Informacje o zaimportowanych plikach PNG programu Fireworks

Pliki PNG z programu Adobe® Fireworks mogą być importowane do programu Animate w postaci obrazów spłaszczonych lub obiektów edytowalnych. Jeśli plik PNG jest importowany jako obraz spłaszczony, cały plik (łącznie z kompozycją wektorową) jest rasteryzowany lub konwertowany na obraz bitmapowy. Jeśli plik PNG jest importowany w postaci zbioru obiektów edytowalnych, zawarta w pliku kompozycja wektorowa zachowuje format wektorowy. W tym drugim wypadku można zaznaczyć opcje zapewniające zachowanie umieszczonych bitmap, tekstów, filtrów (nazywanych w programie FireWorks efektami) i linii pomocniczych w pliku PNG.

Informacje o zaimportowanych filtrach i przejściach z plików PNG programu Fireworks.

W przypadku importowania plików Fireworks® PNG istnieje możliwość zachowania wielu filtrów i trybów mieszania nadanych obiektom w programie Fireworks, a także ich dalsze modyfikowanie w programie Animate.

Program Animate obsługuje jedynie filtry modyfikowalne i przejścia dla obiektów importowanych w postaci tekstu i klipów filmowych. Jeśli dany efekt lub tryb mieszania nie jest obsługiwany, Animate rasteryzuje go lub pomija w czasie importowania. Aby zaimportować plik Fireworks PNG zawierający filtry i przejścia nie obsługiwane przez Animate należy w czasie importowania poddać go rasteryzacji. Po wykonaniu tej czynności pliku nie można już edytować.

Efekty programu Fireworks obsługiwane w programie Animate

Program Animate importuje w postaci filtrów podlegających edycji następujące efekty programu Fireworks:

Efekt programu Fireworks

Filtr programu Animate

Cień

Cień

Cień jednolity

Cień

Cień wewnętrzny

Cień (z automatycznym zaznaczeniem opcji Cień wewnętrzny)

Rozmycie

Rozmycie (gdzie rozmycieX = rozmycieY=1)

Rozmycie silniejsze

Rozmycie (gdzie rozmycieX = rozmycieY = 1)

Rozmycie gaussowskie

Rozmycie

Regulacja jasności koloru

Regulacja koloru

Regulacja kontrastu koloru

Regulacja koloru

Tryby mieszania programu Fireworks obsługiwane w programie Animate

Program Animate importuje w postaci przejść podlegających edycji następujące tryby mieszania programu Fireworks:

Tryb mieszania programu Fireworks

Tryb mieszania programu Animate

Zwykły

Zwykły

Ciemniej

Ciemniej

Mnożenie

Mnożenie

Jaśniej

Jaśniej

Raster

Raster

Nakładka

Nakładka

Ostre światło

Ostre światło

Addytywny

Dodaj

Różnica

Różnica

Odwróć

Odwróć

Alfa

Alfa

Wymaż

Wymaż

Program Animate pomija wszelkie inne tryby mieszania importowane z programu Fireworks. Do trybów mieszania nie obsługiwanych przez program Animate należą: Średnie, Negacja, Wykluczenie, Łagodne światło, Subtraktywny, Rozmyte światło, Rozjaśnianie, oraz Ściemnianie.

Importowanie tekstu z programu Fireworks do programu Animate

Tekst importowany z programu Fireworks do programu Flash Professional 8 lub nowszego zachowuje domyślne ustawienie wygładzania z bieżącego dokumentu.

Jeśli plik PNG zostanie zaimportowany w postaci obrazu spłaszczonego, w programie Animate będzie można uruchomić aplikację Fireworks i za jej pomocą przeprowadzić edycję oryginalnego pliku PNG (z danymi wektorowymi).

Jeśli pliki PNG są importowane wsadowo, ustawienia importowania określa się tylko raz. Program Animate stosuje te same ustawienia do wszystkich plików serii.

Uwaga:

Aby umożliwić edycję obrazów bitmapowych w programie Animate, należy przekonwertować je na kompozycję wektorową lub wydzielić obrazy bitmapowe.

 1. Wybierz polecenie Plik > Importuj > Importuj na stół montażowy lub Importuj do biblioteki.
 2. Z wyskakującego menu Pliki typu (Windows) lub Pokaż (Macintosh) wybierz opcję Obraz PNG.
 3. Odszukaj pożądany obraz PNG z programu Fireworks i zaznacz go.
 4. Kliknij przycisk Otwórz.
 5. Zaznacz jedną z następujących opcji położenia:

  Importuj wszystkie strony jako nowe sceny

  Wszystkie strony pliku PNG są importowane jako nowe sceny klipu filmowego, przy czym wszystkie klatki i warstwy pozostają bez zmian. Jest tworzona nowa warstwa o nazwie pliku PNG z programu Fireworks. Pierwsza klatka (strona) dokumentu PNG jest umieszczana w nowej klatce kluczowej, po ostatniej dotychczasowej klatce kluczowej. Pozostałe klatki (strony) następują po niej.

  Importuj jedną stronę na bieżącą warstwę

  Zaznaczona strona pliku PNG (wybrana z menu podręcznego Nazwa strony) jest importowana do bieżącego dokumentu programu Animate na nową warstwę, jako klip filmowy. Zawartość zaznaczonej strony jest importowana w postaci klipu filmowego, oryginalna struktura klatek i warstw pozostaje bez zmian. Jeśli klip filmowy na stronie zawiera klatki, każda klatka jest osobnym klipem filmowym.

  Nazwa strony

  Pozwala określić nazwę importowanej strony z programu Fireworks — importowanej do bieżącej sceny.

 6. Zaznacz jedną z następujących opcji struktury pliku:

  Importuj jako klip filmowy i zachowaj warstwy

  Plik PNG jest importowany jako klip filmowy, przy czym wszystkie jego klatki i warstwy pozostają bez zmian.

  Importuj strony jako nowe warstwy

  Plik PNG jest importowany do bieżącego dokumentu programu Animate w postaci pojedynczej, nowej warstwy, która jest umieszczana na szczycie stosu. Warstwy z programu Fireworks są spłaszczane do postaci pojedynczej warstwy. Klatki z programu Fireworks są umieszczane na nowej warstwie.

 7. W obszarze Obiekty zaznacz jedną z następujących opcji:

  Rasteryzuj, jeśli to konieczne do zachowania wyglądu

  W programie Animate są zachowywane wypełnienia, obrysy i efekty z programu Fireworks.

  Zachowaj możliwość edytowania wszystkich ścieżek

  Wszystkie obiekty są zachowywane jako edytowalne ścieżki wektorowe. W trakcie importowania niektóre wypełnienia, obrysy i efekty z programu Fireworks zostają utracone.

 8. W obszarze Tekst zaznacz jedną z następujących opcji:

  Rasteryzuj, jeśli to konieczne do zachowania wyglądu

  W tekście importowanym do programu Animate są zachowywane wypełnienia, obrysy i efekty z programu Fireworks.

  Zachowaj możliwość edytowania wszystkich ścieżek

  Cały tekst pozostaje edytowalny. W trakcie importu niektóre wypełnienia, obrysy i efekty z programu Fireworks zostają utracone.

 9. Aby plik PNG został spłaszczony do postaci pojedynczego obrazu bitmapowego, zaznacz opcję Importuj jako pojedynczą spłaszczoną bitmapę. Jeśli opcja ta jest zaznaczona, wszystkie inne opcje są niedostępne.
 10. Kliknij przycisk OK.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online