Een configuratiegids voor Adobe Sign voor Salesforce-sjablonen en de functies Gegevenstoewijzing en Samenvoegingstoewijzing

Overzicht

U kunt in Adobe Sign interactieve formulieren gebruiken om gegevens te verzamelen van uw ondertekenaars, handtekening- en initiaalvelden in uw documenten te plaatsen, informatie verzamelen van zowel verzender als ondertekenaar en meer.

U kunt uw eigen Adobe Sign-sjabloonbibliotheek maken door Adobe Sign-formulieren en -sjablonen op te slaan op het tabblad Salesforce-documenten.

Adobe Sign-tekstlabels bieden de volgende voordelen:

 • Specifieke locaties instellen waar klanten documenten kunnen ondertekenen en paraferen
 • Gegevens verzamelen van ondertekenaars die later weer in uw Salesforce-account kunnen worden geplaatst. (Zie Gegevenstoewijzingen)
 • Salesforce-gegevens samenvoegen in documentvelden voordat de overeenkomst ter ondertekening wordt verzonden. (Zie Samenvoegingstoewijzingen)

U kunt Adobe Sign-formulieren maken door speciale tekstlabels toe te voegen aan elk document dat u via Adobe Sign verzendt (Word-, PDF-, tekstbestanden, enzovoort). Lees de documentatie over tekstlabels voor meer informatie.

Opmerking:

Er zijn twee optionele instellingen voor gegevens- en samenvoegingstoewijzingen. Beide instellingen kunnen naar wens worden geconfigureerd: ga naar Setup > Platformtools > Aangepaste code > Aangepaste instellingen:

1. Wilt u een e-mail ontvangen wanneer een gegevens- of samenvoegingstoewijzing mislukt?

 • Melding toewijzingsfout inschakelen (standaard ingeschakeld) – Schakel deze instelling in om e-mailmeldingen naar de eigenaar van de gegevens- of samenvoegingstoewijzing te verzenden als er fouten optreden tijdens het uitvoeren van de toewijzingen.

2. Wilt u de API-namen zichtbaar maken als u velden selecteert tijdens gegevens- of samenvoegingstoewijzingen?

 • API-veldnamen tonen (standaard uitgeschakeld) - Schakel deze optie in om de API-naam voor elk veld en elke relatie van de Salesforce-objecten weer te geven als u gegevenstoewijzingen en samenvoegingstoewijzingen instelt.

Stapsgewijze uitleg

Walk me thru

Op sommige pagina's ziet u de knop Stapsgewijze uitleg.

Klik op deze knop voor stapsgewijze begeleiding door de geavanceerde stappen waarvoor de pagina is ontworpen. Het is geen controle van de waarden die u invoert, maar zorgt ervoor dat u een proces in de juiste volgorde doorloopt en geen verplichte elementen vergeet.


Opmerking:

U kunt de gegevenstoewijzing of samenvoegingstoewijzing van veldnamen aan SFDC-objecten vereenvoudigen door veldnamen te 'uploaden' naar Salesforce. U kunt zo veldnamen selecteren uit een lijst in plaats van deze zelf te typen in een tekstveld. U gaat dan als volgt te werk:

 1. Maak een formulier met alle gedefinieerde velden
 2. Verzend het formulier via Salesforce ter ondertekening met een duidelijke overeenkomstnaam, zoals W4-veldsjabloon
  • Zo kunt u sneller de juiste sjabloon vinden als u uw velden toewijst
 3. Voer (willekeurige) inhoud in in elk veld dat u wilt toewijzen en onderteken de overeenkomst, zodat deze in Salesforce wordt geregistreerd als voltooid.
  • Dankzij het voltooiingsproces beschikt Salesforce over een bron waaruit de veldnamen opgehaald kunnen worden
 4. Als het goed is, ziet u nu de sjabloon wanneer u de functie Importeren van gegevens-/samenvoegingstoewijzing gebruikt

Een snelle opmerking met betrekking tot formulieren/tekstlabels

Voor een succesvolle toewijzing zijn vooraf gemaakte formulieren met gedefinieerde veldnamen nodig, zodat u het SFDC-objectveld op logische wijze aan het Adobe Sign-formulierveld kunt koppelen. 

Hieronder ziet u ter illustratie een eenvoudig formulier.De velden worden gedefinieerd door de accoladeparen aan weerszijden (die de breedte van het veld bepalen) en de veldnaam (de reeks tekens tussen de accolades). 

Voorbeelden van tekstlabels

Tekstlabels kunnen aanvullende argumenten bevatten naast de naam, zoals validaties, berekeningen en normale expressies. Een gedetailleerde uitleg over de opbouw van een formulier vindt u hier. Zo kunt u de kwaliteit van de tijdens het ondertekeningsproces vastgelegde gegevens drastisch verbeteren.

Opmerking:

De functie voor het verkorten van tekstlabels kan erg handig zijn tijdens het maken van formulieren en het toewijzen van velden, omdat er zo een veldnaamconventie wordt gemaakt die in elk document terugkeert (bovendien bespaart de functie u tijd omdat het formele label niet telkens opnieuw gemaakt hoeft te worden). Zo wordt gegevenstoewijzing over meerdere formulieren aanzienlijk verbeterd, en hebt u een goede basis voor toekomstige formulieren.

Samenvoegingstoewijzingen – Documenten genereren met Salesforce-gegevens

Met samenvoegingstoewijzingen in Adobe Sign kunt u veldgegevens uit Salesforce samenvoegen in uw documentenvelden voordat u ze ter ondertekening te verzendt.

U kunt bijvoorbeeld het adres en het telefoonnummer van een Lead uit een Salesforce-record automatisch laten invullen in de overeenkomst voordat deze naar de Lead wordt verzonden ter ondertekening. U kunt ook de status van een Opportunity wijzigen wanneer de overeenkomst volledig is ondertekend en uitgevoerd. Velden met samengevoegde gegevens kunnen worden bijgewerkt door de ondertekenaars als u ervoor kiest om de updates van ondertekenaars terug te koppelen aan Salesforce.

U kunt samenvoegingstoewijzingen ook gebruiken voor het automatisch toevoegen van de productlijsten die aan een opportunity zijn gekoppeld. U kunt instellen welke productkenmerken (bijvoorbeeld hoeveelheid en prijs) worden opgenomen in uw overeenkomsten en opgeven hoe de bijbehorende producten moeten worden gesorteerd en gefilterd. 

Informatie over samenvoegingstoewijzingen

Een type gegevensbron voor een samenvoegingstoewijzing kan een specifieke constante waarde of een waarde uit een Salesforce-objectveld zijn waarnaar wordt verwezen vanuit de Adobe Sign-overeenkomst. Het doel voor elk samenvoegingstoewijzingselement is een opgegeven veld in een Adobe Sign-overeenkomst.

De onderstaande koppeling werkt bijvoorbeeld de Adobe Sign-documentvelden "FirstName" en "LastName" bij met veldgegevens van de Salesforce-ontvanger (Contact). Ook wordt de naam van het account ingevuld in het veld Bedrijf.

Voorbeelden van samenvoegingsvelden

Opmerking:

Wanneer u een toe te wijzen object selecteert, begint u met het overeenkomstobject en gaat u verder met een bovenliggend object of opzoekobject. De relatie tussen de objecten moet al bij de runtime zijn vastgesteld.

Een samenvoegingstoewijzing maken

Zo maakt u een nieuwe samenvoegingstoewijzing:

    1. Selecteer Adobe Sign in het startprogramma voor apps linksboven in het scherm.

    2. Klik op het tabblad Samenvoegingstoewijzingen

    3. Klik op de startpagina van Samenvoegingstoewijzing op Nieuw.

De knop Nieuw op de pagina Samenvoegingstoewijzing

De pagina Nieuwe samenvoegingstoewijzing wordt geopend.

De pagina Nieuwe samenvoegingstoewijzing

    4. Typ in de sectie Toewijzingsgegevens een naam voor de toewijzing en bepaal of u deze wilt gebruiken als de standaardtoewijzing. Als u Standaardsamenvoegingstoewijzing selecteert, wordt de toewijzing standaard uitgevoerd als u een overeenkomst verzendt ter ondertekening.

De toewijzing een naam geven

    5. Als u namen van formuliervelden uit een bestaand document wilt importeren en toewijzen, kunt u een overeenkomst selecteren die ter ondertekening is verzonden en die is ondertekend. U kunt velden uit meerdere overeenkomsten importeren om extra velden toe te voegen. Velden met dezelfde naam worden niet tweemaal geïmporteerd. Ga als volgt te werk om formuliervelden te importeren:

        a. Klik op de schakelknop Tonen om de sectie Formuliervelden document importeren weer te geven.

Formuliervelden document importeren

        b. Klik op het pictogram Zoeken na het veld Velden importeren van

        c. Selecteer de overeenkomst waaruit u velden wilt importeren

        d. Klik op de knop Formuliervelden importeren.

Het aantal geïmporteerde velden wordt weergegeven.

Het aantal geïmporteerde velden wordt weergegeven.

    6. In de sectie Salesforce-objectvelden toewijzen aan documentvelden kunt u een toewijzing maken van velden waarnaar kan worden verwezen vanuit het het Adobe Sign-overeenkomstobject (inclusief aangepaste velden). U kunt ook toewijzingsregels toevoegen om gegevens samen te voegen in Adobe Sign-documenten. 

De sectie Salesforce-objectvelden toewijzen aan documentvelden

Ga als volgt te werk om een rij voor toewijzing van samenvoegingsvelden te maken:

    1. Klik op Veldtoewijzing toevoegen om een nieuwe, lege rij toe te voegen.

Veldtoewijzing toevoegen

    2. Definieer de toewijzingen en de toewijzingsregels in de volgende selecties:

 • Veld voor doeldocument—Als u formuliervelden hebt geïmporteerd, kunt u deze velden selecteren. Of u kunt een specifieke veldnaam invoeren.
  • Klik op het pictogram links van het Veld voor doeldocument om te schakelen tussen een tekstinvoerveld en een selecteerbare vervolgkeuzelijst waarin de beschikbare en de geïmporteerde formulierveldwaarden worden weergegeven.
 • Brontype—Selecteer Salesforce-objectveld of Constant.
 • Bronwaarde—Afhankelijk van het geselecteerde Brontype, moet u het volgende opgeven:
  • Als de Bronwaarde Salesforce-objectveld is, moet u een waarde selecteren. Klik daartoe op de koppeling Geselecteerd object om het dialoogvenster Objectselectie weer te geven waarin u het Salesforce-bronobject kunt selecteren.
Objectselectie

        Als de Bronwaarde Constant is, moet u een waarde typen in het veld Bronwaarde.

 • Uitschakelen—Als deze optie ingeschakeld is, wordt deze toewijzingsrij niet uitgevoerd
 • Handelingen—Klik op dit pictogram om de rij te verwijderen
Typ een constante als de waarde Constant is

    3. Herhaal stap 1-2 om meer toewijzingsrijen toe te voegen.

 

In de sectie Velden voor Salesforce-productlijnitems toewijzen aan Adobe-documentvelden kunt u aan een opportunity gekoppelde productlijsten toevoegen.

Ga als volgt te werk om een rij voor toewijzing van samenvoegingsvelden te maken:

 1. Klik op Veldtoewijzing toevoegen om een nieuwe, lege rij toe te voegen.
Map SFDC product line fields

    2. Klik op Geselecteerd object om het dialoogvenster Objectselectie weer te geven.

Objectselectie

    3. Selecteer in het dialoogvenster Objectselectie een Salesforce-bronveld. Selecteer daarna achtereenvolgens Opportunity en Opportunityproduct en voeg de productkenmerken toe, zoals hoeveelheid, prijs en artikelbeschrijving, die u wilt opnemen in de overeenkomsten. U kunt ook het sorteerveld en de sorteervolgorde opgeven.

Object Selector Expanded

    4. Klik op Gereed.

    5. Herhaal stap 1-4 om meer toewijzingsrijen toe te voegen.

Wanneer u uw sjabloon voor samenvoegingstoewijzing hebt voltooid, klikt u op Opslaan

 

Standaard en meerdere samenvoegingstoewijzingen gebruiken

U kunt zo veel samenvoegingstoewijzingen maken als u wilt. U kunt één van deze toewijzingen definiëren als de standaardtoewijzing die altijd wordt uitgevoerd wanneer een overeenkomst ter ondertekening wordt verzonden. Slechts één toewijzing kan de standaardtoewijzing zijn.

U kunt ook expliciet opgeven welke samenvoegingstoewijzing u voor een overeenkomst wilt gebruiken door ernaar te verwijzen in het veld Samenvoegingstoewijzing (echosign_dev1__Merge_Mapping__c) van de overeenkomst. U kunt een Salesforce-workflow gebruiken of activeren om eventuele aangepaste bedrijfslogica uit te voeren om te bepalen welke sjabloon u wilt gebruiken. Houd er rekening mee dat u dat veld niet hoeft in te stellen op verwijzing naar de standaardtoewijzing. De standaardtoewijzing wordt uitgevoerd als dit veld niet wordt ingevuld.

Opmerking:

Grote of complexe implementaties kunnen beter alleen standaardtoewijzingen gebruiken tijdens de proeffase of 'proof of concept'. Het dient een gewoonte te zijn om sjablonen expliciet te koppelen.


Bestandsbijlagen

Er zijn instellingen voor samenvoegingstoewijzing die bepalen hoe bestandsbijlagen worden verwerkt. Standaard wordt het oorspronkelijke bijgevoegde document (bijvoorbeeld een NDA-sjabloon) verwijderd en wordt het samengevoegde document bij de overeenkomstrecord gevoegd nadat de overeenkomst is verzonden.

 • Samengevoegd document bijvoegen – Wanneer een samenvoegingstoewijzing wordt gebruikt voor een overeenkomst, kiest u deze optie om het document met de samengevoegde gegevens bij de overeenkomstrecord te voegen nadat de overeenkomst is verzonden.
 • Originele document verwijderen – Wanneer een samenvoegingstoewijzing wordt gebruikt voor een overeenkomst, kiest u deze optie om het oorspronkelijke sjabloondocument uit de overeenkomstrecord te verwijderen nadat de overeenkomst is verzonden.

Opmerking:

Dit zijn globale instellingen die van toepassing zijn op alle sjablonen voor samenvoegingstoewijzing.

Zo wijzigt u deze instellingen:

 1. Ga naar Setup > Platformtools > Aangepaste code > Aangepaste instellingen
 2. Klik op het label voor Adobe Sign-instellingen voor toewijzingssamenvoeging
 3. Klik op de knop Beheren
 4. Klik op de knop Nieuw
 5. Bewerk de instellingen naar wens en klik op Opslaan

 

Problemen met samenvoegingstoewijzingen oplossen

Voor Salesforce-velden gelden validatieregels die ertoe kunnen leiden dat een toewijzing mislukt. Het toewijzen van een Salesforce e-mailveld aan een Adobe Sign-tekstveld kan bijvoorbeeld mislukken als de inhoud van het veld geen geldig e-mailadres is.

Als een toewijzing om een bepaalde reden mislukt, wordt het foutbericht in het veld Samenvoegingstoewijzingsfout (echosign_dev1__Merge_Mapping_Error__c) geregistreerd in het Adobe Sign-overeenkomstobject en wordt een e-mailbericht met informatie over de fout verzonden naar de eigenaar van de samenvoegingstoewijzing.

Opmerking:

Het is ook mogelijk om een rapport of lijstweergave te maken waarin de mislukte toewijzingsvelden worden getoond

Het e-mailbericht is standaard ingeschakeld, maar u kunt deze uitschakelen door de volgende instelling aan te passen:

1. Ga naar Setup > Platformtools > Aangepaste code > Aangepaste instellingen

2. Klik op het label Adobe Sign-instellingen.

Aangepaste Adobe Sign-instellingen

    2. Klik op de knop Beheren op de pagina Aangepaste instelling definiëren

    3. Klik op Nieuw of Bewerken op de pagina Aangepaste instelling

    4. Zoek de optie Melding toewijzingsfout inschakelen en wijzig deze in de gewenste instelling

Melding toewijzingsfout inschakelen

Gegevenstoewijzingen – gegevens en bestanden van ondertekenaars naar Salesforce-records sturen

Met Adobe Sign-toewijzingen voor formulierveldgegevens kunt u bepalen hoe Adobe Sign de Salesforce.com-objecten bijwerkt met de vastgelegde gegevens van ondertekenaars. U kunt bijvoorbeeld de contactrecord van een ondertekenaar in Salesforce.com bijwerken met het adres en het telefoonnummer dat de ondertekenaar bij het invullen en ondertekenen van uw document heeft opgegeven. Bovendien kunt u de ondertekende Adobe Sign-overeenkomst, de audittrail en eventuele geüploade ondersteunende documenten van ontvangers terugsturen naar Salesforce-objecten door bestandstoewijzingen in te stellen. 

Informatie over formulierveldgegevens toewijzen

Adobe Sign-gegevenstoewijzingen werken Salesforce-objecten bij wanneer een Adobe Sign-overeenkomst wordt ondertekend of een opgegeven fase in de overeenkomstworkflow bereikt. Elke gegevenstoewijzing wordt van tevoren ingesteld en bevat de regels voor gegevenstoewijzing. Elke regel voor gegevenstoewijzing definieert de gegevensbron en het Salesforce-doelveld dat moet worden bijgewerkt.

Een gegevensbron voor een toewijzing kan een Adobe Sign-formulierveld, een specifieke constante waarde of een waarde uit een Adobe Sign-overeenkomstveld zijn. Het doel van elk item voor gegevenstoewijzing kan een willekeurig veld in een willekeurig Salesforce-object zijn waarnaar wordt verwezen vanuit de Adobe Sign-overeenkomst.

Zo wordt door de onderstaande toewijzing bijvoorbeeld de voor- en achternaam van de ondertekenaar (zoals opgegeven door de ondertekenaar) bijgewerkt in het object Contact. Ook de opportunityfase wordt bijgewerkt en de ondertekende overeenkomst en de audittrail worden aan de opportunity toegevoegd wanneer de overeenkomst wordt ondertekend. 

Voorbeelden van veldtoewijzingen

Enkele andere voorbeelden voor het gebruik van gegevenstoewijzingen voor het bijwerken van Salesforce:

 • Contactgegevens van ontvangers bijwerken
 • Een inkoopordernummer toevoegen aan de opportunity
 • Betaalgegevens voor het account bijwerken
 • Opportunityfase wijzigen na ondertekening van het contract
 • Het ondertekende PDF-bestand en de audittrail toevoegen aan het contact. 

 

Gegevenstoewijzingen voor formuliervelden maken

Voer de onderstaande stappen uit om een nieuwe Adobe Sign-gegevenstoewijzing te maken:

 1. Selecteer Adobe Sign in het startprogramma voor apps linksboven in het scherm.
 2. Klik op het tabblad Gegevenstoewijzingen
 3. Klik op de startpagina van Gegevenstoewijzingen op de knop Nieuw
 4. Typ op de pagina Nieuwe gegevenstoewijzing een duidelijke naam voor de toewijzing en bepaal of u de toewijzing wilt gebruiken als de standaardtoewijzing. Als u Standaardgegevenstoewijzing? inschakelt, wordt de toewijzing standaard uitgevoerd nadat uw overeenkomsten zijn ondertekend. U hoeft geen standaardgegevenstoewijzing in te stellen. U kunt als standaard ook een Overeenkomstsjabloon toewijzen die wordt gebruikt wanneer een overeenkomst wordt gemaakt
De pagina Nieuwe gegevenstoewijzing

    5. Gebruik de sectie Veldtoewijzingen om gegevenstoewijzingen voor Salesforce-velden te definiëren. U kunt toewijzingsregels toevoegen om velden bij te werken voor elk gerelateerd Salesforce-object. U kunt een toewijzing maken voor elk gewenst veld (inclusief aangepaste velden). Er zijn twee manieren om toewijzingsrijen te maken en op te geven uit welke overeenkomstvelden de gegevens afkomstig zijn. U kunt velden uit een bestaand document importeren met Velden importeren van bestaande overeenkomst. U kunt ook elke toewijzingsrij afzonderlijk definiëren met gebruik van Toewijzing toevoegen.

Opmerking:

Als er geen aangepaste Adobe Sign-velden voorkomen in het document waaruit u importeert, is het niet mogelijk de standaard Adobe Sign-velden te importeren die bij elke ondertekende overeenkomst worden meegeleverd. (Zoals ondertekeningsdatum, e-mail, voornaam, achternaam, titel en bedrijf.)

U kunt Velden importeren van bestaande overeenkomst gebruiken om een lijst met formulierveldnamen te importeren op basis waarvan u toewijzingen wilt maken door een bestaande overeenkomst te selecteren die ter ondertekening is verzonden en is ondertekend. U kunt velden uit meerdere overeenkomsten importeren om extra velden toe te voegen. Ga als volgt te werk om velden uit een overeenkomst te importeren:

 1. Selecteer de overeenkomst waaruit u velden wilt importeren.
Selecteer de sjabloon die u wilt importeren

    2. Klik op de knop Formuliervelden importeren. Het aantal geïmporteerde velden wordt weergegeven.

Klikken op de knop Formuliervelden importeren

U kunt Toewijzing toevoegen gebruiken om toewijzingsrijen afzonderlijk toe te voegen, zoals hieronder wordt weergegeven:

De koppeling Toewijzing toevoegen

Geef voor elke veldtoewijzingsrij het volgende op:

    1a. Welk Salesforce-object moet worden bijgewerkt?—Selecteer het Salesforce-doelobject waar u de gegevens naartoe wilt kopiëren.

    1b. Welk Salesforce-veld moet worden bijgewerkt?—Selecteer het Salesforce-doelveld waar u de gegevens naartoe wilt kopiëren.

    2a. Wat is de bronlocatie van de gegevens?—Type selecteren—Selecteer een van de volgende opties: EchoSign-formulierveld, Constant of Overeenkomstveld.

    2b. Wat is de waarde van gegevens?—Afhankelijk van de geselecteerde optie bij Wat is de bronlocatie van de gegevens? dient u hier het volgende op te geven:

 • Bronlocatie is een EchoSign-formulierveld—Selecteer een EchoSign-formulierveld of typ een specifieke veldnaam. Klik op het pictogram links van het veld om te schakelen tussen een tekstinvoerveld en een selecteerbare vervolgkeuzelijst waarin de beschikbare en de geïmporteerde formulierveldwaarden worden weergegeven.
 • Bronlocatie is 'Constant'—Typ een specifieke waarde. U kunt bijvoorbeeld een veldwaarde plaatsen die u in plaats van een Salesforce-keuzelijst wilt gebruiken. Of typ een getal dat of tekst die u wilt bijwerken in een Salesforce-veld.
 • Bronlocatie is Overeenkomstveld—Selecteer een overeenkomstveld in de vervolgkeuzelijst.

    3. Wanneer moet de toewijzing worden uitgevoerd? – Status van overeenkomst selecteren—De gegevenstoewijzing wordt uitgevoerd wanneer de overeenkomst de opgegeven status krijgt.

 • Ondertekend/goedgekeurd/Geaccepteerd/Formulier-ingevuld/Geleverd
 • Wachtend op Controleondertekening/Goedkeuring/Acceptatie/Formulier-invullen/Levering
 • Uit voor ondertekening/Goedkeuring/Acceptatie/Formulier-invullen/Levering
 • Geannuleerd/Geweigerd
 • Verlopen
Voorbeeld van records voor gegevenstoewijzing

U kunt de instellingen voor elke toewijzingsrij desgewenst wijzigen.

 1. Klik onder Handelingen op het pictogram Instellingen (tandwiel)
 2. U kunt de volgende instellingen opgeven in het dialoogvenster Instellingen veldtoewijzingswaarde:
  • Bestaande niet overschrijven—Als deze optie is ingeschakeld en er al een waarde staat in het Salesforce-doelveld, wordt de waarde niet overschreven met gebruik van deze toewijzingsregel.
  • Geen blanco schrijven—Als deze optie ingeschakeld is en de bronwaarde van de Adobe Sign-overeenkomst leeg is, moet de lege waarde niet met gebruik van deze toewijzingsregel naar het Salesforce-doelveld worden geschreven.

U kunt een toewijzingsrij desgewenst ook uitschakelen, zodat deze niet wordt uitgevoerd. Schakel hiertoe de optie Uitschakelen in

 

Een bestandstoewijzing maken

U kunt de ondertekende Adobe Sign-overeenkomst of de audittrail als volgt toewijzen aan het geselecteerde Salesforce-doelobject:

    1. Klik op Toewijzing toevoegen in de tabel Bestandstoewijzing. 

Bestandstoewijzing - koppeling Toewijzing toevoegen

    2. Selecteer voor elke bestandstoewijzingsrij:

1. Welk Salesforce-object moet worden bijgewerkt?—Selecteer het Salesforce-doelobject waar u de gegevens naartoe wilt kopiëren.

2a. Hoe wilt u het bestand toevoegen?—De volgende opties zijn beschikbaar:

• Een referentiekoppeling toevoegen aan het bestand—Verschaft de URL voor het ophalen van de ondertekende overeenkomst-PDF.

• Bestand rechtstreeks bijvoegen bij object—Voeg het PDF-document rechtstreeks toe aan het object waaraan u het toewijst als een bijlagenlijst beschikbaar is voor dat object.

Opmerking:

Niet alle objecten ondersteunen bestandsbijlagen (zoals Gebruikers), u dient dus geen bestanden toe te wijzen aan dergelijke objecten.

 

2b. Welk veld wilt u toevoegen aan de bestands-URL?—Alleen vereist als u Een referentiekoppeling toevoegen aan het bestand hebt geselecteerd. U dient het doelveld te selecteren waar de URL naartoe wordt gekopieerd.

Opmerking:

Het toevoegen van een referentiekoppeling voor de audittrail of het ondersteunende document of het splitsen van ondertekende PDF's wordt niet ondersteund. U kunt deze PDF-bestanden bijvoegen bij de Salesforce-objectrecord.

Ook kan de verwijzingskoppeling alleen worden toegewezen aan een veld op tekstbasis (bijvoorbeeld een tekenreeks of een keuzelijst)

 

3. Welk bestand wilt u toevoegen?—De volgende opties zijn beschikbaar:

• Ondertekende overeenkomst - samengevoegde PDF—Selecteer deze optie als u in één transactie meerdere documenten ter ondertekening verzendt. De ondertekende documenten worden dan als één samengevoegd PDF-bestand teruggeplaatst in de Salesforce-objectrecord.

• Ondertekende overeenkomst - afzonderlijke PDF's—Selecteer deze optie als u in één transactie meerdere documenten ter ondertekening verzendt. De ondertekende documenten worden dan als afzonderlijke PDF-bestanden teruggeplaatst in de Salesforce-objectrecord.

• Audittrail—Selecteer deze optie om de audittrail in de vorm van een PDF terug te plaatsen in de Salesforce-objectrecord.

• Ondersteunende documenten—Selecteer deze optie om eventuele ondersteunende documenten die de ondertekenaars hebben geüpload terug te plaatsen in de Salesforce-objectrecord.

Opmerking:

Als er een aangepaste URL in Adobe Sign voorkomt met een aangepast subdomein (bijvoorbeeld: https://companyxyz.echosign.com), dient u een aanvullende stap uit te voeren om de ondertekende overeenkomst-PDF weer terug te plaatsen in Salesforce. 

 

 1. Navigeer naar Setup > Instellingen > Beveiliging > Instellingen externe site
 2. Klik op de knop Nieuwe externe site
 3. Voeg uw Adobe Sign-URL toe als een nieuwe URL voor een externe site. Dit is alleen nodig bij het toewijzen van de ondertekende overeenkomst.
De pagina Externe site bewerken

4. Wanneer moet de toewijzing worden uitgevoerd? - Status van overeenkomst selecteren—De gegevenstoewijzing wordt uitgevoerd wanneer de overeenkomst verandert in de opgegeven status. De opties zijn als volgt:

• Ondertekend/goedgekeurd/Geaccepteerd/Formulier-ingevuld/Geleverd

• Wachtend op Controleondertekening/Goedkeuring/Acceptatie/Formulier-invullen/Levering

• Uit voor ondertekening/Goedkeuring/Acceptatie/Formulier-invullen/Levering

• Geannuleerd/Geweigerd

• Verlopen

Wanneer uw gegevenstoewijzing is voltooid, klikt u op de knop Opslaan

 

Standaard en meerdere gegevenstoewijzingen gebruiken

U kunt zo veel gegevenstoewijzingen maken als u wilt. U kunt één van deze toewijzingen definiëren als de standaardtoewijzing die altijd wordt uitgevoerd wanneer de status van een overeenkomst wordt gewijzigd. Slechts één toewijzing kan de standaardtoewijzing zijn.

U kunt ook expliciet opgeven welke toewijzing u voor een overeenkomst wilt gebruiken door ernaar te verwijzen in het veld Gegevenstoewijzing van de overeenkomst (echosign_dev1__Process_Template__c). U kunt een Salesforce-workflow gebruiken of activeren om eventuele aangepaste bedrijfslogica uit te voeren om te bepalen welke gegevenstoewijzing u wilt gebruiken. Houd er rekening mee dat u dat veld niet hoeft in te stellen op verwijzing naar de standaardtoewijzing. De standaardtoewijzing wordt uitgevoerd als dit veld niet wordt ingevuld.

U kunt een toewijzing ook uitvoeren voor- of nadat de overeenkomststatus is gewijzigd in 'Ondertekend' (voer de toewijzing uit nadat de eerste ondertekenaar heeft ondertekend). Dit doet u door het selectievakje Gegevenstoewijzing triggeren (echosign_dev1__Trigger_Process_Template__c) in te stellen. U kunt een Salesforce-workflow gebruiken of activeren om eventuele aangepaste bedrijfslogica uit te voeren om te bepalen wanneer een gegevenstoewijzing moet worden uitgevoerd.

Bovendien kunt u een gegevenstoewijzing koppelen aan een overeenkomstsjabloon. Zie Overeenkomstsjablonen voor meer informatie.

Problemen met gegevenstoewijzingen oplossen

Voor Salesforce-velden gelden validatieregels die ertoe kunnen leiden dat een toewijzing mislukt. Het toewijzen van een Adobe Sign-tekstveld aan een Salesforce-validatie van een e-mailveld kan bijvoorbeeld mislukken als de inhoud van het veld geen geldig e-mailadres is.

Gebruik waar mogelijk de validatieregels van Adobe Sign voor formuliervelden om er zeker van te zijn dat de gegevens die de ondertekenaars invoeren weer in Salesforce kunnen worden geplaatst. Met de standaardvalidatieregels van Adobe Sign voor PDF-formuliervelden in PDF-documenten kunt u validatieregels maken wanneer u Adobe Sign-tekstlabels gebruikt. Zie de documentatie over tekstlabels voor meer informatie.

Als een toewijzing om een bepaalde reden mislukt, wordt het foutbericht in het veld Gegevenstoewijzingsfout (echosign_dev1__Data_Mapping_Error__c) geregistreerd in het Adobe Sign-overeenkomstobject en wordt een e-mailbericht met informatie over de fout verzonden naar de eigenaar van de gegevenstoewijzing.

Opmerking:

Het is ook mogelijk om een rapport of lijstweergave te maken waarin de mislukte toewijzingsvelden worden getoond

Het e-mailbericht is standaard ingeschakeld, maar u kunt deze uitschakelen door de volgende instelling aan te passen:

 1. Ga naar Setup > Platformtools > Aangepaste code > Aangepaste instellingen
 2. Klik op het label Adobe Sign-instellingen.
 3. Klik op Beheren
 4. Klik op Nieuw (of Bewerken)
 5. Zoek (ctrl/cmd +f) de instelling Melding toewijzingsfout inschakelen
 6. Bewerk de instelling naar wens
 7. Klik op Opslaan.

Overeenkomstsjablonen en de knop Verzenden ter ondertekening

Met Adobe Sign-overeenkomstsjablonen kunt u op eenvoudige wijze van tevoren veel standaardwaarden en instellingen opgeven voor uw overeenkomsten. U kunt een overeenkomstsjabloon ook koppelen aan een knop Verzenden ter ondertekening.

Overeenkomstsjablonen

Dit omvat het vooraf definiëren van overeenkomstvelden, zoals de naam, het bericht, de taal, het handtekeningtype, de vervaldatum en beveiligingsopties. U kunt ook een bepaalde gegevenstoewijzing, een bepaalde samenvoegingstoewijzing en een bepaald object (zoals Opportunity, Account, Contact, Lead of Contract) koppelen aan de overeenkomstsjabloon. Bovendien kunt u voorinstellingen voor de ontvanger definiëren, velden aan overeenkomstvelden toewijzen en bestandsbijlagen van tevoren definiëren.

U kunt ook een knop Verzenden ter ondertekening instellen. Deze knop wordt weergegeven op een verwante objectrecord (zoals Opportunity), zodat de record standaard is gekoppeld aan een overeenkomstsjabloon. Klik op de knop om een overeenkomst te genereren met gebruik van een overeenkomstsjabloon.

Een overeenkomstsjabloon maken

Als u een nieuwe overeenkomstsjabloon wilt maken, voert u onderstaande stappen uit:

 1. Selecteer Adobe Sign in het startprogramma voor apps linksboven in het scherm.
 2. Klik op de knop Overeenkomstsjablonen
 3. Klik op de startpagina van Overeenkomstsjablonen op de knop Nieuw
Naar nieuwe overeenkomstsjablonen navigeren

De pagina Nieuwe overeenkomstsjabloon wordt weergegeven:

De pagina Overeenkomstsjabloon

4. Voer of schakel in het gedeelte Informatie het volgende in:

Het gedeelte Informatie

• Naam overeenkomstsjabloon—Voer een naam voor de overeenkomstsjabloon in.

• Type hoofdobject—Typ de API-naam (niet het label) van het Salesforce-object dat u wilt gebruiken als een hoofdverwijzing voor enkele van de optionele definities in de overeenkomstsjabloon. U kunt bijvoorbeeld Ontvangers, Veldtoewijzingen of Bijlagen voor de overeenkomst definiëren om velden en toewijzingen op te zoeken in het hoofdobject of gegevens in opzoekobjecten. Voorbeelden van een hoofdobject zijn Opportunity, Account, Contact, Lead of Contract.Als u een hoofdobject in de overeenkomstsjabloon hebt gedefinieerd, dient u de overeenkomst in gang te zetten via de knop Verzenden ter ondertekening in het hoofdobject. Zie De knop Verzenden ter ondertekening inschakelen voor meer informatie over het inschakelen van een standaardknop of het maken van nieuwe knoppen Verzenden ter ondertekening.

Type overeenkomst—Door het overeenkomsttype te definiëren kunt u rapporteren basis van een bepaalde overeenkomstcategorie

• Actief—Schakel deze optie in om de sjabloon beschikbaar te stellen voor gebruik. Als u deze optie uitschakelt, wordt de sjabloon verwijderd voor gebruik.

• Standaard—Schakel deze optie in als u deze sjabloon wilt instellen als de standaardovereenkomstsjabloon voor uw nieuwe overeenkomsten. U kunt ook een specifieke overeenkomstsjabloon definiëren en koppelen aan andere overeenkomsten die de standaardovereenkomstsjabloon kan overschrijven. U kunt bijvoorbeeld een aangepaste knop Verzenden ter ondertekening maken voor het Account-object dat is gekoppeld aan een specifieke overeenkomstsjabloon. Zie De knop Verzenden ter ondertekening inschakelen voor meer informatie over aangepaste knoppen.

• Automatisch verzenden—Schakel deze optie in als u workflows hebt geautomatiseerd die u wilt gebruiken om het verzenden van overeenkomsten te activeren of als u automatisch een overeenkomst wilt verzenden als een gebruiker op de knop Verzenden ter ondertekening klikt in een Salesforce-record. Automatisch verzenden werkt alleen als ten minste één ontvanger en één bijlage is gedefinieerd in de overeenkomstsjabloon.

• Beschikbaar voor uitgeverhandelingen—Als u Chatter-uitgeverhandelingen hebt ingeschakeld voor uw organisatie, kunt u dit vakje inschakelen om deze overeenkomstsjabloon in te schakelen. Met de Chatter-uitgevershandeling kunnen gebruikers overeenkomsten verzenden vanuit Chatter. Schakel dit vakje in om deze overeenkomstsjabloon in te schakelen voor de Chatter-handeling voor een of meerdere van de volgende hoofdobjecten: Contactpersoon, Account of Opportunity. Als het hoofdobject bijvoorbeeld Opportunity is en u deze optie inschakelt, kunnen gebruikers met deze overeenkomstsjabloon verzenden vanuit elke Opportunity Chatter-feed. Als u het hoofdobject leeg laat, kunt u de overeenkomstsjabloon inschakelen op de startpagina van de Chatter-feed. Meer informatie over het inschakelen van de Adobe Sign Chatter-uitgeverhandeling.

 

5. Typ of selecteer in het gedeelte Overeenkomstinformatie het volgende:

De naam van de overeenkomst toevoegen

• Naam overeenkomst—Voer een aangepaste naam in of accepteer de standaardnaam.

• Bericht (optioneel)—Voer een aangepast bericht in.

• Handtekeningtype—Selecteer een type handtekening en een taal voor de ontvanger De opties zijn als volgt: Geen, e-handtekening of Schriftelijke handtekening.

• Taal—Selecteer de taal voor de verzonden e-mail. 

Opmerking:

In de tekstvelden, zoals Naam overeenkomst en Bericht, van een overeenkomstsjabloon kunt u desgewenst Salesforce-variabelen gebruiken als onderdeel van de definitie om deze gegevens voor de overeenkomst dynamisch te genereren. Dit is bijvoorbeeld nuttig als u de naam van de overeenkomst en het bericht aan de ontvangers iedere keer wilt aanpassen wanneer de overeenkomst wordt gegenereerd. Zie de onderstaande voorbeelden.

Voorbeeld 1:

Hoofdobject: Opportunity

Naam overeenkomst:Acme Corp-overeenkomst - {!Name}

Bericht:

Hier volgt de offerte voor:

Account: {!Account.Name}

Bedrag: {!Amount}

Graag de bijgevoegde overeenkomst ondertekenen.

Bij voorbaat dank, {!Owner.Name}

 

Het volgende is het resultaat wanneer een overeenkomst wordt gegenereerd op basis van een specifieke opportunity:

Overeenkomst die is gegenereerd op basis van een specifieke opportunity

Voorbeeld 2: Aangepast object als hoofdobject

Aangepast opzoekveld voor de opportunity: Student__c

Definitie overeenkomstsjabloon: AgreementTemplateProcess

Hoofdobject: Student__c

Naam overeenkomst:Studentenovereenkomst - {!Name}

Bericht:

Hallo {!Student__r.Student_Name__c}

Graag de bijgevoegde inschrijving ondertekenen.

Bij voorbaat dank, {!Account.Owner.Name}

 

    6. Typ of selecteer het volgende in het gedeelte Overeenkomstopties of schakel het volgende in:

Het deelvenster Overeenkomstopties

Opmerking:

U kunt in tekstvelden desgewenst Salesforce-variabelen gebruiken, zoals {!Id} of {!Account.Name}, die verwijzen naar het hoofdobject dat is gedefinieerd in de overeenkomstsjabloon. U kunt bijvoorbeeld {!Owner.Email} typen in het veld Kopie e-mailen naar of {!OwnerId} in het veld Verzenden uit naam van. Als het hoofdobject Opportunity is, vertegenwoordigt de variabele {!OwnerId} de eigenaar van de opportunity en de variabele {!Owner.Email} het e-mailadres van de eigenaar van de opportunity.

• Kopie e-mailen naar—Typ de e-mailadressen waar de overeenkomst naartoe moet worden gestuurd en scheid de adressen met een komma van elkaar.

• Automatische herinneringen—Selecteer een optie voor automatische herinneringen. De opties zijn Nooit, Elke dag, tot ondertekening heeft plaatsgevonden of Elke week, tot ondertekening heeft plaatsgevonden.

• Ondertekeningsflow—Selecteer een optie voor de volgorde van ondertekening. De opties zijn Geen, Ontvangers ondertekenen in juiste volgorde of Ontvangers ondertekenen in willekeurige volgorde.

• Handtekeningenvolgorde afzender—Selecteer een optie voor wanneer de afzender moet ondertekenen. De opties zijn Geen; Ontvangers ondertekenen eerst, daarna ondertekent de afzender of Afzender ondertekent eerst, daarna ondertekenen ontvangers.

• Verzenden uit naam van—De overeenkomst wordt verzonden uit naam van de gebruikersrecord-id die in dit veld is opgegeven.

Opmerking: als u de functie Verzenden uit naam van gebruikt, dient u deze eerst in te schakelen door deze instructies op te volgen.

• URL omleiden na ondertekening—Geef een URL op om de ondertekenaars van een overeenkomst automatisch om te leiden naar een bepaalde URL. De instelling Opties voor na ondertekening inschakelen moet zijn ingeschakeld om deze optie te kunnen gebruiken.

• Gehoste ondertekening inschakelen—Schakel deze optie in om persoonlijke, gehoste ondertekening in te schakelen als de ondertekenaar beschikbaar is.

• Alleen afzender ondertekent—Schakel deze optie in om de functie Alleen ik onderteken aan de sjabloon toe te voegen. De instelling Alleen afzender ondertekent inschakelen moet zijn ingeschakeld om deze optie te kunnen gebruiken. Afhankelijk van uw vereisten, kan deze optie worden ingesteld op Alleen-lezen met gebruik van de instelling Alleen afzender ondertekent, alleen-lezen.

• Voorvertoning en positie van velden inschakelen—Schakel deze optie in om een voorvertoning van de overeenkomst te kunnen bekijken en er velden naar toe te kunnen slepen voordat u de overeenkomst verzendt ter ondertekening.

• Faxnummer gebruiken—Schakel deze optie in om een overeenkomst naar het faxnummer van een contact, lead of gebruiker te sturen wanneer een schriftelijke handtekening de voorkeur heeft.

• Dagen tot vervaldatum—Voer het aantal dagen in totdat de overeenkomst verloopt.

Opmerking: het aantal ingevoerde dagen wordt toegevoegd aan de huidige datum wanneer de overeenkomstrecord wordt gegenereerd op basis van de overeenkomstsjabloon om de vervaldatum dynamisch te berekenen.

• Omleidingsvertraging na ondertekening (seconden)—Als de instelling Opties voor na ondertekening inschakelen is ingeschakeld en een URL omleiden na ondertekening (zie verderop) is opgegeven, typt u het aantal seconden dat moet verstrijken voordat de omleiding wordt uitgevoerd.

 

    7. Typ of selecteer het volgende in het gedeelte Beveiligingsopties overeenkomst of schakel het volgende in:

Het deelvenster Beveiligingsopties overeenkomst

• Verificatiemethode interne en externe ondertekenaars (optioneel)—Selecteer een verificatiemethode voor interne ondertekenaars (alle e-mailadressen in uw Adobe Sign-account) en externe ondertekenaars (alle e-mailadressen die niet tot uw Adobe Sign-account behoren). De opties zijn Geen, Wachtwoord voor het ondertekenen van de overeenkomst, Verificatie op basis van kennis of Webidentiteitsverificatie.

Opmerking: als u een verificatiemethode voor de identiteit van de ondertekenaar wilt toewijzen aan een afzonderlijke ontvanger, dient u dat op te geven in de sectie Ontvangers die hieronder wordt besproken.

Ondertekend document beveiligen met wachtwoord (optioneel)—Schakel deze optie in om de ondertekende PDF die naar ondertekenaars wordt verzonden te versleutelen.

Extern wachtwoord voor ondertekenen—Stel het wachtwoord in dat externe ontvangers moeten opgeven om de overeenkomst te kunnen ondertekenen wanneer de verificatiemethode voor externe ondertekenaars is ingesteld op Wachtwoord

• Intern wachtwoord voor ondertekenen—Stel het wachtwoord in dat interne ontvangers moeten opgeven om de overeenkomst te kunnen ondertekenen wanneer de verificatie methode voor interne ondertekenaars is ingesteld op Wachtwoord

• Wachtwoord weergeven en Wachtwoord bevestigen—Typ het wachtwoord dat nodig is om de PDF van de ondertekende overeenkomst te openen.

 

    8. In de sectie Toewijzingsinstellingen kunt u desgewenst ook opgeven welke gegevens- en/of samenvoegingstoewijzing automatisch moet worden uitgevoerd wanneer overeenkomsten worden verzonden met gebruik van deze overeenkomstsjabloon.

De sectie Toewijzingsinstellingen

• Gegevenstoewijzing—Selecteer een gegevenstoewijzing die u wilt gebruiken voor het weer toewijzen van de ingevoerde gegevens in een ondertekende overeenkomst aan Salesforce.

• Samenvoegingstoewijzing—Selecteer een samenvoegingstoewijzing om Salesforce-velden samen te voegen in een overeenkomst voordat u deze verzendt.

 

    9. In de sectie Verwijsobjecten kunt u een account, opportunity of contract koppelen aan deze overeenkomstsjabloon door de specifieke id of een Salesforce-variabele, zoals {!Id}, te typen. Hierdoor kunnen in uw lijst Overeenkomsten in het verwijsobject de overeenkomsten voorkomen die met deze overeenkomstsjabloon zijn verzonden.

Verwijsobjecten

    10. Klik op Opslaan om de sjabloon op te slaan en de pagina Overeenkomstsjabloon weer te geven.

 

Ontvangers, bijlagen en formulierveldsjablonen toevoegen aan overeenkomstsjablonen

Op de pagina Overeenkomstsjabloon kunt u uw overeenkomstsjabloon verder aanpassen door specifieke ontvangers, bijlagen en formulierveldsjablonen op te geven.  Open een bestaande sjabloon en klik op het tabblad Verwant boven in het scherm om de opties weer te geven.

De pagina Overeenkomstsjabloon

Ontvangers toevoegen

Ga als volgt te werk om ontvangers toe te voegen aan een overeenkomstsjabloon

1. Klik op de naam van de sjabloon om deze te openen voor bewerking

2. Klik op het tabblad Verwant om de opties weer te geven

3. Klik in de sectie Ontvanger toevoegen op de knop Nieuw

De pagina Een nieuwe ontvanger toevoegen wordt geopend.

De pagina Een nieuwe ontvanger toevoegen

4. Selecteer het volgende in Stap 1: Type en functie van ontvanger selecteren:

• Bron van ontvanger—Selecteer in de vervolgkeuzelijst een van de volgende opties om de ontvanger op te geven:

○ De ontvanger vooraf definiëren

○ Opzoeken op basis van veld Hoofdobject

○ Runtimevariabele

Als het geselecteerde hoofdobject Account of Opportunity is, kunt u ook de volgende opties selecteren:

○ <Account of Opportunity> Functie primaire contactpersoon

○ <Account of Opportunity> Functie contactpersoon

○ Alles <Account of Opportunity> Functies contactpersoon

Opmerking: als u Functie primaire contactpersoon opportunity of Functie primaire contactpersoon voor account selecteert, wordt de ontvanger opgezocht op het moment dat de overeenkomst wordt gegenereerd op basis van het hoofdobject dat u instelt in deze overeenkomstsjabloon. (Zie Een overeenkomstsjabloon maken voor meer informatie.) Stap 2: De ontvanger opgeven (zie hieronder) is niet nodig als Functie primaire contactpersoon is geselecteerd.

• Type ontvanger—Selecteer een van de volgende opties in de keuzelijst: Contact, Lead, Gebruiker of E-mail

• Rol ontvanger—Selecteer een van de volgende opties in de keuzelijst: Ondertekenaar, Goedkeurder, Acceptant, Formulierinvuller of Gecertificeerde ontvanger

• Verificatiemethode ondertekenaars—Selecteer een van de volgende opties in de keuzelijst: Geen, E-mail, Wachtwoord, Sociale identiteit, KBA of Telefoon

Opmerking: zorg ervoor dat deze verificatiemethoden voor ondertekenaars zijn ingeschakeld voor uw Adobe Sign-account. Anders kunt u deze niet gebruiken in Salesforce.

• Bericht voor ontvanger —Typ desgewenst een privébericht voor deze ontvanger

• Index—Dit nummer verwijst naar de ondertekeningspositie van de ontvanger.  Deze index is essentieel voor formulieren met meerdere ondertekenaars of parallelle/hybride workflows en specifiek toegewezen velden

Geen lege ontvangersrij maken—Schakel deze optie in als u geen lege plaatsaanduiding voor ontvangers wilt toevoegen wanneer met de geselecteerde criteria geen overeenkomende record wordt gevonden

5. Klik op Volgende om naar de volgende stap te gaan

6. Ga als volgt te werk in Stap 2: De ontvanger opgeven:

• Als u De ontvanger vooraf definiëren hebt geselecteerd in Stap 4, selecteert u een ontvanger in het veld Ontvanger - <Type ontvanger>.

Een nieuwe ontvanger toevoegen - Contact

• Als u Opzoeken op basis van veld Hoofdobject (Stap 4 hierboven) hebt geselecteerd, wordt de ontvanger opgezocht op het moment dat de overeenkomst wordt gegenereerd op basis van het hoofdobject dat u in deze overeenkomstsjabloon hebt ingesteld. Het hoofdobject kan bijvoorbeeld Opportunity zijn. In dit scherm selecteert u het bronveld van het hoofdobject (bijv. Opportunity) dat wordt gebruikt om de ontvanger op te zoeken. U kunt bijvoorbeeld in het veld Ontvanger de gebruiker invullen die de opportunity heeft gemaakt of het laatst heeft bijgewerkt.

De ontvanger opgeven

• Als u Functie contactpersoon voor opportunity of Functie contactpersoon voor account selecteert, wordt de ontvanger opgezocht op het moment dat de overeenkomst wordt gegenereerd op basis van het hoofdobject dat u instelt in deze overeenkomstsjabloon. In dit geval dient Opportunity of Account te worden ingevoerd als het hoofdobject. In dit scherm selecteert u de Functie contactpersoon voor account/opportunity die wordt gebruikt om de contactpersoon in de overeenkomst te selecteren als de ontvanger. U kunt bijvoorbeeld in het veld Ontvanger de contactpersoon invullen die de beslissingen neemt voor de opportunity of het account.

 

• Als u Runtimevariabele hebt geselecteerd in Stap 4, kunt u een ontvanger-id opgeven in de SFDC-URL wanneer u een ontvanger opgeeft voor de overeenkomstsjabloon. Daartoe dient u de variabele hier op te geven (bijvoorbeeld myRecipient).

De variabele Ontvanger opgeven

Voeg de parameters voor de runtimevariabele als volgt toe in de aangepaste knop Verzenden ter ondertekening:

/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterId={!Opportunity.Id}&myRecipient=00b500000018J7e&myAttachment=00b500000018J7e

De id voor de ontvanger is een Contact, een Lead of een gebruikersrecord-id.

Als de ontvanger van de e-mail geen record in Salesforce is, dient de waarde voor de variabele een daadwerkelijk e-mailadres te zijn:

/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterId={!Opportunity.Id}&myRecipient=amy@globalcorp.com

Lees meer in de volgende sectie over het maken van Verzenden ter ondertekening-knoppen.

U kunt ook tijdelijke ontvangers instellen die een Type ontvanger hebben, maar die pas specifiek worden gedefinieerd als de afzender de specifieke ontvanger bepaalt wanneer de overeenkomst wordt gegenereerd. U doet dat door Naam variabele leeg te laten.

7. Klik op Opslaan om de ontvanger op te slaan en herhaal de zojuist vermelde stappen om meer ontvangers toe te voegen.

Hieronder ziet u drie vooraf gedefinieerde ontvangers (een contactpersoon, een gebruiker en een lead) die aan de overeenkomstsjabloon zijn toegevoegd.

Lijst met ontvangers

Bijlagen toevoegen

Ga als volgt te werk om bijlagen toe te voegen aan een overeenkomstsjabloon:

1. Klik op de naam van de sjabloon om deze te openen voor bewerkingen klik op het tabblad Verwant

2. Klik op de knop Nieuwe bestandsbijlage toevoegen.

• De pagina Een nieuwe bestandsbijlage toevoegen wordt geopend.

3. Selecteer in Stap 1: Type bestandsbijlage selecteren een Type bijlage in de keuzelijst.

Type bijlage selecteren in de vervolgkeuzelijst

De opties zijn als volgt:

• Document van inhoud

• Document van EchoSign-bibliotheek

• Document uit bibliotheek (Salesforce-bibliotheek)

• Document van hoofdobject

• Runtimevariabele

Als het in Stap 3 geselecteerde hoofdobject Opportunity of Offerte is, kunt u ook de volgende opties selecteren:

• Offertedocument van opportunity-offerte of Offertedocument van hoofdofferte (als het hoofdobject Offerte is)

 

4. Klik op Volgende om door te gaan naar Stap 2: De bestandsbijlage opgeven.

• Als u in Stap 3 Document van EchoSign-bibliotheek hebt geselecteerd, selecteert u gewoon een van de Adobe Sign-documentsjablonen in de volgende stap.

Een keuze maken uit Adobe Sign-documentsjablonen

• Als u in Stap 3 Document uit bibliotheek hebt geselecteerd, selecteert u een van de Salesforce-documenten in de volgende stap.

Een keuze maken uit de Salesforce-documenten

• Als u in Stap 3 Document van inhoud hebt geselecteerd, maakt u een keuze uit de Salesforce-documenten of -inhoud in de volgende stap.

Een keuze maken uit de Salesforce-documenten of -inhoud

• Als u in Stap 3 Document van hoofdobject hebt geselecteerd, wordt het document opgezocht op het moment dat de overeenkomst wordt gegenereerd op basis van het hoofdobject dat u in deze overeenkomstsjabloon hebt ingesteld.

Document van hoofdobject opzoeken

U dient de criteria op te geven die moeten worden gebruikt om te bepalen welke bestandsbijlage wordt gebruikt:

○ Bestandselectie uit hoofdobject (bijv. Opportunity)

► Laatste document

► Oudste document

► Alle documenten

○ Selectie bepaald door

► Laatste wijzigingsdatum

► Aanmaakdatum

• Als u Offertedocument van hoofdofferte of Offertedocument van opportunity-offerte hebt geselecteerd, wordt het document opgezocht op het moment dat de overeenkomst wordt gegenereerd op basis van het hoofdobject dat u in deze overeenkomstsjabloon hebt ingesteld. In dit geval is Offerte het hoofdobject dat u voor deze overeenkomstsjabloon moet invoeren. Wanneer u dit doet, wordt/worden de offerte-PDF('s) die is/zijn gegenereerd op basis van de Opportunity gebruikt als bestandsbijlage(n). Selecteer in het volgende scherm de criteria aan de hand waarvan de bestandsbijlage wordt bepaald:

○ Bestandselectie uit hoofdobject (bijv. Opportunity of Offerte)

► Laatste document

► Oudste document

► Alle documenten

○ Selectie bepaald door:

► Laatste wijzigingsdatum

► Aanmaakdatum

• Als u Runtimevariabele hebt geselecteerd in Stap 3, kunt u een bijlage-id opgeven in het hoofdobject en een ontvanger-id in de SFDC-URL wanneer u een bijlage opgeeft voor de overeenkomstsjabloon U dient de variabele hier op te geven (bijvoorbeeld myRecipient of myAttachment). 

Naam variabele voor de bijlage opgeven

Voeg de parameters voor de runtimevariabele als volgt toe in de aangepaste knop Verzenden ter ondertekening:

/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterId={!Opportunity.Id}&myRecipient=00b500000018J7e&myAttachment=00b500000018J7e

In het geval van een bijlage-id gaat het om de id van een bijlage van het hoofdobject.

Lees meer in de volgende sectie over het maken van Verzenden ter ondertekening-knoppen.

Wanneer u een hoofdobject zoals Offerte hebt, dient u een aangepaste knop Verzenden ter ondertekening in te stellen voor het Offerte-object, zodat de door u opgegeven documenten voor de overeenkomstsjabloon dienovereenkomstig worden bijgevoegd.

5. Klik op Opslaan om de bijlage op te slaan en herhaal de zojuist vermelde stappen om meer ontvangers toe te voegen.

Formulierveldsjablonen toevoegen

Opmerking:

U kunt formulierveldsjablonen maken in Adobe Sign om veldlocaties en -kenmerken op te geven. Vanuit Salesforce kunt u formulierveldsjablonen opgeven die in uw overeenkomstsjabloon moeten worden gebruikt. Deze kunnen steeds opnieuw op gebruikelijke zakelijke documenten worden toegepast om de velden op te geven. 

Een formulierveldsjabloon toevoegen aan uw overeenkomst:

1. Klik op de naam van de sjabloon om deze te openen voor bewerkingen selecteer het tabblad Verwant

2. Klik op de knop Nieuwe formulierveldsjabloon toevoegen.

• De pagina Een nieuwe bestandsbijlage toevoegen wordt geopend.

De pagina Een nieuwe bestandsbijlage toevoegen

• Selecteer de gewenste sjabloon op de pagina Een nieuwe veldsjabloon toevoegen.

Opmerking: momenteel kan slechts één formulierveldsjabloon worden geselecteerd per transactie, maar deze kan wel worden gebruikt voor meerdere documenten in de transactie. Als uw formulierveldsjabloon bijvoorbeeld uit 10 pagina's bestaat, kunt u deze toepassen op twee documenten die samen minstens 10 pagina's lang zijn.

• Klik op Opslaan om uw formulierveldsjabloonselectie op te slaan.


Gegevens toewijzen aan overeenkomstvelden

Ga als volgt te werk om gegevens toe te wijzen aan overeenkomstvelden in de overeenkomstsjabloon:

1. Klik op de naam van de sjabloon om deze te openen voor bewerkingen selecteer het tabblad Verwant

2. Klik op de knop Nieuwe gegevens toewijzen aan overeenkomstvelden.

• De pagina Nieuwe veldtoewijzing toevoegen wordt geopend.

De pagina Nieuwe veldtoewijzing toevoegen

3. Selecteer een van de volgende toewijzingsmethoden in Stap 1: de veldtoewijzingsmethode kiezen op de pagina Nieuwe veldtoewijzing toevoegen:

• Specifieke waarde invoeren

• Veld Hoofdobject selecteren

4. Klik op Volgende om door te gaan.

5. Voer een van de volgende handelingen uit in Stap 2: de veldwaarde en het doelveld opgeven op de pagina Nieuwe veldtoewijzing toevoegen

• Als u Specifieke waarde invoeren in Stap 3 hebt geselecteerd als de toewijzingsmethode, geeft u een Waarde doelveld op en selecteert u een Doelveld overeenkomst waaraan de gegevens worden toegewezen wanneer de overeenkomst wordt gegenereerd.

Toewijzen met behulp van de veldwaarde

• Als u in Stap 3 Hoofdobject selecteren hebt geselecteerd als de toewijzingsmethode, wordt de veldwaarde opgezocht op het moment dat de overeenkomst wordt gegenereerd op basis van het hoofdobject dat u in deze overeenkomstsjabloon hebt ingesteld. Het hoofdobject kan bijvoorbeeld Opportunity zijn. Selecteer in het volgende scherm het bronveld in het hoofdobject (bijv. Opportunity) en selecteer ook het doelveld in het overeenkomstobject waaraan de gegevens worden toegewezen.

Veldtoewijzing vanuit hoofdobject

6. Klik op Opslaan om uw veldtoewijzing op te slaan.


De knop Verzenden ter ondertekening inschakelen

De knop Verzenden ter ondertekening is gekoppeld aan de standaardovereenkomstjabloon of aan een bepaalde overeenkomstsjabloon die u hebt geconfigureerd. Standaard bevat de Adobe Sign voor Salesforce-integratie een knop Verzenden ter ondertekening die u kunt toevoegen aan de paginalay-outs Opportunity, Account, Contact, Lead of Contract. U kunt ook meerdere aangepaste knoppen Verzenden ter ondertekening maken die u kunt toevoegen aan andere objecten en kunt koppelen aan verschillende overeenkomstsjablonen.

Hier volgt een voorbeeld van het inschakelen van de knop Verzenden ter ondertekening voor het object Opportunity:

    1. Navigeer naar Setup > Platformtools > Objecten en velden > Objectbeheer

    2. Selecteer het object dat u wilt bewerken (Opportunity in dit voorbeeld) in de lijst met objecten aan de linkerkant

    3. Klik op de optie Paginalay-outs links in het scherm

    4. Selecteer de paginalay-out die u wilt bewerken

    5. Wanneer de paginalay-out wordt geopend, selecteert u Knoppen in de lijst links

    6. Sleep de knop Verzenden ter ondertekening van de bovenste sectie naar het vak Aangepaste knoppen in de sectie Details opportunity.

De knop Verzenden ter ondertekening van de bovenste sectie naar het vak Aangepaste knoppen in de sectie Details opportunity slepen

Aangepaste knoppen Verzenden ter ondertekening maken

U kunt aangepaste knoppen Verzenden ter ondertekening voor andere objecten maken. U kunt de naam van de knop aan uw wensen aanpassen.

Hier volgt een voorbeeld van het maken van een aangepaste knop Verzenden ter ondertekening voor het object Opportunity:

    1. Navigeer naar Setup > Platformtools > Objecten en velden > Objectbeheer

    2. Selecteer het object dat u wilt bewerken (Opportunity in dit voorbeeld) in de lijst met objecten aan de linkerkant

    3. Wanneer de objectpagina is geladen, selecteert u de sectie Knoppen, koppelingen en handelingen links in het scherm

    4. Klik op de knop Nieuwe knop of koppeling rechtsboven in het scherm

• De pagina Aangepaste knop of koppeling bewerken wordt weergegeven

De pagina Aangepaste knop of koppeling bewerken

5. U kunt de instellingen voor de standaardknop Opportunity (zie onderstaande schermafbeelding) kopiëren, maar u dient de object-id-variabele aan het einde van het pad te vervangen door de gewenste variabele: /apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Opportunity.Id}

52_managed_send_button

 

• (Optioneel) Koppel een specifieke overeenkomstsjabloon aan een knop:

Als u een specifieke overeenkomstsjabloon wilt koppelen aan een specifieke knop Verzenden ter ondertekening, dient het pad van de knop er als volgt uit te zien:

/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Object.Id}&templateId=a011I000006tTeXQAU

templateId dient hierbij te worden ingesteld op de specifieke id van de overeenkomstsjabloon die zal worden gebruikt. Als deze waarde niet is ingesteld, wordt de standaardovereenkomstsjabloon gebruikt. U kunt templateId van de URL opvragen op de overeenkomstsjabloonpagina:

Overeenkomstsjabloon-id in de URL

• (Optioneel) Als u op de knop hebt geklikt en de overeenkomst is gegenereerd, stuurt u de gebruiker met een retURL-parameter naar een andere pagina dan de overeenkomstpagina.

