Dynamické přehrávání externích souborů FLV nebo F4V

Alternativou k importu videa do vývojového prostředí Animate je použít k dynamickému přehrávání externích souborů FLV nebo F4V v přehrávači Flash Player komponentu FLVPlayback nebo ActionScript. Také můžete použít komponentu FLVPlayback a skript jazyka ActionScript současně.

Soubory FLV nebo F4V můžete přehrávat poslané jako stahované soubory HTTP nebo jako lokální soubory médií. Chcete-li přehrávat externí soubor FLV nebo F4V, odešlete ho na určitou adresu URL (na server HTTP nebo do místní složky) a do dokumentu Animate vložte komponentu FLVPlayback nebo kód jazyka ActionScript, který umožní získat přístup k souboru a ovládat jeho přehrávání za běhu.

Použití externích souborů FLV nebo FLV poskytuje následující možnosti, které nejsou dostupné při použití importovaného videa:

 • Můžete používat delší videoklipy a přehrávání se přitom nebude zpomalovat. Externí soubory FLV nebo F4V se přehrávají pomocí vyrovnávací paměti, což znamená, že se velké soubory ukládají po malých částech a otvírají dynamicky, takže nevyžadují tolik paměti jako vložené soubory videa.

 • Externí soubor FLV nebo F4V může mít jiný kmitočet snímků než dokument Animate, ve kterém se přehrává. Můžete například nastavit kmitočet snímků dokumentu aplikace Animate na 30 snímků/s a kmitočet snímků videa na 21 snímků/s, abyste zajistili plynulé přehrávání videa.

 • U externích souborů FLV nebo F4V tak nebude přehrávání dokumentu Animate přerušované načítáním souboru videa. Importované soubory videa mohou občas přerušit přehrávání dokumentu kvůli provádění určitých funkcí (například kvůli přístupu k mechanice CD-ROM). Soubory FLV nebo F4V mohou provádět funkce nezávisle na dokumentu Animate, a proto nepřerušují přehrávání.

 • Vytváření titulku k obsahu videa je u externích souborů FLV nebo F4V snadnější, protože můžete pro přístup k metadatům videa použít funkce zpětného volání.

Chování používaná v přehrávání videa

Chování videa představují jeden ze způsobů řízení přehrávání videa. Chování jsou předem napsané skripty ActionScript, které vkládáte do spouštěcího objektu za účelem řízení jiného objektu. Chování přidává možnosti, řízení a pružnost kódování jazyka ActionScript do dokumentu bez nutnosti vytvářet kód jazyka ActionScript. Chování videa mohou přehrát, zastavit, pozastavit, přetočit, posunout dopředu, zobrazit a skrýt videoklip.

Chcete-li ovládat videoklip pomocí chování, s použitím panelu Chování aplikujte chování na spouštěcí objekt, například na filmový klip. Určete událost, která spouští chování (například uvolnění filmového klipu), vyberte cílový objekt (video, které je ovlivněné chováním) a v případě potřeby vyberte nastavení pro dané chování, například počet snímků, o které se má klip přetočit.

Poznámka:

Spouštěcím objektem musí být filmový klip. Chování přehrávání videa nemůžete přiřadit k symbolům nebo komponentám typu tlačítka.

Následující chování v aplikaci Animate řídí vložené video:

Chování

Účel

Parametry

Spustit video

Přehraje video v aktuálním dokumentu.

Název instance cílového videa

Zastavit video

Zastaví video.

Název instance cílového videa

Pozastavit video

Pozastaví video.

Název instance cílového videa

Přetočit video

Přetočí video o určený počet snímků.

Název instance cílového videa

Počet snímků

Rychle posunout video dopředu

Rychle posune video dopředu o určený počet snímků.

Název instance cílového videa

Počet snímků

Skrýt video

Skryje video.

Název instance cílového videa

Zobrazit video

Zobrazí video.

Název instance cílového videa

Řízení přehrávání videa pomocí chování

 1. Vyberte filmový klip, který má spouštět chování.
 2. V panelu Chování (Okna > Chování) klikněte na tlačítko Přidat (+) a z podnabídky Vložené video vyberte požadované chování.
 3. Vyberte video, které chcete řídit.
 4. Vyberte Relativní nebo Absolutní cestu.
 5. V případě potřeby vyberte nastavení pro parametry chování a klikněte na OK.
 6. V panelu Chování v části Událost klikněte na Při uvolnění (výchozí událost) a vyberte událost myši. Chcete-li použít událost Při uvolnění, ponechte volbu nezměněnou.

Komponenta FLVPlayback

Komponenta FLVPlayback umožňuje zahrnout do aplikace Animate přehrávač videa, který slouží k přehrávání postupně stahovaných souborů videa (FLV nebo F4V) přes HTTP, přehrávání streamovaných souborů FLV ze serveru AMS nebo ze služby FVSS (Flash Video Streaming Service).

Komponenta FLVPlayback má následující funkce:

 • Poskytuje sadu předem připravených vzhledů pro přizpůsobení ovládacích prvků přehrávání a vzhledu a stylu uživatelského rozhraní.

 • Umožňuje pokročilým uživatelům vytvářet své vlastní přizpůsobené vzhledy.

 • Poskytuje výchozí body pro synchronizaci daného videa s animací, textem a grafikou ve vaší aplikaci Animate.

 • Poskytuje živý náhled přizpůsobení.

 • Udržuje přiměřenou velikost souboru SWF pro snadné stahování.

  Komponenta FLVPlayback je oblast zobrazení, ve které prohlížíte video. Komponenta FLVPlayback zahrnuje ovládací prvky vlastního rozhraní FLV, sadu ovládacích tlačítek, která přehrávají, zastavují, pozastavují a řídí přehrávání videa.

Konfigurování komponenty FLVPlayback

 1. Vyberte ve vymezené ploše komponentu FLVPlayback, otevřete inspektor vlastností (Okno > Vlastnosti) a zadejte název instance.
 2. V inspektoru Vlastnosti vyberte Parametry nebo otevřete Inspektor komponenty (Okno > Komponenty).
 3. Zadejte hodnoty pro požadované parametry nebo použijte výchozí nastavení.

  Pro každou komponentu instance FLVPlayback můžete v inspektoru Vlastnosti nebo v Inspektoru komponenty nastavit následující parametry:

  Poznámka:

  Ve většině případů není nutné měnit nastavení v komponentě FLVPlayback, pokud nechcete měnit podobu vzhledu videa. Průvodce importem videa dostatečně konfiguruje parametry pro většinu uplatnění.

  autoPlay

  Booleovská hodnota, která určuje způsob přehrávání souboru FLV nebo F4V. Pokud je true, soubor videa se přehrává ihned po načtení. Pokud je false, načte se první snímek a pozastaví se. Výchozí hodnota je true.

  autoRewind

  Booleovská hodnota, která určuje, zda se má video automaticky přetočit. Pokud je true, komponenta FLVPlayback automaticky video přetočí na začátek, jakmile přehrávací hlava dosáhne konce nebo když uživatel klikne na tlačítko Zastavit. Pokud je false, komponenta video nepřetočí automaticky. Výchozí hodnota je true.

  autoSize

  Booleovská hodnota, která, pokud je true, změní za běhu velikost komponenty tak, aby použila rozměry zdrojového videa. Výchozí hodnota je false.

  Poznámka: Velikost zakódovaného snímku videa není stejná jako výchozí rozměry komponenty FLVPlayback.

  bufferTime

  Doba v sekundách, která se má uložit do vyrovnávací paměti před zahájením přehrávání. Výchozí hodnota je 0.

  contentPath (soubory AS2)

  Řetězec určující URL umístění souboru FLV nebo F4V nebo souboru XML, který popisuje, jak se má video přehrát. Poklepáním na buňku Hodnota pro tento parametr aktivujte dialogové okno Cesta obsahu. Výchozí hodnotou je prázdný řetězec. Pokud nezadáte hodnotu parametru contentPath a aplikace Animate spustí instanci FLVPlayback, nic se nestane.

  source (soubory AS3)

  Řetězec určující URL umístění souboru FLV nebo F4V nebo souboru XML, který popisuje, jak se má video přehrát. Poklepáním na buňku Hodnota pro tento parametr aktivujte dialogové okno Cesta obsahu. Výchozí hodnotou je prázdný řetězec. Pokud nezadáte hodnotu parametru contentPath a aplikace Animate spustí instanci FLVPlayback, nic se nestane.

  isLive

  Booleovská hodnota, která v případě, že je true, určuje, že se video streamuje živě ze serveru FMS. Výchozí hodnota je false.

  cuePoints

  Řetězec, který určuje startovací body pro video. Startovací body umožňují synchronizovat určité body ve videu s animací, grafikou nebo textem aplikace Animate. Výchozí hodnotou je prázdný řetězec.

  maintainAspectRatio

  Booleovská hodnota, která v případě, že je true, změní velikost přehrávače videa v komponentě FLVPlayback tak, aby se zachoval poměr stran zdrojového videa; zdrojové video má stále změněné měřítko a samotná komponenta FLVPlayback nemá změněnou velikost. Parametr autoSize má před tímto parametrem přednost. Výchozí hodnota je true.

  skin

  Parametr, který otvírá dialogové okno Vybrat vzhled a umožňuje pro danou komponentu zvolit vzhled. Výchozí hodnota je Neurčeno. Pokud zvolíte volbu Neurčeno, instance FLVPlayback neobsahuje ovládací prvky, které by umožňovaly uživateli přehrávat, zastavit nebo přetočit video dozadu nebo provést jiné akce, které ovládací prvky nabízejí. Pokud je parametr autoPlay nastavený na hodnotu true, video se přehrává automaticky. Další informace najdete v tématu „Customizing the FLVPlayback component“ (Přizpůsobení komponenty FLVPlayback) v příručce Using ActionScript 3.0 Components (Používání komponent jazyka ActionScript 3.0) nebo v dokumentu ActionScript 2.0 Components Language Reference (Referenční příručka jazyka komponent jazyka ActionScript 2.0).

  totalTime

  Celkový počet sekund ve zdrojovém videu. Výchozí hodnota je 0. Pokud používáte postupné stahování, aplikace Animate tuto hodnotu použije, pokud je větší než nula (0). V opačném případě se aplikace Animate pokusí vyčíst tento čas z metadat.

  Poznámka: Pokud používáte servery FMS nebo FVSS, tato hodnota se ignoruje, protože celkový čas videa se převezme ze serveru.

  volume

  Číslo od 0 do 100, které představuje procentuální hodnotu maximální hlasitosti, na kterou se má nastavit hlasitost.

Určení parametru contentPath nebo source

Pokud jste importovali místní videoklip do aplikace Animate k použití s postupně stahovaným nebo streamovaným video obsahem, před odesláním obsahu na webový server nebo server AMS aktualizujte parametr komponenty contentPath (soubory AS2 FLA) nebo source (soubory AS3 FLA). Parametr contentPath nebo source určuje název a umístění souboru videa na serveru a obsahuje v sobě metodu přehrávání (například postupné stahování pomocí HTTP nebo streamování ze serveru Adobe Media Server s použitím protokolu RTMP).

 1. Vyberte ve vymezené ploše komponentu FLVPlayback, otevřete inspektor vlastností (Okno > Vlastnosti) a v něm vyberte možnost Parametry. Také můžete otevřít inspektor komponent (Okno > Inspektor komponent).
 2. Podle potřeby zadejte hodnoty pro parametry nebo použijte výchozí nastavení. Pro parametry contentPath nebo source proveďte následující úkony: a) Chcete-li aktivovat dialogové okno Cesta obsahu, dvakrát klikněte na buňku Hodnota u parametru contentPath nebo source. b) Zadejte adresu URL nebo místní cestu k souboru FLV či F4V, případně k souboru XML (pro server Adobe Media Server nebo FVSS), který popisuje způsob přehrání videa.

  Pokud neznáte umístění souboru videa nebo souboru XML, můžete vyhledat správné umístění po kliknutí na ikonu složky. Pokud se vyhledávaný soubor videa nachází u cílového soboru SWF nebo v jeho podsložce, aplikace Animate automaticky převede tuto cestu na relativní vůči tomuto umístění, aby byla připravena na poskytování z webového serveru. V opačném případě se bude jednat o absolutní cestu souboru systému Windows nebo Macintosh.

  Určíte-li URL typu HTTP, soubor videa se považuje za soubor FLV nebo F4V pro postupné stažení. Pokud zadáte adresu URL typu RTMP (Real-Time Messaging Protocol), video se streamuje ze serveru Adobe Media Server (AMS). Adresa URL souboru XML může být také streamovaný soubor videa ze serveru AMS nebo ze služby FVSS.

  Poznámka:

  Když v dialogovém okně Cesta obsahu kliknete na OK, aplikace Animate aktualizuje také hodnotu parametru cuePoints, protože jste pravděpodobně změnili parametr contentPath, což znamená, že parametr cuePoints už pro aktuální cestu k obsahu neplatí. Následkem této akce ztratíte veškeré zakázané startovací body, ale ne startovací body jazyka ActionScript. Z tohoto důvodu je vhodné startovací body nepříslušící k jazyku ActionScript vypínat pomocí jazyka ActionScript a ne prostřednictvím dialogového okna Startovací body.

  Když zadáte parametr contentPath nebo source, aplikace Animate se pokusí ověřit, zda je zadané video kompatibilní s přehrávačem Flash Player. Pokud se zobrazí dialogové okno s varováním, zkuste video do formátu FLV nebo F4V znovu zakódovat pomocí kodéru Adobe Media Encoder.

  Můžete také určit umístění souboru XML, který popisuje, jak se mají přehrávat vícenásobné streamy videa u vícenásobných šířek pásma připojení. Soubor XML používá k popisování souborů videa jazyk SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language). Popis souboru XML smil najdete v tématu „Using a smil file“ (Použití souboru smil) v dokumentu ActionScript 2.0 Components Language Reference (Referenční příručka jazyka komponent ActionScript 2.0).

Komponenty médií (Flash Player 6 a 7)

Poznámka:

Komponenty médií byly zavedeny v aplikaci Macromedia Flash MX Professional 2004 a jsou určeny k použití s přehrávačem Flash Player verzí 6 a 7. Pokud vyvíjíte video obsah určený pro Flash Player 8, použijte komponentu FLVPlayback představenou ve verzi 8. Komponenta FLVPlayback má vylepšené funkce a umožňuje v prostředí aplikace Animate lépe řídit přehrávání videa.

Sada komponent médií se skládá ze tří komponent: MediaDisplay, MediaController a MediaPlayback. Komponenta MediaDisplay umožňuje přidávat média do dokumentů aplikace Animate přetažením komponenty na plochu a jejím konfigurováním v Inspektoru komponent. Kromě nastavování parametrů v Inspektoru komponenty můžete komponentu využít k přidávání startovacích bodů, které spouštějí jiné akce. Komponenta MediaDisplay nemá během přehrávání žádné vizuální znázornění; viditelný je pouze videoklip.

Komponenta MediaController poskytuje uživateli rozhraní ovládacích prvků, které umožňují interaktivně pracovat se streamovanými médii. Ovladač (Controller) obsahuje funkční tlačítka Přehrát, Pozastavit a Přetočit na začátek a ovládání hlasitosti. Obsahuje také přehrávací pruhy, které znázorňují, jaký podíl média se již načetl a jaký podíl se přehrál. Přehrávací hlavu je možné na přehrávacím pruhu přetahovat dopředu a dozadu a tím rychle přecházet na jiné části videa. Pomocí chování nebo skriptu ActionScript můžete snadno propojit tuto komponentu s komponentou MediaDisplay a zobrazit streamované video poskytující uživateli možnost ovládání.

Komponenta MediaPlayback nabízí nejjednodušší a nejrychlejší způsob přidávání videa a ovladače do dokumentů aplikace Animate. Komponenta MediaPlayback slučuje komponenty MediaDisplay a MediaController do jediné integrované komponenty. Instance komponent MediaDisplay a MediaController se automaticky vzájemně propojují, aby umožnily řízení přehrávání.

Chcete-li konfigurovat parametry pro přehrávání, velikost a rozvržení pro všechny tři komponenty, použijte Inspektor komponenty nebo záložku Parametry v inspektoru Vlastnosti. S obsahem zvuku mp3 fungují všechny komponenty médií stejně kvalitně.

Další informace o komponentách medií najdete v kapitole „Media components“ v dokumentu ActionScript 2.0 Components Language Reference (Referenční příručka jazyka komponent ActionScript 2.0).

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online