Opprette og bruke lag i Adobe Muse

Les denne artikkelen for å finne ut hvordan du legger til, angir og endrer lag i Adobe Muse.

Merk:

Adobe Muse legger ikke lenger til nye funksjoner, og kundestøtte opphører 26. mars 2020. Hvis du vil ha detaljert informasjon og hjelp, kan du se vanlige spørsmål om tjenesteopphør for Adobe Muse.

Arbeide med Lag-panelet i Muse

Muse inneholder et Lag-panel som kan brukes til å strukturere sideelementene og ordne designen på webområdet. I denne artikkelen vil du lære om Lag-panelet og finne strategier for å gjøre det enklere å oppdatere prosjekter.

Forstå lag

Hver side i et Muse-webområde inneholder som standard minst ett navngitt lag. Ved å bruke flere lag er det mulig å opprette og redigere spesifikke områder eller innholdstyper på en side uten at det virker inn på andre områder eller tilfeldigvis endrer på annet innhold. Det er for eksempel mulig å vise hovedsideinnhold og marginformasjon i samme webdesign. Eller du kan plassere innhold som sjelden oppdateres i ett lag, mens du holder innhold som skal oppdateres ofte, på et annet lag på samme side.

Lag kan ses som gjennomsiktige ark som ligger oppå hverandre. Hvis et lag ikke har et objekt på seg, er det mulig å se gjennom til andre objekter på underliggende lag.

Se gjennom Lag-panelet, og bruk noen øyeblikk på å tenke over hvordan stablingsrekkefølgen fungerer.

Lag-panel i Adobe Muse
Lag-panelet i Adobe Muse.

I eksemplet over har Lag 1 et tekstfelt som viser 1, Lag 2 har et tekstfelt som viser 2, og Lag 3 har et tekstfelt som viser 3.

Elementer som plasseres på Lag 3 (topplaget), vises over elementene i Lag 2 og Lag 1. Dette tilsvarer stablingsrekkefølgen som oppstår når du markerer et objekt og velger Ordne > Plasser foran. Bortsett fra når de plasseres på spesifikke lag, ordnes elementene på en slik måte at du kan bestemme stablingsrekkefølgen for grupper av elementer.

Stablingsrekkefølgen kan endres ved å markere ett lag og dra det, for på den måten å flytte det i rekkefølgen i Lag-panelet. I dette eksemplet er Lag 1 plassert øverst i Lag-panelet, og Lag 3 er blitt flyttet til bunnen av stabelen.

Omorganisere lagene i Adobe Muse
Omorganisere lagrekkefølgen for å endre hvilket element som er på topp.

Hvert lag kan inneholde flere elementer, og stablingsrekkefølgen til elementene i hvert lag er med på å avgjøre om objekter vises over eller andre på siden.

Lag gir uovertruffen kontroll over organiseringen av sideelementer i Muse-webområdeprosjekter.

Bruke lag i Muse-webområder

Selv om du har brukt andre verktøy, som f.eks. bildebehandlingsprogrammer, til å arbeide med Lag-paneler tidligere, er det viktig å forstå hvordan lag fungerer i Muse:

Utvide og skjule lag. Hvert lag har en trekant til venstre for lagnavnet. Mens det er skjult, vil et klikk på trekanten utvide innholdet i et lag, og vise en liste over objekter og stablingsrekkefølgen for disse i dette laget på den aktive siden. Grupper, kontrollprogrammer og visse kontrollprogramdeler har også trekanter som kan klikkes for å utvide settet for å vise objektene de inneholder. Disse objektene kan du omorganisere, låse og låse opp og legge til i eller fjerne fra grupper. Lag som ikke inneholder objekter på den aktuelle siden, viser ikke en trekant, da de allerede er utvidet.

Objekter på malsider vises i bunnen av hvert lag. Malsideobjekter kan vises foran sideobjekter hvis objektene på malsiden er plassert i et høyere lag, men standard er at de finnes i bunnen av stablingsrekkefølgen.

Lag omfatter alle sider på et webområde, inklusive malsider. Hvis du for eksempel skjuler Lag 1 under redigering av hjemmesiden for prosjektet, vil innholdet i Lag 1 være skjult på alle sider til du velger å vise det igjen.

Gjennomgang av lagpanelet

Lag-panelet er svært effektivt og omfatter mange nyttige funksjoner som gjør arbeidet mer effektivt. Ta deg tid til å bli kjent med nøkkelfunksjonene:

 • Opprette nye lag
 • Angi lagalternativer
 • Legge til objekter i lag
 • Markere, flytte og kopiere objekter på lag
 • Lime objekter inn i ulike lag
 • Duplisere et lag
 • Endre lagrekkefølgen
 • Vise eller skjule lag og objekter
 • Låse eller låse opp lag
 • Slette lag
 • Slå sammen lag i et dokument

Disse funksjonene beskrives mer detaljert i seksjonene under. Nøkkelelementene i Lag-panelet er uthevet under.

Spesifiserte funksjoner i Lag-panelet.
Spesifiserte funksjoner i Lag-panelet.

A. Mållag B. Slett lag C. Nytt lag D. Søk E. Hjelp til lag F. Låst lag G. Skjult lag H. Synlig lag 

Opprette nye lag

Lag kan opprettes når som helst ved å klikke knappen Nytt lag i bunnen av Lag-panelet. Antall lag et dokument kan inneholde, er kun begrenset av hvor mye RAM som er tilgjengelig for Muse. Nye lag som opprettes, vil alltid legge seg øverst i Lag-panelet, men de kan dras til ønsket plassering.

Følg disse trinnene for å opprette nye lag:

 1. Klikk Lag-fanen for å aktivere Lag-panelet, eller velg Vindu > Lag for å åpne Lag-panelet dersom det er lukket.
 2. Klikk knappen Nytt lag i bunnen av Lag-panelet.

Merk: Hvis du vil opprette et nytt lag og samtidig vise dialogboksen Lagvalg, holder du inne Alt-/Tilvalg-tasten mens du klikker knappen Nytt lag.

Angi lagalternativer

Du kan oppdatere egenskapene til lag i Lag-panelet, endre fargekoding assosiert med et lag, vise eller skjule lag, vise eller skjule hjelpelinjer, samt låse lag for å hindre at de blir markert og endret ved et uhell. Følg disse trinnene for å oppdatere lagvalg:

 1. Høyreklikk eller dobbeltklikk et eksisterende lag. (Eller hold nede Alt-/Tilvalg-tasten mens du klikker knappen Nytt lag).
 2. Dialogboksen Lagvalg vises. Her kan du angi lagvalgene og deretter klikke OK.
Dialogboksen Lagvalg
Oppdatere innstillingene i dialogboksen Lagvalg.

Følgende innstillinger kan oppdateres:

 • Lagnavn: Angi et beskrivende navn for laget, slik at det blir lett å ordne sideinnholdet.
 • Farge: Tilordne en farge for å identifisere objektene som finnes på det aktuelle laget. Du kan tildele en farge til et lag for å gjøre det enklere å skille mellom lag med forskjellige markerte objekter. Når et objekt er markert på en side, brukes grenseboks, markeringshåndtak, tekstrammer og bilderammer til å vise fargen tilhørende det markerte objektets lag. Lagfargen vises ikke når objekter ikke er markert.
 • Vis lag: Velg dette alternativet for å gjøre et lag synlig. Dette alternativet fører til det samme som å klikke øye-ikonet for å gjøre laget synlig via Lag-panelet.
 • Lås lag: Velg dette alternativet for å hindre endringer i alle objekter på det aktuelle laget.

Legge til objekter i lag

Alle nye objekter plasseres på mållaget, som er laget med fet etikett som viser trekanten øverst til høyre på laget i Lag-panelet. Innrett deg mot et bestemt mål ved å klikke det.

Objekter kan legges til på mållaget ved å utføre ett av følgende:

 • Opprette nye objekter ved hjelp av Tekstverktøy eller Rektangelverktøy.
 • Importere, montere eller lime inn tekst eller grafikk.
 • Markere objekter på andre lag og flytte dem til det nye laget.

Du kan ikke tegne eller montere et nytt objekt på et skjult eller låst lag. Når du velger et tegneverktøy eller tekstverktøy, eller du plasserer en fil mens mållaget er skjult eller låst, vil pekeren vise overkrysset blyant når den plasseres over siden i Design-visning. Vis eller lås opp mållaget, eller angi et synlig og ulåst lag.

Hvis du velger Rediger > Lim inn mens mållaget er skjult eller låst, vises en varselmelding der du kan vise eller låse opp mållaget.

Når du klikker et lag i Lag-panelet for å innrette deg mot det, vises en trekant i øvre høyre hjørne på laget du klikket, blir lagetiketten fet i tillegg til at laget utheves for å indikere at det er målet.

Markere, flytte og kopiere objekter på lag

Som standard kan du markere alle objekter på alle lag. I Lag-panelet indikeres lag med markerte objekter ved fargede firkanter helt til høyre. En liten firkant indikerer at minst ett objekt er markert på det laget, og en stor firkant indikerer at alle objekter på det laget er markert. Markeringsfargen til laget hjelper deg med å identifisere laget til et objekt. Markering av objekter på et bestemt lag hindres ved å låse (eller skjule) laget.

 • Individuelle objekter på et lag markeres slik: klikk trekanten til venstre for lagnavnet for å utvide laget, og marker målobjektet i listen. Du kan også dra målobjektet til et annet sted uten å markere det.
 • Alle objektene i på et lag kan markeres ved å klikke firkanten til høyre for lagnavnet.
 • Et objekt kan flyttes til et annet lag ved å bruke markeringsverktøyet til å markere ett eller flere objekter på en side eller malside. Deretter drar du den fargede firkanten på høyre side av laglisten for å flytte de markerte objektene til det andre laget.

Lime objekter inn i ulike lag

Alternativet Lim inn husker lag påvirker hvordan objekter som limes inn fra andre steder, forholder seg til eksisterende lag.

Hvis alternativet Lim inn husker lag er valgt, beholdes lagtilordningen for objekter som er klippet ut eller kopiert fra andre lag når de limes inn på en ny side eller posisjon. Hvis du limer inn et objekt på en side som ikke har samme lag som siden de ble kopiert fra, legger Muse til objektets lagnavn i Lag-panelet i det andre dokumentet og limer objektet inn på tilsvarende lag.

Hvis alternativet Lim inn husker lag ikke er valgt, blir objekter som er klippet eller kopiert fra ulike lag limt inn på det aktuelle mållaget.

 1. Pass på at Lim inn husker lag ikke er valgt i Lag-hurtigmenyen som vises når du høyreklikker hvor som helst i panelet.
 2. Marker objekter og velg Rediger > Kopier eller Rediger > Klipp ut.
 3. Klikk et annet lag i Lag-panelet for å lime inn der.
 4. Velg Rediger > Lim inn.

Duplisere et lag

Når du dupliserer et lag, kopierer du lagets innhold og innstillinger. Det dupliserte laget vises deretter over det opprinnelige laget i Lag-panelet.

Gjør ett av følgende i Lag-panelet:

 • Marker lagnavnet og velg Dupliser lag i Lag-hurtigmenyen som vises når du høyreklikker (kontekstklikker) et lag (eller markerte lag).
 • Dra et lagnavn, og slipp det på knappen Nytt lag.

Endre lagrekkefølgen

Du kan endre rekkefølgen på lag i dokumentet ved å ordne dem i Lag-panelet. Omorganisering av lagene endrer rekkefølge på lagene på alle sidene i webområdet, ikke bare den aktuelle siden i Design-visning.

Du kan også endre stablingsrekkefølgen for objekter på et lag ved å flytte dem på laget.

Dra et lag opp eller ned i listen i Lag-panelet. Du kan også dra flere markerte lag.

Vise eller skjule lag og objekter

Du kan når som helst skjule eller vise et lag, og du kan skjule eller vise objekter på et lag. Skjulte lag og objekter kan ikke redigeres, og vises ikke på skjermen i Design-visning, Forhåndsvisning, Publiser eller etter eksportering av webområder. Å skjule lag kan være nyttig når du vil gjøre ett av følgende:

 • Skjule objekter når du designer webområder som bruker responsiv layout. Du kan velge å skjule objekter mens du designer siden din for ulike enheter på ett enkelt lerret. Du kan for eksempel velge å skjule en tradisjonell meny og i stedet gå for en trekkspillmeny mens du plasserer objekter i et område for mobiler. Hvis du vil lære hvordan du gjemmer objekter i responsiv layout, kan du se Vise eller skjule objekter i responsiv layout.
 • Skjule deler av et dokument som ikke skal vises i det endelige dokumentet.
 • Skjule alternative versjoner av et dokument.
 • Forenkle visningen av et dokument, slik at det blir enklere å redigere andre deler av dokumentet.
 • Hindre lag i å bli eksportert.
 • Oppdatere skjermen raskere når et lag inneholder grafikk med høy oppløsning.

Merk: Skjulte lag eller skjulte sideelementer eksporteres ikke. Men siden vises allikevel i Design-visning som om elementene var til stede. En skjult tekstramme vil for eksempel skyve elementer nedenfor seg, nedover på siden. Dette hindrer at siden bytter innhold etter som lag skjules eller vises.

Skjul eller vis lag ved å utføre ett av følgende:

 • Hvis du vil skjule eller vise ett lag om gangen, klikker du kvadratet helt til venstre for lagnavnet i Lag-panelet for å skjule eller vise øyeikonet for dette laget.
 • Individuelle objekter i et lag kan vises eller skjules ved å klikke trekanten til venstre for lagnavnet for å vise alle objekter i et lag, og deretter klikke øye-ikonet for å vise eller skjule objektet.

Låse eller låse opp lag

Å låse et lag er nyttig for å unngå at du endrer et lag ved et uhell. Et låst lag vises som et blyantikon med en strek over i Lag-panelet. Objekter på låste lag kan ikke markeres eller redigeres direkte, men hvis de har attributter som kan redigeres indirekte, endres de likevel. Hvis du for eksempel redigerer en nyansefarge, endres objekter på låste lag som bruker denne nyansefargen, tilsvarende.

Du kan også bruke Lag-panelet til å låse eller låse opp objekter på et lag. Lag låses og låses opp på følgende måte:

 • Hvis du vil låse eller låse opp ett lag om gangen, klikker du en firkant i den andre kolonnen fra venstre i Lag-panelet for å vise (låse) eller skjule (låse opp) laget.

Slette lag

Husk at hvert lag gjelder hele webområdet – det vises på alle sider i hele webområdet. Før du sletter et lag, bør du vurdere å skjule alle andre lag og deretter se over alle sidene i webområdet for å forsikre deg om at det er trygt å slette de gjenværende objektene. Når du er sikker på at du vil slette et lag, gjør du følgende:

 • Du sletter et lag ved å dra det fra Lag-panelet til Slett-ikonet i nedre høyre hjørne av Lag-panelet eller ved å høyreklikke laget og velge Slett lag fra kontekstmenyen.
 • Du sletter flere lag ved å trykke og holde nede Kontroll-/Kommando-tasten mens du klikker lagene for å markere dem. Deretter drar du lagene fra Lag-panelet til Slett-ikonet eller velger Slett lag fra kontekstmenyen.
 • Hvis du vil slette et objekt på et lag, markerer du objektet i Lag-panelet og klikker Slett-ikonet.

Slå sammen lag i et dokument

Du kan redusere antall lag i et webområde uten å slette objekter ved å slå sammen lag. Når du slår sammen lag, flyttes objekter fra alle markerte lag til mållaget. Av lagene du slår sammen, er det bare mållaget som beholdes i dokumentet. De andre markerte lagene slettes. Et webområde kan også flates ut ved å slå sammen alle lag.

Merk: Hvis du slår sammen lag som inneholder en blanding av sideobjekter og malsideelementer, flyttes malelementene til nederst i det sammenslåtte laget.

 1. Marker hvilken som helst kombinasjon av lag i Lag-panelet. Pass på at du inkluderer laget du vil angi som det sammenslåtte laget. Hvis du flater ut et webområde til ett lag, markerer du alle lagene i panelet.
 2. Høyreklikk Lag-panelet, og velg deretter Slå sammen lag i kontekstmenyen.
Adobe-logoen

Logg på kontoen din