O dostępnej zawartości

Omówienie dostępności

Tworzona zawartość może obsługiwać ułatwienia dostępu przystosowane dla wszystkich użytkowników — również niepełnosprawnych. Jest to możliwe dzięki funkcjom ułatwień dostępu, które program Adobe Animate udostępnia w interfejsie użytkownika środowiska projektowego. Funkcje te implementują ułatwienia dostępu przy użyciu języka ActionScript®. Podczas projektowania aplikacji Animate z ułatwieniami dostępu należy przemyśleć, jak użytkownicy będą korzystać z ich zawartości, i postępować zgodnie z zalecanymi sprawdzonymi procedurami projektowania i programowania.

Ogólnoświatowe standardy dostępności

Wiele krajów zaadoptowało standardy dostępności oparte na standardach rozwiniętych przez Konsorcjum World Wide Web (W3C). W3C opublikowało Zasady dostępności zawartości w sieci, dokument, który określa priorytety czynności, jakie powinni zostać wykonane przez projektantów, aby zawartość sieciowa była dostępna. Więcej informacji o Inicjatywie dostępności sieci znajdziesz na stronie W3C pod adresem w3.org.

W Stanach Zjednoczonych prawo, które określa dostępność, jest znane jako Paragraf 508, która jest poprawką dodaną do Rehabilitation Act.

Więcej informacji o Paragrafie 508 możesz znaleźć na następujących stronach internetowych:

Zrozumienie technologii czytnika ekranu

Czytniki ekranów to aplikacje, które pomagają niewidomym poruszać się po stronie internetowej i czytać jej zawartość na głos. Aby umożliwić czytnikom ekranów odczyt obiektów nietekstowych w twojej aplikacji, takich jak animacje, czy kompozycje wektorowe, użyj panelu Dostępność w celu dodania nazwy i opisu obiektu. Zdefiniowane przez ciebie skróty klawiaturowe pozwolą użytkownikom korzystającym z czytników ekranów łatwo poruszać się po twoim dokumencie.

Aby uwidocznić obiekty graficzne, dodaj do nich opis przy użyciu panelu Dostępność lub ActionScript.

Nie można kontrolować zachowania czytników ekranów, ale można sterować zawartością. Elementy można oznaczyć w aplikacji Animate w celu jawnego wskazania tekstu oraz umożliwienia użytkownikom czytników ekranu używania elementów sterujących. Można określić, które obiekty aplikacji Animate są dostępne dla czytników ekranu, dodać ich opisy, a także ustalić kolejność ich udostępniania czytnikom ekranu. Nie możesz zmusić czytnik ekranu do czytania tekstu w określonym czasie czy w określony sposób. Przetestuj aplikacje za pomocą wielu czytników ekranów, aby przekonać się, czy zachowują się w sposób, jaki oczekujesz.

Dźwięk jest najważniejszym nośnikiem dla większości użytkowników czytników ekranu. Rozważ, w jaki sposób dźwięki w twoim dokumencie będą współgrać z tekstem czytanym przez czytniki ekranu. Może się okazać, że użytkownicy czytników ekranu mają trudności z usłyszeniem treści strony, jeśli aplikacja Animate wydaje zbyt głośne dźwięki.

Wymagania dotyczące platformy

Zawartość Animate przeznaczoną do używania z czytnikami ekranu można tworzyć tylko dla platform Windows. Osoby wyświetlające zawartość Animate muszą korzystać z programu Macromedia Flash® Player 6 lub nowszego programu firmy Adobe oraz przeglądarki Internet Explorer w systemie Windows 98 lub nowszym.

Program Animate a technologia Microsoft Active Accessibility (tylko Windows)

Flash Player jest zoptymalizowany do pracy z Microsoft Active Accessibility (MSAA), który dostarcza opisowy i standardowy sposób komunikacji między aplikacjami a czytnikami ekranów. MSAA jest dostępne tylko dla systemu operacyjnego Windows. Więcej informacji na temat technologii Microsoft Accessibility można znaleźć w witrynie tej technologii pod adresem www.microsoft.com/enable/default.aspx.

Program Flash Player 6 dostępny jako formant ActiveX dla systemu Windows (wtyczka do przeglądarki Internet Explorer) obsługuje technologię MSAA. Inne odtwarzacze autonomiczne dla systemu Windows oraz odtwarzacz Windows Netscape nie obsługują tej technologii.

Uwaga:

Technologia MSAA obecnie nie jest obsługiwana w trybach nieprzezroczystym i przezroczystym bez okna. (Te tryby są opcjami panelu Ustawienia publikacji HTML dostępnymi do użycia w systemie Windows z przeglądarką Internet Explorer 4.0 i formantem Animate ActiveX). Aby zawartość Animate była dostępna dla czytników ekranów, unikaj stosowania tych trybów.

Program Flash Player tworzy informacje na temat następujących obiektów ułatwień dostępu, które są osiągalne dla czytników ekranów korzystających z technologii MSAA.

Tekst statyczny i dynamiczny

Główną właściwością obiektu tekstowego jest jego nazwa. Dla zgodności z konwencjami MSAA nazwa jest równoważna zawartości napisu. Obiekt tekstowy może być również związany z napisem będącym opisem obiektu. Program Animate używa tekstu statycznego i dynamicznego jako etykiety pola wprowadzania tekstu znajdującej się zaraz ponad nim lub po jego lewej stronie.

Uwaga: Żaden tekst będący etykietą nie jest przekazywany do czytnika ekranu jako nazwa obiektu, do którego się odnosi. Etykiety nigdy nie są przyporządkowane przyciskom ani polom tekstowym posiadającym nazwy dostarczone przez autora.

