Průvodce konfigurací šablon a funkcí mapování dat/sloučení aplikace Adobe Sign for Salesforce

Přehled

Služba Adobe Sign umožňuje používat interaktivní formuláře ke shromažďování dat od autorů podpisů, k umístění polí pro podpis a iniciály v dokumentech, ke shromažďování informací od odesílatele i autora podpisu a dalším.

Ukládáním šablon a formulářů aplikace Adobe Sign na kartě Dokumenty služby Salesforce si můžete vytvořit svoji vlastní knihovnu šablon Adobe Sign.

Textové značky aplikace Adobe Sign nabízejí následující výhody:

 • Nastavení určitých umístění, ve kterých mohou zákazníci dokumenty podepsat a označit iniciály
 • Shromažďování údajů od autorů podpisů, které lze později odeslat zpět do účtu ve službě Salesforce. (Viz mapování dat)
 • Sloučení dat ze služby Salesforce do polí dokumentu před jeho odesláním k podpisu. (Viz mapování sloučení)

Formuláře aplikace Adobe Sign můžete vytvářet přidáváním speciálních textových značek do libovolného dokumentu odeslaného prostřednictvím služby Adobe Sign (dokument Word, PDF, textový dokument, atd.). Další podrobnosti najdete v dokumentaci k textovým značkám.

Poznámka:

Existují dvě volitelná nastavení pro mapování dat a slučování. Každé nastavení může být nakonfigurováno podle vašich potřeb v nabídce Nastavení > Nástroje platformy > Vlastní kód > Vlastní nastavení:

1. Chcete v případě selhání mapování dat nebo sloučení obdržet e-mail?

 • Povolit upozornění na chybu mapování (ve výchozím nastavení povoleno) – Povolením tohoto nastavení umožníte odesílání e-mailových upozornění vlastníkovi mapování dat nebo mapování sloučení vždy, když dojde k chybám při mapování.

2. Chcete mít názvy rozhraní API zobrazené při výběru polí v mapování dat/sloučení?

 • Zobrazit názvy polí rozhraní API (ve výchozím nastavení vypnuto) – Povolte tuto možnost pro zobrazení názvu rozhraní API pro každé pole a vztah mezi objekty služby Salesforce při nastavování mapování dat a mapování sloučení.

Proveďte mě

Walk me thru

Všimněte si, že se na některých stránkách nachází tlačítko „Walk Me Through“ (Proveďte mě).

Toto tlačítko vás provede kroky vysoké úrovně, pro které je tato stránka navržena. Nejedná se o kontrolu správnosti vámi zadávaných hodnot, ale o představení procesu ve správném pořadí tak, abyste nezapomněli na žádné povinné položky.


Poznámka:

Mapování názvů polí sloučení nebo dat do polí objektů SFDC lze urychlit „odesláním“ názvů polí do služby Salesforce. Potom můžete vybírat názvy polí ze seznamu pro výběr a nemusíte je ručně zadávat do textového pole. Postupujte následujícím způsobem:

 1. Vytvořte formulář s nadefinovanými všemi poli
 2. Odešlete formulář k podpisu prostřednictvím služby Salesforce s jednoznačným názvem dohody, například Šablona pole W4
  • Pomůže vám to s vyhledáním správné šablony při mapování polí
 3. Do každého pole, které chcete namapovat, zadejte nějaký obsah, a dohodu podepište, aby se ve službě Salesforce zaregistrovala jako dokončená.
  • Proces dokončení vytvoří ve službě Salesforce zdroj, ze kterého lze načíst názvy polí
 4. Tato šablona by se nyní měla zobrazit při použití funkce Importovat v mapování dat nebo sloučení

Stručná poznámka k formulářům a textovým značkám

Úspěšné mapování vyžaduje mít předem vytvořené formuláře s definovanými názvy polí tak, abyste mohli logicky propojit pole objektu SFDC s polem formuláře služby Adobe Sign. 

Na obrázku níže vidíte jednoduchý formulář.  Pole jsou definována dvojicemi složených závorek na jedné straně (definuje šířku pole) a názvem pole (řetězec znaků mezi složenými závorkami). 

Příklady textových značek

Textové značky mohou kromě hodnoty názvu obsahovat i další argumenty, například ověřování, výpočty a regulární výrazy. Podrobné vysvětlení postupu vytváření formulářů naleznete zde a jeho správné používání může významně zvýšit kvalitu dat zachycených v průběhu procesu podepisování.

Poznámka:

Při návrhu formuláře a mapování polí může být velice užitečná funkce Zkrácení textové značky, protože vytváří zásadu pro názvy polí, které se opakují v každém dokumentu (a šetří čas, protože nemusíte znovu vytvářet formální značku). Tím se výslovně zlepšuje mapování dat ve více formulářích a vytváří kotva pro budoucí formuláře.

Mapování sloučení – Generování dokumentů pomocí dat ze služby Salesforce

Mapování sloučení služby Adobe Sign umožňuje slučovat data polí ze služby Salesforce do polí dokumentů před jejich odesláním k podpisu.

Můžete například do dohody automaticky doplnit adresu a telefonní číslo zájemce ze záznamu ve službě Salesforce a poté tuto dohodu zájemci odeslat k podpisu. Po podepsání a dokončení dohody můžete také změnit stav příležitosti. Pokud namapujete aktualizace autorů podpisů zpět do služby Salesforce, mohou autoři podpisů sloučená datová pole volitelně aktualizovat.

Pomocí sloučení mapování můžete rovněž automaticky přidávat seznamy produktů spojené s příležitostí. Můžete nastavit, které atributy produktů (například množství a cena) se zahrnou do dohod, stejně jako můžete určit způsob řazení a filtrování přiřazených produktů. 

O mapování sloučení

Typem zdroje dat pro mapování sloučení může být určitá konstantní hodnota nebo hodnota z pole objektu služby Salesforce, na kterou lze odkazovat ze dohody Adobe Sign. Cílem každé položky mapování sloučení je určené pole v dohodě Adobe Sign.

Níže uvedené mapování například aktualizuje pole dokumentu Adobe Sign „Jméno“ a „Příjmení“ daty z pole příjemce (kontaktu) ve službě Salesforce. Vyplní také pole společnosti v dokumentu názvem účtu.

Ukázka sloučení polí

Poznámka:

Při výběru objektu k mapování začnete u objektu dohody a postupujete k nadřazenému objektu nebo objektu vyhledávání. Propojení mezi těmito objekty musí být při běhu již navázáno.

Vytvoření mapování sloučení

Vytvoření nového mapování sloučení:

    1. V nástroji Spouštěč aplikací v levém horním rohu obrazovky vyberte možnost Adobe Sign

    2. Klikněte na kartu Mapování sloučení

    3. Na domovské stránce mapování sloučení klikněte na možnost Nové.

Tlačítko Nové na stránce Mapování sloučení

Zobrazí se stránka Nové mapování sloučení.

Stránka Nové mapování sloučení

    4. V části Informace o mapování zadejte název tohoto mapování a rozhodněte, jestli chcete, aby se jednalo o výchozí mapování. Zaškrtnete-li možnost Výchozí mapování sloučení, bude se toto mapování spouštět ve výchozím nastavení při odeslání dohody k podpisu.

Název mapování

    5. Chcete-li importovat a mapovat názvy polí formuláře z existujícího dokumentu, můžete vybrat dohodu, která byla odeslána k podpisu a podepsána. Chcete-li přidávat další pole, můžete importovat pole z dalších dohod. Pole s duplicitními názvy nebudou importována dvakrát. Při importu polí formuláře postupujte následujícím způsobem:

        a. Kliknutím na přepínač zobrazení přepněte zobrazení části Import polí formuláře dokumentu.

Import polí formuláře dokumentu

        b. Klikněte na ikonu Hledat za polem, ve kterém je uveden text Importovat pole z

        c. Vyberte dohodu, ze které chcete pole importovat

        d. Klikněte na tlačítko Importovat pole formuláře.

Zobrazí se počet importovaných polí.

Zobrazí se počet importovaných polí.

    6. V části Mapování polí objektu Salesforce do polí dokumentu můžete vytvořit mapování z polí, na která lze odkazovat z objektu dohody Adobe Sign (včetně vlastních polí). Můžete rovněž přidat pravidla mapování pro slučování dat do dokumentů Adobe Sign.

Část Mapování polí objektu Salesforce do polí dokumentu

Chcete-li vytvořit řádek mapování sloučení pole, postupujte následujícím způsobem:

    1. Kliknutím na možnost Přidat mapování pole přidejte nový, prázdný řádek.

Přidání mapování pole

    2. Pomocí následujících výběrů nadefinujte mapování a pravidla mapování:

 • Cílové pole dokumentu – Pokud jste importovali pole formuláře, můžete tato pole vybrat. Nebo můžete zadat určitý název pole.
  • Kliknutím na ikonu vlevo od položky Cílové pole dokumentu můžete přepínat mezi polem pro zadávání textu a rozevírací nabídkou pro výběr zobrazující dostupné a importované hodnoty polí formulářů.
 • Typ zdroje – Vyberte možnost Pole objektu Salesforce nebo Konstanta.
 • Zdrojová hodnota – V závislosti na vybraném typu zdroje musíte určit následující:
  • Pokud je zdrojovou hodnotou možnost Pole objektu Salesforce, musíte vybrat hodnotu. Kliknutím na odkaz Vybraný objekt zobrazte dialog Volič objektu, ve kterém můžete zvolit pole zdrojového objektu Salesforce.
Volič objektu

        Pokud je zdrojovou hodnotou konstanta, musíte do pole Zdrojová hodnota zadat hodnotu.

 • Zakázat – Je-li toto políčko zaškrtnuté, řádek mapování se nespustí
 • Akce – Kliknutím na tuto ikonu řádek odstraníte
Je-li hodnota konstanta, zadejte konstantu

    3. Opakováním kroků 1-2 můžete přidat další řádky mapování.

 

V části Mapování polí položek produktové řady Salesforce do polí dokumentu Adobe můžete přidávat seznamy produktů spojené s příležitostí.

Chcete-li vytvořit řádek mapování sloučení pole, postupujte následujícím způsobem:

 1. Kliknutím na možnost Přidat mapování pole přidejte nový, prázdný řádek.
Map SFDC product line fields

    2. Kliknutím na vybraný objekt zobrazte dialog Volič objektu.

Volič objektu

    3. V dialogu Volič objektu vyberte zdrojová pole Salesforce, vyberte příležitost, produkt příležitosti a poté přidejte atributy produktu, například množství, cenu a popis řady, které jsou obsaženy ve vašich dohodách. Můžete také určit pole řazení a pořadí řazení.

Object Selector Expanded

    4. Klikněte na možnost Hotovo.

    5. Opakováním kroků 1-4 můžete přidat další řádky mapování.

Po dokončení šablony mapování sloučení klikněte na možnost Uložit

 

Používání výchozích mapování a mapování více sloučení

Můžete vytvořit libovolný počet mapování sloučení, jedno z nich ale musí být definováno jako výchozí mapování, které se spustí při každém odeslání dohody k podpisu. Výchozím mapováním může být pouze jedno mapování.

Můžete rovněž explicitně určit, které mapování sloučení chcete použít pro příslušnou dohodu, a to uvedením odkazu v poli Mapování sloučení (echosign_dev1__Merge_Mapping__c) v dohodě. Pomocí pracovního postupu služby Salesforce nebo spouštěče můžete spustit libovolnou vlastní firemní logiku, která určí, která šablona se má použít. Pamatujte si, že toto pole nemusí ukazovat na výchozí mapování – pokud toto pole zůstane prázdné, provede se výchozí mapování.

Poznámka:

V případě rozsáhlých nebo složitých nasazení doporučujeme po dobu zkušebního provozu používat pouze výchozí mapování. Používejte šablony s explicitním odkazováním.


Přiložené soubory

Existují nastavení mapování sloučení určující práci s přiloženými soubory. Ve výchozím nastavení bude původně přiložený dokument (například šablona NDA) odebrán a sloučený dokument se přiloží k záznamu dohody až po jejím odeslání.

 • Připojit sloučený dokument – Pokud je pro dohodu použito mapování sloučení, způsobí výběr této volby připojení dokumentu společně se sloučenými daty do záznamu dohody po jejím odeslání.
 • Odebrat původní dokument – Pokud je pro dohodu použito mapování sloučení, způsobí výběr této volby odebrání původního dokumentu šablony ze záznamu dohody po jejím odeslání.

Poznámka:

Tato nastavení mají globální rozsah a ovlivňují všechny šablony mapování sloučení.

Změna těchto nastavení:

 1. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Vlastní kód > Vlastní nastavení
 2. Klikněte na popisek pro Nastavení mapování sloučení služby Adobe Sign
 3. Klikněte na tlačítko Správa
 4. Klikněte na tlačítko Nový
 5. Podle potřeby upravte nastavení a klikněte na možnost Uložit

 

Odstraňování potíží s mapováním sloučení

Pole služby Salesforce obsahují pravidla ověření, která mohou způsobit selhání mapování. Pokud například namapujete pole e-mailové adresy služby Salesforce do textového pole služby Adobe Sign, může dojít k chybě, pokud obsahem tohoto pole není platná e-mailová adresa.

Pokud z nějakého důvodu dojde k selhání mapování, uloží se chybová zpráva do pole Chyba mapování sloučení (echosign_dev1__Merge_Mapping_Error__c) objektu dohody Adobe Sign a vlastníkovi mapování sloučení se odešle e-mailová zpráva s oznámením chyby.  

