Korzystanie z menu Znajdź

Wyszukiwanie elementów multimedialnych przy pomocy wyszukiwania zaawansowanego

Moduł Elements Organizer zapewnia funkcję wyszukiwania zaawansowanego przy użyciu znaczników, która została poszerzona o znaczniki słów kluczowych wraz z osobami, miejscami i zdarzeniami. Po rozpoczęciu wyszukiwania w panelu Znaczniki słów kluczowych uruchamiane jest wyszukiwanie zaawansowane, w którym sprawdzany jest wybrany znacznik słowa kluczowego, a na siatce wyświetlane są wyniki wyszukiwania. Użyj opcji wyszukiwania zaawansowanego, aby szybko wyszukiwać multimedia w oparciu o różne znaczniki. 

 1. Wybierz Znajdź > Korzystanie z wyszukiwania zaawansowanego. Pasek Wyszukiwanie zaawansowane wyświetla:
 2. Określ kryteria wyszukiwania dla słów kluczowych, ludzi, miejsc i zdarzeń.
  • Kliknij dany element, aby dodać go do kryteriów wyszukiwania.
  • Kliknij dany element prawym przyciskiem myszy/kliknij z naciśniętym klawiszem Control i wybierz polecenie Wyklucz, aby usunąć go z kryteriów wyszukiwania.

Wyświetlone zostaną elementy multimedialne zgodne z kryterium wyszukiwania.

Wyszukiwanie plików multimedialnych wg szczegółów (metadane)

Istnieje możliwość wyszukiwania według szczegółów plików lub metadanych dostępnych w przypadku obrazów. Wyszukiwanie według metadanych jest przydatne podczas wyszukiwania według wielu kryteriów jednocześnie. Aby na przykład znaleźć wszystkie zdjęcia zrobione 31 grudnia 2011 r., które zawierają znacznik „Mama”, w oknie dialogowym Znajdź według szczegółów (metadane) można przeprowadzić wyszukiwanie zarówno według daty przechwycenia, jak i według znaczników słów kluczowych.

Metadane z możliwością wyszukiwania obejmują kryteria takie jak:

 • osoby
 • miejsca
 • zdarzenia
 • nazwa pliku
 • typ pliku
 • znaczniki
 • albumy
 • uwagi
 • autor
 • czas wykonania
 • model aparatu
 • czas otwarcia migawki
 • przesłona
Uwaga:

Wyszukiwanie plików Camera Raw powoduje również wyszukiwanie plików TIFF z rozszerzeniem .tif.

Korzystając z okna dialogowego Znajdź według szczegółów (metadane), można wyszukiwać różne szczegóły zdjęć jednocześnie.

 1. W module Elements Organizer wybierz Znajdź > Według szczegółów (metadane).

 2. W oknie dialogowym Znajdź według szczegółów (metadane) wybierz typ metadanych z pierwszego menu podręcznego.
 3. W drugim menu podręcznym wybierz zakres wyszukiwania, na przykład Rozpoczyna się od, Jest większe niż lub Zawiera. Zakres ten informuje moduł Elements Organizer o sposobie użycia tekstu wprowadzonego w trzecim menu podręcznym. Nie wszystkie kryteria zawierają drugie menu podręczne.

 4. W trzecim menu podręcznym wpisz lub wybierz nazwę metadanych lub wartość, którą chcesz znaleźć.
 5. Aby uwzględnić w wyszukiwaniu inne wartości metadanych, kliknij znak plus (+) z prawej strony trzeciego menu podręcznego i określ nowe wartości w dwóch lub trzech wyświetlonych menu podręcznych.
 6. Aby usunąć metadane z wyszukiwania, kliknij znak minus (‑) z prawej strony trzeciego menu podręcznego metadanych, które mają zostać usunięte.
 7. (Opcjonalnie) Włącz opcję Zapisz to kryterium wyszukiwania jako zapisane wyszukiwanie i wprowadź nazwę dla danego wyszukiwania.

 8. Kliknij przycisk Szukaj.
  Uwaga:

  Aby zmodyfikować wyszukiwanie, kliknij polecenie Opcje > Modyfikuj kryteria wyszukiwania na pasku wyszukiwania, wprowadź odpowiednie zmiany, a następnie kliknij przycisk Szukaj.

Wyszukiwanie plików według typu multimediów

W module Elements Organizer można wybrać opcję wyświetlania plików multimedialnych tylko jednego typu. Po wybraniu typu elementów multimedialnych można przeprowadzić inne wyszukiwania wyłącznie wśród elementów multimedialnych wybranego typu. Aby wyszukać typ multimediów razem z co najmniej jednym kryterium wyszukiwania, należy użyć polecenia Znajdź > Według szczegółów (metadane).

 1. W module Elements Organizer wybierz kolejno Znajdź > Według typów multimediów, a następnie wybierz jedną z następujących opcji.

  Zdjęcia

  Powoduje wyświetlanie tylko zdjęć.

  Wideo

  Powoduje wyświetlanie miniaturek klipów wideo (pokazywana jest pierwsza klatka klipu wideo).

  Dźwięk

  Powoduje wyświetlanie klipów audio.

  Projekty

  Wyświetla projekty utworzone za pomocą starszych wersji programu Elements Organizer 11.

  Format PDF

  Powoduje wyświetlanie plików PDF.

  Elementy z podpisami dźwiękowymi

  Powoduje wyświetlanie zdjęć i projektów, do których zostały dołączone podpisy dźwiękowe.

W widoku Multimedia są wyświetlane pliki multimedialne wybranego typu.

Wyszukiwanie plików multimedialnych według historii

Moduł Elements Organizer pomaga śledzić źródła pochodzenia plików multimedialnych, sposoby ich użycia oraz sposoby ich udostępniania i eksportowania. Zapisanej historii można używać do znajdowania zdjęć i plików multimedialnych.

 1. Wybierz Znajdź > Według historii. Istnieje możliwość wyszukiwania według dowolnych poleceń kryteriów wyświetlanych w podmenu Według historii.

  Uwaga:

  Opcje Wyeksportowano w dniu oraz Wydrukowano w dniu nie są dostępne w systemie Mac OS.

 2. W oknie dialogowym Wybierz co najmniej jedną grupę, która została [zaimportowan, wysłana pocztą e-mail itd.] wybierz jedną z pozycji na liście i kliknij przycisk OK.
  Uwaga:

  Aby trwale usunąć konkretne odwołanie do historii z listy, zaznacz pozycję na liście w oknie dialogowym Wybierz co najmniej jedną grupę, która została [zaimportowana, wysłana pocztą e-mail itd.] , a następnie kliknij przycisk Usuń lub naciśnij klawisz Delete na klawiaturze. Przycisk Usuń nie jest dostępny w przypadku wyszukiwania opartego na historii Zaimportowane w dniu lub Użyte w projektach.

Wyszukiwanie plików multimedialnych według podpisu lub notatki

Istnieje możliwość wyszukiwania podpisu lub notatki albo przy pomocy opcji Znajdź Według podpisu lub notatki, albo opcji Znajdź Według szczegółów (metadane). Aby wyszukać podpis lub notatkę razem z co najmniej jednym kryterium wyszukiwania, należy użyć opcji Znajdź według szczegółów (metadane).

 1. W module Elements Organizer wybierz Znajdź > Według podpisu lub notatki.

 2. W oknie dialogowym Znajdź według podpisu lub notatki wpisz w polu tekstowym wyraz lub frazę.

 3. Wybierz jedną z poniższych opcji i kliknij przycisk OK.

  Dopasuj wyłącznie początki wyrazów w podpisach i notatkach

  Umożliwia znajdowanie plików multimedialnych i innych plików z notatkami lub podpisami zawierającymi początkowe litery wpisanych wyrazów.

  Dopasuj dowolny fragment dowolnego wyrazu w podpisach i notatkach

  Umożliwia znajdowanie zdjęć i innych plików z notatkami lub podpisami zawierającymi dowolny fragment wpisanych wyrazów.

Wyszukiwanie plików multimedialnych według nazwy pliku

Istnieje możliwość wyszukiwania według nazwy pliku albo za pomocą opcji Znajdź według nazwy pliku, albo opcji Znajdź według szczegółów (metadane). Aby wyszukać według nazwy pliku razem z co najmniej jednym kryterium wyszukiwania, należy użyć polecenia Znajdź według szczegółów (metadane).

 1. W module Elements Organizer wybierz kolejno Znajdź > Według nazwy pliku.

 2. W oknie dialogowym Znajdź według nazwy pliku wpisz wyraz, aby wyszukać pliki, których nazwy zwierają ten wyraz, a następnie kliknij przycisk OK.
  Uwaga:

  W oknie dialogowym Znajdź według nazwy pliku można także wpisać rozszerzenie pliku (JPEG, BMP itp.), aby znaleźć pliki określonego typu.

Wyszukiwanie wszystkich brakujących plików

Istnieje możliwość wyszukiwania według brakujących plików w projektach lub kreacjach. W module Elements Organizer wybierz Znajdź > Wszystkie brakujące pliki.

Znajdowanie wszystkich zestawów wersji

Podczas wyszukiwania wszystkich zestawów wersji moduł Elements Organizer wyświetla ostatnie zdjęcia z każdego zestawu. W razie potrzeby każdy zestaw można rozwinąć.

 1. W module Elements Organizer wybierz Znajdź > Wszystkie zestawy wersji.

 2. Aby rozwinąć zestaw wersji, kliknij go prawym przyciskiem myszy/kliknij z naciśniętym klawiszem Control i wybierz polecenie Zestaw wersji > Rozwiń elementy w zestawie wersji.

Wyszukiwanie wszystkich stosów

Istnieje możliwość wyszukiwania we wszystkich stosach katalogu. W module Elements Organizer wybierz Znajdź > Wszystkie stosy.

Wyszukiwanie przy pomocy wyszukiwań wizualnych

W przypadku wyszukiwania opartego na podobieństwie wizualnym moduł Elements Organizer korzysta przy wyszukiwaniu z informacji na zdjęciu, takich jak kolor i kształt obiektów. Wyszukiwanie wizualne służy do szybkiego wyszukiwania obrazów, które zawierają podobne obiekty, kolory lub kształty. Podczas wyszukiwania zdjęć można również określić względną ważność, jaką moduł Elements Organizer przypisuje kolorom i kształtom.

W module Elements Organizer wybierz Znajdź > Według wyszukiwań wizualnych. Istnieje możliwość wyszukiwania według dowolnych poleceń kryteriów wyświetlanych w podmenu Według wyszukiwań wizualnych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyszukiwanie oparte na podobieństwie wizualnym.

Wyszukiwanie plików multimedialnych z nieznanymi datami lub godzinami

 1. W module Elements Organizer kliknij polecenie Znajdź > Elementy z nieznanymi datami lub godzinami. W widoku Multimedia zostaną wyświetlone pliki multimedialne, których daty lub godziny są nieznane.

Wyszukanie nieoznaczonych elementów

W module Elements Organizer wybierz Znajdź > Nieoznaczone elementy.

Wyświetlone zostają wszystkie pliki multimedialne w Twoim katalogu, które nie mają przydzielonych znaczników słów kluczowych, ludzi, miejsc lub zdarzeń.

Wyszukiwanie nieprzeanalizowanej zawartości

W module Elements Organizer wybierz Znajdź > Nieprzeanalizowana zawartość.

Wyświetlone zostają wszystkie pliki multimedialne w Twoim katalogu, które nie zostały przeanalizowane.

Wyszukiwanie elementów nieznajdujących się w żadnym albumie

Istnieje możliwość wyszukiwania wszystkich elementów multimedialnych, które nie są zawarte w żadnym albumie. W module Elements Organizer wybierz Znajdź > Elementy nieznajdujące się w żadnym albumie.

Wyszukiwanie zdjęć użytych w projektach (tylko system Windows)

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności.
  • W widoku Multimedia kliknij projekt prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Pokaż elementy projektu w widoku Multimedia. Zdjęcia pojawią się w widoku Multimedia. To polecenie jest przydatne podczas edytowania podpisów lub wprowadzania innych zmian do zdjęć w projekcie.
  • Przeciągnij projekt na pasek wyszukiwania w celu wyświetlenia zdjęć w widoku Multimedia.
  • Kliknij polecenie Znajdź > Według historii > Użyte w projektach. Zostanie wyświetlona lista projektów. Kliknij dwukrotnie dowolny element albo zaznacz jeden lub więcej elementów i kliknij przycisk OK, aby wyświetlić elementy multimedialne używane w projekcie.
Uwaga:

Przeglądając kartę Historia w panelu Właściwości, można sprawdzić, czy dane zdjęcie zostało użyte w projekcie.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?