Pola wprowadzania tekstu

Posiadają wartość, opcjonalną nazwę, napis będący ich opisem, napis reprezentujący skrót klawiaturowy. Nazwa obiektu pola wejściowego może pochodzić od obiektu znajdującego się powyżej niego lub po jego lewej stronie.

Przyciski

Posiadają stan (naciśnięte lub nie), wspierają domyślną czynność, która od razu zwalnia naciśnięty przycisk, opcjonalnie posiadają nazwę, napis będący opisem, i napis reprezentujący skrót klawiaturowy. Program Animate używa dowolnego tekstu mieszczącego się w całości na przycisku jako jego etykiety.

Uwaga: Na potrzeby ułatwień dostępu program Flash Player traktuje klipy filmowe użyte jako przyciski (z metodami obsługi zdarzeń przycisków takimi jakonPress) jako przyciski, a nie klipy filmowe.

Składniki

Dostarczają specjalnej implementacji dostępności.

Klipy filmowe

Kiedy nie zawierają żadnych innych dostępnych obiektów albo gdy za pomocą panelu Dostępność dostarczysz im nazwę bądź opis, są widziane przez czytniki ekranów jako obiekty graficzne. Kiedy klip filmowy zawiera inne dostępne obiekty, jest on ignorowany i jego podobiekty są udostępniane dla czytników ekranów.

Uwaga: Wszystkie obiekty klasy Video programu Animate są traktowane jako proste klipy filmowe.

Podstawowe wsparcie dostępności w programie Flash Player

Następujące obiekty są domyślnie zdefiniowane jako mające ułatwienia dostępu we wszystkich dokumentach Animate i są dołączane do informacji, które program Flash Player przekazuje czytnikom ekranu. Następujące elementy wchodzą w skład ogólnej obsługi dokumentów, które nie zawierają funkcji ułatwień dostępu:

Tekst statyczny i dynamiczny

Tekst jest przekazywany do czytnika ekranu jako nazwa, ale bez opisu.

Pola wprowadzania tekstu

Tekst jest przekazywany do czytnika ekranu. Żadne nazwy nie są przekazywane za wyjątkiem sytuacji, w której znaleziono powiązanie etykiet w tekście wejściowym. Na przykład pole tekstu statycznego umieszczone blisko pola tekstu wejściowego. Ani opisy, ani skróty klawiaturowe nie są przekazywane.

Przyciski

Stan przycisku jest przekazywany do czytnika ekranu. Opisy i skróty klawiaturowe nie są przekazywane; nazwy również nie, za wyjątkiem sytuacji, w której odnaleziono powiązanie etykiet.

Dokumenty

Stan dokumentu, bez nazwy i opisu, jest przekazywany do czytnika ekranu.

Ułatwienia dla użytkowników niepełnosprawnych słuchowo

Dołączanie podpisu pod zawartością audio, która jest niezbędna dla zrozumienia materiału. Na przykład wideo dźwiękowe może wymagać podpisów umożliwiających dostępność, ale krótki dźwięk skojarzony z przyciskiem prawdopodobnie nie.

Metody dodawania podpisów do dokumentu Animate:

 • Dodaj tekst jako podpis, upewniając się, że podpisy są zsynchronizowane z szybkością odtwarzania dźwięku.

 • Użyj składnika Hi-Caption Viewer firmy Hi Software, który pozwala stosować oprogramowanie Hi-Caption SE w programie Animate. Oficjalny dokument Captioning Macromedia Animate Movies with Hi-Caption SE (Tworzenie podpisów filmów Macromedia Animate za pomocą oprogramowania Hi-Caption SE) zawiera informacje o używaniu programów Hi-Caption SE i Animate do tworzenia dokumentu z podpisami.

Dostarcz dostępność animacji dla osób niewidomych

Możesz zmienić właściwości dostępnego obiektu podczas odgrywania pliku SWF. Na przykład, aby wskazać zmiany, jakie mają mieć miejsce w klatkach kluczowych w animacji. Jednakże czytniki ekranów różnych dostawców traktują w różny sposób nowe obiekty znajdujące się w klatkach. Niektóre czytniki ekranów mogą czytać tylko nowy obiekt, natomiast inne - przeczytają od początku cały dokument.

Aby zmniejszyć szansę sytuacji, w której czytnik ekranu dodaje "gadkę", która może zirytować użytkowników, unikaj animacji tekstu, przycisków i pól tekstu wejściowego w swoim dokumencie. Również unikaj tworzenia zapętlonej zawartości.

Flash Player w celu animacji tekstu nie może określić prawdziwych cech zawartości takich jak Łamanie tekstu. Czytniki ekranu oferują odpowiednie ułatwienia dostępu tylko dla grafik z pewnymi informacjami, takich jak ikony czy animacje gestów, pod warunkiem określenia nazw i opisów tych obiektów w dokumencie bądź w całej aplikacji Animate. Możesz także dodać tekst do twojego dokumentu albo przesunąć ważną zawartość z grafik do tekstu.

 1. Zaznacz obiekt, w którym chcesz zmienić właściwości dostępu.
 2. Wybierz polecenie Okno >Inne panele > Dostępność.
 3. Zmień właściwości obiektu.

  Innym sposobem jest użycie ActionScript do uaktualniania właściwości dostępu.