Poznámka:

Pole s chybami mapování lze rovněž zobrazit vytvořením sestavy nebo zobrazení seznamu

Oznámení e-mailem je ve výchozím nastavení povolené, ale lze jej vypnout úpravou nastavení:

1. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Vlastní kód > Vlastní nastavení

2. Klikněte na popisek Nastavení Adobe Sign

Vlastní nastavení aplikace Adobe Sign

    2. Na stránce Definice vlastního nastavení klikněte na tlačítko Správa

    3. Na stránce Vlastní nastavení klikněte na možnost Nový nebo Upravit

    4. Vyhledejte položku Povolit upozornění na chybu mapování a proveďte požadované změny

Povolit upozornění na chybu mapování

Mapování dat – Odeslání dat a souborů autorů podpisů do záznamů služby Salesforce

Pomocí mapování dat polí formulářů Adobe Sign můžete definovat, jak bude služba Adobe Sign aktualizovat objekty služby Salesforce daty zachycenými od autorů podpisů. Můžete například aktualizovat záznam kontaktu autora podpisu ve službě Salesforce.com adresou a telefonním číslem, které zadá při vyplňování a podepsání vašeho dokumentu. Nastavením mapování souborů můžete rovněž odeslat zpět do objektů služby Salesforce podepsanou dohodu, protokol auditu a odeslané podpůrné dokumenty Adobe Sign od příjemců. 

O mapování dat polí formulářů

Mapování dat služby Adobe Sign aktualizuje objekty služby Salesforce po podepsání dohody Adobe Sign nebo v určité fázi pracovního postupu dohody. Každé mapování dat se nastavuje předem a zahrnuje pravidla mapování dat. Každé pravidlo mapování dat definuje zdroj dat a cílové pole ve službě Salesforce, které má aktualizovat.

Zdrojem dat pro mapování může být pole formuláře aplikace Adobe Sign, určitá hodnota konstanty nebo hodnota z pole dohody Adobe Sign. Cílem položky mapování dat může být libovolné pole v libovolném objektu služby Salesforce, na který lze odkazovat ze dohody Adobe Sign.

Následující mapování například aktualizuje jméno a příjmení (tak, jak je zadal autor podpisu) v objektu Kontakt. Po podepsání dohody také aktualizuje fázi příležitosti a přidá podepsanou dohodu a protokol auditu do příležitosti. 

Ukázka mapování pole

Mezi další ukázky použití mapování dat pro aktualizaci služby Salesforce patří:

 • Aktualizace kontaktních informací příjemce
 • Přidání čísla PO do příležitosti
 • Aktualizace platebních informací v účtu
 • Změna fáze příležitosti při podepsání dohody
 • Přidání podepsaného PDF a protokolu auditu do kontaktu. 

 

Vytvoření mapování dat pole formuláře

Nové mapování dat ze služby Adobe Sign vytvoříte následujícím způsobem:

 1. V nástroji Spouštěč aplikací v levém horním rohu obrazovky vyberte možnost Adobe Sign
 2. Klikněte na kartu Mapování dat
 3. Na domovské stránce Mapování dat klikněte na tlačítko Nové
 4. Na stránce Nové mapování dat zadejte intuitivní název tohoto mapování a rozhodněte, jestli chcete, aby se jednalo o výchozí mapování. Zaškrtnete-li možnost Výchozí mapování dat, bude se toto mapování spouštět po podepsání dohod ve výchozím nastavení. Nemusíte nastavit žádné výchozí mapování dat. Můžete jej přiřadit do šablony dohody, která se použije při vytvoření dohody
Stránka Nové mapování dat

    5. V části Mapování polí můžete definovat mapování dat do polí služby Salesforce. Pravidla mapování pro aktualizaci polí můžete přidat do libovolného souvisejícího objektu služby Salesforce. Můžete vytvořit mapování do libovolného pole (včetně vlastních polí). Existují dva způsoby vytváření řádků mapování a určení, ze kterých polí dohody data pocházejí. Pole můžete importovat z existujícího dokumentu pomocí funkce Import polí z existující dohody. Nebo můžete definovat jednotlivě každý řádek mapování pomocí funkce Přidat mapování.

Poznámka:

Pokud v dokumentu, ze kterého provádíte import, neexistují žádná vlastní pole služby Adobe Sign, nemůžete importovat standardní výchozí pole služby Adobe Sign obsažená v každé podepsané dohodě. (např. datum podepsání, e-mail, jméno, příjmení, titul a společnost).

Pomocí funkce Import polí z existující dohody můžete importovat seznam názvů polí formuláře, ze kterých lze vytvořit mapování výběrem stávající dohody, která byla odeslána k podpisu a podepsána. Chcete-li přidávat další pole, můžete importovat pole z dalších dohod. Při importu polí ze dohody postupujte následujícím způsobem:

 1. Vyberte dohodu, ze které chcete pole importovat.
Vyberte šablonu pro import

    2. Klikněte na tlačítko Importovat pole formuláře. Zobrazí se počet importovaných polí.

Klikněte na tlačítko Importovat pole formuláře

Pomocí funkce Přidat mapování můžete přidávat jednotlivé řádky mapování tak, jak vidíte níže:

Odkaz pro přidání mapování

Pro každý řádek mapování pole zadejte následující:

    1a. Který objekt služby Salesforce se má aktualizovat? – Vyberte cílový objekt ve službě Salesforce, do kterého se mají data zkopírovat.

    1b. Které pole služby Salesforce se má aktualizovat? – Vyberte cílové pole ve službě Salesforce, do kterého se mají data zkopírovat.

    2a. Odkud data pocházejí? – Výběr typu – Vyberte jednu z následujících možností: Pole formuláře EchoSign, Konstanta nebo Pole dohody.

    2b. Jaká je hodnota těchto dat? – V závislosti na výběru volby Data pochází z musíte určit následující:

 • Data pocházejí z pole formuláře EchoSign – Vyberte pole formuláře EchoSign nebo zadejte určitý název pole. Kliknutím na ikonu vlevo od pole můžete přepínat mezi polem pro zadávání textu a rozevírací nabídkou pro výběr zobrazující dostupné a importované hodnoty polí formulářů.
 • Data pocházejí z konstanty – Zadejte určitou hodnotu. Můžete například vložit hodnotu pole, kterou chcete změnit v seznamu pro výběr ve službě Salesforce. Nebo do pole služby Salesforce zadejte číslo nebo text, které chcete aktualizovat.
 • Data pocházejí z pole dohody – Z rozevírací nabídky vyberte pole dohody.

    3. Kdy se má mapování spustit? – Výběr stavu dohody – Mapování dat se spustí, když se stav dohody změní na určitý stav.

 • Podepsáno/schváleno/Přijato/Vyplněný formulář/Doručeno
 • Čekání na druhého podepisujícího/Schválení/Přijetí/Vyplňování formuláře/Doručení
 • Odesláno k podpisu/Schválení/Přijetí/Vyplňování formuláře/Doručení
 • Zrušeno/odmítnuto
 • S ukončenou platností
Ukázka záznamů mapování dat

Nastavení můžete volitelně změnit pro libovolný řádek mapování.

 1. V části Akce klikněte na ikonu Nastavení (ozubené kolo)
 2. V dialogu Nastavení hodnot mapování polí můžete určit následující:
  • Nepřepisovat stávající – Pokud je tato volba zaškrtnutá a pokud v cílovém poli ve službě Salesforce již existuje nějaká hodnota, nedojde pomocí tohoto pravidla mapování k přepsání této hodnoty.
  • Nezapisovat prázdné – Pokud je tato volba zaškrtnutá a zdrojová hodnota ze dohody Adobe Sign je prázdná, nedojde pomocí tohoto pravidla mapování k zapsání prázdné hodnoty do cílového pole ve službě Salesforce.

