Arbeta från kommandoraden | Extension Manager CS6

I CS4 och senare kan du använda kommandoraden för att utföra olika åtgärder som du annars skulle utföra i Extension Managers arbetsyta.

Grunderna för Extension Managers kommandorad

Du kan hantera tillägg från kommandoraden genom att använda viss syntax och särskilda kommandon och attribut.

 1. I Windows öppnar du kommandotolken genom att välja Start > Alla program > Tillbehör > Kommandotolk. På Mac OS öppnar du Terminal genom att dubbelklicka på ikonen i mappen Program/Verktygsprogram.
 2. Navigera till följande mapp:

  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Extension Manager CSx\
  • Mac OS: /Applications/Adobe Extension Manager CSx/Adobe Extension Manager CSx.app/Contents/MacOS

  där CSx är versionsnumret för Extension Manager, t.ex. CS6.

 3. Ange den körbara filen på följande sätt (med dubbla citattecken) på kommandoraden:
  • Windows (CS5 och senare): XManCommand.exe
  • Windows (CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe"
  • Mac OS: "./Adobe Extension Manager CSx"

  där CSx är versionsnumret för Extension Manager, t.ex. CS6.

 4. Ange önskat kommando efter den körbara filens namn.

  I följande lista visas tillgängliga kommandon:

  -package

  Paketera ett tillägg. Attribut som krävs: mxi, och mxp (CS5.5 och tidigare) eller zxp.

  -install

  Installera ett tillägg. Attribut som krävs: mxp eller zxp. Valfria attribut: suppresseula (CS5.5 och senare), forallusers (CS6 och senare) och timeout (CS5 och senare).

  -remove

  Ta bort ett tillägg. Attribut som krävs: product, extension. Valfritt attribut (CS5 och senare): timeout.

  -enable

  Aktivera ett tillägg. Attribut som krävs: product, extension. Valfritt attribut (CS5 och senare): timeout.

  -disable

  Inaktivera ett tillägg. Attribut som krävs: product, extension. Valfritt attribut (CS5 och senare): timeout.

  -activate

  Aktivera en uppsättning för en målprodukt (CS6 och senare). Attribut som krävs: product, set

  -import

  (CS6 och senare) Importera en uppsättningskonfiguration från en XML-fil. Attribut som krävs: setcfg.

  -convert

  (CS6 och senare) Konvertera mxp-tillägg till zxp-tillägg. Attribut som krävs: mxp eller zxp.

  -locate

  Hitta målprodukten på Extension Managers arbetsyta. Attribut som krävs: produkt.

  -from

  (CS5 och senare) Anger kommandots upphovsman när kommandoradsparametern skickas via BridgeTalk. När kommandot har utförts skickar Extension Manager tillbaka resultatet till upphovsmannen. Attribut som krävs: product eller pcdentry.

  -EMBT

  Används bara när kommandoradsparametern skickas med BridgeTalk. -EMBT ska anges före alla andra kommandon. Attribut: inga.

  -suppress

  Visa inte Extension Managers användargränssnitt. Måste föregå alla andra kommandon utom -EMBT. Attribut: inga.

  -locale

  Ange språkområde för Extension Manager vid start. Attribut som krävs: språk.

  -quit

  (CS5 och senare) Avsluta Extension Manager. Detta kommando ska användas ensamt.

  I följande lista visas tillgängliga attribut:

  mxi

  Anger namn och plats för tilläggets installationsfil.

  mxp

  Anger namn och plats för den paketerade filen i MXP-format.

  zxp

  Anger namn och plats för den paketerade filen i ZXP-format.

  product

  Anger vilken produkt som använder tillägget. Värdet ska vara samma som produktnamnet som visas i panelen till vänster i Extension Manager-fönstret.

  extension

  Anger namnet på tillägget (enligt MXI-filen).

  pcdentry

  (CS5 och senare) Anger BridgeTalk-identifieraren för kommandots upphovsman.

  suppresseula

  (CS5.5 och senare) Anger om dialogrutan för licensavtalet (EULA) ska utelämnas när tillägget installeras. Giltiga värden är y (utelämna) eller n (utelämna inte). Standardvärdet är n.

  forallusers

  (CS6 och senare) Anger att tillägget ska installeras för alla användare om värdet är y, och tillägget är ett tillägg per användare. Ett tillägg per användare är en typ av tillägg där filerna kopieras till användarspecifika mappar vid installationen. Standardvärdet är n.

  lang

  Anger den nationella språkkoden, till exempel se_SV.

  timeout

  (CS5 och senare) Ange det högsta antal sekunder som Extension Manager ska vänta på att produkten ska avslutas innan nästa kommando utförs. Måste komma efter kommandona install/enable/disable/remove och vara ett positivt heltal från 0 till 1 000.

  set

  (CS6 och senare) Anger uppsättningsnamnet som ska aktiveras.

  setcfg

  CS6 (eller senare) Anger namnet och platsen för den exporterade uppsättningskonfigurationsfilen.

Paketera ett tillägg från kommandoraden

 1. Navigera till programmappen för Extension Manager.
 2. (Windows) Ange följande kommando för att specificera dina attributvärden:
  • (CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"
  • (CS5 and CS5.5, MXP-format): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"
  • (CS5 och senare, ZXP-format): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" zxp="c:\myfile.zxp"
 3. (Macintosh) Ange följande kommando för att specificera dina attributvärden:
  • (CS4/CS5/CS5.5, MXP-format): "./Adobe Extension Manager CSx" -package mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi" mxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxp"
  • (CS5 och senare, ZXP-format): "./Adobe Extension Manager CSx" -package mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi" zxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"
 4. Installera och testa tillägget för att kontrollera att allt fungerar som det ska.

Installera ett tillägg från kommandoraden

 1. Navigera till programmappen för Extension Manager.
 2. (Windows) Ange följande kommando för att ange ditt eget attributvärde:
  • (CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -install mxp="c:\myfile.mxp"
  • (CS5 och senare, MXP-format): "XManCommand.exe" -install mxp="c:\myfile.mxp"
  • (CS5 och senare, ZXP-format): "XManCommand.exe" -install zxp="c:\myfile.zxp"
 3. (Macintosh) Ange följande kommando för att ange ditt eget attributvärde:
  • (MXP-format): "./Adobe Extension Manager CSx" -install mxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxp"
  • (ZXP-format): "./Adobe Extension Manager CSx" -install zxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"
 4. Om du inte vill att Extension Managers användargränssnitt ska visas lägger du till kommandot suppress före kommandot install enligt följande:
  ... -suppress -install zxp="c:\myfile.zxp"
 5. Om du vill ange en språkversion lägger du till kommandot locale (nationella inställningar) och anger språkattributet före kommandot install (installera) enligt följande:
  ... -locale lang="sv_SE" -install zxp="c:\myfile.zxp"
 6. Testa tillägget för att kontrollera att allt fungerar som det ska.

Ta bort ett tillägg från kommandoraden

 1. Navigera till programmappen för Extension Manager.
 2. Ange följande kommando för att specificera dina attributvärden:
  • (Windows, CS5 och senare): XManCommand.exe -remove product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"
  • (Windows, CS4) "Adobe Extension Manager CS4.exe" -remove product="Dreamweaver CS4" extension="Sample"
  • (Macintosh): "./Adobe Extension Manager CSx" -remove product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"

  där CSx är versionsnumret för Extension Manager, t.ex. CS6.

  Använd produktattributet för att ange vilken produkt som använder tillägget. Använd tilläggsattributet för att ange tilläggets namn.

Aktivera ett tillägg från kommandoraden

 1. Navigera till programmappen för Extension Manager.
 2. Ange följande kommando för att specificera dina attributvärden:
  • (Windows, CS5 och senare): XManCommand.exe -enable product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"
  • (Windows, CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -enable product="Dreamweaver CS4" extension="Sample"
  • (Macintosh): "./Adobe Extension Manager CSx" -enable product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"

  där CSx är versionsnumret för Extension Manager, t.ex. CS6.

  Använd produktattributet för att ange vilken produkt som använder tillägget. Använd tilläggsattributet för att ange tilläggets namn.

Inaktivera ett tillägg från kommandoraden

 1. Navigera till programmappen för Extension Manager.
 2. Ange följande kommando för att specificera dina attributvärden:
  • (Windows, CS5 och senare): XManCommand.exe -disable product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"
  • (Windows, CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -disable product="Dreamweaver CS4" extension="Sample"
  • (Macintosh): "./Adobe Extension Manager CSx" -disable product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"

  där CSx är versionsnumret för Extension Manager, t.ex. CS6.

  Använd produktattributet för att ange vilken produkt som använder tillägget som ska inaktiveras. Använd tilläggsattributet för att ange tilläggets namn.

Hitta målprodukten på Extension Managers arbetsyta

 1. Navigera till programmappen för Extension Manager.
 2. Ange följande kommando för att specificera ditt attributvärde:
  • (Windows, CS5 och senare): XManCommand.exe -locate product="Dreamweaver CSx"
  • (Windows, CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -locate product="Dreamweaver CS4"
  • (Macintosh): "./Adobe Extension Manager CSx" -locate product="Dreamweaver CSx"

  där CSx är versionsnumret för Extension Manager, t.ex. CS6.

  Använd produktattributet för att ange produkten du vill hitta.

Konvertera ett MXP-tillägg till ett ZXP-tillägg från kommandoraden (CS6 och senare)

 1. Navigera till programmappen för Extension Manager.
 2. Ange följande kommando för att specificera dina attributvärden:
  • Windows: XManCommand.exe -convert mxp="c:\myOldExtension.mxp" zxp="c:\myNewExtension.zxp"
  • Mac OS: "./AdobeExtension Manager CS6" -convert mxp="/myfolder/mysubfolder/myOldExtension.mxp" zxp="/myfolder/mysubfolder/myNewExtension.zxp"

Använd attributet mxp när du anger MXP-tillägget som ska konverteras. Använd attributet zxp när du anger sökvägen och namnet på det nya ZXP-tillägget.

Aktivera en tilläggsuppsättning från kommandoraden (CS6 och senare)

 1. Navigera till programmappen för Extension Manager.
 2. Ange följande kommando för att specificera ditt attributvärde:
  • Windows: XManCommand.exe -activate product="Dreamweaver CS6" set="Adobe Extensions"
  • Mac OS: "./Adobe Extension Manager CS6" -activate product="Dreamweaver CS6" set="Adobe Extensions"

Använd attributet product för att ange vilken produkt som ska aktivera tilläggsuppsättningen. Använd attributet set för att ange namnet på tilläggsuppsättningen som ska aktiveras.

Importera en uppsättningskonfiguration från kommandoraden (CS6 och senare)

 1. Navigera till programmappen för Extension Manager.
 2. Ange följande kommando för att specificera ditt attributvärde:
  • Windows: XManCommand.exe -import setcfg="c:\SetConfig.xml"
  • Mac OS: "./Adobe Extension Manager CS6" -import setcfg="/myfolder/mysubfolder/SetConfig.xml"

Använd attributet setcfg när du anger sökvägen och namnet på uppsättningskonfigurationsfilen som ska importeras.

Utföra kommandon via BridgeTalk

Extension Manager kan utföra kommandon som skickas via BridgeTalk. Alla kommandon som skickas via BridgeTalk måste börja med parametern -EMBT. Om du vill skicka kommandon till Extension Manager anger du exman-6.0 som mål-id för BridgeTalk.

Kör exempelskriptet nedan i ExtendScript Toolkit CS6 när du skickar ett paketkommando till Extension Manager via BridgeTalk.

Windows:
 
var bt = new BridgeTalk();
bt.target = "exman-6.0";
bt.body = '-EMBT -package mxi="C:\\test.mxi" zxp="C:\\test.zxp"';
bt.send();
Mac OS:
 
var bt = new BridgeTalk();
bt.target = "exman-6.0";
bt.body = '-EMBT -package mxi="/Volumes/x1/test.mxi" zxp="/Volumes/x1/test.zxp"';
bt.send();

Returnera koder efter utförande av kommandon

Extension Manager skickar returkoder efter att kommandon har utförts om någon av följande parametrar ingår i kommandot:

 • -suppress (Extension Managers användargränssnitt visas inte när kommandot körs)
 • -from

När kommandot har utförts returnerar Extension Manager en av följande returkoder:

0 – Kommandot har utförts

1 – Det gick inte att installera tillägget

2 – Det gick inte att ta bort tillägget

3 – Det gick inte att aktivera tillägget

4 – Det gick inte att inaktivera tillägget

5 – Det gick inte att paketera tillägget

6 – Det gick inte att aktivera tilläggsuppsättningen

7 – Det finns redan en instans i Extension Manager

8 – Det gick inte att importera uppsättningskonfigurationen

101 – Felaktigt CLI-format

102 – Den angivna produkten finns inte

103 – Det angivna tillägget finns inte

104 – Det angivna tillägget är redan aktiverat

105 – Det angivna tillägget är redan inaktiverat

106 – Den angivna tilläggsuppsättningen finns inte

107 – Den angivna uppsättningskonfigurationsfilen finns inte

108 – Den angivna uppsättningskonfigurationsfilen är ogiltig

109 – Det angivna tillägget kan inte aktiveras eller inaktiveras när den aktiva tilläggsuppsättningen är fördefinierad.

Obs! Om administratörsrättigheter krävs för att köra kommandot och du inte har tillräcklig behörighet, ombeds du ange administratörsautentiseringsuppgifter när användargränssnittet visas (inte utelämnas). Om användargränssnittet har utelämnats (när parametern ”-suppress” har angetts) misslyckas körningen. I så fall öppnar du kommandotolken som administratör (Windows) eller använder kommandot sudo i terminalen (Macintosh).

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto