Przegląd

Dokumenty programu Adobe Animate CC, podobnie jak filmy, są dzielone na odrębne klatki.Klatki stanowią podstawowe elementy animacji. Definiują one każdy segment czasu i ruchu. Łączna liczba klatek filmu i szybkość ich odtwarzania określają całkowitą długość filmu. Poniżej opisano pokrótce niektóre koncepcje związane z klatkami.

Klatki

Oś czasu umożliwia pracę z klatkami w celu porządkowania treści dokumentu i sterowania nią. Klatki (i zawarte w nich obiekty) będą odtwarzane w takiej kolejności, w jakiej umieszczono je na osi czasu.

Klatka kluczowa

Klatka kluczowa jest to klatka, w której na osi czasu pojawia się nowa instancja symbolu. Klatka kluczowa może być także klatką zawierającą kod napisany w języku ActionScript® i przeznaczony do sterowania pewnym aspektem działania dokumentu. Istnieje również możliwość dodania do osi czasu pustej klatki kluczowej będącej elementem zastępczym dla symboli, które mają być dodane później, lub będącej klatką jawnie pustą.

Klatka kluczowa umożliwia ustawienie położenia, a także dodanie punktów kotwiczenia, operacji czy komentarzy. 

Frame-&-Keyframe

Zakres

Funkcja zaznaczania zakresów umożliwia zaznaczenie zakresu klatek między klatkami kluczowymi za pomocą jednego kliknięcia.

Statyczny zakres klatek

W przypadku statycznego zakresu klatek zawartość jest dostępna w całym tym zakresie. Zakres tego typu umożliwia wyświetlanie grafiki przez określony czas. 

Animowany zakres klatek

Zawartość animowanego zakresu klatek zmienia się w każdej klatce. Taki zakres pozwala stosować animacje. 

Framespan

Dodawanie (wstawianie) klatek na osi czasu

 • Aby wstawić nową klatkę, wybierz polecenie Wstaw > Oś czasu > Klatka (F5).

 • Aby utworzyć klatkę kluczową, wybierz polecenie Wstaw > Oś czasu > Klatka kluczowa (F6). Można też kliknąć prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknąć z wciśniętym klawiszem Control (macOS) w miejscu wstawienia klatki kluczowej, a następnie wybrać z menu kontekstowego polecenie Wstaw klatkę kluczową.

timeline-keyframes
insert-keyframe
 • Aby utworzyć pustą klatkę kluczową, wybierz polecenie Wstaw > Oś czasu > Pusta klatka kluczowa. Można też kliknąć prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknąć z wciśniętym klawiszem Control (macOS) w miejscu wstawienia klatki kluczowej, po czym wybrać z menu kontekstowego polecenie Wstaw pustą klatkę kluczową.

Zaznaczanie klatek na osi czasu i nadawanie im etykiet

Program Animate oferuje dwie metody zaznaczania klatek. Są również dostępne etykiety klatek pomocne w porządkowaniu materiałów. 

Program Animate udostępnia dwie metody zaznaczania klatek na osi czasu. Po pierwsze, można zaznaczać pojedyncze klatki na osi czasu (metoda domyślna). Po drugie, można zaznaczać całe sekwencje klatek — sekwencje zakresów między dwiema klatkami kluczowymi. 

Zaznaczanie klatek na osi czasu

Zaznaczenie pojedynczej klatki lub wielu klatek

 • Aby zaznaczyć jedną klatkę, kliknij ją. 
 • Aby zaznaczyć wiele kolejnych kratek, przeciągnij kursorem po klatkach lub kliknij dodatkowe klatki, przytrzymując wciśnięty klawisz Shift.

 • Aby zaznaczyć wiele klatek niesąsiadujących ze sobą, klikaj kolejne klatki z naciśniętym klawiszem Control (Windows) lub Command (Macintosh).

 • Aby zaznaczyć wszystkie klatki na osi czasu, wybierz polecenie Edycja > Oś czasu > Zaznacz wszystkie klatki.

Zaznaczanie zakresów klatek

Aby zaznaczyć zakres, można wybrać funkcję zaznaczania zakresu na osi czasu programu Animate, klikając ikonę hamburgera w prawym górnym rogu i wybierając z menu polecenie Zaznaczanie oparte na zakresach

 • Aby zaznaczyć cały zakres klatek (animację ruchu lub kinematykę odwrotną), kliknij klatkę. 
 • Aby zaznaczyć kilka zakresów, kliknij każdy z nich, przytrzymując klawisz Shift.

Nadawanie etykiet klatkom na osi czasu

Klatki na osi czasu można oznaczać etykietami. Pomaga to porządkować zawartość osi czasu. Etykieta nadana klatce może służyć jako odniesienie do tej klatki w skryptach ActionScript. W przypadku zmian na osi czasu, na przykład przeniesienia etykiety do klatki o innym numerze, kod ActionScript będzie nadal odnosił się do etykiety klatki i nie będzie go trzeba poprawiać.

Etykiety klatek można stosować tylko do klatek kluczowych. Sprawdzoną procedurą jest utworzenie na osi czasu oddzielnej warstwy, która zawiera etykiety klatek. Oddzielna warstw etykiet ułatwia porządkowanie zawartości oraz klatek kluczowych. 

Aby dodać etykietę klatki:

 1. Zaznacz na osi czasu klatkę, której chcesz nadać etykietę.

 2. Po zaznaczeniu klatki wprowadź nazwę etykiety w sekcji Etykieta w inspektorze właściwości. Naciśnij klawisz Enter lub Return.
  adding-labels
 3. Sprawdzoną procedurą jest utworzenie oddzielnej warstwy zawierającej wszystkie etykiety klatki. 

  labels-keyframes

Włączanie zaznaczania zakresów klatek

Funkcja zaznaczania zakresów umożliwia zaznaczenie zakresu klatek między klatkami kluczowymi za pomocą jednego kliknięcia.

 1. Kliknij ikonę hamburgera w prawym górnym rogu sekcji osi czasu. 

  Zostanie wyświetlone menu podręczne. 

 2. Z menu podręcznego wybierz opcję Zaznaczanie oparte na zakresach

  span-based-selection

Rozmieść w klatkach kluczowych

Opcja Rozmieść w klatkach kluczowych umożliwia rozmieszczenie wielu obiektów (symboli i bitmap) na stole montażowym w odrębnych klatkach kluczowych.

 1. Zaznacz wiele obiektów na dowolnej warstwie stołu montażowego.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu stołu montażowego i wybierz polecenie Rozmieść w klatkach kluczowych.

  distribute-to-keyframes

Kopiowanie, wklejanie, usuwanie i przesuwanie klatek oraz sekwencji klatek

Sekwencja klatek kluczowych jest zdefiniowana jako klatka kluczowa oraz zakres zwykłych klatek następujących po niej. Oś czasu może zawierać dowolną liczbę sekwencji klatek kluczowych.

Aby skopiować lub wkleić klatkę albo sekwencję klatek, wykonaj jedną z następujących czynności:

Kopiowanie i wklejanie klatki lub sekwencji klatek

 • Zaznacz klatkę lub sekwencję klatek, po czym wybierz polecenie Edycja > Oś czasu > Kopiuj klatki. Zaznacz klatkę lub sekwencję klatek do zastąpienia, po czym wybierz polecenie Edycja > Oś czasu > Wklej klatki.

 • Przytrzymując wciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (Macintosh), przeciągnij klatkę kluczową do miejsca, do którego chcesz ją skopiować.

Usuwanie klatki lub sekwencji klatek

Usuwanie klatki, sekwencji klatek lub klatki kluczowej

Zaznacz klatkę lub sekwencję klatek, po czym wybierz polecenie Edycja > Oś czasu > Usuń klatkę. Można też kliknąć klatkę lub sekwencję z wciśniętym prawym przyciskiem myszy (Windows) lub klawiszem Control (macOS), po czym wybrać z menu kontekstowego polecenie Usuń klatkę.

Klatki otaczające usuniętą klatkę lub sekwencję nie zostaną zmienione.

remove-frames

Usuwanie klatki kluczowej

Zaznacz klatkę kluczową i wybierz polecenie Edycja > Oś czasu > Wyczyść klatkę kluczową. Można też kliknąć klatkę kluczową z wciśniętym prawym przyciskiem myszy (Windows) lub klawiszem Control (macOS), po czym wybrać z menu kontekstowego polecenie Wyczyść klatkę kluczową.

Przenoszenie klatki kluczowej lub sekwencji klatek

Zaznacz klatkę kluczową lub sekwencję klatek, a następnie przeciągnij ją w odpowiednie miejsce.

Zmienianie długości sekwencji klatek statycznych

Przytrzymując naciśnięty klawisz Control (Windows) lub Command (Macintosh), przeciągaj początkową lub końcową klatkę zakresu w lewo lub w prawo.

Aby zmienić długość sekwencji animacji tworzonej klatka po klatce, zobacz Tworzenie animacji klatka po klatce.

Wyświetlanie podglądu zawartości klatki na osi czasu

Wybierz opcję Podgląd z menu Opcje panelu Oś czasu (w prawym górnym rogu panelu).

preview

Dla każdej klatki kluczowej na osi czasu można wyświetlić podgląd miniaturki elementów w tej klatce.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online