Zaškrtnutím volby Zakázat můžete volitelně zakázat řádek mapování tak, aby se nespustil

 

Vytvoření mapování souboru

Následujícím způsobem můžete namapovat podepsanou dohodu nebo protokol auditu služby Adobe Sign do vybraného cílového objektu ve službě Salesforce:

    1. V tabulce Mapování souboru klikněte na možnost Přidat mapování

Mapování souboru – odkaz Přidat mapování

    2. Pro každý řádek mapování souboru vyberte:

1. Který objekt služby Salesforce se má aktualizovat? – Vyberte cílový objekt ve službě Salesforce, do kterého se mají data zkopírovat

2a. Jak chcete soubor přidat? – Máte k dispozici následující volby:

• Přidat k souboru referenční odkaz – Obsahuje adresu URL pro získání dokumentu PDF podepsané dohody.

• Připojit soubor přímo k objektu – Připojí dokument PDF přímo k objektu, do kterého provádíte mapování, pokud je pro tento objekt k dispozici seznam příloh.

Poznámka:

Některé objekty (například uživatelé) přiložené soubory nepodporují, takže do těchto objektů žádné soubory nemapujte.

 

2b. Uložit jako přílohu – Když je tato možnost zaškrtnuta, obsah bude uložen jako příloha (typ objektu Salesforce). Pokud tato možnost není zaškrtnuta, obsah se uloží jako soubor

2c. Do kterého pole se má přidat adresa URL souboru? – Vyžadováno pouze v případě, že vyberete možnost Přidat k souboru referenční odkaz. Musíte vybrat cílové pole, do kterého se adresa URL zkopíruje.

Poznámka:

Přidání referenčního odkazu pro protokol auditu, podpůrný dokument nebo rozdělené podepsané dokumenty PDF není podporováno. Tyto soubory PDF můžete připojit k záznamu objektu služby Salesforce.

Referenční odkaz lze také namapovat pouze do textového pole (např. řetězec, seznam pro výběr)

 

3. Který soubor se má přidat? – Máte k dispozici následující volby:

• Podepsaná dohoda – Sloučený dokument PDF – Tuto volbu vyberte v případě, že odesíláte více dokumentů k podpisu v rámci jedné transakce. Tato volba odešle podepsané dokumenty zpět do záznamu objektu služby Salesforce jako jeden sloučený dokument PDF.

• Podepsaná dohoda – Jednotlivé dokumenty PDF – Tuto volbu vyberte v případě, že odesíláte více dokumentů k podpisu v rámci jedné transakce. Tato volba odešle podepsané dokumenty zpět do záznamu objektu služby Salesforce jako jednotlivé dokumenty PDF.

• Protokol auditu – Tuto volbu vyberte, pokud chcete protokol auditu ve formátu PDF odeslat zpět do záznamu objektu služby Salesforce.

• Podpůrné dokumenty – Výběrem této volby odešlete zpět do záznamu objektu služby Salesforce všechny podpůrné dokumenty odeslané autory podpisů.

Poznámka:

Pokud máte ve službě Adobe Sign vlastní adresu URL s vlastní poddoménou (např. https://companyxyz.echosign.com), budete muset pro odeslání dokumentu podepsané dohody ve formátu PDF zpět do služby Salesforce učinit ještě jeden krok. 

 

 1. Přejděte do nabídky Nastavení > Nastavení > Zabezpečení > Nastavení vzdáleného webu
 2. Klikněte na tlačítko Nový vzdálený web
 3. Jako adresu URL nového vzdáleného webu zadejte svoji adresu URL služby Adobe Sign. Tento krok je potřebný pouze v případě, že mapujete podepsanou dohodu.
Stránka Úprava vzdáleného webu

4. Kdy se má mapování spustit? – Výběr stavu dohody – Mapování dat se spustí, když se stav dohody změní na určitý stav. Máte k dispozici následující volby:

• Podepsáno/schváleno/Přijato/Vyplněný formulář/Doručeno

• Čekání na druhého podepisujícího/Schválení/Přijetí/Vyplňování formuláře/Doručení

• Odesláno k podpisu/Schválení/Přijetí/Vyplňování formuláře/Doručení

• Zrušeno/odmítnuto

• S ukončenou platností

Po dokončení mapování dat klikněte na tlačítko Uložit

 

Používání výchozích mapování a mapování více dat

Můžete vytvořit libovolný počet mapování dat, jedno z nich ale musí být definováno jako výchozí mapování, které se spustí při každé změně stavu dohody. Výchozím mapováním může být pouze jedno mapování.

Můžete rovněž explicitně určit, které mapování sloučení chcete použít pro příslušnou dohodu, a to uvedením odkazu v poli Mapování dat (echosign_dev1__Process_Template__c) v dohodě. Pomocí pracovního postupu služby Salesforce nebo spouštěče můžete spustit libovolnou vlastní firemní logiku pro určení, které mapování dat se má použít. Pamatujte si, že toto pole nemusí ukazovat na výchozí mapování – pokud toto pole zůstane prázdné, provede se výchozí mapování.

Zaškrtnutím políčka Spuštění mapování dat (echosign_dev1__Trigger_Process_Template__c) můžete také spustit mapování před nebo po změně stavu dohody na Podepsáno (např. spustit mapování poté, co dohodu podepíše první autor podpisu). Pomocí pracovního postupu služby Salesforce nebo spouštěče můžete spustit libovolnou vlastní firemní logiku, která určí, kdy se má mapování dat spustit.

Kromě toho můžete propojit mapování dat se šablonou dohody. Další informace naleznete v části Šablony dohod.

Odstraňování potíží s mapováním dat

Pole služby Salesforce obsahují pravidla ověření, která mohou způsobit selhání mapování. Pokud například namapujete textové pole služby Adobe Sign do pole pro ověření e-mailové adresy ve službě Salesforce, může dojít k chybě, pokud obsahem tohoto pole není platná e-mailová adresa.

Pravidla pro ověření polí formulářů Adobe Sign se snažte používat kdekoli to je možné, protože tato pravidla pomáhají zajistit, že data zadaná autory podpisů budou odeslána do služby Salesforce. Služba Adobe Sign používá pravidla pro ověření polí standardních formulářů PDF z dokumentů PDF a umožňuje při používání textových značek služby Adobe Sign vytvářet pravidla ověření. Další informace viz dokumentace textových značek.

Pokud z nějakého důvodu dojde k selhání mapování, uloží se chybová zpráva do pole Chyba mapování dat (echosign_dev1__Data_Mapping_Error__c ) objektu dohody Adobe Sign a vlastníkovi mapování dat se odešle e-mailová zpráva s oznámením chyby.  

