Wprowadzenie

Do poprawnego wyświetlania pliku SWF w przeglądarce wymagany jest plik HTML. Przeglądarka wczytuje plik HTML, a następnie wczytuje plik SWF określony w kodzie HTML. W kodzie HTML strony musi być znacznik OBJECT, w którego parametrach określana jest lokalizacja pliku Adobe Animate SWF.

Znacznik OBJECT nakazuje przeglądarce wczytanie odtwarzacza Adobe Flash Player i użycie go do odtworzenia pliku SWF.

Polecenie Publikuj w programie Animate umożliwia automatyczne utworzenie pliku HTML z niezbędnymi znacznikami, które pozwolą przeglądarce internetowej na odtworzenie opublikowanego pliku SWF. W oknie dialogowym Publikuj (Plik > Publikuj) dostępnych jest kilka różnych szablonów publikowania HTML. Więcej informacji o ustawieniach publikowania (CS5) lub ustawieniach publikowania (CS5.5) można znaleźć w pomocy programu Animate.

Ręczne dodawanie znacznika OBJECT

Pliki HTML utworzone przez program Animate zawierają tylko kod niezbędny do wyświetlenia pliku SWF. Aby dodać plik SWF do strony HTML, która zawiera inne elementy, takie jak tekst lub grafikę, wklej następujący kod do dokumentu HTML. Kod ten trzeba wkleić w dowolnym miejscu znacznika BODY w pliku HTML.

Aby ręcznie dodać znacznik OBJECT, wykonaj następujące czynności:

 1. Skopiuj poniższy kod HTML i wklej go do kodu HTML. Kod wklej w pliku HTML w miejscu, w którym dany plik SWF ma być wyświetlany na stronie internetowej.
  <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="550" height="400" id="movie_name" align="middle">
      <param name="movie" value="movie_name.swf"/>
      <!--[if !IE]>-->
      <object type="application/x-shockwave-flash" data="movie_name.swf" width="550" height="400">
          <param name="movie" value="movie_name.swf"/>
      <!--<![endif]-->
          <a href="http://www.adobe.com/go/getflash">
              <img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player"/>
          </a>
      <!--[if !IE]>-->
      </object>
      <!--<![endif]-->
  </object>
 2. Edytuj atrybuty znacznika OBJECT dotyczące pliku SWF.
  • Zmień parametry HEIGHT i WIDTH, tak aby były zgodne z wysokością i szerokością stołu montażowego. Aby automatycznie zeskalować plik SWF, tak aby zajmował określony procent powierzchni okna przeglądarki, wprowadź wartości procentowe zamiast wysokości i szerokości.
  • Zmień wszystkie wystąpienia „nazwa_filmu.swf” w powyższym znaczniku OBJECT na rzeczywistą ścieżkę lub adres URL do pliku SWF.

Ścieżka pliku SWF może być określona względem lokalizacji pliku HTML lub może być w pełni kwalifikowaną ścieżką bezwzględną pliku SWF. Na przykład:

 • Jeżeli plik SWF jest w tym samym folderze, co plik HTML, potrzebna jest tylko nazwa pliku SWF.
 • Jeżeli plik SWF jest w podfolderze, ścieżka może być określona następująco „nazwa_podfolderu/nazwa_filmu.swf” (bez cytatu).
 • Jeżeli pliku SWF nie ma w folderze z plikiem HTML, użyj ciągu „../” do określenia każdego nadrzędnego poziomu z folderu, w którym jest plik HTML. (Nie używaj cytatów w składni). Ścieżka „../../../osobny_folder/nazwa_filmu.swf” oznacza przejście trzy poziomy w górę do folderu z plikiem HTML przed przejściem do folderu „osobny_folder” z plikiem SWF.
 • W pełni kwalifikowana ścieżka oznacza pełny adres URL (tj. http://www.mojadomena.com/zawartosc_flash/nazwa_filmu.swf).

Możliwe jest również użycie polecenia Publikuj w programie Animate do utworzenia podstawowego pliku HTML ze znacznikiem OBJECT.  Po jego utworzeniu można skopiować kod HTML ze znacznika OBJECT i wkleić go do własnego pliku HTML. Nazwa pliku SWF jest już poprawnie określona w kodzie HTML.

Powyższy kod to minimum wymagane do wstawienia pliku SWF do pliku HTML. Można używać dodatkowych atrybutów tych znaczników do kontrolowania sposobu odtwarzania pliku SWF przez odtwarzacz Flash Player. Więcej informacji można znaleźć w części Atrybuty znaczników OBJECT i EMBED.

Przetestuj stronę HTML we wszystkich przeglądarkach internetowych, z których będą mogli korzystać odbiorcy. 

Uwaga: Program Dreamweaver, narzędzie do tworzenia kodu HTML firmy Adobe, umożliwia łatwe osadzanie pliku SWF w dokumencie HTML. Program Dreamweaver zapewnia pełną kontrolę nad projektem strony zawierającej plik SWF. Więcej informacji można znaleźć na stronie produktu Dreamweaver.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online