Przekształcanie obiektów

Program pozwala przekształcać obiekty graficzne, grupy, bloki tekstu i wystąpienia przy użyciu narzędzia Przekształcanie swobodne lub opcji w menu Modyfikuj > Przekształć. W zależności od typu zaznaczonego elementu, możesz go przekształcić, obrócić, pochylić, skalować lub zniekształcić. Podczas operacji przekształcania, możesz zmieniać zakres wyboru lub dodawać nowe elementy do zaznaczonych.

Kiedy przekształcasz obiekt, grupę, obszar tekstowy, właściwy dla nich Inspektor właściwości wyświetla zmiany wymiarów i pozycji elementów.

Jeżeli podczas operacji przekształcania przeciągasz obiekty, pojawia się wokół nich obwiednia. Obwiednia ma kształt prostokąta (chyba, że została zmieniona poleceniem Zniekształć lub została zmodyfikowana jej Obwiednia), którego boki są równoległe do krawędzi stołu montażowego. Uchwyty przekształceń są umieszczone w każdym rogu obwiedni i na środkach boków. Podczas przeciągania wewnątrz obwiedni wyświetlany jest podgląd przekształcenia.

Przesuwanie, zmiana, wyrównywanie i śledzenie punktu przekształcenia

Podczas przekształcania, punkt przekształcenie ukazuje się w centrum zaznaczonego elementu. Początkowo pokrywa się on ze punktem wyśrodkowania obiektu. Można przesuwać punkt przekształcenie, przywrócić go w położenie domyślne i przesuwać domyślny punkt początkowy.

Dla operacji skalowania, pochylania lub obracania obiektów graficznych, grup i bloków tekstu, domyślny punkt początkowy to punkt przeciwległy do punktu, który przeciągasz. Na przykład punkt przekształcenia domyślnie pokrywa się z początkiem układu współrzędnych. Można przesuwać domyślny punkt początkowy przekształcenia.

 1. Wybierz narzędzie Przekształcanie swobodne lub wybierz jedno z poleceń w menu Modyfikuj > Przekształć.

  Po rozpoczęciu przekształcania możesz śledzić położenie punktu przekształcenia na panelu Informacje lub w Inspektorze właściwości.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby przesunąć punkt przekształcenia, wyciągnij go z zaznaczonego obiektu graficznego.

  • Aby przesunąć punkt przekształcenia do punktu środkowego elementu, podwójnie kliknij punkt transformacji.

  • Aby zmienić punkt początkowy dla skalowania lub pochylania, podczas przeciągania wybranego punktu kontrolnego, wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Macintosh).

  • W panelu Informacje można przełączać wyświetlanie punktów pasowania i przekształceń. Wyświetlany przycisk ma wygląd , który wskazuje, że będą wyświetlane współrzędne punktu pasowania. Kliknięcie tego przycisku zmienia jego wygląd na , co wskazuje, że są wyświetlane współrzędne przekształcenia.

  dr_info_panel
  Siatka współrzędnych, panel Informacje z przyciskiem Punkt pasowania/przekształcenia w trybie przekształcenia oraz z widocznymi współrzędnymi x i y punktu przekształcenia.

Używanie narzędzia Przekształcanie swobodne

Można wykonywać pojedyncze przekształcenia lub łączyć je ze sobą, wykonując na przykład przesuwanie, obrót, skalowanie, pochylanie lub zniekształcanie.

Uwaga:

Narzędzie Przekształcanie swobodne nie może zmieniać symboli, bitmap, obiektów video, dźwięków, gradientu lub tekstu. Jeżeli zaznaczenie wielokrotne obejmuje dowolny z tych elementów, jedynie kształty zostaną zniekształcone. Aby zmienić tekst, musisz uprzednio zamienić znaki tekstowe na obiekty typu kształt.

 1. Zaznacz obiekt graficzny, grupę, wystąpienie lub blok tekstu na stole montażowym.
 2. Kliknij narzędzie Przekształcanie swobodne .

  Przesuwanie wskaźnika nad zaznaczeniem i wokół niego zmienia go w celu wskazania, jakie przekształcenia są dostępne.

 3. Aby przekształcić zaznaczony obiekt, przeciągaj uchwyty:
  • Aby przesunąć, ustaw wskaźnik nad obiektem wewnątrz obwiedni i przeciągnij obiekt w nowe położenie. Nie przeciągaj punktu transformacji.

  • Aby ustawić środek obrotu lub skalowania, przeciągnij punkt transformacji w nowe położenie.

  • Aby dokonać obrotu, ustaw wskaźnik na zewnątrz obwiedni, blisko uchwytu narożnego i przeciągnij. Zaznaczony obiekt obraca się wokół punktu transformacji. Jeżeli podczas przeciągania przytrzymasz klawisz Shift, obrót następuje o wielokrotność 45°.

  • Aby obrócić wokół przeciwległego rogu, przeciągając przytrzymuj klawisz Alt (Windows) lub Option (Macintosh).

  • Aby zmienić wymiary obiektu, przeciągnij uchwyt narożny diagonalnie. Przytrzymując podczas przeciągania klawisz Shift, wymiary obiektu zmieniają się proporcjonalnie.

  • Aby zmienić tylko jeden wymiar, przeciągaj uchwyt narożny lub boczny pionowo lub poziomo.

  • Aby pochylić obiekt, ustaw wskaźnik na konturze pomiędzy uchwytami i przeciągnij.

  • Aby zniekształcić kształty, wciśnij Control (Windows) lub Command (Macintosh) i przeciągaj uchwyt narożny lub boczny.

  • Aby nadać obiektowi spiczasty kształt — przesunąć wybrany narożnik i narożniki sąsiednie o tę samą odległość od ich początkowego położenia — przeciągnij uchwyt narożny z wciśniętym skrótem Shift + Control (Windows) lub Shift + Command (macOS).

 4. Aby zakończyć transformację, kliknij poza zaznaczonym elementem.

Zniekształcanie obiektów

Kiedy podczas przekształcenia Zniekształcanie, przeciągasz uchwyt narożny lub uchwyt na krawędzi zaznaczonego obiektu, przylegające krawędzie odpowiednio zmieniają swoje położenie. Aby ograniczyć zniekształcenie do zwężania, przeciągnij punkt narożny z wciśniętym klawiszem Shift. W ten sposób narożnik i sąsiedni narożnik będą przesuwane o tę samą odległość w odwrotną stronę. Narożnik sąsiedni to narożnik na kierunku przeciągania. Aby swobodnie przesunąć krawędź, przeciągnij jej środkowy punkt, trzymając wciśnięty klawisz Control (Windows) lub Command (macOS).

Obiekty graficzne możesz zniekształcać używając polecenia Zniekształć. Można to robić również podczas przekształcenia swobodnego.

Uwaga:

Polecenie Zniekształć nie zmienia symboli, kształtów pierwotnych, bitmap, obiektów video, dźwięku, gradientu, tekstu ani grup obiektów. Jeżeli zaznaczenie wielokrotne obejmuje dowolny z tych elementów, jedynie kształty zostaną zniekształcone. Aby zmienić tekst, należy uprzednio zamienić znaki tekstowe na obiekty kształtu.

 1. Zaznacz obiekt graficzny lub obiekty graficzne na stole montażowym.
 2. Wybierz polecenie Modyfikuj > Przekształć > Zniekształć.

 3. Ustaw wskaźnik na jednym z uchwytów i przeciągnij.
 4. Aby zakończyć przekształcenie, kliknij poza zaznaczonym obiektem lub zaznaczonymi obiektami.

Modyfikowanie kształtów przez zmianę obwiedni

Modyfikator obwiedni pozwala wykrzywiać i zniekształcać obiekty. Forma jest obwiednią otaczającą jeden lub kilka obiektów. Zmiany kształtu formy wpływają na kształt obiektów w formie. Zmieniasz kształt formy zmieniając położenie jej uchwytów.

Uwaga:

Modyfikator obwiedni nie zmienia symboli, kształtów pierwotnych, bitmap, obiektów video, dźwięku, gradientu, tekstu i grup obiektów. Jeżeli zaznaczenie wielokrotne obejmuje dowolny z tych elementów, jedynie kształty zostaną zniekształcone. Aby zmienić tekst, należy uprzednio zamienić znaki tekstowe na obiekty kształtu.

 1. Zaznacz kształt na stole montażowym.
 2. Wybierz polecenie Modyfikuj > Przekształć > Obwiednia.

 3. Przeciągaj uchwyty formy, aby zmienić jej kształt.

Skalowanie obiektów

Skalowanie obiektu powiększa lub zmniejsza jego wymiar pionowy, poziomy lub oba.

 1. Zaznacz obiekt graficzny lub obiekty graficzne na stole montażowym.

 2. Wybierz polecenie Modyfikuj > Przekształć > Skaluj.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zmienić oba wymiary obiektu, przeciągnij jeden z uchwytów narożnych. Podczas skalowania proporcje obiektu pozostają niezmienione. Przytrzymując klawisz Shift podczas przeciągania, możesz skalować obiekt zmieniając proporcje.

  dr_scale
  • Aby zmienić jedynie wymiar pionowy lub poziomy, przeciągnij środkowy uchwyt.

  dr_scale2
 4. Aby zakończyć przekształcenie, kliknij poza zaznaczonym obiektem lub zaznaczonymi obiektami.

  Uwaga:

  Kiedy zwiększasz rozmiary niektórych elementów, elementy w pobliżu ich obwiedni mogą zostać wypchnięte poza stół montażowy. Jeżeli to nastąpi, wybierz polecenie Widok > Obszar roboczy, aby zobaczyć elementy poza stołem.

Obracanie i pochylanie obiektów

Obiekty są obracane wokół swego punktu przekształcania. Punkt przekształcenia pokrywa się z punktem rejestracji, który domyślnie jest środkiem obiektu; możesz zmienić jego położenie przeciągając go.

Obiekt można obrócić, korzystając z jednej z następujących metod:

 • Przeciągając narzędziem Przekształcanie swobodne . Można też skalować lub pochylać obiekt w ten sam sposób.

 • Podając kąt w panelu Przekształcenia (możesz też skalować obiekt w ten sam sposób).

Obracanie i pochylanie obiektów przez przeciąganie

 1. Zaznacz obiekt lub obiekty na stole montażowym.
 2. Wybierz polecenie Modyfikuj > Przekształć > Obróć i pochyl.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij uchwyt narożny aby obrócić obiekt.

  • Przeciągnij uchwyt centralny aby pochylić obiekt.

 4. Aby zakończyć przekształcenie, kliknij poza zaznaczonym obiektem lub zaznaczonymi obiektami.

Obrót obiektów o 90°

 1. Zaznacz obiekt lub obiekty.
 2. Wybierz polecenie Modyfikuj > Przekształć > Obróć o 90° w prawo, aby obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub Obróć o 90° w lewo, aby obrócić przeciwnie.

Pochylanie obiektów

Pochylanie przekształca obiekt, pochylając go względem jednej lub obu osi. Można pochylić obiekt, przeciągając go lub wpisując wartość w panelu Przekształcenia.

 1. Zaznacz obiekt lub obiekty.
 2. Wybierz polecenie Okno > Przekształć.

 3. Kliknij Pochyl.
 4. Wpisz wartości kątów pochylenia dla krawędzi poziomych i pionowych.

Odbijanie obiektów

Można odbijać obiekty względem ich osi pionowych lub poziomych, bez zmiany ich położenia na stole montażowym.

 1. Zaznacz obiekt.
 2. Wybierz polecenie Modyfikuj > Przekształć > Obróć w pionie lub Obróć w poziomie.

Przywracanie przekształconych obiektów do stanu pierwotnego

Gdy użytkownik za pomocą narzędzia Przekształcanie swobodne wykonuje skalowanie, obracanie i wypaczanie wystąpień, grup, czcionek czy tekstu, program Animate zapamiętuje pierwotne wymiary i położenie obiektu. Pozwala to cofnąć przeprowadzone przekształcenia i przywrócić wartości pierwotne.

