Omówienie funkcji publikowania

Materiały przygotowane w programie Flash można odtwarzać w następujący sposób:

 • Za pomocą przeglądarek internetowych wyposażonych w program Flash Player

 • Za pomocą samodzielnej aplikacji nazywanej rzutnikiem

 • Za pomocą formantu Flash ActiveX w pakiecie Microsoft Office i innego rodzaju oprogramowaniu z obsługą ActiveX

 • Za pomocą funkcji Flash Xtra w oprogramowaniu Director® i Authorware® firmy Adobe®

Domyślnie polecenie Publikuj tworzy plik SWF oraz dokument HTML, który wstawia zawartość Flash do okna przeglądarki. W wyniku wykonania polecenia Publikuj są też tworzone i kopiowane pliki wykrywania programu Macromedia Flash 4 (lub nowszego) firmy Adobe. Jeśli ustawienia publikowania zostaną zmienione, program Flash zapisze zmiany razem z dokumentem Użytkownik może też utworzyć profil publikowania i wyeksportować go, tak aby można było stosować go do innych dokumentów oraz udostępnić współpracownikom.

W przypadku korzystania z poleceń Publikuj, Testuj film czy Debuguj film program Flash tworzy plik SWF z pliku FLA. Możliwe jest wyświetlenie rozmiarów wszystkich plików SWF utworzonych na podstawie bieżącego pliku FLA w Inspektorze właściwości dokumentu.

Program Flash® Player 6 oraz jego późniejsze wersje obsługują kodowanie tekstu w formacie Unicode. Dzięki obsłudze standardu Unicode wszelkie teksty wielojęzyczne są wyświetlane poprawnie niezależnie od wersji językowej systemu operacyjnego odtwarzacza.

Plik FLA można opublikować w kilku formatach alternatywnych, np. GIF, JPEG i PNG. Niezależnie od formatu do wyświetlania pliku w przeglądarce jest potrzebny również plik HTML. Formaty alternatywne umożliwiają odtwarzanie animacji i uruchamianie funkcji interaktywnych bez użycia programu Adobe Flash Player. Ustawienia wszelkich formatów alternatywnych, w których opublikowano plik FLA, są przechowywane w samym pliku FLA.

Pliki FLA można też eksportować do różnych formatów. Przypomina to publikowanie w formatach alternatywnych z jednym wyjątkiem: w przypadku eksportowania ustawienia formatów nie są zapisywane w pliku FLA.

Jeszcze inna metoda publikowania polega na utworzeniu własnego pliku HTML (w edytorze kodu HTML) i umieszczeniu w nim znaczników niezbędnych do wyświetlenia pliku SWF.

Do sprawdzania działania pliku SWF przed publikowaniem służą polecenia Testuj film (Sterowanie > Testuj film > Testuj) i Testuj scenę (Sterowanie > Testuj scenę).

Opakowanie HTML dla dokumentów ActionScript 3.0

Do wyświetlania pliku SWF w przeglądarce internetowej o określenia ustawień przeglądarki jest niezbędny dokument HTML. Aby plik SWF mógł być wyświetlany w przeglądarce internetowej, dokument HTML musi zawierać znaczniki object i embed o właściwych parametrach.

Uwaga:

Dokument HTML można wygenerować za pomocą odpowiednich znaczników object i embed w oknie dialogowym Ustawienia publikowania, jeśli zostanie wybrana opcja HTML. Więcej informacji zawiera rozdział Określanie ustawień publikowania dla plików HTML.

 

Podczas publikowania pliku SWF program Animate może automatycznie wygenerować odpowiedni dokument HTML.

Sprawdzanie, czy jest obecny odtwarzacz Flash Player

Aby opublikowana zawartość Animate była widoczna dla użytkowników stron internetowych, w ich przeglądarkach musi być zainstalowany odtwarzacz Flash Player.

W poniższych materiałach i artykułach znaleźć można aktualne informacje o zasadach dodawania do stron internetowych kodu określającego, czy odtwarzacz Flash Player jest zainstalowany, i udostępniającego zawartość alternatywną w razie jego braku.

Aby sprawdzić, czy program Flash Player jest zainstalowany, skorzystaj z pomocy programu Flash Player.

Publikowanie materiałów dla urządzeń przenośnych

Środowisko Adobe® AIR® dla systemów Android® i iOS® pozwala tworzyć materiały dla urządzeń przenośnych za pomocą języka skryptowego ActionScript®, narzędzi do rysowania oraz szablonów. Szczegółowe informacje na temat tworzenia materiałów na urządzenia przenośne znajdują się w publikacji Dokumentacja środowiska AIR dla programistów.

Uwaga:

W zależności od docelowego urządzenia mobilnego mogą występować pewne ograniczenia dotyczące obsługiwanych poleceń języka ActionScript i formatów dźwięku. Więcej szczegółów na ten temat zawiera dział Mobile Articles w centrum projektowania Mobile and Devices Development Center.

Testowanie zawartości dla urządzeń przenośnych przy użyciu programu Mobile Content Simulator

Narzędzie Mobile Content Simulator pozwala testować materiały dla środowiska Adobe AIR w emulowanym systemie Android lub iOS. Narzędzie Mobile Content Simulator udostępnia polecenie Sterowanie > Testuj film, które służy do testowania plików w programie AIR Debug Launcher dla urządzeń przenośnych. Wywołanie tego programu powoduje uruchomienie symulatora.

Po otwarciu okna symulatora można wysyłać do dokumentu dane wejściowe w taki sposób, jakby był on uruchomiony na urządzeniu przenośnym. Dostępne dane wejściowe:

 • Przyśpieszeniomierz — osi X, Y i Z
 • Kąt progu orientacji
 • Gesty dotykowe, w tym wrażliwość na nacisk
 • Lokalizacja geograficzna, kierunek i szybkość
 • Klawisze sprzętowe (na urządzeniach z systemem Android)

Publikowanie bezpiecznych dokumentów ActionScript 3.0

Program Flash Player 8 lub nowszy zawiera następujące funkcje zabezpieczania dokumentów programu:

Ochrona przed przepełnieniem bufora

Ta funkcja jest włączona automatycznie. Zapobiega umyślnemu użyciu plików zewnętrznych (względem dokumentu) do nadpisywania pamięci użytkownika oraz wstawianiu szkodliwego kodu (na przykład wirusów). Chroni to dokument przed odczytem i zapisem danych poza obszarem pamięci zarezerwowanym dla dokumentu w systemie użytkownika.

Precyzyjne dopasowywanie domen w celu współużytkowania danych w różnych dokumentach programu

Program Flash Player 7 (i późniejsze wersje) udostępnia lepszy model zabezpieczeń niż jego poprzednie wersje. W porównaniu z programem Flash Player 6 model zabezpieczeń został zmieniony w dwóch kierunkach:

Precyzyjne dopasowywanie domen

Program Flash Player 6 pozwalał, aby pliki SWF z podobnych domen (np. www.adobe.com i store.adobe.com) mogły się swobodnie komunikować ze sobą i z innymi dokumentami. W przypadku programu Flash Player 7 domena wczytywanych danych musi ściśle odpowiadać domenie dostawcy danych.

Ograniczenia protokołu HTTPS/HTTP

Plik SWF wczytany przy użyciu niezabezpieczonych protokołów (innych niż HTTPS) nie może uzyskać dostępu do danych wczytanych za pośrednictwem bezpiecznego protokołu HTTPS, nawet jeśli obydwa protokoły są używane w tej samej domenie.

Zabezpieczenia odtwarzania lokalnego i sieciowego

Program Flash Player 8 (i jego nowsze wersje) zapewnia model zabezpieczeń, za pomocą którego można określić zabezpieczenia odtwarzanych lokalnie i sieciowo opublikowanych plików SWF. Domyślnie, pliki SWF mają zapewniony dostęp w trybie odczytu do plików i sieci lokalnych. Niemniej, plik SWF z uprawnieniami dostępu lokalnego nie może komunikować się za pośrednictwem sieci, nie może też wysyłać plików i informacji do jakichkolwiek sieci.

Dopiero skojarzenie z plikiem SWF uprawnień dostępu do zasobów sieciowych pozwala mu wysyłać i odbierać dane. Po skojarzeniu z plikiem SWF uprawnień dostępu do zasobów sieciowych plik traci dostęp do zasobów lokalnych. W ten sposób informacje z komputera lokalnego są zabezpieczone przed ewentualnym wysłaniem na serwer.

Wyboru modelu zabezpieczeń odtwarzania lokalnego lub sieciowego publikowanych plików SWF dokonuje się w oknie dialogowym Ustawienia publikowania.

Flash Player

Program Flash Player odtwarza materiały Flash w takiej samej postaci, w jakiej są one wyświetlane w przeglądarkach internetowych i aplikacjach ActiveX. Odtwarzacz Flash Player jest instalowany razem z aplikacją Flash. Kiedy użytkownik klika dwukrotnie zawartość Flash, system operacyjny uruchamia odtwarzacz Flash Player, a w nim jest otwierany plik SWF. Odtwarzacz pozwala przeglądać zawartość tym użytkownikom, którzy nie korzystają z przeglądarki internetowej ani aplikacji ActiveX.

Do sterowania wyświetlaniem obiektów w programie Flash Player służą polecenia menu oraz funkcja fscommand().

Menu kontekstowe programu Flash Player pozwala drukować poszczególne klatki zawartości Flash Pro.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby otworzyć nowy lub istniejący plik, wybierz polecenie Plik > Nowy lub Otwórz.

  • Aby zmienić wielkość obszaru odtwarzania, wybierz polecenie Widok > Powiększenie i zaznacz obszar.

  • Do sterowania odtwarzaniem zawartości służą polecenia dostępne w menu Sterowanie: Odtwórz, Przewiń i Odtwarzanie w pętli.

Aktualizowanie i ponowne instalowanie programu Flash Player

W razie problemów z zainstalowanym programem Flash Player można zaktualizować program lub zainstalować go ponownie. Stronę pobierania odtwarzacza Flash Player można otworzyć bezpośrednio z programu Flash za pomocą polecenia Pomoc > Uzyskaj najnowszą wersję programu Flash Player.

Aby najpierw odinstalować program Flash Player, wykonaj następujące czynności:

 1. Zamknij przeglądarkę.
 2. Usuń wszystkie obecnie zainstalowane wersje odtwarzacza.

  Stosowne instrukcje podano w notatce technicznej w Centrum pomocy na stronie www.adobe.com/go/tn_14157_pl.

 3. Aby rozpocząć instalację, przejdź na stronę http://www.adobe.com/go/getflashplayer_pl.

  Aby zainstalować odtwarzacz, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Można także uruchomić jeden z następujących odtwarzaczy z folderu Players. Jednak instalator w witrynie firmy Adobe w sieci Web jest zwykle nowszy niż instalatory w folderze Players.

  • Aby zainstalować formant ActiveX dla systemu Windows® (Internet Explorer lub AOL), uruchom plik Install Flash Player 9 AX.exe.
  • Aby zainstalować wtyczkę dla systemu Windows (Firefox, Mozilla, Netscape, Safari lub Opera), uruchom plik Install Flash Player 9.exe.
  • Aby zainstalować wtyczkę dla systemu Macintosh® (AOL, Firefox, Internet Explorer for Macintosh, Netscape, Opera lub Safari), uruchom plik Install Flash Player 10 (Mac OS 9.x) lub Install Flash Player 10 OS X (Mac OS X.x).

  Uwaga:

  Aby zweryfikować instalację, za pomocą przeglądarki internetowej przejdź do witryny http://www.adobe.com/shockwave/welcome/.

Konfigurowanie serwera dla potrzeb programu Flash Player

Jeśli inni użytkownicy będą przeglądać pliki utworzone w programie Flash w Internecie, należy tak skonfigurować serwer internetowy, aby poprawnie rozpoznawał pliki SWF.

Właściwe skonfigurowanie serwera powoduje używanie odpowiednich typów MIME (Multipart Internet Mail Extension), dzięki którym serwer poprawnie rozpoznaje pliki z rozszerzeniem SWF jako pliki utworzone w programie Flash

Przeglądarka uzyskuje od serwera typ MIME, a jeśli jest on właściwy, może uruchomić odpowiednią wtyczkę, aplikację pomocniczą lub formant i poprawnie wyświetlić dane. Jeśli odpowiedni tym MIME został utracony lub nie został poprawnie dostarczony przez serwer, przeglądarka może wyświetlić komunikaty o błędach lub puste okno z ikoną puzzla.

 • Jeśli użytkowana witryna została utworzona przez usługodawcę internetowego (ISP), należy zapytać go, jak dodać do serwera następujący typ MIME: application/x-shockwave-flash z rozszerzeniem swf.

 • Administrator serwera powinien sięgnąć do tych fragmentów dokumentacji oprogramowania serwera, które dotyczą dodawania i konfigurowania typów MIME.

 • Administratorzy systemów w firmach mogą tak skonfigurować program Flash, aby ograniczyć dostęp programu Flash Player do zasobów w lokalnym systemie plików. Mogą utworzyć plik konfiguracyjny zabezpieczeń, który będzie ograniczał stosowalność funkcji programu Flash Player w systemie lokalnym.

Konfiguracyjny plik zabezpieczeń jest to plik tekstowy znajdujący się w tym samym folderze co instalator programu Flash Player. Instalator programu Flash Player czyta plik konfiguracyjny i działa zgodnie ze zdefiniowanymi w nim dyrektywami zabezpieczeń. W kodzie ActionScript plik konfiguracyjny jest dostępny za pośrednictwem obiektu System.

Za pomocą pliku konfiguracyjnego można wprowadzić następujące ograniczenia: zablokowanie dostępu programu Flash Player do kamery i mikrofonu, ograniczenie pojemności lokalnego magazynu programu Flash Player, sterowanie funkcją automatycznej aktualizacji, zablokowanie dostępu programu Flash Player do wszelkich danych na twardym dysku użytkownika.

Dodawanie typów MIME

Po uzyskaniu dostępu do plików serwer internetowy, na którym będą one wyświetlane, musi poprawnie rozpoznać je jako pliki utworzone w programie Flash Jeśli odpowiedni tym MIME zostanie utracony lub nie zostanie poprawnie dostarczony przez serwer, przeglądarka może wyświetlać komunikaty o błędach lub puste okno z ikoną puzzla.

Jeśli serwer nie jest poprawnie skonfigurowany, odpowiednia osoba (np. administrator serwera) musi dodać do jego plików konfiguracyjnych typy MIME i skojarzyć je z odpowiednimi rozszerzeniami plików SWF:

 • Typ MIME application/x-shockwave-flash należy skojarzyć z rozszerzeniem swf.

 • Typ MIME application/futuresplash należy skojarzyć z rozszerzeniem spl.

Administrator serwera powinien sięgnąć do tych fragmentów dokumentacji oprogramowania serwera, które dotyczą dodawania i konfigurowania typów MIME. Inne osoby powinny skonsultować się z usługodawcą internetowym, zarządcą witryny internetowej lub administratorem serwera.

Jeśli witryna znajduje się na serwerze z systemem Mac OS, należy ustawić następujące parametry: Operacja: Binary; Typ: SWFL; i Autor: SWF2.

Optymalizacja zawartości SWF na potrzeby wyszukiwarek

W połowie 2008 roku firma Adobe zakomunikowała znaczący postęp w technologii Flash Player, umożliwiający indeksowanie zawartości plików SWF za pomocą mechanizmów wyszukiwania takich jak Google czy Yahoo!. Istnieje szereg strategii umożliwiających optymalizację widoczności zawartości SWF dla mechanizmów wyszukiwania. Są one określane łącznie terminem optymalizacji mechanizmów wyszukiwania (SEO).

Informacje o programach Omniture i Flash

Treść z programu Flash jest przystosowana do integracji z programami Omniture SiteCatalyst i Omniture Test&Target. Program SiteCatalyst ułatwia operatorom witryn o charakterze marketingowym szybkie rozpoznawanie najbardziej zyskownych ścieżek przejścia przez witrynę, określanie, w których miejscach odwiedzający opuszczają witrynę i określanie newralgicznych wskaźników powodzenia internetowych kampanii marketingowych. Program Test&Target umożliwia operatorom witryn o charakterze marketingowym nieustanną optymalizację treści przeznaczonych dla klientów. Program Test&Target udostępnia interfejs do projektowania i wykonywania testów, tworzenia segmentów odbiorców i kierowania treści do konkretnych segmentów (ang. targeting).

Użytkownicy oprogramowania Omniture mogą używać programów SiteCatalyst i Test&Target razem z programem Flash — powinni w tym celu pobrać i zainstalować pakiet Omniture Extension.

 • Aby pobrać rozszerzenia Omniture i zapoznać się z instrukcjami używania tych rozszerzeń, należy wybrać polecenie Pomoc > Omniture.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online