Testowanie materiałów z ułatwieniami dostępu

Podczas testowania aplikacji Animate z ułatwieniami dostępu należy stosować się do następujących zaleceń:

 • Pobierz kilka czytników ekranu i przetestuj swoją aplikację poprzez odgrywanie jej w przeglądarce z działającym czytnikiem ekranu. Sprawdź, czy czytnik ekranu nie stara się "zbyt dużo mówić" w miejscach, w których umieściłeś oddzielne pliki audio. Kilka aplikacji czytników ekranów posiada wersję demo, którą można pobrać za darmo; przetestuj aplikację na wszystkich programach, które znajdziesz, aby upewnić się o zgodności z nimi.

 • Przetestuj zawartość interaktywną i sprawdź, czy użytkownicy mogą efektywnie ją przeglądać tylko za pomocą klawiatury. Różne czytniki ekranu pracują w różny sposób, kiedy przetwarzają wejście z klawiatury. Zawartość Animate może nie odbierać oczekiwanych poleceń klawiaturowych. Przetestuj wszystkie skróty klawiaturowe.

Wprowadzanie informacji o ułatwieniach dostępu dotyczących czytników ekranu za pomocą programu Animate

Program Flash dla czytników ekranów a ułatwienia dostępu

Czytniki ekranów czytają na głos opis zawartości, czytają tekst i asystują użytkownikom podczas obsługi tradycyjnych elementów interfejsu, takich jak menu, paski narzędzi, okna dialogowe czy pola wprowadzania tekstu.

Następujące obiekty są domyślnie zdefiniowane jako mające ułatwienia dostępu we wszystkich dokumentach Animate i są dołączane do informacji, które program Flash Player przekazuje czytnikom ekranu:

 • Tekst dynamiczny

 • Pola wprowadzania tekstu

 • Przyciski

 • Klipy filmowe

 • Całe aplikacje Animate

  Flash Player automatycznie dostarcza nazw dla obiektów tekstu statycznego i dynamicznego, które są zawartością tekstu. Dla każdego z tych dostępnych obiektów możesz użyć opisowych właściwości, które zostaną przeczytane przez czytnik ekranu. Możesz także kontrolować, w jakie sposób Flash Player decyduje o tym, jakie obiektu zostaną wyeksponowane dla czytnika ekranów - na przykład, możesz określić, że pewien dostępny obiekt w ogóle nie zostanie przekazany do czytnika ekranu.

Panel ułatwień dostępu programu Animate

Panel Ułatwienia dostępu w programie Animate (Okno >Inne panele > Dostępność) pozwala na dostarczenie informacji o ułatwieniach dostępu dla czytników ekranów i ustawienie stosownych opcji dla poszczególnych obiektów lub całej aplikacji Animate.

Uwaga:

Możesz również skorzystać z kodu ActionScript, aby dostać się do informacji o dostępności.

Jeśli zaznaczysz obiekt na Stole montażowym, możesz uczynić ten obiekt dostępnym i określić opcje i kolejność tabulatorów dla obiektu. W klipach filmowych możesz określić, czy informacje o obiekcie potomnym są przekazywane do czytnika ekranu (takie jest zachowanie domyślne, gdy czynisz obiekt dostępnym).

Gdy nie są zaznaczone żadne obiekty na stole montażowym, panel Ułatwienia dostępu pozwala określić opcje ułatwień dostępu dla całej aplikacji Animate. Pozwala on ustawić całą aplikację jako mającą ułatwienia dostępu, włączyć ułatwienia dostępu dla obiektów potomnych, włączyć automatyczne etykietowanie obiektów przez program Animate, a także ustawić nazwy i opisy obiektów.

Wszystkie obiekty w dokumencie programu Animate muszą mieć nazwy wystąpień, aby można było stosować do nich opcje ułatwień dostępu. Stwórz nazwę instancyjną obiektów w inspektorze Właściwości. Nazwa instancyjna jest używana podczas odnoszenia się do obiektu poprzez ActionScript.

Następujące opcje są dostępne poprzez panel Dostępność:

Udostępnij obiekt

(Domyślnie) Zleca Flash Player przekazanie informacji o dostępności obiektu dla czytnika ekranu. Kiedy opcja jest wyłączona, informacje o dostępności dla obiektu nie są przekazywane do czytnika ekranu. Wyłączenie tej opcji podczas testowania zawartości ze względu na jej dostępność jest przydatne, ponieważ niektóre obiekty mogą być niezwiązane bądź zbyt bogate i udostępnianie ich mogłoby doprowadzić do nieoczekiwanych rezultatów zachowania czytników ekranów. Możesz ręcznie przypisać nazwę do etykietowanego obiektu i ukryć tekst etykiety poprzez odznaczenie opcji Udostępnij obiekt. Kiedy opcja Udostępnij obiekt jest wyłączona, wszystkie inne opcje w panelu Dostępność również są wyłączone.

Obiekty pochodne z ułatwieniami dostępu

(tylko Klipy filmowe; domyślnie) Zleca Flash Player przekazanie informacji o obiektach pochodnych do czytnika ekranu. Wyłączenie tej opcji dla klipu filmowego sprawia, że w drzewie dostępnych obiektów pojawia się on jako prosty klip, nawet jeśli zawiera tekst, przyciski i inne obiekty. Wszystkie obiekty w klipie filmowym są niewidoczne z poziomu drzewa obiektów. Ta opcja jest szczególnie przydatna do ukrycia niezwiązanych obiektów przed czytnikami ekranu.

Uwaga: Jeśli klip filmowy jest używany jako przycisk — ma przyporządkowany moduł obsługi zdarzeń przycisku, taki jak onPress lub onRelease — opcja Obiekty pochodne z ułatwieniami dostępu jest ignorowana, ponieważ przyciski są zawsze traktowane jako proste klipy i ich elementy potomne nigdy nie są sprawdzane (wyjątek stanowią etykiety).

