Podręcznik użytkownika Anuluj

Praca z plikami programu Fireworks

 1. Podręcznik użytkownika programu Adobe Animate
 2. Wprowadzenie do programu Animate
  1. Nowości w programie Animate
  2. Słownik wizualny
  3. Wymagania systemowe programu Animate
  4. Skróty klawiaturowe programu Animate
  5. Praca z wieloma typami plików w programie Animate
 3. Animacja
  1. Podstawowe informacje o animacjach w programie Animate
  2. Korzystanie z klatek i klatek kluczowych w programie Animate
  3. Animacja klatka po klatce w programie Animate
  4. Praca z animacjami klasycznymi w programie Animate
  5. Narzędzie Pędzel
  6. Linie pomocnicze ruchu
  7. Animacje ruchu a język ActionScript 3.0
  8. Informacje o animacjach ruchu
  9. Animacje ruchu
  10. Tworzenie animacji ruchu
  11. Używanie klatek kluczowych właściwości
  12. Animowanie położenia za pomocą klatek pośrednich
  13. Edytowanie animacji ruchu za pomocą Edytora ruchu
  14. Edytowanie ścieżki ruchu animacji
  15. Operacje na animacjach ruchu
  16. Dodawanie własnych krzywych dynamiki
  17. Tworzenie i stosowanie ruchów predefiniowanych
  18. Konfigurowanie zakresów animacji
  19. Praca z animacjami ruchu zapisanymi jako pliki XML
  20. Porównanie animacji ruchu i animacji klasycznych
  21. Animowanie kształtów metodą klatek pośrednich
  22. Animacja oparta na narzędziu Kość w programie Animate
  23. Tworzenie konstrukcji postaci w programie Animate
  24. Używanie warstw maskujących w programie Adobe Animate
  25. Praca ze scenami w programie Animate
 4. Funkcje interaktywne
  1. Tworzenie przycisków w programie Animate
  2. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Programowanie elementów interaktywnych za pomocą wycinków kodu w programie Animate
  5. Tworzenie własnych składników HTML5
  6. Używanie składników w zawartości HTML5 Canvas
  7. Tworzenie własnych składników: przykłady
  8. Wycinki kodu dla składników dostosowanych
  9. Sprawdzone procedury — reklama oparta na programie Animate
  10. Tworzenie i publikowanie materiałów rzeczywistości wirtualnej
 5. Przestrzeń robocza i obieg pracy
  1. Tworzenie pędzli malarskich i zarządzanie nimi
  2. Używanie czcionek Google Fonts w dokumentach HTML5 Canvas
  3. Korzystanie z Bibliotek Creative Cloud w programie Adobe Animate
  4. Korzystanie ze stołu montażowego i panelu Narzędzia w programie Animate
  5. Obieg pracy i przestrzeń robocza w programie Animate
  6. Używanie czcionek internetowych w dokumentach HTML5 Canvas
  7. Osie czasu a język ActionScript
  8. Praca z wieloma osiami czasu
  9. Ustawianie preferencji
  10. Korzystanie z paneli narzędziowych programu Animate
  11. Tworzenie warstw na osi czasu w programie Animate
  12. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  13. Przesuwanie i kopiowanie obiektów
  14. Szablony
  15. Znajdowanie i zamienianie w programie Animate
  16. Cofanie, ponawianie i panel Historia
  17. Skróty klawiaturowe
  18. Korzystanie z osi czasu w programie Animate
  19. Tworzenie rozszerzeń HTML
  20. Opcje optymalizacji obrazów i animowanych plików GIF
  21. Eksportowanie ustawień obrazów oraz plików GIF
  22. Panel Zasoby w programie Animate
 6. Multimedia i wideo
  1. Przekształcanie i łączenie obiektów graficznych w programie Animate
  2. Tworzenie i obsługa wystąpień symboli w programie Animate
  3. Obrys obrazu
  4. Używanie dźwięku w programie Adobe Animate
  5. Eksportowanie plików SVG
  6. Tworzenie plików wideo do używania w programie Animate
  7. Dodawanie wideo w programie Animate
  8. Praca z punktami sygnalizacji wideo
  9. Rysowanie i tworzenie obiektów w programie Animate
  10. Przekształcanie linii i kształtów
  11. Obrysy, wypełnienia, i gradienty w programie Animate CC
  12. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  13. Panel Kolory w programie Animate CC
  14. Otwieranie plików programu Flash CS6 w programie Animate
  15. Praca z tekstem klasycznym w programie Animate
  16. Umieszczanie kompozycji w programie Animate
  17. Zaimportowane bitmapy w programie Animate
  18. Grafika 3D
  19. Praca z symbolami w programie Animate
  20. Rysowanie linii i kształtów przy użyciu programu Animate
  21. Praca z bibliotekami w programie Animate
  22. Eksportowanie dźwięków
  23. Zaznaczanie obiektów w programie Animate CC
  24. Praca z plikami AI programu Illustrator w programie Animate
  25. Stosowanie wzorków przy użyciu narzędzia Rozpylacz
  26. Stosowanie trybów mieszania
  27. Układanie obiektów
  28. Automatyzacja zadań za pomocą menu Polecenia
  29. Teksty wielojęzyczne
  30. Korzystanie z kamery w programie Animate
  31. Korzystanie z programów Animate i Adobe Scout
  32. Praca z plikami programu Fireworks
  33. Filtry graficzne
  34. Dźwięk a język ActionScript
  35. Preferencje rysowania
  36. Rysowanie za pomocą narzędzia Pióro
 7. Platformy
  1. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  2. Obsługa platform niestandardowych
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Tworzenie i publikowanie dokumentów WebGL
  5. Pakowanie aplikacji na potrzeby środowiska AIR for iOS
  6. Publikowanie aplikacji dla środowiska AIR for Android
  7. Publikowanie dla środowiska AIR na komputery
  8. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  9. Sprawdzone procedury — porządkowanie kodu ActionScript w aplikacji
  10. Korzystanie z kodu ActionScript w programie Animate
  11. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące ułatwień dostępu
  12. Ułatwienia dostępu w przestrzeni roboczej programu Animate
  13. Pisanie skryptów i zarządzanie nimi
  14. Włączanie obsługi platform niestandardowych
  15. Omówienie obsługi platform niestandardowych
  16. Tworzenie zawartości z ułatwieniami dostępu
  17. Praca z wtyczkami obsługi platform niestandardowych
  18. Debugowanie kodu ActionScript 3.0
  19. Włączanie obsługi platform niestandardowych
 8. Eksportowanie i publikowanie
  1. Eksportowanie plików z programu Animate CC
  2. Publikowanie plików OAM
  3. Eksportowanie plików SVG
  4. Eksportowanie grafiki i wideo w programie Animate
  5. Publikowanie dokumentów ActionScript 3.0
  6. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  7. Eksportowanie dźwięków
  8. Eksportowanie plików wideo QuickTime
  9. Sterowanie zewnętrznym odtwarzaniem wideo przy użyciu kodu ActionScript
  10. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia zawartości dla urządzeń przenośnych
  11. Sprawdzone procedury — konwencje dotyczące wideo
  12. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia aplikacji SWF
  13. Sprawdzone procedury — określanie struktury pliku FLA
  14. Sprawdzone procedury optymalizowania plików FLA dla programu Animate
  15. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  16. Określanie ustawień publikowania w programie Animate
  17. Eksportowanie plików projektora
  18. Eksportowanie obrazów i animowanych plików GIF
  19. Szablony publikowania w formacie HTML
  20. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  21. Szybkie udostępnianie i publikowanie animacji

Informacje o zaimportowanych plikach PNG programu Fireworks

Pliki PNG z programu Adobe® Fireworks mogą być importowane do programu Animate w postaci obrazów spłaszczonych lub obiektów edytowalnych. Jeśli plik PNG jest importowany jako obraz spłaszczony, cały plik (łącznie z kompozycją wektorową) jest rasteryzowany lub konwertowany na obraz bitmapowy. Jeśli plik PNG jest importowany w postaci zbioru obiektów edytowalnych, zawarta w pliku kompozycja wektorowa zachowuje format wektorowy. W tym drugim wypadku można zaznaczyć opcje zapewniające zachowanie umieszczonych bitmap, tekstów, filtrów (nazywanych w programie FireWorks efektami) i linii pomocniczych w pliku PNG.

Informacje o zaimportowanych filtrach i przejściach z plików PNG programu Fireworks

W przypadku importowania plików Fireworks® PNG istnieje możliwość zachowania wielu filtrów i trybów mieszania nadanych obiektom w programie Fireworks, a także ich dalsze modyfikowanie w programie Animate.

Program Animate obsługuje jedynie filtry modyfikowalne i przejścia dla obiektów importowanych w postaci tekstu i klipów filmowych. Jeśli dany efekt lub tryb mieszania nie jest obsługiwany, Animate rasteryzuje go lub pomija w czasie importowania. Aby zaimportować plik Fireworks PNG zawierający filtry i przejścia nie obsługiwane przez Animate należy w czasie importowania poddać go rasteryzacji. Po wykonaniu tej czynności pliku nie można już edytować.

Efekty programu Fireworks obsługiwane w programie Animate

Program Animate importuje w postaci filtrów podlegających edycji następujące efekty programu Fireworks:

Efekt programu Fireworks

Filtr programu Animate

Cień

Cień

Cień jednolity

Cień

Cień wewnętrzny

Cień (z automatycznym zaznaczeniem opcji Cień wewnętrzny)

Rozmycie

Rozmycie (gdzie rozmycieX = rozmycieY=1)

Rozmycie silniejsze

Rozmycie (gdzie rozmycieX = rozmycieY = 1)

Rozmycie gaussowskie

Rozmycie

Regulacja jasności koloru

Regulacja koloru

Regulacja kontrastu koloru

Regulacja koloru

Tryby mieszania programu Fireworks obsługiwane w programie Animate

Program Animate importuje w postaci przejść podlegających edycji następujące tryby mieszania programu Fireworks:

Tryb mieszania programu Fireworks

Tryb mieszania programu Animate

Zwykły

Zwykły

Ciemniej

Ciemniej

Mnożenie

Mnożenie

Jaśniej

Jaśniej

Raster

Raster

Nakładka

Nakładka

Ostre światło

Ostre światło

Addytywny

Dodaj

Różnica

Różnica

Odwróć

Odwróć

Alfa

Alfa

Wymaż

Wymaż

Program Animate pomija wszelkie inne tryby mieszania importowane z programu Fireworks. Do trybów mieszania nie obsługiwanych przez program Animate należą: Średnie, Negacja, Wykluczenie, Łagodne światło, Subtraktywny, Rozmyte światło, Rozjaśnianie, oraz Ściemnianie.

Importowanie tekstu z programu Fireworks do programu Animate

Tekst importowany z programu Fireworks do programu Flash Professional 8 lub nowszego zachowuje domyślne ustawienie wygładzania z bieżącego dokumentu.

Jeśli plik PNG zostanie zaimportowany w postaci obrazu spłaszczonego, w programie Animate będzie można uruchomić aplikację Fireworks i za jej pomocą przeprowadzić edycję oryginalnego pliku PNG (z danymi wektorowymi).

Jeśli pliki PNG są importowane wsadowo, ustawienia importowania określa się tylko raz. Program Animate stosuje te same ustawienia do wszystkich plików serii.

 Aby umożliwić edycję obrazów bitmapowych w programie Animate, należy przekonwertować je na kompozycję wektorową lub wydzielić obrazy bitmapowe.

 1. Wybierz polecenie Plik > Importuj > Importuj na stół montażowy lub Importuj do biblioteki.
 2. Z wyskakującego menu Pliki typu (Windows) lub Pokaż (macOS) wybierz opcję Obraz PNG.
 3. Odszukaj pożądany obraz PNG z programu Fireworks i zaznacz go.
 4. Kliknij przycisk Otwórz.
 5. Zaznacz jedną z następujących opcji położenia:

  Importuj wszystkie strony jako nowe sceny

  Wszystkie strony pliku PNG są importowane jako nowe sceny klipu filmowego, przy czym wszystkie klatki i warstwy pozostają bez zmian. Jest tworzona nowa warstwa o nazwie pliku PNG z programu Fireworks. Pierwsza klatka (strona) dokumentu PNG jest umieszczana w nowej klatce kluczowej, po ostatniej dotychczasowej klatce kluczowej. Pozostałe klatki (strony) następują po niej.

  Importuj jedną stronę na bieżącą warstwę

  Zaznaczona strona pliku PNG (wybrana z menu podręcznego Nazwa strony) jest importowana do bieżącego dokumentu programu Animate na nową warstwę, jako klip filmowy. Zawartość zaznaczonej strony jest importowana w postaci klipu filmowego, oryginalna struktura klatek i warstw pozostaje bez zmian. Jeśli klip filmowy na stronie zawiera klatki, każda klatka jest osobnym klipem filmowym.

  Nazwa strony

  Pozwala określić nazwę importowanej strony z programu Fireworks — importowanej do bieżącej sceny.

 6. Zaznacz jedną z następujących opcji struktury pliku:

  Importuj jako klip filmowy i zachowaj warstwy

  Plik PNG jest importowany jako klip filmowy, przy czym wszystkie jego klatki i warstwy pozostają bez zmian.

  Importuj strony jako nowe warstwy

  Plik PNG jest importowany do bieżącego dokumentu programu Animate w postaci pojedynczej, nowej warstwy, która jest umieszczana na szczycie stosu. Warstwy z programu Fireworks są spłaszczane do postaci pojedynczej warstwy. Klatki z programu Fireworks są umieszczane na nowej warstwie.

 7. W obszarze Obiekty zaznacz jedną z następujących opcji:

  Rasteryzuj, jeśli to konieczne do zachowania wyglądu

  W programie Animate są zachowywane wypełnienia, obrysy i efekty z programu Fireworks.

  Zachowaj możliwość edytowania wszystkich ścieżek

  Wszystkie obiekty są zachowywane jako edytowalne ścieżki wektorowe. W trakcie importowania niektóre wypełnienia, pociągnięcia i efekty z programu Fireworks zostają utracone.

 8. W obszarze Tekst zaznacz jedną z następujących opcji:

  Rasteryzuj, jeśli to konieczne do zachowania wyglądu

  W tekście importowanym do programu Animate są zachowywane wypełnienia, obrysy i efekty z programu Fireworks.

  Zachowaj możliwość edytowania wszystkich ścieżek

  Cały tekst pozostaje edytowalny. W trakcie importowania niektóre wypełnienia, pociągnięcia i efekty z programu Fireworks zostają utracone.

 9. Aby plik PNG został spłaszczony do postaci pojedynczego obrazu bitmapowego, zaznacz opcję Importuj jako pojedynczą spłaszczoną bitmapę. Jeśli opcja ta jest zaznaczona, wszystkie inne opcje są niedostępne.
 10. Kliknij przycisk OK.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto