Prohlížení poznámek

V seznamu poznámek jsou uvedeny všechny poznámky v dokumentu PDF a obsahuje pruh nástrojů s běžnými volbami, jako je uspořádání, filtrování a další možnosti práce s poznámkami.

Seznam poznámek
Podokno úloh Poznámka obsahuje Seznam poznámek.

Otevření seznamu poznámek

 1. Vyberte možnost Poznámka > Seznam poznámek.
 2. Pomocí nabídky Volby v horní části seznamu poznámek proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Rozbalte nebo sbalte poznámky. Na pruhu nástrojů Seznam poznámek klikněte na tlačítko Rozbalit vše nebo Sbalit vše. Chcete-li rozbalit nebo sbalit jednotlivé poznámky, klikněte na znak plus nebo mínus vedle poznámky.

  • Uvolněte seznam komentářů a zobrazte jej v samostatném okně.

  • Import a export poznámek.

  • Vytvořte nebo vytiskněte přehled poznámek.

  • Exportujte je do formátu Word nebo AutoCAD.

  • Určete předvolby poznámek.

Uspořádání poznámek

Poznámky můžete v seznamu třídit podle autora, stránky, typu, data, zaškrtnutí nebo stavu podle určité osoby. U odpovědí v rámci tématu se uspořádá pouze první zpráva, zprávy odpovědí jsou uspořádány ve stejné kategorii jako první zpráva v tématu.

 1. Vyberte možnost Poznámka > Seznam poznámek.
 2. Vyberte volbu z nabídky Uspořádat podle v seznamu poznámek.

Filtrování poznámek

Poznámky můžete skrýt nebo zobrazit podle typu, recenzenta (autora), stavu nebo zaškrtnutí. Filtrování ovlivňuje zobrazení poznámek jak v okně dokumentu tak v seznamu poznámek. Když tisknete nebo vytváříte souhrn poznámek, můžete určit, zda se skryté poznámky vytisknou nebo vloží do souhrnu. Když skryjete lístek s poznámkou, na který někdo odpověděl, skryjí se také všechny odpovědi v tomto tématu.

Poznámka:

Při e-mailové recenzi se skryté poznámky nezahrnou mezi poznámky, které posíláte iniciátorovi recenze.

 1. Z nabídky Filtrovat poznámky v seznamu poznámek proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li odstranit všechny filtry, zvolte možnost Zobrazit všechny poznámky. Nebo použijte klávesy Ctrl+8 (Windows) nebo Command+8 (Mac OS).

  • Chcete-li skrýt všechny poznámky, zvolte Skrýt všechny poznámky. Nebo použijte klávesy Ctrl+Shift+8 (Windows) nebo Command+Shift+8 (Mac OS).

  • Chcete-li poznámky filtrovat, vyberte kategorie, které chcete zobrazit. Pokud například chcete, aby se zobrazily pouze nezaškrtnuté lístky s poznámkou, zvolte možnost > Typ > Lístek s poznámkou, aby se zobrazily pouze lístky s poznámkou, a pak zvolte možnost > Zaškrtnuté > Nezaškrtnuté, aby se zobrazily pouze nezaškrtnuté lístky s poznámkou.

  • Chcete-li odstranit filtr, vyberte možnost Vše pro skryté kategorie. Pokud jste například nastavili filtrování poznámek tak, aby se zobrazily poznámky pouze od určitého recenzenta, zvolte > Recenzent > Vše.

  • Chcete-li otevřít všechny rozbalovací poznámky, klikněte pravým tlačítkem na anotaci a vyberte možnost Otevřít všechny rozbalovací poznámky. (Dostupné pouze, když je zavřený seznam poznámek)

  • Chcete-li zavřít všechny rozbalovací poznámky, klikněte pravým tlačítkem na anotaci a vyberte možnost Minimalizovat všechny rozbalovací poznámky. (Dostupné pouze, když je zavřený seznam poznámek)

Odpovídání na poznámky

Poznámka:

V aplikaci Reader jsou funkce pro přidávání poznámek dostupné pouze v dokumentech PDF, ve kterých je přidávání poznámek povoleno. Soubory PDF v pracovním postupu recenze obvykle obsahují práva pro přidávání poznámek.

Odpovědi na poznámky jsou užitečné zejména ve sdílených recenzích, kde účastníci můžou číst poznámky ostatních. Odpovědi mohou použít také iniciátoři recenze, aby dali recenzentům vědět, jak byly jejich návrhy zpracovány. Když jeden nebo více recenzentů odpoví na poznámku, skupina odpovědí se nazývá téma. První dvě odpovědi ve vláknu se zobrazí v lístku s poznámkou. V seznamu poznámek jsou zobrazeny všechny odpovědi. Odpovědi jsou odsazené pod původní poznámkou. Počet odpovědí na poznámku se objeví v rámečku, když umístíte ukazatel nad poznámku.

A. Nadpis odpovědi B. Nabídka Volby C. Volba Odpovědět v seznamu poznámek
Odpovědi se zobrazují přímo pod poznámkou, v rozbalovací poznámce a v seznamu poznámek.

A. Nadpis odpovědi B. Nabídka Volby C. Volba Odpovědět v seznamu poznámek 

Odpovídání v rozbalovací poznámce

 1. Otevřete rozbalovací poznámku.
 2. Zvolte Odpovědět z nabídky Volby.
 3. Zadejte svou odpověď do rámečku, který se objeví.

Odpovídání v seznamu poznámek

 1. Vyberte poznámku v seznamu poznámek.
 2. Zvolte Odpovědět z nabídky Volby.
 3. Zadejte svou odpověď do rámečku, který se objeví.

Odstranění odpovědi

Pokud odstraníte poznámku, na kterou někdo odpověděl, odstraní se pouze tato poznámka. Všechny odpovědi zůstávají v PDF a vlákno je zachováno. První odpověď se dostane do poznámky.

 1. V lístku s poznámkou klikněte na odpověď pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Odstranit.

Nastavení stavu nebo zaškrtnutí

Poznámka:

V aplikaci Reader jsou funkce pro přidávání poznámek dostupné pouze v dokumentech PDF, ve kterých je přidávání poznámek povoleno. Soubory PDF v pracovním postupu recenze obvykle obsahují práva pro přidávání poznámek.

Stavy a zaškrtnutí jsou užitečné pro sledování, které poznámky jste již četli nebo které vyžadují další akci. V systému Windows můžete použít stav nebo zaškrtnutí, abyste označili, které poznámky chcete exportovat do dokumentu Wordu. Nastavením stavu v recenzi můžete zobrazit nebo skrýt skupinu poznámek a sdělit účastníkům recenze, jak poznámku zpracujete. Po nastavení stavu recenze nemůžete z poznámky v seznamu poznámek odstranit zobrazení stavu recenze, a to ani když změníte stav recenze na Žádný. Zaškrtnutí jsou pro vaší osobní potřebu a nezobrazí se, když si PDF prohlížejí ostatní, pokud nezměníte stav poznámky.

Nastavení stavu

 1. Vyberte poznámku v seznamu poznámek a kliknutím pravým tlačítkem myši zobrazte nabídku voleb. Pak vyberte volbu z nabídky Nastavit stav.

  Stav v recenzi se objeví v poznámce spolu se jménem osoby, která nastavila stav v recenzi. Pokud stav recenze pro poznámku nastaví jiný recenzent, zobrazí se v seznamu poznámek jména obou recenzentů a oba stavy recenze.

 2. Chcete-li zobrazit historii změn poznámky, klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu lístku s poznámkou, označení nebo titulní pruh rozbalovací poznámky a vyberte příkaz Vlastnosti. Klikněte na záložku Historie recenze.

Označení poznámek zaškrtnutím

 1. Vyberte poznámku ze seznamu poznámek klikněte na zaškrtávací políčko vedle ní, aby se v něm objevila ikona zaškrtnutí .

Vytvoření přehledu poznámek je praktický způsob, jak vytvořit souhrn všech poznámek, týkajících se souboru PDF. Když vytváříte přehled poznámek, můžete buď vytvořit nový PDF s poznámkami, který můžete vytisknout, nebo můžete přehled přímo tisknout. Přehled není ani připojený ani navázaný k původnímu PDF, ze kterého pocházejí poznámky.

Volby uspořádání stránek pro přehled poznámek
Volby uspořádání stránek pro přehled poznámek

A. Dokument a poznámky se spojovacími čárami na jedné stránce B. Dokument a poznámky se spojovacími čarami na samostatných stránkách C. Pouze poznámky D. Dokument a poznámky s pořadovými čísly 

Acrobat standardně tiskne PDF se všemi aplikovanými razítky. Chcete-li mít nad tiskem poznámek co největší kontrolu, vyberte ze seznamu poznámek možnost >Vytisknout se seznamem poznámek.

 1. Nastavte filtr poznámek, aby se v přehledu zobrazily pouze požadované poznámky. (V seznamu poznámek klikněte na tlačítko Filtrovat poznámky a vyberte kategorie poznámek, které chcete zobrazit.)
 2. Chcete-li mít větší kontrolu nad způsobem tisku poznámek, zvolte >Vytisknout se souhrnem poznámek. Nebo vytvořte z poznámek samostatné PDF volbou > Vytvořit souhrn poznámek.
 3. V dialogovém okně Vytvořit přehled poznámek zvolte tyto kroky:
  • Zvolte rozvržení pro dokument a poznámky. Vybrané rozvržení určí volby, které budou dostupné.

  • Zvolte způsob seřazení poznámek.

  • Určete rozsah stránek a zvolte, zda chcete s poznámkami zahrnout i stránky.

  • Vyberte, zda chcete do přehledu zařadit všechny poznámky nebo pouze poznámky, které jsou právě zobrazené.

 4. Klikněte na možnost Vytvořit přehled poznámek.

Vyhledání poznámky

Poznámku můžete najít v seznamu poznámek pomocí hledání určitého slova nebo fráze.

 1. Volbou Poznámka > Seznam poznámek zobrazte seznam poznámek.
 2. V poli Hledání zadejte slovo nebo frázi, kterou chcete hledat.

Seznam poznámek zobrazí poznámky odpovídající kritériím hledání; počet poznámek je zobrazen v záhlaví panelu.

Odstranění poznámek

Ve sdílené recenzi nemůžete odstranit poznámky jiných recenzentů ani zamknuté poznámky.

Poznámka:

Chcete-li odstranit všechny poznámky v PDF, vyberte možnost Nástroje > Ochrana > Odstranit skryté informace. Poté odstraňte poznámky pomocí dialogového okna. Tato funkce není k dispozici pro aplikaci Reader.

Odstranění poznámky

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte poznámku a stiskněte Delete.

  • V seznamu poznámek vyberte poznámky, které chcete odstranit, a v nabídce voleb vyberte možnost Odstranit.

   Poznámka: Před stisknutím klávesy Delete zkontrolujte, zda je poznámka vybraná.

Odemknutí poznámky

 1. Klikněte na poznámku pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Vlastnosti.
 2. Zrušte zaškrtnutí volby Zamknutá.

Kontrola pravopisu všech textů v poznámkách

Můžete kontrolovat pravopis v textu, který přidáte do poznámek a do polí formulářů. Nemůžete ale kontrolovat pravopis v textu ve vlastním PDF.

 1. Zvolte Úpravy > Kontrola pravopisu > V poznámkách, polích a upravitelném textu. Pokud je PDF otevřený v prohlížeči, otevřete pruh nástrojů Úpravy a klikněte na tlačítko Kontrola pravopisu .
 2. Klikněte na Spustit.
 3. Chcete-li změnit slovo, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Upravte vybrané slovo. Chcete-li vzít své změny zpět, klikněte na Zpět úpravy. Kliknutím na Změnit potvrďte své změny.

  • Poklepejte na navrhovanou opravu.

  • Vyberte navrhovanou opravu a pak klikněte na Změnit. Kliknutím na Změnit vše nahraďte všechny výskyty nerozpoznaného slova navrhovanou opravou.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online