V tomto dokumentu jsou uvedeny atributy tagů OBJECT a EMBED používaných k publikování obsahu ve formátu SWF (s podporou technologie Flash) na stránkách HTML zobrazovaných ve webových prohlížečích. Pomocí těchto atributů můžete zadat příslušné parametry, které budou podrobně určovat, jak a kde přehrávač Flash Player zobrazí soubor SWF v prohlížeči.

Informace o zahrnutí obsahu s podporou technologie Flash (souboru SWF) na webové stránky jsou k dispozici také v technické poznámce Syntaxe tagu OBJECT | Flash (tn_4150).

Povinné atributy

Následující atributy tagů OBJECT a EMBED jsou při přidávání souboru SWF na stránku HTML povinné. Při použití příkazu Publikovat v aplikaci Flash Professional jsou soubory HTML s povinnými atributy vytvořeny automaticky. 

Poznámka: Pokud jsou hodnoty v závorce nebo napsané kurzívou, znamená to, že si je vybírá vývojář.

Atributy povinné pro tag OBJECT i EMBED:

 • width – Určuje šířku obsahu SWF, a to buď v obrazových bodech, nebo jako procento šířky okna prohlížeče.
 • height – Určuje výšku obsahu SWF, a to buď v obrazových bodech, nebo jako procento výšky okna prohlížeče.

Atributy povinné pouze pro tag OBJECT:

 • classid – Identifikuje ovládací prvek ActiveX pro prohlížeč. Správnou hodnotu najdete v příkladu kódu uvedeném v článku Syntaxe tagu OBJECT | Flash (tn_4150).
 • codebase – Identifikuje umístění ovládacího prvku ActiveX přehrávače Flash Player, aby jej prohlížeč v případě, že ještě není nainstalovaný, mohl automaticky stáhnout. Správnou hodnotu najdete v příkladu kódu uvedeném v článku Syntaxe tagu OBJECT | Flash (tn_4150).
 • movie (param) – Určuje zdrojové umístění (adresu URL) souboru SWF, který má být načten.

Atributy povinné pouze pro tag EMBED:

 • src – Určuje zdrojové umístění (adresu URL) souboru SWF, který má být načten.
 • pluginspage – Identifikuje umístění zásuvného modulu přehrávače Flash Player, aby si jej uživatel v případě, že ještě není nainstalovaný, mohl stáhnout.

Volitelné atributy

Následující atributy jsou při definování tagů OBJECT a EMBED volitelné. Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny atributy pro tag OBJECT definovány v rámci tagů param:

 • id (atribut pro tag OBJECT) a name (atribut pro tag EMBED) – Identifikátor souboru SWF. Identifikuje soubor SWF pro webový prohlížeč a umožňuje, aby mohly skriptovací jazyky prohlížečů (například JavaScript) odkazovat na obsah SWF. Chcete-li zajistit kompatibilitu v různých prohlížečích, nastavte atributy idname na stejnou hodnotu.
 • play – Možné hodnoty: true, false. Určuje, zda se má soubor SWF založený na časové ose začít přehrávat ihned po načtení do prohlížeče. Pokud je tento atribut vynechán, je jako výchozí použita hodnota true.
 • loop – Možné hodnoty: true, false. Určuje, zda se má přehrávání souboru SWF založeného na časové ose donekonečna opakovat, nebo zda má být po dosažení posledního snímku ukončeno. Pokud je tento atribut vynechán, je jako výchozí použita hodnota true.
 • menu – Možné hodnoty: true, false. Určuje, zda mají být v místní nabídce přehrávače Flash Player k dispozici ovládací prvky pro přehrávání filmu.
  • true – Bude zobrazena úplná nabídka, ve které budou zobrazeny všechny ovládací prvky pro přehrávání filmu (například Zvětšení, Kvalita, Přehrát, Opakovat, Přetočit dozadu, Dopředu nebo Zpět).
  • false – Bude zobrazena nabídka, ve které budou všechny ovládací prvky pro přehrávání filmu (například Zvětšení, Kvalita, Přehrát, Opakovat, Přetočit dozadu, Dopředu nebo Zpět) skryty. Tento atribut je užitečný pro obsah SWF, který není založen na časové ose, například pro obsah ovládaný pouze kódem ActionScript. Ve zkrácené nabídce budou pouze příkazy Nastavení a O aplikaci Flash Player.
 • quality – Možné hodnoty: low, autolow, autohigh, medium, high, best. Určuje kvalitu vykreslování vymezené plochy seznam zobrazení. Tato hodnota je přepsána nastavením vlastnosti Stage.quality (pomocí kódu ActionScript).
  • low – Rychlost přehrávání má přednost před vzhledem a nikdy se nepoužívá vyhlazování.
  • autolow – Důležitá je především rychlost, ale pokud je to možné, je vylepšován i vzhled. Při spuštění přehrávání je vyhlazování vypnuto. Pokud přehrávač Flash Player zjistí, že má procesor dostatečnou kapacitu, je vyhlazování zapnuto.
  • autohigh – Zpočátku je kladen stejný důraz na rychlost přehrávání i vzhled, ale v případě potřeby má rychlost přehrávání přednost před vzhledem. Při spuštění přehrávání je vyhlazování zapnuto. Pokud skutečný kmitočet snímků klesne pod určenou hodnotu, vyhlazování se vypne, aby se zvýšila rychlost přehrávání. Pomocí tohoto nastavení lze dosáhnout stejného výsledku jako při nastavení možnosti Zobrazení > Vyhlazení v aplikaci Flash Professional.
  • medium – Provádí se mírné vyhlazování, ale nevyhlazují se bitmapy. Při použití této hodnoty je kvalita lepší, než při použití hodnoty low, ale horší, než při použití hodnoty high.
  • high – Vzhled má přednost před rychlostí přehrávání a vždy se používá vyhlazování. Pokud film neobsahuje animaci, jsou bitmapy vyhlazené. Jestliže animaci obsahuje, nejsou bitmapy vyhlazené.
  • best – Je poskytována nejvyšší kvalita zobrazení bez ohledu na rychlost přehrávání. Všechny výstupy i bitmapy jsou vždy vyhlazené.
 • scale – Možné hodnoty: showall, noborder, exactfit, noscale. Určuje, jak má přehrávač Flash Player nastavit měřítko obsahu SWF, aby se tento obsah vešel do oblasti obrazových bodů určené tagem OBJECT nebo EMBED.
  • default (Zobrazit vše) – V určené oblasti bude zobrazen celý soubor SWF, aniž by došlo k jeho zkreslení, a bude zachován původní poměr stran filmu. Podél dvou stran filmu se mohou objevit okraje.
  • noborder – Měřítko souboru SWF bude upraveno tak, aby se příslušný obsah vešel do určené oblasti, a bude zachován původní poměr stran souboru. Přehrávač Flash Player může obsah oříznout, ale nedojde k žádnému zkreslení.
  • exactfit – V určené oblasti bude zobrazen celý soubor SWF, ale nemusí být zachován původní poměr stran. Může dojít ke zkreslení.
  • noscale – Měřítko souboru SWF nebude upraveno, takže se obsah souboru nemusí do oblasti určené tagem OBJECT nebo EMBED vejít. Může dojít k oříznutí.
 • align (atribut pro tag OBJECT) – Možné hodnoty: l, t, r.
  • Ve výchozím nastavení umístí film do středu okna prohlížeče, a pokud je okno prohlížeče menší než film, ořízne okraje filmu.
  • l (Doleva), r (Doprava) a t (Nahoru) – Film bude umístěn podél příslušného okraje okna prohlížeče a zbývající tři strany budou podle potřeby oříznuty.
 • salign – Možné hodnoty: l, t, r, tl, tr.
  • l, rt – Film bude umístěn podél levého, pravého nebo horního okraje okna prohlížeče a zbývající strany budou podle potřeby oříznuty.
  • tltr – Film bude umístěn do levého nebo pravého horního rohu okna prohlížeče a dolní a zbylá (pravá nebo levá) strana budou podle potřeby oříznuty.
 • wmode – Možné hodnoty: window, direct, opaque, transparent, gpu. Nastaví vlastnost Režim okna souboru SWF v prohlížeči (průhlednost, vrstvení, umístění a vykreslování). Pokud je tento atribut vynechán, je jako výchozí použita hodnota window. Další informace najdete v části Použití hodnot vlastnosti Režim okna (atributu wmode) uvedené níže.
  • window – Obsah SWF se bude na webové stránce přehrávat ve vlastním obdélníkovém okně. Způsob vrstvení obsahu SWF a ostatních prvků HTML je určen nastavením prohlížeče. Při použití této hodnoty není možné explicitně určit, zda má být obsah SWF zobrazen nad nebo pod ostatními prvky HTML na stránce.  
  • direct – Bude použito přímé vykreslování cest. Při použití tohoto atributu je vynechán proces skládání ve vyrovnávací paměti a obsah SWF je vykreslen přímo na obrazovce. Použití této hodnoty atributu wmode je doporučeno v případě, že chcete při přehrávání obsahu dosáhnout co nejlepšího výkonu. Umožňuje hardwarově akcelerovanou prezentaci obsahu SWF s využitím rozhraní Stage Video nebo Stage 3D.
  • opaque – Obsah SWF je vrstven společně s dalšími prvky HTML na stránce. Soubor SWF je neprůhledný a zakryje všechny vrstvy, které jsou na stránce umístěny za ním. Při použití této možnosti je výkon při přehrávání oproti použití nastavení wmode=window nebo wmode=direct nižší.
  • transparent – Obsah SWF je vrstven společně s dalšími prvky HTML na stránce. Barva pozadí souboru SWF (barva vymezené oblasti) je průhledná. Prvky HTML pod souborem SWF jsou přes všechny průhledné oblasti souboru SWF vidět (s prolnutím alfa). Při použití této možnosti je výkon při přehrávání oproti použití nastavení wmode=window nebo wmode=direct nižší.
  • gpu – U některých televizorů připojených k internetu a mobilních zařízení bude použita další hardwarová akcelerace. Na rozdíl od jiných hodnot atributu wmode není u grafik seznamu zobrazení zaručena věrnost obrazových bodů. Jinak je tato hodnota podobná nastavení wmode=direct.
 • bgcolor - [šestnáctková hodnota RGB ve formátu #RRGGBB] – Určuje barvu pozadí obsahu SWF. Pomocí tohoto atributu můžete přepsat nastavení barvy pozadí (barvy vymezené plochy) určené v souboru SWF. (Tento atribut nemá vliv na barvu pozadí stránky HTML.)
 • base[základní adresář] nebo [adresa URL] – Určuje základní adresář nebo adresu URL sloužící k rozlišení všech příkazů s relativními cestami v souboru SWF. Tento atribut je užitečný v případě, že je soubor SWF uložen v jiném adresáři než ostatní soubory.
 • allowFullScreen – Možné hodnoty: true nebo false. Nastavením tohoto atributu na hodnotu true umožníte přejít při přehrávání souboru SWF do režim zobrazení na celé obrazovce (pomocí kódu ActionScript). Další informace najdete v článku Podrobné informace o režimu zobrazení na celé obrazovce v aplikaci Flash Player. Pokud je tento atribut vynechán, je jako výchozí použita hodnota false.
 • fullScreenAspectRatio – Možné hodnoty: portrait nebo landscape. Určuje způsob, jakým se bude obsah SWF zobrazený na celé obrazovce zobrazovat v mobilních zařízeních s podporou funkce automatického otáčení displeje, například v telefonech a tabletech. Při zadání tohoto atributu použije přehrávač Flash Player při zobrazování obsahu SWF na celou obrazovku určenou orientaci (na výšku nebo na šířku). Nebude záležet na orientaci zařízení. Pokud tento atribut zadán není, bude orientace obsahu v režimu zobrazení na celé obrazovce odpovídat orientaci obrazovky, která se používá v prohlížeči. 
 • flashvars – Umožňuje předat do souboru SWF proměnné definované jako řetězec dvojic klíč=hodnota.
  • Pomocí atributu flashvars můžete v souboru SWF zadat proměnné na kořenové úrovni. Řetězec obsahuje množinu dvojic klíč=hodnota, které jsou odděleny symbolem &.
  • Prohlížeče podporují řetězce až do délky 64 kB (65 535 bajtů).
  • Další informace o použití atributu flashvars najdete v článku Použití parametru FlashVars k předání proměnných do souboru SWF (tn_16417).
 • browserzoom – V prohlížeči Flash Player jsou k dispozici následující tagy OBJECT a EMBED pro úpravu velikosti obsahu Flash při změně úrovně zvětšení prohlížeče:
  • scale – Možnost úpravy velikosti při změně úrovně zvětšení prohlížeče bude aktivována.
  • noscale – Možnost úpravy velikosti při změně úrovně zvětšení prohlížeče bude deaktivována.

Použití hodnot vlastnosti Režim okna (atributu wmode) 

Vývojáři mohou nastavením vlastnosti Režim okna (atributu wmode) obsahu SWF určit vrstvení a nastavit průhlednost obsahu v prohlížeči. Při zobrazení obsahu prohlíženého v režimu zobrazení na celé obrazovce bude aplikace Flash Player bez ohledu na hodnotu atributu wmode používat přímé vykreslování cest. Při použití přímého vykreslování cest jsou aktivovány funkce hardwarově akcelerované prezentace, například rozhraní Stage Video a Stage 3D.

Chcete-li při přehrávání obsahu s podporou technologie Flash dosáhnout co nejvyššího výkonu, použijte nastavení wmode=direct. Použitím tohoto atributu aktivujete funkce hardwarově akcelerované prezentace, například rozhraní Stage Video a Stage 3D. Nedovolte, aby se obsah SWF překrýval s prvky (například s rozevíracími nabídkami HTML), které mají být zobrazeny nad souborem SWF. Možnost explicitního vrstvení je podporována pouze v některých moderních prohlížečích (viz níže uvedená tabulka). V ostatních prohlížečích se obsah SWF vždy zobrazí nad ostatními prvky HTML.

Pokud potřebujete nastavit vrstvení explicitně, nastavit průhlednost nebo zobrazit prvky HTML nad obsahem SWF, použijte nastavení wmode=opaque nebo wmode=transparent. Vrstvení vzhledem k dalším prvkům na stránce pak budete moci nastavit pomocí kódu HTML. V těchto režimech „bez oken“ je však výkon při přehrávání oproti použití nastavení wmode=window (výchozí) a wmode=direct nižší.

Požadavek Doporučený atribut wmode
Nejlepší výkon včetně podpory hardwarově akcelerovaných rozhraní Stage Video a Stage 3D wmode=direct
Zobrazení přesahujících prvků HTML přes obsah SWF, nastavení průhlednosti nebo explicitní nastavení vrstvení vzhledem k prvkům HTML (ve všech prohlížečích) wmode=opaque nebo wmode=transparent

Podpora hodnot vlastnosti Režim okna (atributu wmode) v různých prohlížečích

V různých prohlížečích probíhá vykreslování obsahu webových stránek a zpracování hodnot atributu wmode různě. V předchozí tabulce je uvedeno, kdy používat jednotlivé hodnoty atributu wmode. V následující tabulce je podrobně popsáno specifické chování v jednotlivých prohlížečích.

Nastavení atributu wmode Výhody IE 6, 7 8 (Windows) IE 9 (Windows) Firefox (Windows) Chrome (Windows) Firefox 3 (Mac – OSX 10.5 a novější) Firefox 4 (Mac – OSX 10.6 a novější) Safari 3 (OSX 10.5) Safari 4 (OSX 10.6 a novější) Chrome (Mac – OSX 10.5) Chrome (Mac – OSX 10.6 a novější)
window Je zajištěna maximální podpora přístupnosti. -/-/P -/-/P -/-/P -/-/P -/-/- V/-/- -/-/- V/-/- -/-/- V/-/-
transparent Je podporována průhlednost a prolnutí alfa u prvků HTML. Prvky HTML mohou překrývat obsah SWF. Je možné explicitně nastavit vrstvení (ve všech prohlížečích).  V/-/- V/-/- V/-/- V/-/- V/-/- V/-/- V/-/- V/-/- V/-/- V/-/-
opaque Prvky HTML mohou překrývat obsah SWF. Je možné explicitně nastavit vrstvení (ve všech prohlížečích). V/-/- V/-/- V/-/- V/-/- V/-/- V/-/- V/-/- V/-/- V/-/- V/-/-
direct Nejlepší výkon. Jsou podporovány funkce hardwarově akcelerované prezentace, například rozhraní Stage Video a Stage 3D (ve všech prohlížečích). -/H/P V/H/- -/H/P -/H/P -/H/- V/H/- -/H/- V/H/- -/H/- V/H/-
gpu U některých televizorů připojených k internetu a mobilních zařízení je použita další hardwarová akcelerace. -/H/P V/H/- -/H/P -/H/P -/H/- V/H/- -/H/- V/H/- -/H/- V/H/-

V = Je podporováno vrstvení prvků HTML. Prvky HTML mohou překrývat obsah SWF. Je podporováno explicitní nastavení vrstvení ve vztahu k ostatním prvkům HTML.

H = Jsou podporovány funkce hardwarově akcelerované prezentace, například rozhraní Stage Video a Stage 3D.

P = Je podporována přístupnost.

Klíčová slova: Kód; hodnota; atribut; tagy; atributy; parametry; parametr; play; loop; quality; bgcolor; scale; salign; base; menu; width; height; src; pluginspage; movie; classid; codebase; barva pozadí; barvy pozadí; tn_12701

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online