Poznámka:

Pole s chybami mapování lze rovněž zobrazit vytvořením sestavy nebo zobrazení seznamu

Oznámení e-mailem je ve výchozím nastavení povolené, ale lze jej vypnout úpravou nastavení:

 1. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Vlastní kód > Vlastní nastavení
 2. Klikněte na popisek Nastavení Adobe Sign
 3. Klikněte na možnost Správa
 4. Klikněte na tlačítko Nové (nebo Upravit)
 5. Vyhledejte (ctrl/cmd +f) nastavení Povolit upozornění na chybu mapování
 6. Podle potřeby nastavení upravte
 7. Klikněte na tlačítko Uložit

Šablony dohod a tlačítko Odeslat k podpisu

Šablony dohod služby Adobe Sign nabízejí snadný způsob, jak předem nastavit celou řadu výchozích hodnot a nastavení dohod. Šablonu dohody můžete propojit s tlačítkem Odeslat k podpisu.

O šablonách dohod

Patří sem předem nadefinovaná pole dohody, jako jsou název, zpráva, jazyk, typ podpisu, data vypršení platnosti a volby zabezpečení. Se šablonou dohody můžete také propojit určité mapování dat, mapování sloučení a objekt (např. příležitost, účet, kontakt, zájemce, příležitost, smlouva). Dále můžete předem nastavit definice příjemců, namapovat pole do polí dohody a předem nadefinovat přiložené soubory.

Můžete také nastavit tlačítko Odeslat k podpisu, které se zobrazí v souvisejícím záznamu objektu (například v příležitosti) a zajistí, že bude ve výchozím nastavení propojena se šablonou dohody. Kliknutí na toto tlačítko vyvolá vygenerování dohody pomocí šablony dohody.

Vytvoření šablony dohody

Při vytváření šablony dohody postupujte následujícím způsobem:

 1. V nástroji Spouštěč aplikací v levém horním rohu obrazovky vyberte možnost Adobe Sign
 2. Klikněte na kartu Šablony dohod
 3. Na domovské stránce Šablony dohod klikněte na tlačítko Nová
Přejděte do části Nové šablony dohod

 

Vyskakovací okno vás vyzve k zadání názvu nové šablony.

    4. Zadejte název šablony a klikněte na tlačítko Uložit

1_template_name

Zobrazí se stránka s novou šablonou dohody. Název dohody bude zobrazen v horní části.

Vpravo od názvu se nachází rozbalovací ikona „Zobrazit více“, pomocí které můžete otevřít nabídku s následujícími možnostmi:

 • Upravit název – Změňte název aktuální šablony
 • Změnit vlastníka – Změňte vlastníka aktuální šablony. Musí být aktuálním uživatelem v organizaci Salesforce
 • Klonovat – Naklonuje aktuální šablonu s unikátním číslem ID Salesforce
 • Odstranit – Odstraní aktuální šablonu ze služby Salesforce
agreement_templateheaderoptions

 

Přímo pod tlačítkem Uložit se nachází ID šablony a metadata o tom, kdo šablonu vytvořil, kdo ji vlastní a kdo ji naposledy upravil.

Přepínač Aktivní/Neaktivní zobrazí šablonu jako dostupnou nebo nedostupnou. Nové šablony jsou vytvořeny v Aktivním stavu.

template_id

5. Konfigurace podrobností šablony

Podrobnosti šablony obsahují základní podrobnosti, které spojují dohody vytvořené šablonou s odkazovaným objektem Salesforce.

 • Název dohody – Toto pole určuje výchozí název dohody. Všechny dohody jsou na začátku vytvořeny s tímto názvem.

Textová pole, jako je Název dohody, mohou jako součást definice používat proměnné služby Salesforce a zajistit tak dynamické generování smysluplných hodnot polí.

Například můžete přizpůsobit Název dohody tak, aby při vygenerování dohody obsahoval jméno příjemce. Př.: Dohoda se společností Acme Corp – {!Name}

 • Objekt Salesforce – Vyberte hlavní objekt Salesforce, který chcete použít jako hlavní referenci pro některé z volitelných definic v šabloně dohody.

Můžete v dohodě například definovat příjemce, mapování polí nebo přílohy pro vyhledávání polí a namapovat do nich hlavní objekt nebo data z vyhledaných objektů. 

Pokud máte v šabloně dohody nadefinovaný hlavní objekt, musíte dohodu zahájit pomocí tlačítka Odeslat k podpisu na tomto hlavním objektu. (Další informace o povolení výchozího tlačítka nebo vytváření nových tlačítek Odeslat k podpisu naleznete v části Povolení tlačítka Odeslat k podpisu.)

 • Automatické odeslání – Tuto volbu povolte, pokud máte automatické pracovní postupy, které chcete používat ke spouštění odesílání dohod, nebo pokud chcete automaticky odeslat dohodu poté, co uživatel klikne v záznamu služby Salesforce na tlačítko Odeslat k podpisu.

Aby funkce Automatické odeslání fungovala, musíte mít v šabloně dohody nadefinovaného alespoň jednoho příjemce a jednu přílohu.

template_details

Další volby

 • Typ dohody – Vyberte ze seznamu definovaných Typů dohody
  • Užitečné pro zlepšení vytváření zpráv
 • Jazyk – Určuje jazyk používaný v komunikaci s příjemcem, včetně e-mailů a pokynů na obrazovce
 • Vybrat typ podpisu pro tuto dohodu – Vyberte výchozí hodnotu typu podpisu, který vyžadujete:
  • Elektronický podpis – Ve výchozím nastavení jsou vyžadovány elektronické podpisy
  • Podpis rukou – Příjemci musí dokument stáhnout, fyzicky jej podepsat, naskenovat podepsaný dokument a nahrát jej do služby Adobe Sign

Mapování dat do polí dohody

Chcete-li mapovat data do polí dohody v šabloně dohody:

Klikněte na odkaz Mapovat data do polí dohody

Chcete-li mapovat data do polí dohody v šabloně dohody:

Klikněte na odkaz Mapovat data do polí dohody a vyberte způsob mapování:

 • Vybrat z objektu
  • Tato možnost vyžaduje definování objektu Salesforce
  • Na základě hlavního objektu, který jste nastavili, vyberte pole Zdroj a Cílové pole dohody.

Hlavní objekt může být například Příležitost. Na další obrazovce vyberte v hlavním objektu (např. příležitosti) zdrojové pole a rovněž vyberte cílové pole objektu dohody, do kterého budou data namapována.

select_from_object
 • Zadání určité hodnoty
  • Odešlete hodnotu literálu do Cílového pole dohody
input_specific_value

Všechna mapovaná pole jsou uvedena na šabloně, kde je lze jednotlivě upravovat nebo odstraňovat.

mapped_data_fields

6. Konfigurace karty Příloha

Připojte dokumenty, které má šablona doručit.

Pokud k šabloně nejsou připojeny žádné dokumenty, odesílatel bude muset dokument vybrat při konfiguraci dohody.

Pokud je šablona nastavena na hodnotu Automatické odeslání, k šabloně by měl být připojen alespoň jeden dokument.

 • Nahrát a přidat dokument – Soubor můžete přidat přetažením z plochy do pole zcela nahoře, nebo jej nahrát pomocí průvodce s nabídkami

Poznámka:

Jakýkoli soubor nahraný prostřednictvím přetažení nebo funkcí Nahrát soubory bude přidán do obsahu CRM a soubory Salesforce (a uložen jako soubor) a vlastníkem bude uživatel, který jej nahrál.

 • Vybrat a přidat dokumenty – Tato možnost vám umožňuje vyhledat dokument v jednotlivých knihovnách za použití panelu vyhledávání pod volbami přepínacího tlačítka:
  • CRM a soubory Salesforce – Vaše osobní knihovna. Jakékoli dokumenty, které nahrajete ze svého systému, jsou uloženy do této knihovny pro budoucí použití
  • Dokumenty služby Salesforce – Knihovna Salesforce, která je sdílená mezi uživateli
  • Knihovna služby Adobe Sign – Obsah knihovny uložený v systému služby Adobe Sign
  • Pokročilé vyhledávání – Jedno rozhraní obsahující všechny výše uvedené možnosti
template_attachment

Další volby

Přidat dokument z objektu nebo proměnné běhového prostředí – Tato volba vám umožňuje vybrat dokument nebo objekt z objektu Salesforce nebo proměnné běhového prostředí.

Některé hlavní objekty Salesforce nabízejí dodatečné možnosti zdroje dokumentu (např.: Když je objektem Salesforce definovaným na kartě Podrobnosti šablony Příležitost, budete mít dodatečnou volbu zdroje Přidat z nabídky příležitosti)

 

Máte k dispozici tři volby:

○ Přidat z objektu Salesforce

Typ zdroje – Vyberte typ objektu pro dokument z možností Soubor nebo Příloha

►Výběr dokumentu – Vyberte, který dokument chcete přiložit, na základě jednoho z těchto kritérií:

○ Nejnovější dokument – Nejnovější datum vytvoření

○ Nejstarší dokument – Nejstarší datum vytvoření

○ Všechny dokumenty – Všechny nalezené dokumenty

add_from_salesforceobject

○ Přidat z nabídky příležitosti

►Typ nabídky:

○ Nejnovější nabídka

○ Nejstarší nabídka

►Typ nabídky je určen podle:

○ Datum poslední změny

○ Datum vytvoření

►Typ dokumentu nabídky

○ Nejnovější dokument

○ Nejstarší dokument

○ Všechny dokumenty

add_from_opportunityquote

○ Proměnná běhového prostředí

Dynamicky přidávat přílohu z objektu

Přidat název proměnné běhového prostředí – Určete proměnnou a typ ID z objektu Salesforce

runtime_variable

 

 • Přidat šablonu pole formuláře – Importujte šablonu pole z knihovny služby Adobe Sign

7. Konfigurace příjemců

Karta Příjemci spravuje pořadník příjemců pro dohodu.

 • Podepisují všichni příjemci – Procesu se musí zúčastnit všichni příjemci definovaní v šabloně v závislosti na rolích, které jim budou přiřazeny. Toto nastavení platí pro všechny dohody, které nemají být podepsány pouze odesílatelem
 • Podepisuje pouze odesílatel – Povolením této volby přidáte do šablony funkci „Podepisuji pouze já“.

Chcete-li používat tuto volbu, musí být zapnuto nastavení Povolit funkci Podepisuje pouze odesílatel. V závislosti na vašich požadavcích lze tuto volbu nastavit jako pouze ke čtení pomocí nastavení Pouze ke čtení – Podepisuje pouze odesílatel.

Pořadník příjemců určuje čtyři klíčové prvky dohody:

 • Kdo se dohody účastní – Každý příjemce dohody (a uživatelé, kterým je zaslána kopie) je uveden samostatně
 • Jak jsou ověřováni – Ověření identity příjemce lze nakonfigurovat u každého příjemce zvlášť
 • Co jsou povoleni dělat – Každému příjemci může být udělena samostatná role, která určuje jejich způsob interakce s dohodou, a jak jsou zaznamenáni ve zprávě o auditu
 • V jakém pořadí získávají přístup k dohodě – Číslo zcela vlevo znázorňuje, v jaké části cyklu bude příjemci povolen přístup k dokumentu.

Typické procesy podepisování jsou postupné, nicméně je možné použít paralelní proces, pokud ručně upravíte pořadová čísla na stejnou hodnotu. Toto lze provést pro celý pořadník příjemců, a vytvořit tak plně paralelní proces, nebo pouze v jedné sekci pořadníku, čímž dojde k vytvoření hybridního toku podpisů.

Příjemce lze přidat pomocí následujících možností:

 • Objekt Salesforce – Kontakt, Uživatel, Zájemce nebo Skupina
 • E-mail – Lze použít libovolnou e-mailovou adresu
 • Proměnná běhového prostředí – Příjemce bude dynamicky vložen na základě importované hodnoty z proměnné na hlavním objektu (podle definice na kartě Podrobnosti šablony)

Část Zpráva importuje Název dohody z karty Podrobnosti šablony.

 • Textové pole pod názvem dohody je určeno pro text celkové zprávy v e-mailu, který je doručen příjemcům.
template_recipients

Další volby

 • Povolit hostovaný podpis (osobní podpis) – Umožní provedení hostovaného, osobního podepsání, je-li autor podpisu k dispozici
 • Povolit pole náhledu a pozice – Povolením této volby umožníte zobrazení náhledu dohody a přetažení polí formuláře do této dohody před jejím odesláním k podpisu
 • Odeslat jménem – Dohoda bude odeslána jménem uživatele s ID zadaným v tomto poli

Poznámka: Pokud chcete používat funkci odeslání jménem jiného uživatele, nezapomeňte tuto funkci nejprve povolit podle těchto pokynů.

 • Pokročilé způsoby ověřování – Tato volba vám umožní konfigurovat způsoby ověření pro příjemce, pokud kontrolujete ověření autora podpisu na základě stavu interního/externího příjemce

8. Přidání mapování dat

Na kartě Mapování dat můžete volitelně určit, které mapování dat nebo mapování sloučení (nebo obojí) se má automaticky spustit při odeslání dohody pomocí této šablony dohody.

template_data_mapping

 Mapování sloučení – Vyberte mapování dat pro sloučení polí služby Salesforce do dohody před jejím odesláním

 Mapování dat – Vyberte mapování dat, které se použije k namapování vstupů z podepsané dohody zpět do služby Salesforce

 

9. Konfigurace dalších dodatečných pravidel

Dodatečná pravidla jsou volby pro automatizaci častých úloh dohod:

 • Automatické připomínky – Vyberte volbu pro automatické připomínky. Máte k dispozici následující volby: Nikdy, Každý den, až do podepsání nebo Každý týden, až do podepsání
 • Počet dnů do vypršení platnosti – Zadejte počet dnů do vypršení platnosti dohody
  • Zde zadaný počet dnů se přičte k aktuálnímu datu při vygenerování záznamu dohody z šablony dohody a dojde tak k dynamickému vypočtení data vypršení platnosti

Poznámka: Organizace využívající verzi balíčku před 21.x zobrazují Počet dnů do vypršení platnosti jako číselné pole.

Organizace s verzí instalačního balíčku 21.x nebo pozdější zobrazují toto pole jako textové pole, což umožňuje jeho odkazování na další pole v hlavním objektu (např. {!Expiry Date})

Zákazníci, kteří upgradovali z verze před v21, mají k dispozici obě pole

 • Adresa URL přesměrování po podpisu – Automatické přesměrování autorů podpisů dohody na určitou adresu URL poté, co zadají svůj podpis; zadejte adresu URL. Chcete-li používat tuto volbu, musí být zapnuto nastavení Povolit volby po podpisu.
 • Prodleva přesměrování po podpisu (sekundy) – Pokud je zapnuta volba Povolit volby po podpisu a je zadaná adresa URL přesměrování po podpisu, zadejte počet sekund, který uplyne před provedením přesměrování
 • Ochránit podepsaný dokument heslem – Povolením této volby zašifrujete podepsaný dokument PDF odeslaný autorům podpisů
 • Nastavit jako výchozí šablonu pro všechny dohody – Tuto volbu povolte, pokud chcete nastavit tuto šablonu jako výchozí šablonu nových dohod. Můžete také nadefinovat určitou šablonu dohody, která bude přidružena k jiným dohodám a toto přidružení přepíše výchozí šablonu dohody. Můžete například vytvořit vlastní tlačítko Odeslat k podpisu pro objekt účtu přidružený k určité šabloně dohody. Další informace o vlastních tlačítkách viz část Povolení tlačítka Odeslat k podpisu
 • Povoleno jako Akce publikování služby Chatter – Pokud máte v organizaci povolenou funkci Akce publikování služby Chatter, můžete zaškrtnutím tohoto políčka tuto šablonu dohody povolit. Akce publikování služby Chatter umožňuje uživatelům odesílat dohody ze služby Chatter. Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte tuto šablonu dohody pro akci služby Chatter v následujících hlavních objektech: Kontakt, Účet a Příležitost. Pokud je například hlavním objektem příležitost, umožní zaškrtnutí tohoto políčka uživatelům odesílání pomocí této šablony dohody z libovolného kanálu služby Chatter příležitosti. Pokud ponecháte hlavní objekt prázdný, můžete šablonu povolit na domovské stránce kanálu Chatter. Další informace o povolení Akce publikování služby Chatter ve službě Adobe Sign
template_rules

Povolení tlačítka Odeslat k podpisu

Tlačítko Odeslat k podpisu je přidružené k výchozí šabloně dohody nebo k libovolné určité šabloně dohody, kterou jste nakonfigurovali. Aplikace Adobe Sign for Salesforce ve výchozím nastavení obsahuje tlačítko Odeslat k podpisu, které můžete přidat do rozvržení stránek příležitosti, účtu, kontaktu, zájemce nebo dohody. Můžete také vytvářet celou řadu dalších tlačítek Odeslat k podpisu, která lze přidávat do dalších objektů a sdružovat s různými šablonami dohod.

Zde uvádíme příklad postupu povolení tlačítka Odeslat k podpisu pro objekt příležitosti:

    1. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Objekty a pole > Správce objektů

    2. V seznamu objektů na levé straně vyberte objekt, který chcete upravit (v tomto případě Příležitost)

    3. V levém panelu klikněte na volbu Rozložení stránek

    4. Vyberte rozložení stránky, které chcete upravit

    5. Po otevření rozvržení stránky vyberte v seznamu vlevo položku Tlačítka

    6. Přetáhněte tlačítko Odeslat k podpisu z horní části do pole Vlastní tlačítka v části Podrobnosti příležitosti.

Přetáhněte tlačítko Odeslat k podpisu z horní části do pole Vlastní tlačítka

Vytváření vlastních tlačítek Odeslat k podpisu

Vlastní tlačítka Odeslat k podpisu lze vytvářet i pro jiné objekty. Tlačítko můžete označit podle svých potřeb.

Zde uvádíme příklad postupu vytvoření vlastního tlačítka Odeslat k podpisu pro objekt příležitosti:

    1. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Objekty a pole > Správce objektů

    2. V seznamu objektů na levé straně vyberte objekt, který chcete upravit (v tomto případě Příležitost)

    3. Po načtení stránky objektu vyberte v levém panelu možnost Tlačítka, odkazy a akce

    4. V pravém horním rohu klikněte na tlačítko Nové tlačítko nebo odkaz

• Zobrazí se stránka Úpravy vlastního tlačítka nebo odkazu

Stránka Úpravy vlastního tlačítka nebo odkazu

5. Můžete zkopírovat nastavení provedená pro výchozí tlačítko příležitosti (viz následující snímek obrazovky), ale proměnnou ID objektu uvedenou na konci cesty budete muset nahradit proměnnou ID objektu, který chcete přidat: /apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Opportunity.Id}

52_managed_send_button

 

• (Volitelné) Přiřazení určité šablony dohody tlačítku:

Pokud chcete přidružit určitou šablonu dohody k určitému tlačítku Odeslat k podpisu, musí být cesta tlačítka následující:

/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Object.Id}&templateId=a011I000006tTeXQAU

Kde templateId musí být určité ID šablony dohody, která se použije. Pokud tato hodnota není nastavena, použije se výchozí šablona dohody. Hodnotu templateId můžete získat z adresy URL stránky šablony dohody:

ID šablony dohody v adrese URL

• (Volitelné) Po kliknutí na toto tlačítko a vygenerování dohody můžete pomocí parametru retURL odeslat uživatele na jinou stránku než na stránku dohody.

Příklad: Tlačítko Odeslat k podpisu můžete nadefinovat tak, aby po kliknutí přeneslo uživatele místo na stránku dohody na určitou adresu URL nebo zpět k záznamu. Pro nadefinování tohoto tlačítka můžete použít například tento řetězec:

/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Opportunity.Id}&retURL=/{!Opportunity.Id}

 

• (Volitelné) Po kliknutí na tlačítko se spustí akce onLoadAction pro odeslání

Příklad: Tlačítko Odeslat k podpisu můžete nadefinovat tak, aby po kliknutí přeneslo uživatele na stránku dohody a po načtení stránky bude dohoda odeslána bez dalšího zásahu uživatele. Pro nadefinování tohoto tlačítka můžete použít například tento řetězec:

/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Opportunity.Id}&onloadAction=Send

Další informace o akci onLoadActions naleznete v části onLoadActions. Případně můžete hodnotu Odeslat namapovat do pole „Akce při načtení (Seznam pro výběr)“ v záznamu dohody. Informace o nadefinování tohoto mapování naleznete v části Mapování dat do polí dohody.

3. Klikněte na tlačítko Uložit.

Po vytvoření vlastního tlačítka přejděte do rozvržení stránky pro tento objekt a přidejte jej do stránky postupem podobným jako ve výše uvedeném příkladu pro příležitost. (Další informace viz Povolení tlačítka Odeslat k podpisu.)

Povolení voleb po podpisu

Povolením této možnosti přesměrujete podepisující osoby na zvolenou cílovou stránku. V tomto případě budou na stránce odeslání dohody k dispozici možnosti Adresa URL přesměrování po podpisu a Prodleva přesměrování po podpisu. Autoři podpisu dohody jsou po podepsání přesměrováni na uvedenou adresu URL. Například je můžete přesměrovat na web vaší společnosti nebo na stránku průzkumu. Tuto možnost lze pro odesílatele označit jako pouze ke čtení, a to pomocí volby Možnosti po podpisu – pouze ke čtení.

Povolení voleb po podpisu:

 1. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Vlastní kód > Vlastní nastavení
 2. Klikněte na popisek Nastavení Adobe Sign
 3. Klikněte na možnost Správa
 4. Klikněte na tlačítko Nové (nebo Upravit)
 5. Vyhledejte nastavení Povolení voleb po podpisu
  1. (Volitelné) Vyhledejte nastavení pro Možnosti po podpisu – pouze ke čtení
 6. Proveďte požadované úpravy a klikněte na možnost Uložit

Povolení funkce Odeslat jménem...

Poznámka:

Odeslání jménem jiného uživatele funguje pouze v aplikaci Adobe Sign for Salesforce v11.7 a novějších.

Funkci odeslání jménem jiného uživatele budete chtít aktivovat třeba v případě, kdy někdo ve vaší organizaci Salesforce musí posílat dohody jménem jiné osoby. Tato možnost funguje u všech odesílání dohod, včetně odesílání na pozadí spuštěného aktualizací pole Akce na pozadí dohody nebo pomocí volby Automatické odeslání v šablonách dohod. V šabloně dohody můžete také nastavit vyhledání uživatele na Odeslat jménem, aby se při vygenerování dohody automaticky vyplnilo.  

Povolení funkce Odeslat jménem:

1. Následujícím způsobem můžete zapnout nastavení Povolit odesílání jménem jiných uživatelů:

a. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Vlastní kód > Vlastní nastavení

b. Klikněte na popisek Nastavení Adobe Sign.

c. Klikněte na tlačítko Správa.

d. Klikněte na tlačítko Nové (nebo Upravit).

e. Najděte (ctrl/cmd +f) nastavení Povolit odesílání jménem jiných uživatelů a podle potřeby jej upravte

Nastavení Povolit odesílání jménem jiných uživatelů

f. Klikněte na tlačítko Uložit

 

2. Následujícím způsobem přidejte do rozvržení uživatelského záznamu pole DC – Povolit odesílání jako jiní uživatelé:

a. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Objekty a pole > Správce objektů

b. Ve správci objektů vyberte možnost Uživatel

c. V levém panelu stránky objektu Uživatel vyberte možnost Uživatelská rozvržení stránek

d. Klikněte na odkaz Uživatelské rozvržení

e. Vyberte možnost Pole, klikněte na možnost Adobe Sign povoluje odesílání jako jiní uživatelé a přetáhněte ji do části rozvržení Další informace (Záhlaví je viditelné pouze při úpravách).

Klikněte na možnost Adobe Sign povoluje odesílání jako jiní uživatelé a přetáhněte ji do části Další informace

f. Klikněte na tlačítko Uložit

 

3. Pro uživatele, jehož jménem chcete odesílat, musíte následujícím způsobem povolit volbu Adobe Sign povoluje odesílání jako jiní uživatelé:

a. Přejděte do části Nastavení > Správa > Uživatelé > Uživatelé

b. Klikněte na akci Upravit pro příslušného uživatele.

c. Na stránce Uživatelské úpravy v části Další informace zapněte volbu Adobe Sign povoluje odesílání jako jiní uživatelé.

d. Klikněte na tlačítko Uložit

Povolení volby Adobe Sign povoluje odesílání jako jiní uživatelé

4. Následujícím postupem přidejte pole „Odesílat jménem jiných uživatelů“ do rozvržení stránky dohody:

a. Přejděte do části Nastavení > Sestavení > Vytvořit > Objekty.

b. Klikněte na odkaz Dohoda.

Odkaz na objekt dohody

c. Kliknutím na možnost Sady polí v horní části stránky přejděte do příslušné části.

Odkaz Sady polí

d. Klikněte na akci Upravit.

Tlačítko pro úpravy sad polí

e. Vyberte položku Dohoda, vyhledejte pole Odesílat jménem jiných uživatelů a přetáhněte jej do části V sadě polí.

Přetažení pole „Odesílat jménem jiných uživatelů“ objektu do rozvržení stránky

f. Při nastavování dohody k odeslání je nutné pole „Odesílat jménem jiných uživatelů“ vyplnit uživatelem, který povolil ostatním uživatelům rozesílat svým jménem. 

 

Povolení funkce Podepisuje pouze odesílatel

Povolením tohoto nastavení zobrazíte a zapnete volbu Podepisuje pouze odesílatel v části Příjemci stránky odeslání dohody. Když je použita volba Podepisuje pouze odesílatel, dohoda či dokument se předkládá odesílateli k podpisu. Toto fungování je podobné jako u funkce „Fill & Sign“ ve službách Adobe. Tuto volbu lze nastavit jako pouze ke čtení pomocí nastavení Pouze ke čtení – Podepisuje pouze odesílatel.

Povolení funkce Podepisuje pouze odesílatel:

 1. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Vlastní kód > Vlastní nastavení
 2. Klikněte na popisek Nastavení Adobe Sign
 3. Klikněte na možnost Správa
 4. Klikněte na tlačítko Nové (nebo Upravit)
 5. Vyhledejte nastavení Povolit funkci Podepisuje pouze odesílatel
  1. (Volitelné) Vyhledejte nastavení pro Pouze ke čtení – Podepisuje pouze odesílatel
 6. Proveďte požadované úpravy a klikněte na možnost Uložit

onLoadActions

Služba Salesforce dokáže automaticky spouštět akce pomocí parametru URL onLoadAction podporovaného službou Adobe Sign pro následující akce tlačítka Dohoda: odeslat, připomenout, odstranit, zrušit, aktualizovat a zobrazit. Parametr URL respektuje nastavení panelu nástrojů (viz Příručka pro pokročilé přizpůsobení) provedená správcem, takže jsou dostupná pouze ta, která jsou povolená.

Ukázky adres URL s parametrem onLoadAction:

 • Odeslat: Ověřte, jestli máte ve svém účtu dohodu se stavem Předběžná verze.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=send

 

 • Připomenout: Ověřte, jestli máte ve svém účtu dohodu se stavem Odesláno k podpisu.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind

 

 • Odstranit: Ověřte, jestli máte ve svém účtu dohodu se stavem Odesláno k podpisu.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete

 

 • Zrušit: Ověřte, jestli máte ve svém účtu dohodu se stavem Odesláno k podpisu.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel

 

 • Aktualizovat: Ověřte, jestli máte ve svém účtu dohodu se stavem Odesláno k podpisu.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=update

 

 • Zobrazit: Ověřte, jestli máte ve svém účtu dohodu se stavem Odesláno k podpisu, Podepsáno nebo Zrušeno.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=view

 

Stáhnout

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online