Autoetykieta

Powoduje, że program Animate automatycznie etykietuje obiekty stołu montażowego, stosując powiązany z nimi tekst.

Nazwa

Określa nazwę obiektu. Czytniki ekranu identyfikują obiekty poprzez czytanie tych nazw na głos. Jeśli dostępne obiekty nie posiadają określonych nazw, czytnik ekranu może przeczytać generyczne słowo, takie jak Przycisk, co może być mylące.

Uwaga: Nie należy mylić nazw obiektów określonych w panelu Ułatwienia dostępu z nazwami wystąpień określonymi w inspektorze Właściwości. Podanie nazwy obiektu w panelu Ułatwienia dostępu nie powoduje nadania mu nazwy wystąpienia.

Opis

Pozwala ci wpisanie opisu obiektu do czytnika ekranu. Czytnik ekranu czyta opis.

Skrót

Opisuje użytkownikowi skróty klawiaturowe. Czytnik ekranu czyta tekst znajdujący się w polu tekstowym. Wpisanie tutaj napisu skrótu klawiaturowego nie tworzy skrótu klawiaturowego dla zaznaczonego obiektu. Musisz zapewnić uchwyt klawiatury ActionScript do utworzenia skrótu poprzez kombinację klawiszy.

Indeks tabulatorów

Tworzy kolejność tabulatorów, w jakiej obiekty są udostępniane, kiedy użytkownik naciska klawisz tab. Własność indeksowania tabulatorów działa przy przeglądaniu strony za pomocą klawiatury, ale nie wpływa na kolejność czytania przez czytnik ekranu.

Określanie nazw przycisków, pól tekstowych i całych aplikacji SWF

Używając panelu Ułatwienia dostępu na jeden z następujących sposobów, można przypisać nazwy do przycisków i pól tekstu wejściowego. W ten sposób czytnik ekranu poprawnie je zidentyfikuje:

 • Użyj właściwość auto-etykiety, aby przypisać tekst na granicy albo w obiekcie jako etykieta.

 • Wpisz etykietę w pola nazwa panelu Dostępność.

  Program Animate automatycznie stosuje jako etykietę tekstową nazwę, która jest umieszczona nad, w środku bądź blisko przycisku lub pola tekstowego. Etykiety przycisków muszą się pojawiać w obwiedni kształtu przycisku. Dla przycisku z następującego przykładu większość czytników ekranów najpierw przeczytałoby słowo przycisk, a potem etykietę tekstową Główny. Użytkownik może nacisnąć Powrót lub Enter, aby uaktywnić przycisk.

  Formularz może zawierać pole tekstu wejściowego, w którym użytkownicy będą wpisywali swoje imiona. Statyczne pole tekstowe, z tekstem Imię pojawia się obok pola tekstu wejściowego. Kiedy Flash Player odkryje takie ułożenie, przypuści, że obiekt statycznego tekstu służy jako etykieta dla pola tekstu wejściowego.

  Na przykład, kiedy następująca część formularza jest napotykana, czytnik ekranu czyta „Wpisz tutaj swoje imię”.

  W panelu Dostępność wyłącz automatyczne etykietowanie, jeśli nie jest ono odpowiednie dla twojego dokumentu. Możesz także wyłączyć automatyczne etykietowanie dla określonych obiektów w twoim dokumencie.

Dostarcz nazwę obiektu

Możesz wyłączyć automatyczne etykietowanie dla części aplikacji i dostarczyć nazw obiektów w panelu Dostępność. Jeśli masz włączoną opcję automatycznego etykietowania, możesz wybrać określone obiekty i dostarczyć ich nazwy w polu tekstowym Nazwa panelu Dostępność, dzięki czemu nazwa jest używana zamiast tekstowej etykiety obiektu.

Kiedy przycisk albo pole tekstu wejściowego nie posiada etykiety tekstowej albo kiedy etykieta jest w miejscu nie wykrywanym przez Flash Player, możesz podać nazwę dla przycisku lub pola tekstowego. Możesz także podać nazwę, jeśli etykieta tekstowa jest blisko przycisku lub pola tekstowego, ale nie chcesz, by zawarty w niej tekst był używany jako nazwa obiektu.

W następującym przykładzie tekst, który opisuje przycisk, pojawia się na zewnątrz po prawej stronie przycisku. W tym miejscu Flash Player nie wykrywa tekstu i czytnik ekranu go nie przeczyta.

Aby zaradzić tej sytuacji, otwórz panel Dostępność, wybierz przycisk i wpisz nazwę oraz opis. Aby uniknąć powtarzania, ustaw obiekt tekstowy jako niedostępny.

Uwaga:

Dostępność nazwy obiektu nie jest w żaden sposób związana z nazwą instancyjną ani nazwą zmiennej ActionScript skojarzonej z obiektem. (Ta informacja dotyczy wszystkich obiektów.) Informacje o sposobach obsługi nazw wystąpień i nazw zmiennych przez język ActionScript w polach tekstowych zawiera sekcja dotycząca pól tekstowych i nazw zmiennych w dokumentacji Nauka języka ActionScript 2.0 w programie Adobe Animate, na stronie www.adobe.com/go/learn_cs5_learningas2_pl.

Określanie nazwy i opisu przycisku, pola tekstowego albo całej aplikacji SWF

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby dostarczyć nazwy przycisku lub pola tekstowego, wybierz obiekt na Stole montażowym.

  • Aby podać nazwę dla całej aplikacji Animate, usuń zaznaczenie wszystkich obiektów na stole montażowym.

