Jak uzyskać wypłatę

Informacje o tym, jak zgłosić zlecenie wypłaty w Adobe Stock.

Wniosek o wypłatę można zgłosić, gdy przychody dostawcy z tantiem w Adobe Stock przekroczą 25 USD. Muszą być spełnione następujące kryteria:

 • Na Twoim koncie musi być zarejestrowany zweryfikowany formularz podatkowy.

 • Od pierwszej sprzedaży Adobe Stock musi minąć co najmniej 45 dni. (Kolejne zlecenia wypłaty można zgłaszać po ponownym osiągnięciu progu 25 USD).

 • Musisz dysponować kontem PayPal, Payoneer lub Skrill, na które wpłyną środki. 

Rachunki do płatności i informacje walutowe

Rachunek można skonfigurować w ramach procesu zlecania wypłaty.Usługa Payoneer jest dostępna tylko dla Dostawców spoza USA, którzy otrzymują wypłatę w walucie USD, czyli osób z Ameryki Południowej, Korei Południowej, Afryki Południowej, Australii, Rosji, Turcji i Ukrainy oraz dla posiadaczy wszystkich kont, które zostały utworzone po 18 lutego 2020 r. Instrukcje konfigurowania konta podano w artykule Często zadawane pytania dotyczące usługi Payoneer.

Konta utworzone po 18 lutego 2020 r. oraz konta z Turcji, Afryki Południowej i Korei Południowej są opłacane w USD. Natomiast w przypadku kont utworzonych przed tą datą wypłaty są realizowane w walucie właściwej dla kraju, w którym utworzono konto. Nie można zmienić waluty, w której opłacane jest konto.

W przypadku kont utworzonych przed 18 lutego 2020 r. należności są wypłacane w jednej z następujących walut: € / $ / £ / PLN / 円 / SEK. Niezależnie od kraju zamieszkania dostawcy honorarium jest naliczane na podstawie ceny zakupu pliku obowiązującej w USA. Adobe oblicza honoraria na podstawie punktów, przyjmując przeliczenie: 1 punkt = 1 USD = 1 Euro = 0,75 GPB = 7,10 SEK = 4 PLN = 150 JPY.

W Japonii wpływy pieniężne można przyjmować tylko na konto PayPal na poziomie Premium. 

W Indonezji, Afryce Południowej, Korei Południowej i Turcji do otrzymywania wpływów pieniężnych potrzebne jest konto Payoneer.

Wykonaj następujące czynności aby zgłosić zlecenie wypłaty

 1. W prawym górnym rogu portalu Dostawcy jest widoczne łączne saldo dostępnych środków. Kliknij tę kwotę. Serwis otworzy stronę Informacje.

 2. Jeśli przychód wynosi co najmniej 25 USD, to będzie aktywny przycisk Wypłata.

 3. Kliknij przycisk Wypłata i wybierz opcję PayPal, Payoneer lub Skrill.

 4. Wpisz adres e-mail powiązany z kontem operatora płatności. (Twój adres e-mail musi być poprawny, ponieważ w przeciwnym razie zlecenie wypłaty zostanie odrzucone).
   

  Wypłaty są realizowane w kolejności otrzymania zgłoszeń. Zazwyczaj płatność następuje w ciągu siedmiu dni roboczych.

  Informacja podatkowa: Jeśli nie prześlesz formularza podatkowego w sekcji Konto dostawcy w serwisie Contributor, przychody ze sprzedaży wszystkich Twoich prac zostaną obciążone podatkiem według maksymalnej stawki 30% (uzależnionej od Twojego kraju zamieszkania). Bez zweryfikowanego formularza podatkowego nie można również zgłaszać zleceń wypłaty. 

Dostawcy z Rosji i Białorusi

Wpływ nowych sankcji, przepisów o kontroli eksportu i embarg

Dostawcy w Rosji lub na Białorusi mogą napotkać problemy podczas próby przeniesienia środków z połączonego konta PayPal, Payoneer lub Skrill („zewnętrznego operatora usług płatniczych”) na swoje konto bankowe z powodu nowych oficjalnych sankcji, regulacji o kontroli eksportu i embarga, które już zostały lub mogą zostać w przyszłości nałożone na instytucje i osoby znajdujące się w tych krajach.

Tak jak tutaj opisano, firma Adobe obsługuje dostawców zgłaszających zlecenia wypłaty za pośrednictwem wielu zewnętrznych operatorów usług płatniczych. Adobe nie ma jednak żadnego wpływu na politykę płatności obowiązującą u tych zewnętrznych operatorów usług płatniczych.

Operatorzy zewnętrzni mogą podlegać zobowiązaniom wynikającym z nakładanych przez administrację państwową sankcji, przepisów o kontroli eksportu lub embarga, zgodnie z którymi będą mieć obowiązek blokowania przelewu środków do banku, z którego korzysta Dostawca — na przykład w sytuacji, gdy bank ten stanie się przedmiotem sankcji lub gdy Dostawca przebywa na obszarze objętym embargiem.

W przypadku problemów z przelewem środków do zewnętrznego operatora płatności (np. w sytuacji, gdy środki nie wpłyną na konto u zewnętrznego operatora w ciągu 2 tygodni od złożenia zlecenia wypłaty) lub przelewem środków z konta u zewnętrznego operatora na rachunek bankowy należy skontaktować się z zespołem obsługi klienta tego operatora. Oto odsyłacze do stron pomocy zewnętrznych operatorów płatności: PayPal, Payoneer, and Skrill. Zostały one tu zamieszczone wyłącznie w celach informacyjnych.

Adobe Stock monitoruje wszystkie wypłaty, aby sprawdzić, czy środki zostały pomyślnie przelane na konto u zewnętrznego operatora płatności. W przypadku odrzucenia wypłaty przez zewnętrznego operatora Adobe przeniesie te środki z powrotem na konto dostawcy w Adobe Stock. Ze względu na aktualną sytuację powrót środków na konto dostawcy Adobe Stock może trwać dłużej niż zwykle.

Można skontaktować się z zespołem obsługi dostawców i poprosić o anulowanie zlecenia wypłaty. Uwaga: Jeśli wypłata została już odebrana i zaakceptowana przez zewnętrznego operatora płatności, to nie można jej anulować.

Podczas zgłaszania zlecenia wypłaty może być możliwe wybranie innego operatora płatności. Więcej informacji

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto