Edytowanie albumów i kategorii albumów

Edytowanie albumu

 1. Wybierz album z panelu Albumy przestrzeni roboczej Organizuj.

 2. Kliknij prawym przyciskiem i wybierz opcję Edycja.

 3. W panelu edycji albumu możesz wykonać następujące czynności:

  • Nazwa: Edytuj nazwę albumu.
  • Kategoria: Wybrać kategorię z rozwijanej listy. Usuń multimedia, wybierając zdjęcie lub film i przeciągając je do kosza. Możesz również wybrać wiele multimediów i upuścić je w koszu.

Zmiana nazwy albumu

Nazwę albumu można szybko zmienić. Kliknij prawym przyciskiem album w panelu Albumy i wybierz opcje Zmień nazwę.

Zmień nazwę albumu

Zmień nazwę albumu, wprowadzając nową nazwę w oknie dialogowym Zmień nazwę.

Usuwanie zdjęć z albumu

 1. W widoku Multimedia zaznacz zdjęcia, które chcesz usunąć z albumu.

 2. Kliknij zdjęcie prawym przyciskiem myszy/kliknij z naciśniętym klawiszem Control i wybierz polecenie Usuń z albumu > Wybierz Nazwa albumu album, z którego zdjęcie ma zostać usunięte. (Zdjęcie może być obecne w większej liczbie albumów.)

  • Jeśli ikona albumu  powiązanego ze zdjęciem jest widoczna, kliknij ją prawym przyciskiem myszy/kliknij z naciśniętym klawiszem Control i wybierz polecenie Usuń [nazwa albumu] album, aby usunąć album. Multimedia powiązane z albumem nie są usuwane.

Scalanie albumów

Wiele albumów można scalić w jeden album, zawierający wszystkie zdjęcia scalonych albumów. Jeśli na przykład istnieje już album Samochody, a przez nieuwagę zostanie utworzony album Auta przeznaczony na te same zdjęcia, można scalić oba albumy w jeden. Scalenie albumów powoduje umieszczenie wszystkich zdjęć w jednym albumie i usunięcie pozostałych. Zdjęcia są ustawiane w kolejności, w jakiej są widoczne w panelu Albumy. Tę kolejność można zmienić przed scaleniem lub po.

 1. W panelu Albumy zaznacz albumy, które chcesz scalić. Aby zaznaczyć album, kliknij jego nazwę. Aby zaznaczyć przylegające albumy, kliknij, przytrzymując klawisz Shift. W celu zaznaczenia albumów, które ze sobą nie sąsiadują, kliknij, przytrzymując klawisz Control (Windows)/Command (Mac OS).

 2. Kliknij prawy przycisk myszy i wybierz polecenie Scal albumy.

  Scalanie albumów

 3. Wybierz z listy album, w którym chcesz scalić zaznaczone albumy i kliknij przycisk OK.

Usuwanie albumu lub kategorii albumów

Usunięcie albumu lub kategorii albumów powoduje usunięcie albumu, kategorii i wszystkich albumów w tej kategorii, ale nie powoduje usunięcia zawartych w nich zdjęć. Trzeba pamiętać, że nie można jednocześnie usunąć kategorii albumów i albumu należącego do innej kategorii.

 1. W panelu Albumy zaznacz album lub kategorię albumów, klikając ich nazwę. Aby zaznaczyć wiele sąsiadujących albumów, kliknij je z naciśniętym klawiszem Shift; aby zaznaczyć wiele niesąsiadujących albumów, kliknij je z naciśniętym klawiszem Ctrl.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Usuń.

  Uwaga:

  Multimedia powiązane z albumem nie są usuwane.

Zmienianie organizacji albumów i kategorii albumów

Domyślnie albumy najwyższego poziomu są wyświetlane w porządku alfabetycznym, a pod nimi są wyświetlane kategorie albumów — również w porządku alfabetycznym. Można zmieniać ich kolejność, nie można jednak umieszczać albumów po kategoriach albumów.

 1. Wybierz Edycja > Preferencje > Znaczniki słów kluczowych i albumy (Windows) lub Elements Organizer 11 > Preferencje > Znaczniki słów kluczowych i albumy (Mac OS).

 2. W obszarze Włącz opcję sortowania ręcznego wybierz opcję Ręcznie dla albumów i kategorii albumów, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. W panelu Albumy zaznacz jeden lub więcej albumów i kategorii albumów.
 4. Przeciągnij te elementy do nowej lokalizacji w hierarchii albumów.

  W przypadku przenoszenia kategorii albumów zawarte w niej elementy są przenoszone razem z nią.

  Uwaga:

  Przeciąganie nie pozwala na przeniesienie albumu ani kategorii albumów niższego poziomu na najwyższy poziom. Zamiast tego należy zmienić grupę tego elementu na kategorię najwyższego poziomu w oknie dialogowym Edytuj album lub Edytuj kategorię albumów.

Dołączanie znaczników słów kluczowych do zdjęć w albumie

Znaczniki słów kluczowych, podobnie jak albumy, są sposobem organizowania zdjęć i innych plików multimedialnych. Ten sam element może być skojarzony zarówno ze znacznikami słów kluczowych, jak i z albumami. Znacznik słowa kluczowego można zastosować do zdjęcia nawet wtedy, gdy jest ono właśnie wyświetlane w albumie.

 1. W panelu Albumy kliknij nazwę albumu, aby wyświetlić zawarte w nim zdjęcia.
 2. Kliknij przycisk Znaczniki/Informacje w okienku zadań.

 3. Wybierz opcję Edycja > Zaznacz wszystko, aby zaznaczyć wszystkie elementy w widoku Multimedia, lub kliknij konkretny plik multimedialny.

 4. Wybierz znaczniki słów kluczowych i dołącz je do zdjęć. W panelu Znaczniki słów kluczowych kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zastosuj do wybranych multimediów. Możesz także przeciągnąć i upuścić słowo kluczowe na element multimedialny, aby zastosować dane słowo kluczowe do wybranego pliku multimedialnego.

Tworzenie albumów ze znaczników słów kluczowych

 1. Na karcie Znaczniki słów kluczowych kliknij trójkąt obok nazwy pola Znaczniki słów kluczowych, aby rozwinąć panel.

 2. Kliknij widżet strzałki przy prawej krawędzi znacznika. W widoku Multimedia zostaną wyświetlone wszystkie zdjęcia, do których jest dołączony ten znacznik.

 3. Na karcie Importuj > Albumy, kliknij trójkąt obok Albumów, aby rozwinąć panel.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij zdjęcia na jeden lub więcej albumów w panelu Albumy.
  • Utwórz nowy album i przeciągnij na niego zdjęcia.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?