Infoga punkter och numrering i Adobe Muse

Obs!

Inga nya funktioner läggs till i Adobe Muse och supporten för Adobe Muse kommer att upphöra den 26 mars 2020. Mer information finns i de vanliga frågorna om när Adobe Muse inte längre kommer att vara tillgängligt.

Med Adobe Muse kan du ordna en ett antal stycken i en textram som en punktlista eller en numrerad lista. Ofta består listor av ett antal relaterade objekt, till exempel spelare i ett lag, steg i en uppgift, eller liknande. En lista kan innehålla en annan lista, och sådana listor kallas kapslade listor eller listor med flera nivåer.

Du kan skapa hierarkiska punktlistor och numrerade listor med hjälp av panelen Punkter. Du kan även välja en ett punkttecken från den kompletta teckenuppsättning som är tillgänglig för ett teckensnitt. Med punktformat kan du spara listformat och använda senare.

I punktlistor börjar varje stycke med en punkt, till exempel "*". I numrerade listor börjar alla stycken med ett uttryck som innehåller ett nummer eller en bokstav och en avgränsare, till exempel en punkt eller parentes (till exempel "1)"). Numren i numrerade listor uppdateras automatiskt när du lägger till eller tar bort stycken i listan.

Skapa punktlistor eller numrerade listor

 1. Skapa en textram med textverktyget och skriv in text. Text du vill ordna som listobjekt anger du som enskilda stycken.

  Adobe Muse-punkter liknar InDesign-punkter
  Skapa en textram med textverktyget och skriv in text.

 2. Välj Fönster > Punkter för att öppna panelen Punkter.

  Anpassade punkttecken i Adobe Muse som liknar punkttecken i InDesign
  Öppna panelen Punkter.

 3. Välj text i textramen helt. I panelen Punkter klickar du på knappen för att skapa en punktlista och knappen för att skapa en numrerad lista.

  Skapa punktlistor med punkttecken.
  Punktlistor och numrerade listor

Formatera en lista

 1. Skapa en punktlista eller numrerad lista. Mer information finns i Skapa punktlistor och numrerade listor.

 2. I panelen Punkter använder du följande alternativ för att formatera listan.

  Punkttecken

  Ett specialtecken som en punkt i en punktlista inleds med. När du skapar en punktlista väljs automatiskt ett punkttecken som standard. Men du kan använda listrutan för att välja ett annat punkttecken. Om du vill använda ett anpassat punkttecken klickar du på knappen Nytt tecken för att öppna dialogrutan Nytt tecken. Här kan du välja ett punkttecken från den kompletta teckenuppsättning som är tillgänglig för det valda teckensnittet. Mer information om hur du ändrar punkttecken finns i Ändra punkttecken och Använda anpassade punkttecken.

  Numreringsschema

  När du skapar en numrerad lista väljs ett standardnumreringsschema baserat på listans nivå. Men du kan använda listrutan för att ändra numreringsschemat. Mer information om hur ändrar numreringsschemat finns i Ändra alternativ för numrerade listor.

  Teckensnitt

  Som standard används punkttecken och siffror med samma teckensnitt som den text som är intill (Auto). Men du kan ändra standardinställningen och välja ett webbteckensnitt eller webbsäkert teckensnitt. Det här alternativet är inte tillgängligt för anpassade punkttecken.

  Färg

  Samma färg som texten intill som standard. Men du kan använda en annan färg med hjälp av färgrutepanelen.

  Storlek

  Samma storlek som texten intill (Auto) som standard. Men du kan ändra storleken med hjälp av listrutan genom att ange ett värde.

  Indrag

  Placera den högra kanten av en punkt eller siffra utifrån textramen eller behållarlistan. Du kan justera indraget för punktens högra kant. För en lista på nivå 1 mäts indraget i förhållande till textramens kant. För en inre lista mäts indraget i förhållande till behållarlistan. Det kan variera mellan 0 px och 200 px. Standardvärdet är 28 px.

  Mellanrum mellan texten och punkternas högerkant

  Anger mellanrummet mellan punkttecknets eller siffrans högra kant och texten intill. Du kan ange mellanrummet mellan punkttecknets eller siffrans högra kant och texten intill. Det kan variera mellan 0 px och 200 px. Standardvärdet är 6 px.

  Vertikal förskjutning

  Flytta punkten upp till 100 pixlar uppåt eller nedåt i förhållande till dess standardläge.

Ändra punkttecken

 1. Skapa en punktlista. Mer information finns i Skapa punktlistor och numrerade listor.

 2. Välj listrutan för att ändra punkttecknet.

 3. Välj vilket tecken som helst i listan och klicka på det för att ändra.

Använda egna punkttecken

 1. Skapa en punktlista. Mer information finns i Skapa punktlistor och numrerade listor.

 2. Välj listrutan för att ändra punkttecknet.

 3. Klicka på knappen Nytt tecken för att öppna dialogrutan Nytt punkttecken.

  Med hjälp av punkter och numrering i Adobe Muse kan du skapa punktlistor och numrerade listor.

 4. Du kan välja ett tecken som tillhör samma teckensnitt som det valda eller välja från ett annat teckensnitt. Gör något av följande:

  • Öppna listrutan för teckensnitt och välj ett annat teckensnitt. Du kan välja ett befintligt webbteckensnitt eller webbsäkert teckensnitt, eller lägga till ett webbsäkert teckensnitt. En ny uppsättning med tecken visas i dialogrutan Nytt punkttecken.
  Du kan använda webbteckensnitt, webbsäkra teckensnitt eller teckensnitt som du är värd för till att få tillgång till specialpunkttecken.

  • Öppna kategorilistrutan och välj en annan symbolkategori.
  Ändra teckensnitt om du vill använda anpassade punkttecken.

 5. Välj det tecken du vill använda och klicka på OK.

Skapa och återanvända punktformat

Ett punktförmat är en uppsättning återanvändbara egenskaper för format och position. Med punktformat kan du bevara enhetligheten på dina webbsidor och öka produktiviteten genom att snabbt formatera en lista.

Skapa ett punktformat

 1. Välj det objekt du vill formatera på webbplatsen.
 2. Välj Fönster > Punktformat för att öppna panelen Punktformat.
 3. Klicka på knappen för att skapa ett punktformat. Du kan även högerklicka (Kommando-klicka i OS X) i panelen Punktformat och välja Nytt punktformat på snabbmenyn.
 4. Dubbelklicka på det nya punktformatet för att få fram dialogrutan Alternativ för punktformat.
 5. Ange ett passande namn i fältet Formatnamn. Granska fältet med formatinställningar för att se till att punktformatinställningarna är rätt.
Punktformat i Adobe Muse liknar punktformat i InDesign

Använda ett punktformat

Gör så här för att återanvända ett punktformat:

 1. Välj en punktlista i en textram.
 2. Öppna panelen Punktformat (Fönster > Punktformat) och välj ett format från panelen Punktformat för att använda ett format på en lista.

Ändra ett punktformat

 • Åsidosätta punktformat: Åsidosättningar av punktformat skapas när du ändrar ett punktformats format eller position när det har använts. Åsidosättningar av format anges med ett plustecken som visas vid formatnamnet.
 • Rensa åsidosättning av punktformat: Ändringar av punktformat kan rensas med knappen Rensa åsidosättningar () eller med alternativet Rensa åsidosättningar på snabbmenyn.
 • Omdefiniera punktformat: Du kan slå ihop åsidosättningar till det använda punktformatet och därigenom omdefiniera det. Klicka på Omdefiniera format () eller välj Omdefiniera format på snabbmeny.

Ta bort länken till ett punktformat

Om du vill ta bort associeringen eller länkningen till ett punktformat så klickar du på knappen Avlänka format (). Formatet behåller alla ändringar av format och position när du avlänkar det, inklusive formatändringar.

Ta bort all formatering

Med hjälp av det nya alternativet Ta bort all formatering kan du ta bort alla formatattribut som har använts på en punktlista och återställa den till standardformatet.

Så här tar du bort alla format:

 1. Välj den textram eller punktlista du vill rensa all formatering från.
 2. Högerklicka och välj Ta bort all formatering på snabbmenyn.

Spåra format över webbplatsen

Nu kan du spåra och hantera användning av format på webbplatsen. Du kan använda det nya alternativet Visa användning av stil till att visa den fullständiga listan med sidor på webbplatsen där ett punktformat används.

 1. Välj Fönster > Punktformat.
 2. Högerklicka på ett format och välj Visa användning av stil.

Ändra alternativ för en numrerad lista

 1. Skapa en numrerad lista. Mer information finns i Skapa punktlistor och numrerade listor.

 2. Markera den numrerade lista vars utseende du vill ändra och välj listrutan .

 3. Välj ett numreringsschema i listrutan.

  Skapa numrerade listor eller sorterade listor med Adobe Muse.

Skapa listor i flera nivåer

 1. Skapa en punktlista eller numrerad lista. Mer information finns i Skapa punktlistor och numrerade listor.

 2. Välj en del eller bara de listobjekt du vill ha från en befintlig lista.

 3. Klicka på knappen Öka listindrag () för att skapa en underlista.

  Obs!

  Om du vill flytta objekt från en underlista till en behållarlista klickar du på knappen Minska listindrag ().

Konvertera listtyper

 • Om du vill konvertera en punktlista till en numrerad lista så markerar du listan och klickar på knappen .
 • Om du vill konvertera en numrerad lista till en punktlista markerar du listan och klickar på .
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto