ankiety: https://www.surveymonkey.com/s/CC_Charts_Feedback.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online