Handboek Annuleren

Adobe Connect-serverlogboeken beheren en controleren

 1. Gebruikersgids Adobe Connect
 2. Inleiding
  1. Nieuw in Adobe Connect
  2. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  3. Adobe Connect-functies in HTML-client
  4. Adobe Connect-desktoptoepassing
  5. Technische specificaties en systeemvereisten voor Adobe Connect
  6. Sneltoetsen in Adobe Connect
 3. Adobe Connect-vergadering
  1. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  2. Adobe Connect-vergaderingen en -sessies starten, eraan deelnemen en beheren
  3. Adobe Connect-desktoptoepassing
  4. Diagnostische test in Adobe Connect voorafgaand aan vergadering
  5. Adobe Connect Central-startpagina
  6. Inhoud delen tijdens een Adobe Connect-vergadering
  7. Adobe Connect-vergaderingen bijwerken en beheren
  8. Vergaderingsrapporten en analysegegevens weergeven
  9. Notities, chatten, vragen en antwoorden, en opiniepeilingen in een Adobe Connect-vergadering
  10. Toegankelijkheidsfuncties in Adobe Connect
  11. Sneltoetsen in Adobe Connect
  12. Virtuele vergaderruimten maken en indelingen rangschikken
  13. Brainstormruimten in Adobe Connect-vergaderingen
  14. Deelnemers van vergaderingen beheren in Adobe Connect
 4. Beheer en onderhoud van Adobe Connect
  1. Adobe Connect HTML-client inschakelen
  2. SSO inschakelen in Adobe Connect
  3. De time-outperiode wijzigen
  4. Audioproviders voor Universal Voice configureren
  5. Gebruikers en groepen maken en importeren in Adobe Connect
  6. De beveiliging van Adobe Connect-accounts verbeteren
  7. Gebruiksrapporten genereren in Adobe Connect Central
  8. Adobe Connect-accounts beheren
  9. Gebruikers en groepen beheren
  10. Machtigingen instellen voor bibliotheekbestanden en -mappen
  11. Een back-up maken van gebruikersgegevens, database en instellingen van Adobe Connect Server
  12. Aangepaste rapporten samenstellen op basis van de Adobe Connect-database
  13. Schijfruimte onderhouden en de cache opschonen op een Adobe Connect-server
  14. Adobe Connect-serverlogboeken beheren en controleren
  15. Adobe Connect-services starten en stoppen
 5. Adobe Connect-evenementen
  1. Informatie over Adobe Connect-gebeurtenissen
  2. Adobe Connect-vergaderingen beheren
  3. Adobe Connect-gebeurtenissen bijwonen
  4. Adobe Connect-vergaderingen maken en wijzigen
 6. Adobe Connect-training en seminars
  1. Adobe Connect-cursussen en studieprogramma
  2. Trainingen leiden met Adobe Connect
  3. Seminars maken en beheren
  4. Trainingscursussen maken in Adobe Connect
  5. Trainingsstudieprogramma maken en beheren in Adobe Connect
  6. Over virtuele lesruimten in Adobe Connect
  7. Adobe Connect-rapporten voor het controleren van trainingsfuncties
  8. Deelnemen aan Adobe Connect-trainingssessies en -vergaderingen
  9. Ondertiteling in Adobe Connect
 7. Audio- en videoconferenties in Adobe Connect
  1. Audio in Adobe Connect-vergaderingen
  2. Adobe Connect-vergaderingen opnemen en afspelen
  3. Video in Adobe Connect-vergaderingen
 8. Gebruikersinhoud beheren in Adobe Connect
  1. Rapporten en gebruiksinformatie weergeven over geüploade inhoud
  2. Met inhoud in de inhoudsbibliotheek werken
  3. Werken met Adobe Connect-bibliotheekbestanden en -mappen

 

Lees dit voor de configuratie van aanmelding bij een Adobe Connect-server en voor meer informatie over de logbestanden en logbestandsindeling van een Adobe Connect-server.

Informatie over logbestanden

Adobe Connect-logbestanden bevatten informatie over gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens bewerkingen. Op basis van de informatie in de logbestanden kunt u controlemechanismen en -rapporten instellen en problemen oplossen. Logbestanden bevatten informatie over gebruikersactiviteiten en serverprestaties. Logbestanden kunnen bijvoorbeeld aangeven waarom een gebruiker toegang is geweigerd bij een aanmeldingspoging, of waarom een telefoonverbinding niet tot stand kon worden gebracht.

Adobe Connect-logbestanden bevinden zich in de map hoofdinstallatiemap\logs.

Apache Tomcat-logbestanden bevinden zich in de map hoofdinstallatie\logs\tomcat.

Logbestanden configureren

Adobe Connect gebruikt het hulpprogramma Apache log4j. Gebruik het bestand hoofdinstallatiemap\appserv\conf\log4j.xml om logbestanden te configureren. Zie Log4j XML Configuration Primer voor meer informatie.

Voor het configureren van een logappender gebruikt u de gegevens op de pagina DailyRollingFileAppender page.

Voorbeeld van logbestandvermelding

De onderstaande voorbeeldvermelding uit het bestand access.log bevat een kop, een lijst met de velden die worden gebruikt in de logbestandvermelding en de specifieke gegevens voor deze logbestandvermelding:

#Versie: 1.0 
#Start-Date: 2010-10-30 17:09:24 PDT 
#Software: Adobe Connect Server 
#Datum: 2010-04-30 
#Velden: datum tijd x-comment x-module x-status x-severity x-category x-user x-access-request time-taken db-logical-io db-transaction-update-count           
2006-10-30 18:12:50 Niet aangemeld. PRINCIPAL NO_ACCESS_NO_LOGIN W A PUBLIC {cookie=breezxnb5pqusyshfgttt, ip=138.1.21.100} GET http://joeuser.adobe.com&mode=xml 0 20/5 0

In de onderstaanhet tabbladel wordt de voorbeeldvermelding uitgelegd:

Veld

Gegevens

Beschrijving

date

2010-10-30

De datum waarop de geregistreerde gebeurtenis plaatsvond.

time

18:12:50

Het tijdstip waarop de geregistreerde gebeurtenis plaatsvond.

x-comment

Not logged in.

Hiermee wordt aangegeven dat een gebruiker zich niet kon aanmelden bij de toepassingsserver.

x-module

PRINCIPAL

De gebeurtenis vond plaats in de hoofdmodule in de toepassingsserver.

x-status

NO_ACCESS_NO_LOGIN

Hiermee wordt aangegeven dat de gebruiker zich niet kon aanmelden.

x-severity

W

De ernst van de gebeurtenis wordt aangeduid als een waarschuwing (W).

x-category

A

Hiermee wordt aangegeven dat de gebeurtenis een toegangskwestie (A) is (die wordt weergegeven in het bestand access.log).

x-user

PUBLIC

De actuele gebruiker; in dit geval is dit een onbekende gast, of een openbare gebruiker.

x-access-request

http://joeuser.adobe.com&mode=xml

De bron van de aanvraag.

time-taken

0

Er was geen tijd nodig om deze aanvraag te verwerken.

db-logical-io

20/5

Er waren 20 databaseleesbewerkingen vereist en er zijn 5 rijen met gegevens geretourneerd.

db-transaction-update-count

0

Er zijn geen databaserijen bijgewerkt bij het verwerken van deze aanvraag.

De indeling van logbestanden

Voor de logbestanden van Adobe Connect wordt de indeling W3C Extended gebruikt en u kunt de bestanden in elke teksteditor weergeven. Voor informatie over de logbestanden van AEM zie Logboekregistratie voor AEM configureren.

Logvelden in de bestanden access.log en error.log

Elk logbestandvermelding omvat 11 logvelden, die gegevens bevatten over het type gebeurtenis dat heeft plaatsgevonden, de locatie en ernst van de gebeurtenis en andere relevante gegevens:

Veld

Notatie

Beschrijving

date

JJJJ/MM/DD

De datum waarop de transactie werd voltooid.

time

UU:MM:SS

Het tijdstip op de lokale computer waarop de transactie werd voltooid.

x-comment

Tekenreeks

Dit veld bevat informatie in leesbare vorm over de logbestandvermelding. Dit veld wordt altijd uitgevoerd als het meest linkse veld.

x-module

Tekenreeks

Hiermee wordt aangegeven waar de fout zich voordeed.

x-status

Tekenreeks

Hiermee wordt aangegeven welke gebeurtenis plaatsvond.

x-severity

Tekst (één teken)

Hiermee wordt aangegeven of de vastgelegde gebeurtenis is geïnterpreteerd als kritiek (C), een fout (E), een waarschuwing (W) of informatie (I).

x-category

Tekst (één teken)

Hiermee wordt aangegeven of de logbestandvermelding een toegangs- (A) of systeemgebeurtenis (S) aanduidt.

x-user

Tekenreeks

Tekst waarmee de actuele gebruiker wordt aangeduid. Dit is alleen van toepassing als x-category een toegangsgebeurtenis (A) is; in andere gevallen is dit veld ingesteld op een afbreekstreepje (-) ter indicatie van een ongebruikt veld.

x-access-request

Tekenreeks

Tekst die de toegangsaanvraag vertegenwoordigt. Deze tekst kan bestaan uit een URL of een API-naam met doorgegeven parameters. Dit is alleen van toepassing als x-category een toegangsgebeurtenis (A) is; in andere gevallen is dit veld ingesteld op een afbreekstreepje (-) ter indicatie van een ongebruikt veld.

time-taken

Getal

De tijd (in seconden) die nodig was voor het verwerken van de aanvraag. Dit is alleen van toepassing als x-category een toegangsgebeurtenis (A) is; in andere gevallen is dit veld ingesteld op een afbreekstreepje (-) ter indicatie van een ongebruikt veld.

db-logical-io

Tekenreeks

Het aantal databaseleesbewerkingen dat nodig was om de aanvraag te verwerken en het aantal rijen dat is geretourneerd, in de notatie <reads>/<rows>.

db-transaction-update-count

Tekenreeks

Het aantal rijen dat is bijgewerkt in transacties tijdens het verwerken van de aanvragen. Als voor de aanvraag meer dan één transactie wordt gebruikt, is deze waarde de som van alle bijwerkingen.

Vermeldingen in het moduleveld

Een module is een component van de server die een bepaalde verwante reeks bewerkingen beheert. Elke module is een onderdeel van de toepassingsserver of de vergaderingsserver. In het veld x-module wordt aangegeven waar de logbestandgebeurtenis plaatsvond:

Logbestandvermelding voor het veld x-module

Beschrijving

Server

ACCESS_KEY

Beheert toegangssleutels.

Toepassingsserver

ACCOUNT

Beheert accountbewerkingen.

Toepassingsserver

ACL

Beheert bewerkingen met betrekking tot ACL.

Toepassingsserver

AICC

Beheert alle AICC-communicatie tussen server en inhoud.

Toepassingsserver

BUILDER

Voert SCO-builds uit.

Toepassingsserver

Client

Clientmethoden.

Vergaderingsserver

CLUSTER

Beheert alle bewerkingen met betrekking tot clusters.

Toepassingsserver

CONSOLE

Beheert alle bewerkingen met betrekking tot consoles.

Toepassingsserver

Content

Pod delen.

Vergaderingsserver

DB

Vertegenwoordigt de database.

Toepassingsserver

EVENT

Beheert alle bewerkingen met betrekking tot gebeurtenissen.

Toepassingsserver

HOSTED_MANAGER

Beheert systeemaccounts (maken, bijwerken, verwijderen, instellingen opgeven enz.).

Toepassingsserver

MEETING

Beheert alle bewerkingen met betrekking tot vergaderingen.

Toepassingsserver

Misc

Module voor diverse bewerkingen.

Vergaderingsserver

NOTIFICATION

Beheert alle e-mailbewerkingen.

Toepassingsserver

PERMISSION

Beheert alle bewerkingen met betrekking tot machtigingen.

Toepassingsserver

Poll

Opiniepeilingpod.

Vergaderingsserver

PLATFORM_FRAMEWORK

Vertegenwoordigt het platformframework.

Toepassingsserver

PRINCIPAL

Beheert alle bewerkingen met betrekking tot de hoofdmodule.

Toepassingsserver

REPORT

Vertegenwoordigt rapporten.

Toepassingsserver

Room

Beheert het starten en afsluiten van vergaderruimten.

Vergaderingsserver

RTMP

Vertegenwoordigt RTMPHandler.

Toepassingsserver

SCO

Beheert alle bewerkingen met betrekking tot SCO.

Toepassingsserver

SEARCH

Beheert alle bewerkingen met betrekking tot zoekopdrachten.

Toepassingsserver

START_UP

Vertegenwoordigt de opstarten-component.

Toepassingsserver

TELEPHONY

Beheert alle bewerkingen met betrekking tot telefonie.

Toepassingsserver

TRACKING

Beheert alle bewerkingen met betrekking tot transcripties.

Toepassingsserver

TRAINING

Beheert alle bewerkingen met betrekking tot training.

Toepassingsserver

Vermeldingen in de opmerking- en statusvelden

De velden x-comment en x-status geven aan welk type gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Het veld x-status bevat een code voor elke geregistreerde gebeurtenis. Het veld x-comment bevat een beschrijving in leesbare vorm van elke geregistreerde gebeurtenis.

De onderstaande tabel bevat een overzicht van de statuscodes, de opmerking die aan elke statuscode is gekoppeld en een uitleg van elke geregistreerde gebeurtenis:

Logbestandvermelding voor het veld x-status

Logbestandvermelding voor het veld x-comment

Beschrijving

ACCESS_DENIED

Client trying to access protected method. Access is denied. {1}

Wordt geregistreerd als de client toegang probeert te krijgen tot een beveiligde methode.

BECAME_MASTER

Server {1} has been designated the master.

Wordt geregistreerd als de planner wordt afgesloten en deze server de planner wordt.

CLUSTER_CON_BROKEN

Server {1} unable to reach {2} on port {3} to perform cluster operations.

Wordt geregistreerd als Adobe Connect geen andere server in de cluster kan bereiken.

CLUSTER_FILE_TRANSFER_ERROR

Unable to transfer {1} from server {2}.

Wordt geregistreerd als er een fout is gegenereerd bij de overdracht van een bestand.

CONNECT

New client connecting: {1}

Wordt geregistreerd als nieuwe clients verbinding maken.

CONNECT_WHILE_GC

Connecting while the application is shutting down - forcing shutdown.

Wordt geregistreerd als een client verbinding probeert te maken terwijl de toepassing wordt afgesloten.

DB_CONNECTION_ERROR

Unable to connect to database {1}.

Wordt geregistreerd als Adobe Connect de database niet kan bereiken.

DB_CONNECTION_TIME_OUT

Timed out waiting for database connection.

Wordt geregistreerd als het tot stand brengen van de databaseverbinding te lang duurt.

DB_VERSION_ERROR

Database {1} is incompatible with the current version of Adobe Connect.

Wordt geregistreerd wanneer de database is verouderd.

DISCONNECT

A client is leaving. Details: {1}

Wordt geregistreerd als een client de verbinding verbreekt.

EXT_ERROR

External error thrown by a third party.

Wordt geregistreerd als de externe code een fout heeft veroorzaakt.

FMS_CON_BROKEN

Health check failed due to broken AMS service connection.

Wordt geregistreerd als de verbinding met de service is verbroken.

FMS_NOT_FOUND

Unable to connect to AMS at startup.

Wordt geregistreerd als Adobe Connect bij het starten geen verbinding met de service tot stand kan brengen.

INTERNAL_ERROR

Internal error occurred.

Wordt geregistreerd wanneer een interne fout is gegenereerd.

INVALID

-

Wordt geregistreerd wanneer is geprobeerd een ongeldige bewerking uit te voeren.

INVALID_DUPLICATE

Value {1} is a duplicate in the system.

Wordt geregistreerd wanneer een ingevoerde waarde een waarde in het systeem dupliceert.

INVALID_FORMAT

Field {1} of type {2} is invalid.

De opgegeven waarde is ongeldig voor dit veld.

INVALID_ILLEGAL_OPERATION

Illegal operation performed.

De aangevraagde bewerking is ongeldig.

INVALID_ILLEGAL_PARENT

-

Wordt geregistreerd als het bovenliggende element van een ACL ongeldig is. Bijvoorbeeld: als map A zich in map B bevindt, kan map B zich niet in map A bevinden.

INVALID_MISSING

Field {1} of type {2} is missing.

Er ontbreekt een vereiste waarde voor dit veld.

INVALID_NO_SUCH_ITEM

Value {1} is an unknown in the system.

Het aangevraagde item bestaat niet.

INVALID_RANGE

The specified value must be between {1} and {2}.

Wordt geregistreerd wanneer de ingevoerde waarde buiten het bereik valt.

INVALID_TELEPHONY_FIELD

Service provider did not validate the telephony authentication values.

De serviceprovider kan een telefoonaccount niet valideren.

INVALID_VALUE_GTE

The specified value must be greater than or equal to {1}.

Wordt geregistreerd wanneer de ingevoerde waarde buiten het bereik valt.

INVALID_VALUE_LTE

The specified value must be less than or equal to {1}.

Wordt geregistreerd wanneer de ingevoerde waarde buiten het bereik valt.

KILLING_LONG_CONNECTION

Client has been in the room for 12 hours, disconnecting.

Wordt geregistreerd wanneer de verbinding met de client wordt beëindigd nadat een tijdslimiet is bereikt.

LICENSE_EXPIRED

Your license has expired and your account will be disabled on {1}. Please upload a new license file through the console manager to continue using Adobe Connect.

Wordt geregistreerd als een klant Adobe Connect gebruikt gedurende een evaluatieperiode en de toegang bijna wordt beëindigd.

LICENSE_EXPIRY_WARNING

Your license will expire on {1}. Please upload a new license file through the console manager to continue using Adobe Connect.

Wordt geregistreerd als de licentie over 15 dagen of minder verloopt.

MASTER_THREAD_TIMED_OUT

Master thread has not reported progress in {1} milliseconds.

De plannerthread wordt niet uitgevoerd.

MEETING_BACKUP_END

Server {1} is no longer the backup for room {2}.

Het maken van een vergaderingsback-up is beëindigd.

MEETING_BACKUP_START

Server {1} is now the backup for room {2}.

Het maken van een vergaderingsback-up is gestart.

MEETING_FAILOVER

Meeting {1} failed over to {2}.

Wordt geregistreerd als een vergadering wordt overgenomen door deze server.

MEETING_TMP_READ

Meeting template {1} read for room {2}.

Sjabloon gelezen van vergadering.

MEETING_TMP_WRITTEN

Meeting template {1} written to room {2}.

Sjabloon geschreven naar vergadering.

NO_ACCESS_ACCOUNT_EXPIRED

Your account has expired.

De benaderde account is verlopen.

NO_ACCESS_DENIED

Permission check failed.

Fout bij machtigingscontrole.

NO_ACCESS_LEARNER

No permission to take courses.

Lidmaatschap van de studentengroep is vereist voor het volgen van een cursus.

NO_ACCESS_LEARNING_PATH_BLOCKED

You have not fulfilled a prerequisite or preassessment.

Fout in voorwaarde of preassessment.

NO_ACCESS_NO_EXTERNAL_USER_MODIFICATION

External users cannot be modified.

Gebruiker mag LDAP-gebruikers niet aanpassen.

NO_ACCESS_NO_LICENSE_FILE

Your license file has not been uploaded.

Het licentiebestand is niet aangetroffen.

NO_ACCESS_NO_LOGIN

Not logged in.

Foutmelding die wordt gegenereerd als de gebruiker niet is aangemeld.

NO_ACCESS_NO_QUOTA

A {1} quota error occurred for account {2} with limit {3}.

Quotum is bereikt.

NO_ACCESS_NO_RETRY

You have reached the max limit and cannot take the course again.

De gebruiker heeft de limiet voor het aantal pogingen voor deelname aan een cursus bereikt.

NO_ACCESS_NO_SERVER

Server not available

De aangevraagde server is niet beschikbaar.

NO_ACCESS_NOT_AVAILABLE

The requested resource is unavailable.

Wordt geregistreerd als de opgegeven bron niet beschikbaar is.

NO_ACCESS_NOT_SECURE

SSL request made on a non-SSL server.

Er is een beveiligde aanvraag gedaan op een niet-beveiligde server.

NO_ACCESS_PASSWORD_EXPIRED

Your password has expired.

Wordt geregistreerd wanneer een gebruikerswachtwoord verlopen is.

NO_ACCESS_PENDING_ACTIVATION

Your account has not been activated yet.

De account is nog niet ingeschakeld.

NO_ACCESS_PENDING_LICENSE

Your account activation is pending a license agreement.

De account kan pas worden gebruikt nadat de licentieovereenkomst is gelezen.

NO_ACCESS_SCO_EXPIRED

The course you tried to access is no longer available.

De einddatum van de cursus is verstreken

NO_ACCESS_SCO_NOT_STARTED

Course is not open yet.

De startdatum van de cursus is nog niet bereikt.

NO_ACCESS_WRONG_ZONE

Content accessed from wrong zone.

Inhoud of een gebruiker benadert een server in de verkeerde zone.

NO_DATA

Permission check failed.

De query heeft geen gegevens geretourneerd.

NO_DISKSPACE

Health check failed due to lack of disk space.

Wordt geregistreerd als de account onvoldoende schijfruimte heeft.

NOT_AVAILABLE

Requested resource is not available.

Foutmelding die wordt gegenereerd als de bron niet beschikbaar is.

OK

-

De aanvraag is verwerkt.

OPERATION_SIZE_ERROR

Operation too large to complete.

Wordt geregistreerd als een bewerking niet kan worden voltooid omdat deze te groot is.

REQUEST_RETRY

Unable to process request. Please try again.

De aanvraag is mislukt.

RESPONSE_ABORTED

Client that made request is not available to receive response.

Wordt geregistreerd als de gebruiker de browser sluit voordat de server een antwoord heeft kunnen verzenden.

RTMP_SVC_BLOCKED

Adobe Connect service request blocked from {1} because the server has not fully started up yet.

Serviceverbinding aangevraagd vanuit SCO, maar het opstarten van de server is nog niet voltooid.

RTMP_SVC_CLOSED

Adobe Connect service connection closed for {1}.

Serviceverbinding gesloten voor SCO.

RTMP_SVC_REQUEST

Adobe Connect service request received from {1}.

Serviceverbinding aangevraagd vanuit SCO.

RTMP_SVC_START

Adobe Connect service connection established with {1}.

Serviceverbinding tot stand gebracht met SCO.

SCRIPT_ERROR

Run-Time Script Error. Details: {1}

Wordt geregistreerd als een scriptfout wordt vastgesteld.

SERVER_EXPIRED

Health check failed due to server expiry (expiry date={1}, current time={2}).

Wordt geregistreerd als de server niet kan voldoen aan de controle voordat de time-out optreedt.

SOME_ERRORS_TERMINATED

Some actions terminated with an error.

Wordt geregistreerd bepaalde acties worden beëindigd naar aanleiding van een fout.

START_UP_ERROR

Start up error: {1}.

Wordt geregistreerd als een uitzonderingsfout wordt gegenereerd bij het opstarten.

START_UP_ERROR_UNKNOWN

Unable to start up server. Adobe Connect might already be running.

Wordt geregistreerd als een onbekende fout wordt gegenereerd bij het opstarten. JRUN drukt de fout af.

TEL_CONNECTION_BROKEN

Telephony connection {1} was unexpectedly broken.

Wordt geregistreerd als de telefoonverbinding wordt verbroken.

TEL_CONNECTION_RECOVERY

Telephony connection {1} was reattached to conference {2}.

Wordt geregistreerd als Adobe Connect een verbinding met de conferentie herstelt.

TEL_DOWNLOAD_FAILED

Unable to download {1} for archive {2}.

Wordt geregistreerd wanneer een time-out optreedt tijdens het downloaden van telefoonaudiobestanden.

TOO_MUCH_DATA

Multiple rows unexpectedly returned.

Wordt geregistreerd als een bewerking meer gegevens retourneert dan verwacht.

UNKNOWN_TYPE

{1}

Wordt geregistreerd als het type variabele onbekend is.

Opmerking:

In de bovenstaande tabel zijn {1} en {2} variabelen die in het logbestand worden vervangen door een waarde.

Vermeldingen in het severityveld

In het veld x-severity wordt aangegeven hoe ernstig een kwestie is, zodat u gemakkelijker het juiste reactieniveau kunt bepalen.

Logbestandvermelding voor x-severity

Betekenis

Voorgestelde actie

Voorbeeld

C

Kritiek

Configureer controlehulpprogramma's van derden om pagers te waarschuwen bij een logbestandvermelding met dit ernstniveau.

De database kan niet worden bereikt.

Een proces kan niet worden gestart of beëindigd.

Er is een fout opgetreden die van invloed is op het systeem.

E

Fout

Configureer controlehulpprogramma's van derden om een e-mail te verzenden bij een logbestandvermelding met dit ernstniveau.

Adobe® Premiere® kan niet worden bereikt.

Conversie is mislukt.

Er is een fout opgetreden die van invloed is op een gebruiker of account, maar niet op het hele systeem.

W

Waarschuwing

Genereer en controleer periodieke rapporten om mogelijke operationele verbeteringen en productverbeteringen vast te stellen.

Het schijf- of geheugengebruik heeft de opgegeven drempel overschreden.

I

Info

Geef logbestandvermeldingen weer voor audit- of RCA-doeleinden.

Server is gestart, gestopt of opnieuw opgestart.

Vermeldingen in het categorieveld

In het veld x-category wordt aangegeven of de gebeurtenis betrekking heeft op toegangskwesties (A) of algemene systeemkwesties (S). Alle vermeldingen uit categorie A worden weergegeven in het bestand access.log en alle vermeldingen uit categorie S worden weergegeven in het bestand error.log.

Logbestandvermelding voor het veld x-category

Betekenis

Beschrijving

A

toegang

De statuscode is van toepassing op toegangskwesties. Wordt geregistreerd in het bestand access.log.

S

systeem

De statuscode is van toepassing op algemene systeem- kwesties. Wordt geregistreerd in het bestand error.log.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account