Skapa och använda lager i Adobe Muse

Läs om hur du lägger till, anger och ändrar lager i Adobe Muse.

Obs!

Inga nya funktioner läggs till i Adobe Muse och supporten för Adobe Muse kommer att upphöra den 26 mars 2020. Mer information finns i de vanliga frågorna om när Adobe Muse inte längre kommer att vara tillgängligt.

Arbeta med panelen Lager i Muse

I Muse finns en Lager-panel som du kan använda för att strukturera sidelementen och organisera dina webbplatsdesigner. I den här artikeln får du lära dig om panelen Lager och hitta strategier som gör dina projekt lättare att uppdatera.

Lager

Varje sida på en Muse-webbplats ska som standard ha minst ett namngivet lager. Om du använder flera lager kan du skapa och redigera specifika områden eller typer av innehåll på sidan utan att påverka övriga områden eller oavsiktligt ändra övrigt innehåll. Du kan till exempel använda lager om du vill visa innehåll från huvudsidan och information från sidofältet i samma webbdesign. Du kan också montera innehåll som sällan uppdateras på ett lager och innehåll som ofta uppdateras på ett annat lager på samma sida.

Du kan tänka på lager som transparenta blad som staplas ovanpå varandra. Om ett lager saknar objekt kan du se rakt igenom det, på de objekt som finns på bakomliggande lager.

Titta i panelen Lager och lägg märke till hur ordningen på stapeln fungerar.

Panelen Lager i Adobe Muse
Panelen Lager i Adobe Muse.

I ovanstående exempel har Lager 1 ett textfält som visar 1, Lager 2 har ett textfält som visar 2 och Lager 3 har ett textfält som visar 3.

Alla element som monteras på Lager 3 (det översta lagret) visas ovanför elementen på Lager 2 och Lager 1. Den här funktionen påminner om den staplingsordning som sker när du markerar ett objekt och väljer Ordna > Lägg överst. Förutom när du monterar element på specifika lager ordnas de på ett sätt som låter dig styra staplingsordningen för grupper av element.

Om du vill ändra staplingsordningen markerar du ett lager och drar för att omplacera det i den ordning som gäller i panelen Lager. I det här exemplet lar Lager 1 dragits högst upp i panelen Lager och lager 3 har flyttats längst ned i stapeln.

Ordna om lager i Adobe Muse
Ändra lagrens ordning om du vill ändra vilket element som visas överst.

Varje lager kan innehålla flera element och elementens staplingsordning på varje lager styr också om objekt ska visas ovanför eller nedanför övriga objekt på sidan.

Med Lager får du en oöverträffad kontroll över sidelementens ordning i dina Muse-webbplatsprojekt.

Använda lager på Muse-webbplatser

Även om du tidigare har arbetat med lagerpaneler i andra verktyg, till exempel bildredigerare, är det viktigt att förstå hur lager fungerar i Muse:

Expandera och komprimera lager. Varje lager har en triangel till vänster om lagernamnet. När lagret är komprimerat kan du klicka på triangeln för att expandera lagrets innehåll och visa listan över objekt och deras staplingsordning för den aktiva sidan. Grupper, widgetar och vissa delar av widgetar har också trianglar som du kan klicka på när du vill expandera uppsättningen, och visa ingående objekt. Du kan ändra ordning på dessa objekt, låsa och låsa upp dem samt lägga till eller ta bort dem från grupper. Lager som inte innehåller objekt på den aktuella sidan visas inte med en triangel eftersom de redan är expanderade.

Objekt på mallsidor visas längst ned på varje lager. Mallsidesobjekt kan visas framför dokumentsidesobjekt om mallsidesobjekten placeras på ett högre lager. Som standard placeras de emellertid längst ned i staplingsordningen.

Lager inbegriper alla sidor på en plats, bland annat mallsidor. Om du till exempel döljer Lager 1 när du redigerar dokumentets startsida så döljs innehållet på Lager 1 på alla sidor tills du väljer att visa det igen.

Granska panelen Lager

Panelen Lager är mycket kraftfull och innehåller många nyttiga funktioner som kan hjälpa dig att arbeta mer effektivt. Ta en titt och bekanta dig med de viktigaste funktionerna:

 • Skapa nya lager
 • Ange lageralternativ
 • Lägga till objekt i lager
 • Markera, flytta och kopiera objekt i lager
 • Klistra in objekt i olika lager
 • Duplicera ett lager
 • Ändra lagerordningen
 • Visa eller dölja lager och objekt
 • Låsa och låsa upp lager
 • Ta bort lager
 • Sammanfoga lager i ett dokument

De här funktionerna beskrivs mer ingående i nedanstående avsnitt. De viktigaste delarna i panelen Lager är markerade nedan.

Funktioner i panelen Lager.
Funktioner i panelen Lager.

A. Mållager B. Ta bort lager C. Nytt lager D. Sök E. Hjälp för lager F. Låst lager G. Dolt lager H. Synligt lager 

Skapa nya lager

Du kan när som helst lägga till lager genom att klicka på knappen Nytt lager längst ned i panelen Lager. Hur många lager ett dokument kan ha begränsas bara av den mängd RAM som är tillgängligt för Muse. De nya lager du skapar visas alltid högst upp i panelen Lager men du kan dra dem om du vill ändra deras placering.

Så här skapar du ett nytt lager:

 1. Klicka på fliken Lager om du vill aktivera panelen Lager eller välj Fönster > Lager för att öppna panelen Lager (om den är stängd).
 2. Klicka på Nytt lager längst ned i panelen Lager.

Obs! Om du vill skapa ett nytt lager och öppna dialogrutan Lageralternativ trycker du på Alt när du klickar på Nytt lager.

Ange lageralternativ

Du kan uppdatera lagerattributen i panelen Lager om du vill ändra färgkodningen för lagret, visa eller dölja lager, visa eller dölja stödlinjer eller låsa lager för att förhindra att de markeras och redigeras oavsiktligt. Så här uppdaterar du lageralternativen:

 1. Högerklicka eller dubbelklicka på ett befintligt lager. (Eller tryck på Alt när du klickar på Nytt lager.)
 2. Dialogrutan Lageralternativ visas. Ange lageralternativen och klicka sedan på OK.
Dialogrutan Lageralternativ
Uppdatera inställningarna i dialogrutan Lageralternativ.

Du kan uppdatera följande inställningar:

 • Lagernamn: Ange ett beskrivande namn för lagret som hjälper till att ordna sidinnehållet.
 • Färg: Tilldela en färg för att identifiera de objekt som finns på det lagret. Om du tilldelar en färg till ett lager blir det lättare att hitta ett markerat objekts lager. När de är markerade på sidan visar varje objekt lagrets färg på dess begränsningsram, handtag för val av form, textramar och bildramskanter. Lagerfärgen visas inte när objekt är avmarkerade.
 • Visa lager: Markera det här alternativet om du vill att lagret ska visas. Om du markerar det här alternativet anropas samma funktion som om du skulle klicka på ögonikonen för att göra lagret synligt i panelen Lager.
 • Lås lager: Markera det här alternativet om du vill förhindra ändringar av något objekt på lagret.

Lägga till objekt i lager

Alla nya objekt placeras på mållagret, det lager som har en etikett i fet stil och visar triangeln i lagrets övre, högra hörn i panelen Lager. Du utser ett visst lager till mål genom att klicka på det.

Du kan lägga till objekt på mållagret genom att göra något av följande:

 • Skapa nya objekt med text- eller rektangelverktygen.
 • Importera, montera eller klistra in text eller bilder.
 • Markera objekt i andra lager och sedan flytta dem till det nya lagret.

Du kan inte rita eller placera ett nytt objekt i ett dolt eller låst lager. När du väljer ett ritverktyg eller textverktyget eller om du placerar en fil när mållagret är dolt eller låst visar pekaren alltid den överstrukna pennikonen när du håller den över sidan i vyn Design. Visa eller lås upp det aktiva lagret, eller aktivera ett synligt och upplåst lager.

Om du väljer Redigera > Klistra in när mållagret är dolt eller låst visas ett varningsmeddelande där du kan välja att visa eller låsa upp mållagret.

När du klickar på ett lager i panelen Lager för att ange den som mål visas en triangel högst upp till höger på det lagret, lageretiketten visas i fetstil och lagret markeras för att visa att det är målet.

Markera, flytta och kopiera objekt i lager

Som standard kan du markera valfritt objekt i valfritt lager. I panelen Lager indikeras de lager som innehåller markerade objekt av färgade fyrkanter. En liten fyrkant indikerar att minst ett objekt är markerad på lagret medan en stor fyrkant indikerar att alla objekt på det lagret för tillfället är markerade. Identifieringen av ett lager underlättas av att det har en markeringsfärg. Om du vill förhindra att objekt på ett visst lager markeras kan du låsa (eller dölja) lagret.

 • Om du vill markera enskilda objekt på ett lager klickar du på triangelikonen till vänster om lagernamnet för att expandera lagret och markera målelementet i listan. Du kan även dra målobjektet till en annan plats utan att först markera objektet.
 • Om du vill markera alla objekt på ett visst lager klickar du på fyrkanten till höger om lagernamnet.
 • Om du vill flytta eller kopiera objekt till ett annat lager använder du markeringsverktyget och markerar ett eller flera objekt på en sida eller mallsida. I panelen Lager drar du den färgade fyrkanten på högra sidan av lagerlistan för att flytta markerade objekt till det andra lagret.

Klistra in objekt i olika lager

Alternativet Klistra in med lagerinformation påverkar hur objekt klistras in från andra platser som interagerar med befintliga lager.

Om alternativet "Klistra in med lagerinformation" har aktiverats behåller objekt, som klippts ut eller kopierats från olika lager, sina lagertilldelningar när de klistras in på en ny sida eller en ny plats. Om du klistrar in ett objekt på en sida som inte har samma lager som den sida det kopierades från lägger Muse till objektets lagernamn i panelen Lager i det andra dokumentet och klistrar in objektet på motsvarande lager.

Om alternativet Klistra in med lagerinformation inte är valt klistras objekt som klippts ut eller kopierats från olika lager in tillsammans på aktuellt mållager.

 1. Se till att alternativet Klistra in med lagerinformation är avmarkerat på snabbmenyn för Lager som visas när du högerklickar någonstans i panelen.
 2. Markera objekt och välj Redigera > Kopiera eller Redigera > Klipp ut.
 3. I panelen Lager klickar du på ett annat lager för att ange det som mål.
 4. Välj Redigera > Klistra in.

Duplicera ett lager

När du duplicerar ett lager kopieras dess innehåll och inställningar. Det duplicerade lagret placeras sedan över det ursprungliga lagret på lagerpanelen.

Gör något av följande på lagerpanelen:

 • Markera lagernamnet och välj Duplicera lager på snabbmenyn för lager som visas när du högerklickar (snabbklickar) på ett lager (eller på markerade lager).
 • Dra ett lagernamn och släpp det på knappen Nytt lager.

Ändra lagerordningen

Du ändrar staplingsordningen för lagren i ett dokument genom att ordna om lagren på lagerpanelen. Om du sorterar om lager ändras lagrens ordning på varje sida på webbplatsen, inte bara aktuell sida i vyn Design.

Du kan också ändra staplingsordning för objekten inom ett lager genom att byta plats på objekten i lagret.

Dra ett lager uppåt eller nedåt i listan på lagerpanelen. Du kan också dra flera markerade lager samtidigt.

Visa eller dölja lager och objekt

Du kan dölja eller visa ett lager när som helst, och du kan dölja eller visa objekten i ett lager. Dolda lager och objekt kan inte redigeras och visas inte på skärmen i vyn Design, Förhandsvisning, Publicera eller efter export av webbplatser. Det kan vara praktiskt att dölja lager om du vill göra något av följande:

 • Du kan dölja objekt när du designar webbplatser med responsiv layout. Om du vill kan du dölja objekt när du utformar sidan för olika enheter på en enskild arbetsyta. Du kan till exempel dölja en traditionell meny och i stället välja en dragspelsmeny när du designar webbplatser för mobiltelefoner. Om du vill ha mer information om hur du döljer objekt i en responsiv layout läser du i Visa eller dölja objekt i en responsiv layout.
 • Dölja delar av ett dokument som inte ska finnas med i det slutgiltiga dokumentet.
 • Dölja alternativa versioner av ett dokument.
 • Visa en förenklad version av ett dokument, för att lättare kunna redigera objekt i dokumentet.
 • Förhindra att ett lager exporteras.
 • Höja hastigheten på uppdateringen av skärmen om ett lager innehåller högupplösta bilder.

Obs! Dolda lager och dolda sidobjekt exporteras inte. Sidan visas däremot fortfarande i vyn Design som om objekten fanns där. En dold textram skulle exempelvis ändå trycka objekten nedåt på sidan. Detta förhindrar sidan från att byta innehåll när du döljer/visar lager.

Dölj eller visa lager genom något av följande alternativ:

 • Om du vill visa eller dölja ett lager i taget, klickar du på fyrkanten till vänster om ett lagernamn (på lagerpanelen) för att visa eller dölja ögonsymbolen för det lagret.
 • Om du vill visa eller dölja enskilda objekt på ett lager klickar du på den nedåtvridna visningstriangeln till vänster om lagernamnet så att alla objekt på lagret visas. Klicka sedan på ögonikonen för att visa eller dölja objektet.

Låsa och låsa upp lager

Du kan låsa för att förhindra oavsiktliga ändringar på ett lager. För ett låst lager visas en symbol med en överstruken penna på lagerpanelen. Objekt i låsta lager kan inte markeras eller redigeras direkt, men om objekt i låsta lager har attribut som kan redigeras indirekt så kan objekten ändras. Om du t.ex. redigerar en färgtonsruta kan objekt med den färgtonen i låsta lager också påverkas av ändringen.

Du kan även använda lagerpanelen för att låsa och låsa upp objekt i ett lager. Så här låser du upp och låser lager:

 • Om du vill låsa eller låsa upp ett lager i taget, klickar du (på lagerpanelen) på en fyrkant i den andra kolumnen från vänster och visar (låser) eller döljer (låser upp) lagret.

Ta bort lager

Kom ihåg att varje lager är generellt för webbplatsen, det visas på webbplatsens samtliga sidor. Innan du tar bort ett lager bör du överväga att först dölja alla andra lager och därefter granska varje sida på webbplatsen för att se till att det är säkert att ta bort återstående objekt. Så här tar du bort ett lager, när du är säker på att du vill göra det:

 • Om du vill ta bort ett lager drar du lagret från panelen Lager till ikonen Ta bort längst ned till höger i panelen Lager eller högerklickar och väljer Ta bort lager på snabbmenyn.
 • Om du vill ta bort flera lager trycker du ned och håller ned Ctrl/Kommando samtidigt som du klickar på lagren för att markera dem. Därefter drar du lagren från panelen Lager till ikonen Ta bort eller högerklickar och väljer Ta bort lager på snabbmenyn.
 • Om du vill ta bort ett objekt i ett lager markerar du objektet i lagerpanelen och klickar på ikonen Ta bort.

Sammanfoga lager i ett dokument

Du kan minska antalet lager på en webbplats utan att ta bort några objekt genom att Sammanfoga lager. När du sammanfogar lager flyttas objekten i alla markerade lager till det aktiva lagret. Av de lager som du sammanfogar blir bara det aktiva lagret kvar i dokument. De andra markerade lagren tas bort. Du kan också platta ut en webbplats genom att sammanfoga alla lager.

Obs! Om du sammanfogar lager som innehåller en blandning av sidobjekt och mallsidesobjekt flyttas mallsidesobjekten längst bak i det sammanfogade lagret.

 1. I panelen Lager markerar du alla kombinationer av lager. Kontrollera att du tagit med det lager som du vill använda för det sammanfogade lagret. Om du plattar ut webbplatsen till ett enda lager markerar du alla lager i panelen.
 2. Högerklicka i panelen Lager och välj sedan Sammanfoga lager på snabbmenyn.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto