Informacje o wskazówkach dotyczących dostępności

Jeśli pliki FLA mają współpracować z czytnikami ekranu, czyli specjalnym oprogramowaniem dla osób niedowidzących, mogą wystąpić pewne nieoczekiwane problemy. Czytniki ekranu służą do odczytywania na głos tekstowej zawartości ekranu. Czytniki odczytują tylko tekst. Oprócz tekstu jako takiego programy te potrafią też odczytywać na głos wszelkie opisy, np. całych plików SWF, klipów filmowych, obrazów i innych elementów graficznych. Dlatego też zaleca się, aby wszelkie ważne obrazy i animacje były opatrywane odpowiednimi opisami. Opisy elementów pliku SWF stanowią odpowiednik tekstów wstawianych po znacznikach alt na stronach HTML.

Uwaga: Program Animate należy wyświetlać w systemie Windows w przeglądarce Internet Explorer, ponieważ obsługa modułu Microsoft Active Accessibility (MSAA) jest ograniczona do tej przeglądarki.

 

Program Flash Player może wyświetlać materiały programu Animate na czytnikach ekranu dzięki technologii MSAA (Microsoft Active Accessibility). Technologia MSAA została opracowana dla potrzeb systemu Windows, a umożliwia ona wymianę informacji między różnymi aplikacjami wspomagającymi osoby niepełnosprawne, takimi jak czytniki ekranu. Dzięki technologii MSAA czytniki ekranu mogą rejestrować zdarzenia (np. zmiany w aplikacji) oraz obiekty.

Uwaga:

Program Flash Player 7 (i nowsze wersje) nie współpracuje ze wszystkimi czytnikami ekranu. Konieczne jest, aby czytnik obsługiwał technologię MSAA.

Tworzenie dostępnych witryn

Witryna internetowa jest uważana za dostępną, jeśli spełnia określone warunki dostępności:

Współpracuje z czytnikami ekranu

Zawiera czytelny tekst i wyraźne obrazy

Niektóre z osób odwiedzających witrynę mogą mieć trudności z odczytaniem małych znaków lub zinterpretowaniem małych obrazów. Użytkownicy powinni mieć możliwość powiększania takich elementów, do czego nadaje się doskonale skalowalna grafika wektorowa.

Daje dostęp do narracji dźwiękowych

Osoby nie używające czytników ekranu lub wyposażone w niedziałające czytniki powinny mieć możliwość odtworzenia zastępujących tekst nagrań dźwiękowych (narracji).

Zawiera tytuły narracji dźwiękowych

Niektóre z osób odwiedzających witrynę mogą mieć kłopot z usłyszeniem narracji. Dla takich osób należy utworzyć tytuły narracji.

Nie zawierają odwołań do kolorów (istotnych dla komunikacji)

Wiele osób odwiedzających witrynę może nie rozróżniać kolorów. Jeśli komunikacja z użytkownikiem wymaga odwoływania się do kolorów (np. "Kliknij zielony przycisk, aby przejść na stronę nr 1" albo "Kliknij czerwony przycisk, aby przejść na stronę nr 2), należy wprowadzić jakieś tekstowe lub dźwiękowe odpowiedniki kolorów.

Wiele prezentacji online starszego typu (np. pokazów wideo) działa w sposób dostosowany do potrzeb osób niedowidzących, np. zapewnia opisy tekstowe kolejnych fragmentów pokazu. W odróżnieniu od nich program Animate przekazuje informacje tekstowe bezpośrednio do czytnika ekranu. Chociaż sprawia to, że w plikach FLA należy określić pewne dodatkowe ustawienia lub umieścić specjalny skrypt ActionScript, nie trzeba tworzyć zupełnie nowej wersji pliku FLA.

Określone fragmentu pliku SWF można uczynić dostępnymi dla czytników ekranu. O ile czytnik ekranu obsługuje technologię MSAA, jest w stanie interpretować różne elementy tekstowe (takie jak pola tekstowe, tekst statyczny i tekst dynamiczny), ale także przyciski, klipy filmowe, składniki i cały plik SWF.

Wszelkie kwestie dotyczące ułatwień dostępu osób niepełnosprawnych w Stanach Zjednoczonych do informacji reguluje paragraf 508 odpowiednich przepisów. Paragraf 508 wymienia w szczególności różne warunki, jakie muszą spełniać dostępne witryny internetowe. Niektóre witryny internetowe, w tym państwowe, muszą spełniać te warunki. Jeśli pewien plik SWF nie współpracuje w pełni z czytnikami ekranu, czyli nie przekazuje im wszystkich informacji, nie jest on zgodny z paragrafem 508. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na witrynie internetowej paragrafu 508.

W wielu krajach, a także wielu organizacjach, obowiązują określone przepisy dotyczące dostępności witryn dla osób niepełnosprawnych. Więcej informacji na temat dostępności w ogóle i standardów dostępności materiałów prezentowanych w Internecie zawiera witryna konsorcjum W3C, World Wide Web Consortium (W3C) Web Accessibility Initiative. Wspomniane przepisy i standardy dotyczą warunków ułatwień dostępu witryn internetowych w formacie HTML, a wiele z nich stosuje się też do programu Animate.

Udostępnianie informacji o strukturze pliku SWF i nawigacja

Ponieważ niektóre pliki SWF mają charakter graficzny, czytniki ekranu mogą mieć trudności z interpretacją układu strony i jej elementów nawigacyjnych. Dlatego też tak ważny jest ogólny opis pliku SWF, zawierający informacje o jego strukturze i zasadach nawigacji w ramach tej struktury. Opis taki można wprowadzić, klikając na stole montażowym i wpisując odpowiednią treść w panelu Dostępność. W przypadku konkretnej witryny można też wydzielić specjalny obszar opisu.

Uwaga:

Opis dołączony do głównego pliku SWF jest odczytywany przy każdym odświeżeniu pliku. Aby uniknąć tego efektu, można utworzyć oddzielną stronę z informacjami.

Użytkownik powinien być informowany o wszelkich zmianach elementów nawigacyjnych pliku SWF. Na przykład, jeśli zostanie dodany nowy przycisk albo zmieni się tekst na przycisku, zmiana ta powinna zostać odczytana na głos przez czytnik ekranu. Program Flash Player 7 (i jego nowsze wersje) obsługuje tę funkcję przy użyciu skryptów ActionScript. Jeśli zawartość aplikacji zmieni się w czasie jej wykonywania, będzie można zmienić kod dotyczący dostępności.

Opisy i powtórzenia

Projektanci i programiści tworzący pliki SWF mogą dołączać do animacji, obrazów i innych elementów graficznych opisy. Jeśli elementy graficzne mają nazwy, czytniki ekranów mogą je rozpoznawać i interpretować. Jeśli element graficzny lub animacja nie ma charakteru informacyjnego (np. jest to element ozdobny) lub odpowiedni jego opis zawiera się w ogólnym opisie pliku SWF, nie zachodzi potrzeba specjalnego opisywania tego elementu. Opisy takie byłyby zupełnie nieprzydatne i mogłyby wprowadzić pewne zamieszanie.

Uwaga:

Jeśli w pliku SWF pewnym fragmentom tekstu towarzyszą obrazy lub pewien tekst został podzielony na mniejsze fragmenty, elementy te należy nazwać lub opisać.

Jeśli w pliku SWF występuje klika zagnieżdżonych klipów filmowych, które służą jednemu celowi lub wyrażają jedną myśl, należy:

 • Utworzyć grupę tych elementów.

 • Utworzyć opis nadrzędnego klipu filmowego.

 • Uczynić wszystkie podrzędne klipy filmowe niedostępnymi.

  Jest to bardzo ważne, ponieważ w przeciwnym wypadku czytnik ekranu będzie próbuje odczytywać informacje dotyczące wszystkich zagnieżdżonych ( i nie zawsze potrzebnych) klipów filmowych, co może zirytować użytkownika i skłonić go do opuszczenia witryny. Opisane czynności należy wykonać zawsze, jeśli w pliku SWF znajduje się więcej niż jeden obiekt, np. wiele klipów filmowych. Ponieważ program łatwiej i sprawniej obsługuje jeden całościowy opis, zaleca się opisanie i udostępnienie jednego z obiektów, a uniedostępnienie innych.

  Jeśli pliki SWF lub aplikacje są odtwarzane w pętlach, czytniki ekranu wciąż odświeżają swoje dane, czyli wciąż próbują odczytywać ze strony nowe dane. Dzieje się tak, ponieważ powrót odtwarzacza do początku pliku lub aplikacji sygnalizuje czytnikowi fakt (fałszywy) uaktualnienia zawartości strony. Dlatego też należy wyłączyć dostęp czytników do wszelkich obiektów, które są odtwarzane w pętli lub odświeżane, a nie powinny być odczytywane na nowo.

