PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren

Als u pagina's in een PDF wilt wijzigen, moet u ervoor zorgen dat u de juiste machtigingen hebt om de PDF te bewerken. Om dit te controleren, kiest u Bestand > Eigenschappen en klikt u op de tab Beveiliging. Uw machtigingen worden weergegeven in het overzicht van de documentbeperkingen.

Opmerking:

Dit document bevat instructies voor Acrobat XI. Als u Acrobat DC gebruikt, raadpleegt u de Help van Acrobat DC.

Pagina's roteren

U kunt alle pagina's of geselecteerde pagina's in een document roteren. De rotatiehoek is instelbaar met stappen van 90°. U kunt pagina's roteren met de gereedschappen voor roteren in het deelvenster Paginaminiaturen of met de optie Roteren (hieronder beschreven).

 1. Kies Gereedschappen > Pagina's > Roteren.

  Kies Roteren in het deelvenster Pagina's van het deelvenster Gereedschappen.

 2. Selecteer bij Richting de grootte en de richting van de rotaties: 90 graden tegen de klok in, 90 graden met de klok mee of 180 graden.
 3. Geef voor Pagina's aan of u alle pagina's, een selectie daaruit of een paginabereik wilt roteren.
 4. Geef via het menu Roteren op of u even pagina's, oneven pagina's of beide wilt roteren en selecteer de rotatierichting.

  Opmerking:

  Als u de weergave van een pagina tijdelijk wilt wijzigen, kiest u Beeld > Weergave roteren > Met de klok mee of Tegen de klok in. De volgende keer dat u de PDF opent, wordt de oorspronkelijke paginarichting hersteld.

Pagina's uitnemen

Uitnemen is een proces waarbij geselecteerde pagina's uit een PDF opnieuw worden gebruikt in een andere PDF. Uitgenomen pagina's bevatten niet alleen de inhoud maar ook alle formuliervelden, opmerkingen en koppelingen die zich in de oorspronkelijke pagina-inhoud bevonden.

Tijdens het uitnemen kunt u uitgenomen pagina's in het oorspronkelijke document handhaven of verwijderen. Dit proces is vergelijkbaar met de bewerkingen kopiëren en plakken of knippen en plakken, maar dan op paginaniveau.

Opmerking:

De eventuele bladwijzers en artikelthreads die zich op de pagina's bevinden, worden niet uitgenomen.

 1. Open de PDF in Acrobat en kies Gereedschappen > Pagina's > Uitpakken.
  Kies Uitnemen in het deelvenster Pagina's van het deelvenster Gereedschappen om een of meer pagina's uit het PDF-bestand te extraheren.

 2. Geef het paginabereik op dat u wilt uitnemen.
 3. Voer in het dialoogvenster Pagina's uitnemen een of meer van de volgende handelingen uit voordat u op OK klikt:

  • Als u de uitgenomen pagina's uit het originele document wilt verwijderen, schakelt u Pagina's verwijderen na uitnemen in.
  • Als u voor elke uitgenomen pagina een afzonderlijke PDF wilt maken, schakelt u Pagina's uitnemen als afzonderlijke bestanden in.
  • Als u de originele pagina's in het document wilt handhaven en u één PDF wilt maken die alle uitgenomen pagina's bevat, schakelt u beide selectievakjes uit.

De uitgenomen pagina's worden in een nieuw document geplaatst.

Opmerking:

De maker van een PDF-document kan dit zo beveiligen, dat het uitnemen van pagina's niet mogelijk is. Als u de beveiligingsinstellingen voor een document wilt weergeven, kiest u Bestand > Eigenschappen en selecteert u Beveiliging.

PDF's splitsen in meerdere documenten

U kunt een of meer documenten splitsen in meerdere kleinere documenten. Wanneer u een document splitst, kunt u instellen of u wilt splitsen op het maximale aantal pagina's, de maximale bestandsgrootte of op bladwijzers op het hoogste niveau.

Eén of meer PDF's splitsen, met een geopend document

 1. Open een PDF en kies Gereedschappen > Pagina's > Document splitsen.
  Kies Document splitsen in het deelvenster Pagina's van het deelvenster Gereedschappen om een PDF in twee of meer kleinere documenten te splitsen.

 2. In het dialoogvenster Document splitsen geeft u het criterium voor de verdeling van het document op:

  Aantal pagina's

  Geef het maximumaantal pagina's op voor elk document in de splitsing.

  Bestandsgrootte

  Geef de maximale bestandsgrootte op voor elk document in de splitsing.

  Bladwijzers op hoogste niveau

  Als het document bladwijzers bevat, wordt voor elke bladwijzer van het hoogste niveau een document gemaakt.

  De PDF wordt opgedeeld in meerdere PDF's die uit twee pagina's bestaan.

 3. Klik op Uitvoeropties om een doelmap voor de gesplitste bestanden en voorkeuren voor bestandsnamen op te geven. Geef de gewenste opties op en klik op OK.

 4. (Optioneel) Als u dezelfde splitsing wilt toepassen op meerdere documenten, klikt u op Toepassen op meerdere. Klik op Bestanden toevoegen en kies Bestanden toevoegen, Mappen toevoegen of Geopende bestanden toevoegen. Selecteer de bestanden of map en klik op OK.

Eén of meer PDF's splitsen, zonder geopend document (Alleen Windows)

 1. Kies Gereedschappen > Pagina's > Document splitsen.

 2. Klik op Bestanden toevoegen, en kies Bestanden toevoegen, Mappen toevoegen. Selecteer de bestanden of map en klik op OK.

 3. Voer stap 2 en 3 in de procedure uit om documenten te splitsen met een geopend document.

Pagina's verplaatsen of kopiëren

Voor het kopiëren of verplaatsen van pagina's binnen een document en het kopiëren van pagina's tussen documenten kunt u de paginaminiaturen in het navigatievenster gebruiken.

Pagina's in een PDF verplaatsen of kopiëren met behulp van miniaturen

 1. Klik op de knop Paginaminiaturen in het navigatievenster om het deelvenster Paginaminiaturen te openen en selecteer een of meer paginaminiaturen.

  De knop Paginaminiaturen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u een pagina wilt verplaatsen, sleept u het paginanummervak van de bijbehorende paginaminiatuur of de paginaminiatuur zelf naar de nieuwe locatie. De nieuwe positie van de paginaminiatuur wordt aangegeven met een balk. De pagina's worden opnieuw genummerd.
  • Als u een pagina wilt kopiëren, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u de paginaminiatuur naar een andere locatie sleept.

Een pagina naar een andere PDF kopiëren, met behulp van paginaminiaturen

 1. Open beide PDF's en geef deze naast elkaar weer.
 2. Open het venster Paginaminiaturen voor beide PDF's.
 3. Sleep de paginaminiatuur naar het venster Paginaminiaturen van de doel-PDF. De pagina wordt naar het document gekopieerd en de pagina's worden opnieuw genummerd.

Pagina's verwijderen of vervangen

U kunt een volledige PDF-pagina vervangen door een andere PDF-pagina. Daarbij worden alleen de tekst en de afbeeldingen op de oorspronkelijke pagina vervangen. Eventuele interactieve elementen die bij de oorspronkelijke pagina horen, zoals koppelingen en bladwijzers, worden gehandhaafd. Evenzo worden bladwijzers en koppelingen die zich op de vervangende pagina bevinden, niet overgenomen. Opmerkingen worden echter wel overgenomen. Deze worden gecombineerd met eventuele bestaande opmerkingen in het document.

Nadat u pagina's hebt verwijderd of vervangen, is het verstandig om het opnieuw ingedeelde document onder een andere naam op te slaan met de opdracht Bestand verkleinen, waarbij de documentgrootte zoveel mogelijk wordt beperkt.

Een pagina voordat en nadat deze is vervangen. De bladwijzers en koppelingen op de pagina blijven op dezelfde locatie staan.

Pagina's verwijderen met de opdracht Verwijderen

Opmerking:

U kunt de opdracht Verwijderen niet ongedaan maken.

 1. Kies Gereedschappen > Pagina's > Verwijderen.

  Met de opdracht Verwijderen op het deelvenster Pagina's verwijdert u het geselecteerde paginabereik uit het PDF-bestand.

 2. Voer het paginabereik in dat u wilt verwijderen en klik op OK.

  U kunt niet alle pagina's verwijderen. Er moet ten minste één pagina in het document achterblijven.

  Opmerking:

  Wanneer u in het venster Paginaweergave van het dialoogvenster Voorkeuren het selectievakje Logische paginanummers gebruiken inschakelt, kunt u een paginanummer tussen haakjes invoeren om het logische equivalent van het paginanummer te verwijderen. Voorbeeld: als de eerste pagina van het document het nummer i heeft, kunt u (1) invoeren in het dialoogvenster Pagina's verwijderen en wordt de pagina verwijderd.

Pagina's verwijderen met behulp van paginaminiaturen

 1. In het deelvenster Paginaminiaturen selecteert u de pagina of de groep pagina's die u wilt verwijderen.

 2. Klik op het gereedschap Verwijderen boven aan het deelvenster Paginaminiaturen.

  Selecteer een of meerdere pagina's in het deelvenster Paginaminiaturen en klik op het gereedschap Verwijderen om ze te verwijderen.

De inhoud van een pagina vervangen

 1. Open de PDF die de pagina's bevat die u wilt vervangen.
 2. Kies Gereedschappen > Pagina's > Vervangen.
  Kies Pagina's vervangen in het deelvenster Pagina's van het venster Gereedschappen.

 3. Selecteer het document met de vervangende pagina's en klik op Selecteren.
 4. Voer onder Origineel de pagina's in die in het oorspronkelijke document moeten worden vervangen.
 5. Voer in de sectie Vervanging de eerste pagina in van het vervangende paginabereik in. De laatste pagina wordt berekend aan de hand van het aantal pagina's dat u wilt vervangen in het oorspronkelijke document.

Pagina's vervangen met behulp van paginaminiaturen

 1. Open de PDF die de pagina's bevat die u wilt vervangen, en open vervolgens het PDF-document dat de vervangende pagina's bevat.
 2. Selecteer één pagina of een groep pagina's in het venster Paginaminiaturen van de PDF met de vervangende pagina's.
  • Selecteer de paginanummervakken van de paginaminiaturen die u wilt gebruiken als vervangende pagina's.
  • Houd Shift ingedrukt terwijl u klikt om meerdere paginaminiaturen te selecteren. Houd Ctrl ingedrukt terwijl u klikt om de selectie toe te voegen.
  • Sleep een rechthoek rond een groep paginaminiaturen.
 3. Houd de toetsen Ctrl en Alt ingedrukt en sleep de geselecteerde paginaminiaturen naar het venster Pagina's van het doeldocument. Laat de muisknop los terwijl de muisaanwijzer zich direct boven het paginanummervak bevindt van de eerste paginaminiatuur die u wilt vervangen. De desbetreffende pagina's worden vervolgens gemarkeerd.

  De pagina's die u in het eerste document hebt geselecteerd, vervangen evenzovele pagina's in het tweede document, te beginnen bij het paginanummer dat u hebt geselecteerd om de nieuwe pagina's neer te zetten.

Pagina's opnieuw nummeren

De paginanummers op de documentpagina's komen niet altijd overeen met de paginanummers die onder de paginaminiaturen en op de werkbalk Paginanavigatie worden weergegeven. Pagina's worden genummerd met gehele getallen, beginnend met pagina 1 voor de eerste pagina van het document. Omdat bepaalde PDF's voorpagina's bevatten, zoals een copyrightpagina en een inhoudsopgave, is het mogelijk dat de nummers van de pagina's niet overeenkomen met de nummering op de werkbalk Paginanavigatie.

Nummering van gedrukte pagina's (boven) in vergelijking met logische paginanummering (onder)

U kunt de pagina's in een document op uiteenlopende wijzen nummeren. U kunt voor groepen pagina's een afwijkende nummeringsstijl definiëren, zoals 1, 2, 3 of i, ii, iii of a, b, c. U kunt het nummeringssysteem ook aanpassen door een voorvoegsel toe te voegen. U kunt voor hoofdstuk 1 bijvoorbeeld de nummering 1-1, 1-2, 1-3, enzovoort gebruiken, en voor hoofdstuk 2 de nummering 2-1, 2-2, 2-3, enzovoort.

Opmerking:

De opdracht Pagina's nummeren heeft alleen effect op de paginaminiaturen in het venster Pagina's. U kunt fysiek nieuwe paginanummers aan een PDF toevoegen met de functie voor kop- en voetteksten.

 1. Klik op de knop Paginaminiaturen om het deelvenster Paginaminiaturen te openen.

 2. Kies Pagina's nummeren in het menu Opties.

  De opdracht Pagina's nummeren staat in het menu Opties van het deelvenster Paginaminiaturen.

 3. Geef een paginabereik op. (Selectie verwijst naar de geselecteerde pagina's in het venster Paginaminiaturen.)
 4. Selecteer een van de volgende opties en klik op OK:

  Nieuwe sectie beginnen

  Hiermee begint u een nieuwe reeks nummers. Kies een stijl in de vervolgkeuzelijst en voer bij Starten het nummer in van de beginpagina van de sectie. Geef desgewenst een voorvoegsel op.

  In vorige sectie gebruikte nummering uitbreiden naar geselecteerde pagina's

  De nummeringsreeks van de vorige pagina's wordt zonder onderbreking voortgezet.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account