Wybranie polecenia Edycja > Cofnij umożliwia cofnięcie tylko ostatniego przekształcenia. Wszystkie przekształcenia można cofnąć, klikając w panelu przycisk Usuń przekształcenie przed usunięciem zaznaczenia obiektu. Po usunięciu zaznaczenia obiektu pierwotne wartości zostają utracone i nie ma możliwości usunięcia przekształcenia.

Przywracanie przekształconego obiektu do stanu pierwotnego

 1. Upewnij się, że przekształcony obiekt nadal jest zaznaczony.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Usuń przekształcenie w panelu Przekształcenie.

  • Wybierz polecenie Modyfikuj > Przekształć > Usuń przekształcenie.

Dostosowywanie zasobów na potrzeby zawartości wektorowej i rastrowej

W programie Animate 19.0 wprowadzono nowe narzędzie do wypaczania zasobów. Narzędzie Wypaczanie zasobów umożliwia dodanie uchwytów wypaczania na kształtach, bitmapach i obiektach rysunku w programie Animate. Przeciągając te uchwyty przy użyciu narzędzia Wypaczanie zasobów, można zniekształcać te elementy. 

Narzędzie Wypaczanie zasobów
Narzędzie Wypaczanie zasobów

Uchwyty wypaczania wyświetlane na obiektach umożliwiają zmienianie ich kształtu przez zniekształcanie określonych fragmentów obiektów bez wpływu na inne. Wszystkie zaznaczone obiekty są grupowane podczas tworzenia pierwszego uchwytu wypaczania. Podczas wstawiania klatki kluczowej są do niej kopiowane uchwyty wypaczania z poprzedniej klatki kluczowej.

Poniżej przedstawiono niektóre style kursora, jakie są widoczne po wskazaniu obiektów myszą przy aktywnym narzędziu Wypaczanie zasobów.

aw21

Ten kursor jest widoczny, gdy dla danego obiektu nie jest obsługiwane narzędzie Wypaczanie zasobów.


aw3

Ten kursor wskazuje, że można utworzyć uchwyty wypaczania na danym obiekcie.


aw4

Ten kursor wskazuje, że można kliknąć uchwyt wypaczania w celu zmodyfikowania kształtu obiektu.


Cur_MoveRotate_1_1@2x

Ten kursor wskazuje, że można obrócić obiekt.


Korzystanie z narzędzia Wypaczanie zasobów

 1. Aby rozpocząć, utwórz kształt lub zaimportuj obraz bitmapowy na stół montażowy. 

 2. Kliknij narzędzie Wypaczanie zasobów na pasku narzędzi.

 3. Po wskazaniu myszą kształtu lub obiektu rysunku pojawi się symbol . Wtedy można kliknąć, aby dodać uchwyty wypaczania. 

  Wskazanie myszą kształtu lub obiektu rysunku
  Wskazanie myszą kształtu lub obiektu rysunku
 4. Uchwyty wypaczania zasobów są widoczne jako małe koła na kształcie lub obiekcie rysunku. Można użyć dowolnej liczby tych uchwytów, aby odpowiednio wypaczyć kształt. Aby usunąć uchwyt wypaczania, użyj klawisza Delete.

  Uchwyty wypaczania zasobów
  Uchwyty wypaczania zasobów
 5. Aby zaznaczyć wiele uchwytów wypaczania, klikaj je z wciśniętym klawiszem Shift. Aby odpowiednio wypaczyć kształt, przeciągaj uchwyty przy użyciu narzędzia Wypaczanie zasobów.

  Wypaczanie kształtów przy użyciu uchwytów
  Wypaczanie kształtów przy użyciu uchwytów
 6. Wybierz jeden z dwóch trybów związanych z uchwytami wypaczania.

  a. Tryb swobodny oferuje większą swobodę przesuwania uchwytu podczas zniekształcania. Uchwyt w tym trybie ma wygląd białego koła.

  b. Tryb stały ogranicza swobodę przesuwania uchwytu podczas zniekształcania. Uchwyt w tym trybie ma wygląd czarnego koła.

  Aby przełączyć tryb, kliknij uchwyt wypaczania z wciśniętym klawiszem Alt.

Samouczek na temat wypaczania zasobów

Samouczek na temat wypaczania zasobów
Zarówno w przypadku grafiki wektorowej, jak i rastrowej można łatwo modyfikować postacie przy użyciu nowego narzędzia Wypaczanie zasobów, aby efektywnie pracować nad animacjami.

Edytowanie kształtu podstawowego

Kształt podstawowy jest to kształt przed zastosowaniem wypaczenia. Wypaczanie zasobów działa w oparciu o siatkę nałożoną na kształt podstawowy. Kształt podstawowy można zmodyfikować, wybierając narzędzie do zaznaczania i klikając dwukrotnie wypaczony kształt. Zmiany kształtu podstawowego zostaną zastosowane do wszystkich jego wypaczonych wystąpień. Ta funkcja działa tylko w przypadku kształtów wektorowych.

Właściwości kształtu objętego wypaczaniem
Właściwości kształtu objętego wypaczaniem

Animowanie w połączeniu z narzędziem Wypaczanie zasobów

Narzędzie Wypaczanie zasobów umożliwia tworzenie animacji klasycznych. Można na przykład animować pozy marionetki przy użyciu narzędzia Animacja klasyczna. 

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o animacjach klasycznych. 

Uwaga:

Do animowania pozy służą te same uchwyty na kształcie.

Łączenie obiektów

Chcąc utworzyć nowe kształty przez połączenie lub edytowanie istniejących obiektów, należy użyć poleceń z grupy Połącz obiekty w menu Modyfikuj (Modyfikuj > Połącz obiekty). Czasami na sposób realizacji polecenia ma wpływ układ zaznaczonych obiektów.

Każde polecenie ma zastosowanie do określonych typów obiektów graficznych, które przedstawiono poniżej. Kształt scalony to kształt rysowany za pomocą narzędzia ustawionego w trybie Tryb scalonego rysowania. Obiekt rysunku to kształt rysowany za pomocą narzędzia ustawionego w trybie Rysowanie obiektu.

Są dostępne następujące polecenia do łączenia obiektów:

Łączenie

Łączy dwa lub większą liczbę scalonych kształtów lub obiektów rysunku. W wyniku zastosowania polecenia powstaje kształt zgodny z trybem rysowania obiektów, złożony ze wszystkich widocznych fragmentów łączonych kształtów. Niewidoczne, zasłonięte fragmenty kształtów są usuwane.

 

Uwaga:

Kształtu utworzonego za pomocą polecenia Łączenie — w odróżnieniu od wyniku polecenia Grupuj (Modyfikuj > Grupuj) — nie można rozdzielić ponownie na kształty składowe.

Przecięcie

Tworzy obiekt z przecięcia dwóch lub większej liczby obiektów rysunku. Wynikowy kształt jest zgodny z modelem rysowania obiektów, a składa się z zachodzących na siebie fragmentów łączonych obiektów. Wszelkie fragmenty nie przecinające się z innymi są usuwane. Kształt wynikowy uzyskuje obrys i wypełnienie obiektu najbardziej zewnętrznego (położonego na wierzchu)

Wykrawanie

Usuwa części zaznaczonego obiektu rysunku, na które nakładają się (z wierzchu) fragmenty innego zaznaczonego obiektu rysunku. Wszelkie fragmenty zasłonięte przez kształt wierzchni (pierwszy) są usuwane, a kształt wierzchni jest usuwany całkowicie. Kształty wynikowe pozostają odrębnymi obiektami, program nie łączy ich w nowy obiekt (inaczej jest w przypadku poleceń Łączenie lub Przecięcie, które powodują łączenie obiektów).

Kadrowanie

Korzysta z konturu jednego obiektu rysunku w celu kadrowania innego obiektu rysunku. Kształt obszaru kadrowanego wyznacza obiekt pierwszy lub wierzchni. Wszelkie fragmenty przecinające się z obiektem rysunku na samym wierzchu pozostają na rysunku, podczas gdy wszelkie pozostałe fragmenty są usuwane. Obiekt na wierzchu jest usuwany całkowicie. Kształty wynikowe pozostają odrębnymi obiektami, program nie łączy ich w nowy obiekt (inaczej jest w przypadku poleceń Łączenie lub Przecięcie, które powodują łączenie obiektów).

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online