  Uwaga: Opisy obiektów, które mają być odczytywane na głos przez czytnik ekranu, nie powinny być wpisywane w polu Opis panelu Ułatwienia dostępu.

Korzystanie z kolorów

Projektant dostępnej aplikacji musi odpowiednio dobrać kolory wyświetlanych obiektów. Przede wszystkim musi zadbać o to, aby za pomocą kolorów nie przekazywać żadnych ważnych informacji. Z aplikacji mogą bowiem korzystać osoby nie rozróżniające kolorów; dla nich polecenia typu "kliknij w niebieskim obszarze strony" będą zupełnie bezużyteczne. Dlatego też do kolorów należy dołączyć alternatywne opisy tekstowe (ewentualnie utworzyć alternatywną, łatwiej dostępną wersję aplikacji). Należy sprawdzić też, tło wystarczająco dobrze kontrastuje z pierwszym planem obrazu. Na przykład, szary tekst na białym tle byłby zupełnie nieczytelny. Należy też unikać zbyt małych tekstów. Duże litery, dobrze kontrastujące z tłem będą czytelne dla wszystkich — i dla osób niedowidzących, i dla osób bez wad wzroku.

Kolejność odczytu, tabulacja i klawiatura

Projektując maksymalnie dostępne witryny i strony internetowe w programie Animate, należy zwrócić szczególną uwagę na kolejność odczytu i tabulację. Kolejność wyświetlania poszczególnych elementów interfejsu może nie zgadzać się z kolejnością odczytu danych za pomocą czytnika ekranu. Zarówno kolejność odczytu, jak i kierunek tabulacji można sprawdzić i określić na poziomie pliku SWF.

Sterowanie kolejnością odczytu

Domyślna kolejność odczytu elementów strony nie jest przewidywalna. Nie zawsze też odpowiada ona układowi zasobów i wyglądowi strony. Gdy strona ma prosty układ, kolejność odczytu danych daje się zdefiniować bez pomocy języka ActionScript. Należy pamiętać jednak, że kod ActionScript oraz operacje wykonywane na poziomie pliku WF zapewniają dużo lepszą kontrolę nad kolejnością odczytu.

Uwaga:

Jeśli w pliku SWF zostanie pominięty chociaż jeden obiekt, zostanie przywrócona domyślna (i nieprzewidywalna) kolejność odczytu.

Sterowanie kierunkiem tabulacji

Użytkownicy przeglądający strony internetowe za pomocą czytników ekranu zwykle korzystają nie z myszy (mają bowiem trudności z identyfikacją obiektów na ekranie), lecz z klawiatury, a w szczególności z klawisza Tab. Kontrolę nad działaniem klawisza Tab, czyli przełączaniem się między klipami filmowymi, przyciskami i polami tekstowymi, zapewniają właściwości tabIndex i tabEnabled. Oprócz klawisza Tab można używać również innych klawiszy (zarówno do nawigacji, jak i innych czynności), ale należy wtedy ustawić odpowiednie opcje w panelu Dostępność. Z poszczególnymi klawiszami można skojarzyć różne skrypty. Służy do tego klasa Key języka ActionScript. Należy zaznaczyć obiekt, którego ma dotyczyć skrypt, a następnie przejść do pola Skrót w panelu Dostępność i zdefiniować klawisz skrótu. Skróty klawiszowe warto skojarzyć z najważniejszymi i najczęściej używanymi przyciskami projektowanej aplikacji.

Uwaga: W języku ActionScript 3.0 właściwości tabIndex i tabEnabled są właściwościami klasy InteractiveObject. W języku ActionScript 2.0 nie jest wymagane odwołanie do klasy.

Uwaga:

W plikach SWF, które mają być dostępne, należy unikać stosowania niewidocznych przycisków, ponieważ nie rozpoznają ich czytniki ekranu. (Niewidoczne przyciski nie mają określonego kształtu, są to wyróżnione obszary, wrażliwe na kliknięcie.)

W przypadku wielu plików SWF dane zmieniają się tak szybko, że czytniki ekranu mogą mieć trudności ze śledzeniem tych zmian. Dlatego też należy zdefiniować w pliku SWF odpowiednie kontrolki, które pozwolą użytkownikom samodzielnie przeglądać zawartość pliku, a w razie konieczności zatrzymywać jego odtwarzanie.

Obsługa dźwięków, danych wideo i animacji

Jeśli udostępniany plik zawiera nagrania pełniące funkcję narracji lub opisów słownych, można dołączyć do tych elementów specjalne podpisy, przeznaczone dla osób słabosłyszących. W celu dołączenia podpisów można wykorzystać pola tekstowe programu Animate, zaimportowany plik wideo z podpisami, a nawet plik XML z podpisami. Można też zdefiniować punkty sygnalizacji i określić za ich pomocą, kiedy zawartość pola tekstowego powinna być aktualizowana w czasie wykonywania.

Przydatne informacje o składniku Hi-Caption SE and the Hi-Caption Viewer można znaleźć na stronie dodatków firmy Adobe. Jest to specjalne rozszerzenie programu Flash, które pozwala tworzyć podpisy, zapisywać je w plikach XML, a następnie, już w czasie wykonywania, wczytywać je do pliku SWF (razem z innymi zaawansowanymi kontrolkami). Rozwiązanie alternatywne polega na wyświetlaniu podpisów za pomocą punktów sygnalizacyjnych i pól tekstowych.

Rozszerzenia programu Animate zwiększające dostępność tworzonych plików

Program Animate może współpracować z różnego rodzaju rozszerzeniami, czyli aplikacjami poszerzającymi jego możliwości. Rozszerzenia takie, opracowywane często poza firmą Adobe, mogą zwiększać dostępność tworzonych plików. Niektóre rozszerzenia umożliwiają sprawdzanie poprawności plików SWF, inne umożliwiają dodawanie podpisów.

Na przykład, istnieją specjalne narzędzia do sprawdzania, czy w pliku SWF nie brakuje potrzebnych opisów. Narzędzia takie sprawdzają, czy dodano opisy do odpowiednich grup obiektów lub etykiety tekstowe do pojedynczych obiektów, a w razie nieobecności tych elementów informują o możliwych problemach. Narzędzia takie pozwalają sprawdzać kolejność odczytu danych w piku SWF i wykrywać wszelkie brakujące obiekty, które powinny zostać określone. Po dokonaniu analizy pliku SWF (za pomocą odpowiedniego narzędzia), projektant może określić kolejność odczytu w odpowiednim oknie dialogowym.

Informacje o aktualnie dostępnych rozszerzeniach można uzyskać na stronie dodatków firmy Adobe.

Testowanie plików i dokonywanie zmian

Wszelkie pliki SWF, do których będą stosowane czytniki ekranu, należy przetestować. Pliki SWF należy testować po każdej aktualizacji programu Flash Player (czyli wtedy, gdy udostępniana jest jego nowa lub poprawiona wersja) zgodnie z następującymi scenariuszami:

 • Korzystanie z czytników ekranu Window Eyes i JAWS for Windows. Oba programy inaczej obsługują pliki SWF, więc można uzyskać różne wyniki.

 • Należy przetestować pliki w przeglądarce bez podłączania czytnika ekranu, należy też sprawdzić, jak działa nawigacja bez użycia myszy.

 • Należy wyłączyć monitor i sprawdzić, jak dane są przetwarzane przez sam czytnik ekranu.

 • Jeśli plik zawiera narrację, należy sprawdzić, jak działa bez używania głośników.

 • Skorzystaj z pomocy osób reprezentujących grupę użytkowników docelowych witryny.

Uwaga:

Nie ma konieczności testowania różnych przeglądarek, ponieważ technologia zapewniająca odczyt plików SWF przez czytniki ekranu (MSAA) jest obsługiwana tylko przez przeglądarkę Internet Explorer dla systemu Windows.

Odsłuchując plik SWF za pomocą czytnika ekranu, należy zwrócić uwagę na następujące sprawy:

 • Czy obowiązuje właściwa kolejność odczytu?

 • Czy plik SWF zawiera opisy skrótów?

 • Czy opisy elementów interfejsu są odpowiednie i wyczerpujące?

 • Czy plik zawiera dokładne opisy elementów nawigacyjnych?

 • Czy zawartość pliku SWF jest odczytywana właściwie po uaktualnieniu lub odświeżeniu?

 • Czy czytnik ekranu sygnalizuje zmiany stanów elementów na stole montażowym (np. gdy przycisk do odtwarzania zmienia się w przycisk do wstrzymywania odtwarzania)?

  Nie istnieje żadne, oficjalnie zatwierdzone, narzędzie do sprawdzania poprawności plików SWF. Niemniej, są dostępne pewne narzędzia firm niezależnych. Więcej informacji o tych rozszerzeniach zawiera strona dodatków firmy Adobe.

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online