 2. Wybierz polecenie Okno >Inne panele > Dostępność.
 3. Wybierz jedną z opcji: Udostępnij obiekt (dla przycisków lub pól tekstowych) lub domyślną, Udostępnij film (dla całej aplikacji Animate).

 4. Wprowadź nazwę i opis przycisku, pola tekstowego albo całej aplikacji Animate.

Definiowanie dostępności dla wybranego obiektu w aplikacji SWF

 1. Wybierz polecenie Okno >Inne panele > Dostępność.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zaznacz opcję Udostępnij obiekt (domyślne ustawienie), aby uczynić obiekt widzialnym dla czytnika ekranu i aby udostępnić inne opcje w panelu.

  • Odznacz opcję Udostępnij obiekt, aby ukryć obiekt przed czytnikiem ekranu i wyłączyć inne opcje w panelu.

 3. W razie potrzeby wprowadź nazwę i opis dla zaznaczonego obiektu:

  Tekst dynamiczny

  Aby podać opisu do tekstu statycznego, należy przekonwertować go na tekst dynamiczny.

  Pola wprowadzania tekstu lub przyciski

  Wprowadź skrót klawiaturowy.

  Klipy filmowe

  Zaznacz opcję Obiekty pochodne z ułatwieniami dostępu, aby obiekty znajdujące się w klipach filmowych były widoczne dla czytników ekranu.

  Uwaga: Jeśli można opisać aplikację prostym zdaniem, które zostanie bez problemu zrozumiane przez czytnik ekranu, wyłącz opcję Obiekty pochodne z ułatwieniami dostępu i wpisz opis.

Wprowadzanie ułatwień dostępu w całej aplikacji SWF

Gdy dokument programu Animate jest gotowy do publikacji lub eksportu, całą aplikację Animate można ustawić jako obsługującą ułatwienia dostępu.

 1. Odznacz wszystkie elementy w dokumencie.
 2. Wybierz Okno >Inne panele > Dostępność.
 3. Zaznacz Udostępnij film (ustawienie domyślne), aby ujawnić dokument czytnikom ekranu.
 4. Zaznacz lub odznacz opcję Udostępnij obiekty potomne, aby ujawnić lub ukryć przed czytnikami ekranu dowolne dostępne obiekty w dokumencie.
 5. Jeśli w kroku 2 zaznaczyłeś opcję Udostępnij film, to wpisz potrzebną nazwę i opis dla dokumentu.
 6. Zaznacz opcję Auto-etykieta (ustawienie domyślne), aby używać obiektów tekstowych jako automatyczne etykiety dla dostępnych przycisków lub pól tekstu wejściowego zawartych w tym dokumencie. Odznacz tę opcję, aby wyłączyć automatyczne etykietowanie i ujawnić obiekty czytnikom ekranu w postaci obiektów tekstowych.

Wyświetlanie i narzucanie kolejności tabulatorów

Kolejność tabulatorów, w jakiej użytkownik będzie przeglądał zawartość sieci, i porządek czytania - kolejność elementów odczytywanych przez czytniki ekranów, tworzą dwa aspekty kolejności indeksowania tabulatorów.

Flash Player używa kolejności indeksowania tabulatorów od lewej do prawej i od góry do dołu. Dostosuj zarówno porządek czytania jak i kolejność tabulatorów używając właściwości tabIndex w ActionScript (w ActionScript właściwość tabIndex jest równoważna z porządkiem czytania).

Uwaga:

Flash Player nie wymaga od ciebie dodania wszystkich obiektów w pliku FLA do listy wartości indeksów tabulatorów. Nawet jeśli nie określisz indeksu tabulatora dla wszystkich obiektów, to czytnik ekranu przeczyta je w odpowiedni sposób.

Kolejność tabulatorów

Porządek, w jakim obiekty stają się aktywne, kiedy użytkownicy naciskają klawisz Tab. Za pomocą kodu ActionScript można utworzyć porządek tabulacji. W programie Adobe Animate służy do tego panel Ułatwienia dostępu. Kolejność tabulatorów ustalona w panelu Ułatwienia dostępu niekoniecznie kontroluje porządek czytania.

Porządek czytania

Porządek, w jakim czytnik ekranu czyta informacje o obiektach. Aby utworzyć porządek czytania, użyj ActionScript dla przyporządkowania indeksów tabulatorów dla każdej instancji obiektu. Utwórz indeksowanie kolejności tabulatorów dla wszystkich dostępnych obiektów, a nie tylko dla centralnych. Na przykład, dynamiczny tekst musi posiadać indeksy tabulatorów, mimo że użytkownicy nie mogą uaktywnić tabulatorem tekstu dynamicznego. Jeśli nie utworzysz indeksu tabulatorów, dla każdego dostępnego obiektu w danej ramce Flash Player w obecności czytnika ekranu zignoruje wszystkie indeksy tabulatorów w danej ramce i zastosuje domyślne indeksowanie.

Tworzenie indeksu kolejności tabulacji na potrzeby nawigacji za pomocą klawiatury w panelu Dostępność

Możesz utworzyć własne indeksowanie kolejności tabulatorów w panelu Dostępność dla nawigacji z poziomu klawiatury dla następujących obiektów:

 • Tekst dynamiczny

 • Tekst wejściowy

 • Przyciski

 • Klipy filmowy, także skompilowane klipy filmowe

 • Składniki

 • Ekrany

  Uwaga: Można także za pomocą kodu ActionScript utworzyć indeksowanie kolejności tabulacji na potrzeby nawigacji z poziomu klawiatury.

  Aktywacja w kolejności tabulatorów odbywa się w porządku liczbowym, zaczynając od najniższego indeksu. Po osiągnięciu najwyższego indeksu sterowanie przechodzi do najniższego.

  Po przeniesieniu obiektów zdefiniowanych przez użytkownika i mających indeks tabulacji w obrębie dokumentu lub do innego dokumentu program Animate zachowa atrybuty indeksu. Wyszukaj i rozwiąż konflikty indeksowania (kiedy na przykład dwa różne obiekty na stole montażowym mają te same numery w kolejności tabulacji).

  Uwaga: Jeśli co najmniej dwa obiekty mają ten sam indeks tabulacji w danej klatce, program Animate stosuje kolejność, w jakiej obiekty umieszczono na stole montażowym.

 1. Zaznacz obiekt, dla którego chcesz określić porządek tabulatorów.
 2. Wybierz polecenie Okno >Inne panele > Dostępność.
 3. Jeśli dostarczasz tylko indeksu dla zaznaczonego obiektu, to polu tekstowym Indeks tabulatorów wpisz dodatnią liczbę całkowitą (maksymalnie 65535). Będzie ona wyznaczała porządek, w jakim powinien zostać uaktywniany obiekt.
 4. Aby zobaczyć kolejność tabulatorów, wybierz Widok > Pokaż kolejność tabulatorów Numery kolejności tabulatorów dla poszczególnych obiektów pokażą się w lewym górnym rogu każdego obiektu.
  Numery w indeksach tabulatorów

  Uwaga:

  Indeksy tabulatorów, które są tworzone przez kod ActionScript, nie pojawiają się na Stole montażowym, kiedy opcja Pokaż kolejność tabulatorów jest aktywna.

Określanie zaawansowanych opcji dostępności dla czytników ekranu

Wyłączanie automatycznego etykietowania i określanie nazwy obiektu dla czytników ekranu

 1. Na Stole montażowym wybierz przycisk albo pole tekstu wejściowego, dla którego chcesz kontrolować etykietowanie.
 2. Wybierz polecenie Okno >Inne panele > Dostępność.
 3. Zaznacz opcję Udostępnij obiekt (ustawienie domyślne).
 4. Wpisz nazwę obiektu. Nazwa jest czytana jako etykieta dla przycisku lub pola tekstowego.
 5. Aby wyłączyć dostępność dla automatyczną etykietą (i ukryć ją przed czytnikami ekranu), wybierz obiekt tekstowy na Stole montażowym.
 6. Jeśli obiekt tekstowy jest statycznym tekstem, przekonwertuj go na tekst dynamiczny (w inspektorze Właściwości zaznacz Typ tekstu > Tekst Dynamiczny).
 7. Odznacz opcję Udostępnij obiekt.

Ukryj obiekt przed czytnikiem ekranu

Można ukryć zaznaczony obiekt przed czytnikami ekranu, a także zdecydować się na ukrycie obiektów z ułatwieniami dostępu, które są zawarte w klipie filmowym lub aplikacji Animate, aby ujawnić czytnikom ekranu tylko klip filmowy lub aplikację.

Uwaga: Ukrywać należy tylko obiekty powtarzające się lub niezawierające żadnych treści.

 

Kiedy obiekt jest ukryty, czytnik ekranu go ignoruje.

 1. Na Stole montażowym zaznacz przycisk lub pole tekstu wejściowego, który chcesz ukryć przed czytnikiem ekranu.
 2. Wybierz polecenie Okno >Inne panele > Dostępność.
 3. W panelu Dostępność wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeśli obiekt jest klipem filmowym, przyciskiem, polem tekstowym lub innym obiektem, odznacz opcję Udostępnij obiekt.

  • Jeśli obiekt jest potomkiem klipu filmowego, odznacz opcję Udostępnij obiekt potomny.

Tworzenie skrótu klawiaturowego do obiektu dla czytników ekranu

Możesz utworzyć skrót klawiaturowy dla obiektu, takiego jak przycisk, aby użytkownicy mogli odwoływać się do niego bez słuchania zawartości całej strony. Na przykład, możesz utworzyć skrót klawiaturowy dla menu, paska narzędziowego, następnej strony, przycisku zatwierdzającego.

Aby utworzyć skrót klawiaturowy, napisz kod ActionScript dla obiektu. W przypadku udostępniania skrótu klawiaturowego dla pola wprowadzania tekstu lub przycisku należy też użyć klasy Key języka ActionScript, która pozwala wykryć naciśnięcie klawisza w trakcie odtwarzania zawartości Animate. Zapoznaj się z sekcją na temat klasy Key w podręczniku Dokumentacja języka ActionScript 2.0. Informacje zawiera sekcja Przechwytywanie naciskania klawiszy w dokumencie Nauka języka ActionScript 2.0 w programie Adobe Animate, pod adresem http://www.adobe.com/go/learn_cs5_learningas2_pl.

Zaznacz obiekt i dodaj nazwę skrótu klawiaturowego w panelu Ułatwienia dostępu, aby czytnik ekranu mógł go przeczytać.

Zawartość Animate należy przetestować z wieloma czytnikami ekranu. Funkcjonalność skrótów klawiaturowych zależy również od tego, jaki czytnik ekranu jest używany. Na przykład, kombinacja klawiszy Control+F jest zarezerwowana dla zarówno dla przeglądarki internetowej jak i dla czytnika ekranu. Czytnik ekranu rezerwuje przyciski ze strzałkami. Ogólnie jako skrótów klawiaturowych możesz używać przycisków z cyframi 0-9, chociaż czytniki ekranu coraz częściej używają tych przycisków.

Utwórz skrót klawiaturowy

 1. Na Stole montażowym zaznacz przycisk lub pole tekstu wejściowego, dla którego chcesz utworzyć skrót klawiaturowy.
 2. Wybierz polecenie Okno >Inne panele > Dostępność.
 3. W polu Skrót napisz nazwę skrótu klawiaturowego, stosując się przy tym następujących konwencji:
  • Wypisz nazwy klawiszy, takich jak Control albo Alt.

  • Używaj dużych liter dla znaków z alfabetu.

  • Użyj znaku plus (+) między nazwami klawiszy bez spacji (na przykład, Control+A).

Uwaga:

Program Animate nie sprawdza, czy został utworzony kod ActionScript dla skrótu klawiaturowego.

Odwzorowywanie skrótu klawiaturowego Control+7 na instancję myButton

 1. Wybierz obiekt w obszarze Stół montażowy, wyświetl panel Dostępność, a następnie w polu Skrót wpisz kombinację klawiszy skrótu. Na przykład Control+7.
 2. Wprowadź następujący kod ActionScript 2.0 na panelu Operacje:

  Uwaga:

  W tym przykładzie skrótem klawiaturowym jest Control+7.

  function myOnPress() { 
    trace( "hello" ); 
  } 
  function myOnKeyDown() { 
    if (Key.isDown(Key.CONTROL) && Key.getCode() == 55) // 55 is key code for 7 
    { 
      Selection.setFocus(myButton); 
      myButton.onPress(); 
    } 
  } 
  var myListener = new Object(); 
  myListener.onKeyDown = myOnKeyDown; 
  Key.addListener(myListener); 
  myButton.onPress = myOnPress; 
  myButton._accProps.shortcut = "Ctrl+7" 
  Accessibility.updateProperties();

Uwaga:

W tym przykładzie do przycisku o nazwie instancji myButton odwołuje się skrót klawiaturowy Control+7, a informacja o tym skrócie jest dostępna dla czytników ekranu. Jeśli naciśniesz kombinację Control+7, funkcja myOnPress wyświetli tekst "hello" w panelu Wyjście. Zapoznaj się z opisem metody addListener (metoda IME.addListener) w dokumentacji języka ActionScript 2.0 na stronie http://www.adobe.com/go/learn_cs5_as2lr_pl.

Tworzenie ułatwień dostępu za pomocą języka ActionScript

O ActionScript i dostępności

Dostępne dokumenty można tworzyć za pomocą kodu ActionScript®. Aby mieć dostęp do właściwości dostępu dla całego dokumentu, możesz stworzyć lub modyfikować globalną zmienną o nazwie _accProps. Zapoznaj się z opisem właściwości _accProps w Dokumentacja języka ActionScript 2.0 pod adresem http://www.adobe.com/go/learn_cs5_as2lr_pl.

Aby dostać się do właściwości określonego obiektu możesz użyć składni instancename._accProps. Wartość _accProps jest obiektem, który posiada następujące właściwości:

Właściwość

Typ

Równoważne zaznaczenie w panelu Dostępność

Odnosi się do

silent

Wartość logiczna

Udostępnij film/Udostępnij obiekt (odwrotna logika)

Całe dokumenty

Przyciski

Klipy filmowe

Tekst dynamiczny

Tekst wejściowy

.forceSimple

Wartość logiczna

Udostępnij obiekty potomne (odwrotna logika)

Całe dokumenty

Klipy filmowe

.name

Ciąg znaków

Nazwa

Całe dokumenty

Przyciski

Klipy filmowe

Tekst wejściowy

.description

Ciąg znaków

Opis

Całe dokumenty

Przyciski

Klipy filmowe

Tekst dynamiczny

Tekst wejściowy

.shortcut

Ciąg znaków

Skrót

Przyciski

Klipy filmowe

Tekst wejściowy

Uwaga:

W logice odwrotnej wartość true w ActionScript odpowiada niezaznaczonemu polowi wyboru w panelu Dostępność, natomiast wartość false - zaznaczonemu polowi wyboru.

Modyfikacja zmiennej _accProps sama w sobie nie przynosi żadnego efektu. Należy także użyć metody Accessibility.updateProperties, aby poinformować użytkowników czytników ekranu o zmianie zawartości Animate. Wywołanie tej metody sprawia, że Flash Player ponownie sprawdzi wszystkie dostępne właściwości, uaktualni opis właściwości dla czytnika ekranu oraz, jeśli jest to konieczne, wyśle komunikat do czytnika ekranu o zaistniałych zmianach.

Kiedy uaktualniasz właściwości dostępu dla wielu obiektów na raz, dokonaj tylko jednokrotnego wywołania Accessiblity.updateProperties (zbyt częste uaktualniania mogą sprawić, że czytniki ekranu stają się za bardzo gadatliwe).

Zapoznaj się z opisem metody Accessibility.updateProperties w publikacji Dokumentacja języka ActionScript 2.0 pod adresem www.adobe.com/go/learn_cs5_as2lr_pl.

Implementacja wykrywania czytnika ekranu za pomocą metody Accessibility.isActive()

Aby utworzyć zawartość Animate, która zachowuje się w określony sposób, kiedy czytnik ekranu jest włączony, użyj metody ActionScript Accessibility.isActive(), która zwraca wartość true, kiedy czytnik ekranu jest włączony, a false w przeciwnym wypadku. Następnie można zaprojektować zawartość Animate tak, aby była zgodna z czytnikami ekranu, na przykład przez ukrywanie elementów potomnych przed czytnikiem ekranu. Więcej informacji zawiera opis metody Accessibility.isActive w publikacji Dokumentacja języka ActionScript 2.0 pod adresem http://www.adobe.com/go/learn_cs5_as2lr_pl.

Na przykład możesz użyć metody Accessibility.isActive(), aby zadecydować, czy załączyć animację. Taka animacja wykonuje się bez żadnego działania czytnika ekranu, co może wprowadzić zamieszanie.

Metoda Accessibility.isActive() zapewnia asynchroniczną komunikację między zawartością Animate a programem Flash Player. Może występować nieznaczne opóźnienie między wywołaniem tej metody a momentem, w którym program Flash Player staje się aktywny, co powoduje zwrócenie błędnej wartości false. Aby sprawdzić, czy ta metoda jest prawidłowo wywoływana, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Zamiast użycia metody Accessibility.isActive() w momencie, gdy zawartość Animate jest po raz pierwszy odtwarzana, wywołaj tę metodę wtedy, gdy jest konieczne podjęcie decyzji związanej z ułatwieniami dostępu.

 • Zapewnij krótką, jedno- lub dwusekundową przerwę na początku dokumentu, aby zawartość Animate miała wystarczająco dużo czasu na skontaktowanie się z programem Flash Player.

  Na przykład możesz użyć zdarzenia onFocus, aby załączyć tę metodę do przycisku. Takie podejście daje plikowi SWF wystarczająco dużo czasu na załadowanie się i możesz założyć, że użytkownik czytnika ekranu najpierw przejdzie tabulatorem do pierwszego przycisku bądź obiektu na Stole montażowym.

Tworzenie kolejności tabulacji dla dostępnych obiektów przy użyciu kodu ActionScript

Aby w kodzie ActionScript® określić kolejność tabulacji, przypisując właściwość tabIndex do następujących obiektów:

 • Tekst dynamiczny

 • Tekst wejściowy

 • Przyciski

 • Klipy filmowy, także skompilowane klipy filmowe

 • Klatki osi czasu

 • Ekrany

Określ całkowitą kolejność tabulatorów dla wszystkich dostępnych obiektów. Jeśli utworzysz kolejność tabulatorów dla ramki, ale nie podasz jej dla dostępnego obiektu w ramce, to Flash Player zignoruje twoje ustawienia. Dodatkowo, wszystkie obiekty, za wyjątkiem ramek, z przypisaną kolejnością tabulatorów, muszą posiadać nazwę instancyjną podaną w polu tekstowym Nazwa obiektu w inspektorze Właściwości. Nawet elementy, takie jak tekst, które nie są punktami tabulacji, muszą zostać włączone do kolejności tabulatorów, aby były przeczytane w odpowiednim porządku.

Ponieważ tekst statyczny nie może mieć nazwy instancyjnej, to nie może zostać włączony do listy wartości tabIndex. W rezultacie, jeden obiekt tekstu statycznego w dowolnym miejscu pliku SWF sprawia, że porządek czytania zmienia się na domyślny.

Aby określić kolejność tabulatorów, przyporządkuj liczbę do właściwości tabIndex, jak pokazuje poniższy przykład:

_this.myOption1.btn.tabIndex = 1 
_this.myOption2.txt.tabIndex = 2

Zapoznaj się z opisami składników tabIndex Button, MovieClip oraz TextField w publikacji Dokumentacja języka ActionScript 2.0 pod adresem http://www.adobe.com/go/learn_cs5_as2lr_pl.

Możesz również użyć metod tabChildren() lub tabEnabled() do dostosowania kolejności tabulatorów. Zapoznaj się z opisami właściwości MovieClip.tabChildren, MovieClip.tabEnabled i TextField.tabEnabled w publikacji Dokumentacja języka ActionScript 2.0 pod adresem http://www.adobe.com/go/learn_cs5_as2lr_pl.

Użycie dostępnych komponentów

Zbiór komponentów UI przyspiesza budowę dostępnych aplikacji. Te komponenty automatyzują wiele najbardziej popularnych praktyk dotyczących zarządzania dostępnością, które są związane z etykietowaniem, dostępem za pomocą klawiatury i testowaniem, oraz zapewniają o spójnym zachowaniu w złożonej aplikacji. Program Animate zawiera następujący zestaw składników z ułatwieniami dostępu:

 • Przycisk (SimpleButton)

 • Pole wyboru (CheckBox)

 • Przycisk opcji (RadioButton)

 • Etykieta (Label)

 • Tekst wejściowy (TextInput)

 • Pole tekstowe (TextArea)

 • Lista kombinowana (ComboBox)

 • Pole listy (ListBox)

 • Okno (Window)

 • Alarm (Alert)

 • Dane siatki (DataGrid)

Dla każdego dostępnego komponentu za pomocą polecenia enableAccessibility() aktywuj dostępną część komponentu. To polecenie łączy dostępny obiekt z komponentem w czasie kompilacji dokumentu. Ta opcja jest domyślnie nieaktywna, ponieważ nie ma prostej możliwości usunięcia obiektu po dodaniu go do komponentu. Zatem jest ważne, abyś uaktywnił dostępność dla każdego komponentu. Wykonaj ten krok jednokrotnie dla każdego komponentu. Nie musisz aktywować dostępności dla każdej instancji komponentu w danym dokumencie. Zapoznaj się z sekcjami „Składnik Button”, „Składnik CheckBox”, „Składnik ComboBox”, „Składnik Label”, „Składnik List”, „Składnik RadioButton” i „Składnik Window” w publikacji Dokumantacja składników języka ActionScript 2.0 pod adresem http://www.adobe.com/go/learn_cs5_as2lr_pl.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online