Voorbeeld: u kunt een knop Verzenden ter ondertekening zo definiëren dat een gebruiker die erop klikt naar een opgegeven URL of terug naar de record gaat in plaats van naar de overeenkomstpagina. Als u deze knop wilt definiëren, gebruikt u deze tekenreeks als voorbeeld:

/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Opportunity.Id}&retURL=/{!Opportunity.Id}

 

• (Optioneel) Als op de knop wordt geklikt, kunt u een onLoadAction triggeren voor Verzenden

Voorbeeld: u kunt een knop Verzenden ter ondertekening zo definiëren dat een gebruiker die erop klikt naar de overeenkomstpagina wordt gestuurd. Als de pagina is geladen, wordt de overeenkomst 'verzonden' zonder verdere tussenkomst van de gebruiker. Als u deze knop wilt definiëren, gebruikt u deze tekenreeks als voorbeeld:

/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Opportunity.Id}&onloadAction=Send

Zie onLoadActions voor meer informatie over onLoadActions. U kunt de Verzenden-waarde ook toewijzen aan het veld Handeling bij laden (keuzelijst) in de overeenkomstrecord. Zie Gegevens toewijzen aan overeenkomstvelden voor informatie over het definiëren van deze toewijzing.

3. Klik op de knop Opslaan.

Nadat u de aangepaste knop hebt gemaakt, gaat u naar de paginalay-out van het object en voegt u de knop toe aan de pagina. Dit proces is vergelijkbaar met de eerder vermelde stappen voor het Opportunity-voorbeeld. (Zie De knop Verzenden ter ondertekening inschakelen voor meer informatie over aangepaste knoppen.)

Opties voor na ondertekening inschakelen

Schakel deze optie in om uw ondertekenaars naar de gewenste openingspagina te leiden. Dan worden de opties URL omleiden na ondertekening en Omleidingsvertraging na ondertekening beschikbaar op de verzendpagina van de overeenkomst. De ondertekenaars van een overeenkomst worden na ondertekening omgeleid naar de opgegeven URL. U kunt ze bijvoorbeeld doorsturen naar uw bedrijfswebsite of naar een enquêtepagina. Deze optie kan worden ingesteld op Alleen-lezen voor verzenders via de instelling Opties na ondertekening, alleen-lezen.

Opties voor na ondertekening inschakelen:

 1. Ga naar Setup > Platformtools > Aangepaste code > Aangepaste instellingen
 2. Klik op het label Adobe Sign-instellingen.
 3. Klik op Beheren
 4. Klik op Nieuw (of Bewerken)
 5. Zoek de instelling Opties voor na ondertekening inschakelen
  1. (Optioneel) Zoek de instelling Opties na ondertekening, alleen-lezen
 6. Bewerk de instelling naar wens en klik op Opslaan

De functie Verzenden uit naam van inschakelen

Opmerking:

De mogelijkheid om iets te verzenden uit naam van een andere gebruiker werkt alleen in Adobe Sign voor Salesforce v11.7 of hoger.

U kunt de functie Verzenden uit naam van bijvoorbeeld inschakelen als iemand in uw Salesforce-organisatie overeenkomsten moet verzenden uit naam van iemand anders. Deze functie werkt voor elke verzonden overeenkomst, inclusief verzendbewerkingen op de achtergrond die worden geactiveerd wanneer het overeenkomstveld Achtergrondhandeling wordt bijgewerkt of wanneer de optie Automatisch verzenden wordt gekozen in overeenkomstsjablonen. U kunt ook een opzoekhandeling instellen voor een gebruiker in een overeenkomstsjabloon om Verzenden uit naam van deze gebruiker te activeren, zodat dit automatisch wordt ingevuld wanneer de overeenkomst wordt gegenereerd.  

De functie Verzenden uit naam van inschakelen:

1. Ga als volgt te werk om de instelling Verzenden namens anderen toestaan in te schakelen:

a. Ga naar Setup > Platformtools > Aangepaste code > Aangepaste instellingen

b. Klik op de tekst Adobe Sign Instellingen.

c. Klik op de knop Beheren.

d. Klik op de knop Nieuw (of Bewerken).

e. Zoek (ctrl/cmd + f) Verzenden namens anderen toestaan en bewerk deze instelling zo nodig

De instelling Verzenden namens anderen toestaan

f. Klik op de knop Opslaan

 

2. Voeg het veld DC: Verz. als andere gebruikers toestaan als volgt toe aan de gebruikersrecordlay-out:

a. Navigeer naar Setup > Platformtools > Objecten en velden > Objectbeheer

b. Selecteer Gebruiker in Objectbeheer

c. Selecteer Paginalay-outs voor gebruikers links op de objectpagina Gebruiker

d. Klik op de koppeling Lay-out voor gebruiker

e. Zorg dat Velden is geselecteerd en klik op Adobe Sign verzenden als andere gebruikers toestaan. Sleep dit veld vervolgens naar de sectie Aanvullende informatie (alleen zichtbaar bij bewerking) van de indeling.

Op Adobe Sign verzenden als andere gebruikers toestaan klikken en het veld naar de sectie Aanvullende informatie slepen

f. Klik op de knop Opslaan

 

3. Schakel de optie Adobe Sign verzenden als andere gebruikers toestaan als volgt in voor de specifieke gebruiker namens wie u wilt verzenden:

a. Navigeer naar Setup > Beheer > Gebruikers > Gebruikers

b. Klik op de handeling Bewerken voor de specifieke gebruiker.

c. Schakel in de sectie Aanvullende informatie op de pagina Gebruiker bewerken de optie Adobe Sign verzenden als andere gebruikers toestaan in.

d. Klik op de knop Opslaan

De optie Adobe Sign verzenden als andere gebruikers toestaan inschakelen

4. Ga als volgt te werk om het veld Verzenden uit naam van anderen toe te voegen aan de paginalay-out van de overeenkomst:

a. Ga naar Set-up > Samenstellen > Maken > Objecten.

b. Klik op de koppeling Overeenkomst.

De koppeling Overeenkomstobject

c. Klik op Veldensets boven aan de pagina om naar deze sectie te gaan.

De koppeling Veldensets

d. Klik op de handeling Bewerken.

De knop Veldensets > Bewerken

e. Zorg dat Overeenkomst is geselecteerd, zoek het veld Verzenden uit naam van, klik erop en sleep het naar de sectie In de veldenset.

Het object Verzenden uit naam van slepen naar de paginalay-out

f. Wanneer u de overeenkomst instelt om te worden verzonden, dient u in het veld Verzenden uit naam van de gebruiker in te vullen die andere gebruikers toestemming heeft gegeven om namens hem of haar te verzenden. 

 

Alleen afzender ondertekent inschakelen

Schakel deze instelling in om de optie Alleen afzender ondertekent weer te geven en in te schakelen in de sectie Ontvangers van de verzendpagina van de overeenkomst. Wanneer de optie Alleen afzender ondertekent wordt gebruikt, krijgt de afzender de overeenkomst of het document te zien, zodat hij of zij deze kan ondertekenen. Deze functionaliteit is vergelijkbaar met die van Invullen en ondertekenen in Adobe-services. Deze optie kan worden ingesteld op Alleen-lezen met gebruik van de instelling Alleen-lezen, de afzender ondertekent.

Schakel de functie Alleen afzender ondertekent als volgt in:

 1. Ga naar Setup > Platformtools > Aangepaste code > Aangepaste instellingen
 2. Klik op het label Adobe Sign-instellingen.
 3. Klik op Beheren
 4. Klik op Nieuw (of Bewerken)
 5. Zoek de instelling Alleen afzender ondertekent inschakelen
  1. (Optioneel) Zoek de instelling Alleen-lezen, de afzender ondertekent
 6. Bewerk de instelling naar wens en klik op Opslaan

onLoadActions

Salesforce kan automatisch handelingen activeren via de URL-parameter onLoadAction die wordt ondersteund door de Adobe Sign-knophandelingen voor overeenkomsten: Herinneren, Verzenden, Verwijderen, Annuleren, Bijwerken en Weergeven. De URL-parameter respecteert de werkbalkinstellingen (zie de Geavanceerde aanpassingsgids) die de beheerder heeft ingesteld, zodat alleen de ingeschakelde knoppen beschikbaar zijn.

Voorbeelden van URL's met onLoadAction:

 • Verzenden: zorg dat er een overeenkomst met de status Concept in uw account voorkomt.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Overenkomst-id]&sfdc.override=1&onLoadAction=send

 

 • Herinneren: zorg dat er een overeenkomst met de status Verzonden voor ondertekening in uw account voorkomt.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Overenkomst-id]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind

 

 • Verwijderen: zorg dat er een overeenkomst met de status Verzonden voor ondertekening in uw account voorkomt.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Overenkomst-id]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete

 

 • Annuleren: zorg dat er een overeenkomst met de status Verzonden voor ondertekening in uw account voorkomt.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Overenkomst-id]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel

 

 • Bijwerken: zorg dat er een overeenkomst met de status Verzonden voor ondertekening in uw account voorkomt.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Overenkomst-id]&sfdc.override=1&onLoadAction=update

 

 • Weergeven: Zorg dat er een overeenkomst met de status Concept, Verzonden voor ondertekening, Ondertekend of Geannuleerd in uw account staat.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Overenkomst-id]&sfdc.override=1&onLoadAction=view

 

Downloaden

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid