Přehled

Podobně jako u filmu se v dokumentech aplikace Adobe Animate CC dělí časové úseky na jednotlivé snímky.Snímky jsou základem každé animace. Definují každý úsek času i pohybu. Celkový počet snímků ve filmu a rychlost jejich přehrávání společně určují celkovou délku filmu. Níže naleznete stručný popis některých základních pojmů týkajících se snímků.

Snímky

Na časové ose můžete s těmito snímky manipulovat, a tím uspořádat a spravovat obsah svého dokumentu. Snímky se do časové osy vkládají v takovém pořadí, v jakém chcete, aby se objekty na snímcích objevovaly ve výsledném obsahu.

Klíčový snímek

Klíčový snímek je snímek, ve kterém se v časové ose zobrazí nová instance symbolu. Také to může být snímek, který obsahuje kód v jazyce ActionScript® sloužící k řízení určitého aspektu dokumentu. Na časovou osu můžete také přidat prázdný klíčový snímek. Použije se jako zástupce symbolů, které chcete přidat později. Snímek také můžete nechat záměrně prázdný.

Pomocí klíčových snímků můžete nastavit polohu, přidat kotevní body, akce, komentáře a podobně. 

Frame-&-Keyframe

Rozsah

Výběr snímku na základě rozsahu umožňuje vybrat mezi dvěma klíčovými snímky rozsah snímků jedním kliknutím.

Rozsah statických snímků

Při použití rozsahu statických snímků je v celé délce trvání rozsahu k dispozici stejný obsah. Tento typ rozsahu můžete použít, když potřebujete určitou grafiku zobrazovat po pevně stanovenou dobu. 

Rozsah doplněných snímků

Při použití rozsahu doplněných snímků se v zadaném rozsahu mění obsah v každém jednotlivém snímku. Tento typ rozsahu je vhodný pro animace. 

Framespan

Přidání nebo vložení snímků do časové osy

 • Pokud chcete vložit nový snímek, vyberte Vložit > Časová osa > Snímek (F5).

 • Chcete-li vytvořit nový klíčový snímek, zvolte Vložit > Časová osa > Klíčový snímek (F6), případně pravým tlačítkem (Windows) nebo se současně stisknutou klávesou Ctrl (Macintosh) klikněte na snímek, na který chcete umístit klíčový snímek, a v místní nabídce vyberte Vložit klíčový snímek.

timeline-keyframes
insert-keyframe
 • Chcete-li vytvořit nový prázdný klíčový snímek, vyberte Vložit > Časová osa > Prázdný klíčový snímek, případně pravým tlačítkem (Windows) nebo se současně stisknutou klávesou Ctrl (Macintosh) klikněte na snímek, na který chcete umístit klíčový snímek, a v místní nabídce vyberte Vložit prázdný klíčový snímek.

Výběr a popis snímků na časové ose

V aplikaci Animate můžete k výběru snímků použít dvě metody. Ke snímkům můžete také přiřadit popisy, které vám usnadní uspořádání jejich obsahu. 

V aplikaci Animate můžete vybírat snímky na časové ose různými dvěma způsoby. Při použití výběru založeného na snímcích (výchozí nastavení) vybíráte na časové ose jednotlivé snímky. Při použití výběru založeného na rozsahu se při kliknutí na libovolný snímek určité sekvence vybere celá sekvence snímků, od jednoho klíčového snímku po další klíčový snímek. 

Výběr snímků na časové ose

Výběr jednoho nebo více snímků

 • Jeden snímek vyberete kliknutím na snímek. 
 • Chcete-li vybrat více sousedících snímků, přetáhněte kurzor přes snímky, nebo klikněte na další snímky se současně stisknutou klávesou Shift.

 • Více nesousedících snímků vyberte kliknutím na další snímky se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Macintosh).

 • Chcete-li vybrat všechny snímky na časové ose, zvolte Úpravy > Časová osa > Vybrat všechny snímky.

Výběr snímků pomocí rozsahu

Před výběrem pomocí rozsahu na časové ose aplikace Animate klikněte na ikonu hamburgeru v pravém horním rohu a v zobrazené nabídce vyberte možnost Výběr založený na rozmezí.

 • Chcete-li vybrat celý rozsah snímků (doplnění pohybu nebo inverzní kinematika), klikněte na snímek. 
 • Chcete-li vybrat více rozsahů, klikněte na každý z nich se současně stisknutou klávesou Shift.

Popis snímků na časové ose

Pro snazší uspořádání obsahu můžete snímky na časové ose označit popisem. Snímek můžete rovněž označit popisem proto, aby bylo možné na daný snímek odkazovat v jazyce ActionScript pomocí jeho popisku. Pokud potom změníte uspořádání časové osy a přesunete popis na jiné číslo snímku, bude ActionScript nadále odkazovat na daný popis snímku a nebude nutné jej aktualizovat.

Popisy snímků lze používat pouze u klíčových snímků. Nejvhodnější je vytvořit na časové ose samostatnou vrstvu, která bude obsahovat popisy snímků. Použití samostatných vrstev pro popisy umožňuje lépe uspořádat obsah a klíčové snímky. 

Přidání popisu snímku:

 1. Vyberte snímek, který chcete na časové ose označit popisem.

 2. S vybraným snímkem zadejte název popisu do oddílu Popis v Inspektoru vlastností. Stiskněte klávesu Enter nebo Return.
  adding-labels
 3. Je vhodné vytvořit samostatnou vrstvu pro všechny popisy ve snímku. 

  labels-keyframes

Zapnutí výběru snímku na základě rozsahu

Výběr snímku na základě rozsahu umožňuje vybrat mezi dvěma klíčovými snímky rozsah snímků jedním kliknutím.

 1. Klikněte na ikonu hamburgeru v pravém horním rohu časové osy. 

  Zobrazí se místní nabídka. 

 2. V místní nabídce vyberte možnost Výběr založený na rozmezí.

  span-based-selection

Rozmístění do klíčových snímků

Možnost Rozmístit do klíčových snímků umožňuje rozmístit několik objektů (symbolů a bitmap) na ploše do jednotlivých klíčových snímků.

 1. Vyberte více objektů jakékoli vrstvy na vymezené ploše.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na libovolné místo na ploše a vyberte příkaz Rozmístit do klíčových snímků.

  distribute-to-keyframes

Kopírování, vložení, odstranění nebo přesun snímku nebo sekvence snímků

Klíčový snímek a rozsah běžných snímků, které po něm následují, se souhrnně označují jako sekvence klíčového snímku. Časová osa může obsahovat libovolný počet sekvencí klíčových snímků.

Ke kopírování nebo vložení snímku nebo sekvence snímků proveďte jeden z následujících úkonů:

Kopírování nebo vložení snímku nebo sekvence snímků

 • Vyberte snímek nebo sekvenci a zvolte Úpravy > Časová osa > Kopírovat snímky. Vyberte snímek nebo sekvenci, kterou chcete nahradit, a zvolte Úpravy > Časová osa > Vložit snímky.

 • Se stisknutou klávesou Alt přetáhněte klíčový snímek na místo, kam jej chcete zkopírovat.

Odstranění snímku nebo sekvence snímků

Odstranění snímku, sekvence snímků nebo klíčového snímku

Vyberte snímek nebo sekvenci a zvolte Úpravy > Časová osa > Odstranit snímek, případně pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Macintosh) klikněte na snímek nebo sekvenci a v místní nabídce vyberte možnost Odstranit snímek.

Okolní snímky zůstanou nezměněné.

remove-frames

Odstranění klíčového snímku

Vyberte klíčový snímek a zvolte Úpravy > Časová osa > Vymazat klíčový snímek, případně pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Macintosh) klikněte na klíčový snímek a v místní nabídce vyberte možnost Vymazat klíčový snímek.

Přesunutí klíčového snímku nebo sekvence snímků

Vyberte klíčový snímek nebo sekvenci snímků a přetáhněte klíčový snímek nebo sekvenci na požadované místo.

Změna délky sekvence statického snímku

Přetáhněte počáteční nebo koncový snímek rozsahu se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Macintosh) vlevo nebo vpravo.

Chcete-li změnit délku sekvence v animaci složené z jednotlivých snímků, prostudujte si část Vytváření animací po jednotlivých snímcích.

Náhled obsahu snímků na časové ose

Z nabídky možností v pravém horním rohu panelu časové osy vyberte možnost Náhled.

preview

U každého klíčového snímku časové osy můžete zobrazit náhled položek v klíčovém snímku.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online