Chcete-li manipulovat stránkami v dokumentu PDF, tak se nejprve ujistěte, že máte oprávnění k úpravám PDF. Kontrolu provedete vybráním možnosti Soubor > Vlastnosti a kliknutím na kartu Zabezpečení. Oprávnění se zobrazí v části Přehled omezení dokumentu.

Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pro Acrobat XI. Používáte-li aplikaci Acrobat DC, najdete další informace v nápovědě pro aplikaci Acrobat DC.

Otočení stránek

Můžete natočit všechny stránky nebo vybrané stránky v dokumentu. Otáčení se provádí po krocích 90°. Stránky můžete otáčet pomocí nástrojů pro otáčení na panelu Miniatury stránek nebo pomocí dále popsané možnosti Otočit.

 1. Zvolte příkaz Nástroje > Stránky > Otočení.

  Zvolte Nástroje, Stránky, Otočení
  Na panelu Stránky panelu Nástroje vyberte možnost Rotace.

 2. V sekci Směr vyberte velikost a směr otočení: 90 stupňů doleva, 90 stupňů doprava nebo 180 stupňů.
 3. Ve volbě Stránky určete, zda se mají otočit všechny stránky, vybrané stránky nebo určitý rozsah stránek.
 4. Z nabídky Otočit určete sudé stránky, liché stránky nebo obojí a vyberte orientaci otáčených stránek.

  Poznámka:

  Chcete-li dočasně změnit zobrazení stránky, zvolte Zobrazení > Natočit zobrazení > Doprava nebo Doleva. Při příštím otevření PDF se původní orientace stránky obnoví.

Vyjmutí stránek

Vyjmutí je proces, umožňující opakované využití vybraných stránek z jednoho PDF v jiném PDF. Vyjmuté stránky obsahují nejen svůj grafický a textový obsah, ale také pole formulářů, poznámky a vazby, spojené s obsahem původní stránky.

V průběhu procesu vyjmutí můžete vyjmuté stránky zachovat v původním dokumentu nebo je můžete odstranit — podobně jako při běžných procesech vyjmutí a vložení nebo kopírování a vložení, ale na úrovni stránek.

Poznámka:

Záložky ani zřetězení článků, spojené se stránkami, se s nimi nevyjmou.

 1. Otevřete PDF v aplikaci Acrobat a zvolte Nástroje > Stránky > Vyjmout.
  Zvolte Nástroje, Stránky, Vyjmout
  Vybráním příkazu Vyjmout na panelu Stránky panelu Nástroje vyjmete ze souboru PDF jednu či více stránek.

 2. Určete rozsah stránek, které chcete vyjmout.
 3. V dialogovém okně Vyjmout stránky proveďte jeden nebo více z následujících úkonů a pak klikněte na OK:

  • Chcete-li odstranit vyjmuté stránky z původního dokumentu, vyberte Po vyjmutí stránky odstranit.
  • Chcete-li pro každou vyjmutou stránku vytvořit jednostránkový PDF, vyberte Vyjmout stránky jako samostatné soubory.
  • Chcete-li nechat původní stránky v dokumentu a vytvořit jeden soubor PDF, obsahující všechny vyjmuté stránky, nechte obě tato zaškrtávací pole nevybraná.

Vyjmuté stránky se uloží do nového dokumentu.

Poznámka:

Autor dokumentu PDF může nastavit zabezpečení tak, aby zabránil vyjmutí stránek. Chcete-li si prohlédnout nastavení zabezpečení dokumentu, zvolte Soubor > Vlastnosti a vyberte Zabezpečení.

Rozdělení PDF do více dokumentů

Jeden nebo více dokumentů lze rozdělit do více menších dokumentů. Při rozdělování dokumentu můžete zadat rozdělení podle maximálního počtu stránek, maximální velikosti souboru nebo záložek nejvyšší úrovně.

Rozdělení jednoho nebo více souborů PDF, když je otevřen dokument

 1. Otevřete dokument PDF a zvolte příkaz Nástroje > Stránky > Rozdělit dokument.
  Zvolte Nástroje, Stránky, Rozdělit dokument
  Vybráním příkazu Rozdělit stránky na panelu Stránky panelu Nástroje rozdělíte PDF do dvou nebo více menších dokumentů.

 2. V dialogovém okně Rozdělit dokument zadejte kritéria rozdělení dokumentu.

  Počet stránek

  Zadejte maximální počet stránek pro jednotlivé dokumenty po rozdělení.

  Velikost souboru

  Zadejte maximální velikost souboru pro jednotlivé dokumenty po rozdělení.

  Záložky nejvyšší úrovně

  Pokud dokument obsahuje záložky, bude vytvořen jeden dokument pro každou záložku nejvyšší úrovně.

  Možnosti rozdělení dokumentu
  Dokument PDF bude rozdělen do několika dvoustránkových PDF.

 3. Pokud chcete zadat cílovou složku pro rozdělené soubory a předvolby pro pojmenovávání souborů, klikněte na volbu Možnosti výstupu. Dle potřeby nastavte volby a klikněte na tlačítko OK.

 4. (Volitelně) Chcete-li použít stejné rozdělení u dalších souborů PDF, klikněte na možnost Použít na víc. Klikněte na možnost Přidat soubory a zvolte položku Přidat soubory, Přidat složky nebo Přidat otevřené soubory. Vyberte soubory nebo složku a klikněte na tlačítko OK.

Rozdělení jednoho nebo více souborů PDF, když není otevřen žádný dokument (pouze ve Windows)

 1. Zvolte příkaz Nástroje > Stránky > Rozdělit dokument.

 2. Klikněte na tlačítko Přidat soubory a zvolte možnost Přidat soubory, Přidat složky. Vyberte soubory nebo složku a klikněte na tlačítko OK.

 3. Při rozdělování dokumentů v otevřeném dokumentu postupujte podle kroků 2 a 3 pro rozdělování dokumentů.

Přemístění nebo kopírování stránek

Stránky můžete kopírovat nebo přemísťovat v rámci dokumentu nebo kopírovat mezi dokumenty pomocí miniatur stránek v podokně navigace.

Přemístění nebo zkopírování stránky uvnitř PDF pomocí miniatur stránek

 1. Kliknutím na tlačítko Miniatury stránek v podokně Navigace otevřete panel Miniatury stránek a vyberte jednu nebo více miniatur stránek.

  Klikněte na tlačítko Miniatury stránek
  Tlačítko Miniatury stránek.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li stránku přemístit, přetáhněte rámeček s číslem stránky odpovídající miniatury stránky nebo samotnou miniaturu stránky do nové polohy. Objeví se pruh, označující novou polohu miniatury stránky. Stránky se přečíslují.
  • Chcete-li stránku zkopírovat, podržte stisknutou klávesu Ctrl a přetáhněte miniaturu stránky do druhého umístění.

Zkopírování stránky mezi dvěma PDF pomocí miniatur stránek

 1. Otevřete oba soubory PDF a zobrazte je vedle sebe.
 2. Otevřete panel Miniatury stránek u obou souborů PDF.
 3. Přetáhněte miniaturu stránky na panel Miniatury stránek v cílovém souboru PDF. Stránka se zkopíruje do cílového dokumentu a stránky se přečíslují.

Odstranění nebo nahrazení stránek

Můžete nahradit celou stránku PDF jinou stránkou PDF. Nahradí se pouze text a obrazy na původní stránce. Jakékoliv interaktivní elementy spojené s původní stránkou, jako jsou vazby a záložky, se nezmění. Podobně také záložky a vazby, které mohly být dříve spojené s náhradní stránkou, se nepřenesou. Poznámky se ale přenesou a zkombinují se s existujícími poznámkami v dokumentu.

Po odstranění nebo nahrazení stránek je vhodné pomocí příkazu Zmenšit velikost souboru přejmenovat a uložit nově uspořádaný soubor s co nejmenší velikostí souboru.

Odstranění nebo nahrazení stránek
Stránka před a po nahrazení. Záložky a vazby stránky zůstanou na stejných místech.

Odstranění stránek pomocí příkazu Odstranit

Poznámka:

Příkaz Odstranit nelze vzít zpět.

 1. Zvolte příkaz Nástroje > Stránky > Odstranit.

  Zvolte Nástroje, Stránky, Odstranit
  Příkaz Odstranit na panelu Stránky odstraní vybraný rozsah stránek z PDF.

 2. Zadejte rozsah stránek, které chcete odstranit, a klikněte na OK.

  Nemůžete odstranit všechny stránky; v dokumentu musí zůstat alespoň jedna stránka.

  Poznámka:

  Pokud v panelu Zobrazení stránky vyberete volbu Používat logická čísla stránekv dialogovém okně Předvolby, můžete zadat číslo stránky v závorkách, abyste odstranili stránku s logicky ekvivalentním číslem. Pokud je například první stránka v dokumentu očíslována i, můžete v dialogovém okně Odstranit stránky zadat (1), abyste odstranili tuto stránku.

Odstranění stránek pomocí miniatur stránek

 1. Na panelu Miniatury stránky vyberte stránku nebo skupinu stránek, které chcete odstranit.

 2. Klikněte v horní části panelu Miniatury stránek na nástroj Odstranit.

  Klikněte na nástroj Odstranit
  Na panelu Miniatury stránek vyberte jednu či více stránek a kliknutím na nástroj Odstranit je odeberte.

Nahrazení obsahu stránky

 1. Otevřete PDF obsahující stránky, které chcete nahradit.
 2. Zvolte příkaz Nástroje > Stránky > Nahradit.
  Zvolte Nástroje, Stránky, Nahradit
  Na panelu Stránky panelu Nástroje vyberte možnost Nahradit stránky.

 3. Vyberte dokument obsahující náhradní stránky a klikněte na Vybrat.
 4. V sekci Originál zadejte stránky, které chcete v původním dokumentu nahradit.
 5. V sekci Náhrada zadejte první stránku rozsahu náhradních stránek. Poslední stránka se vypočítá na základě počtu nahrazovaných stránek v původním dokumentu.

Nahrazení stránek pomocí miniatur stránek

 1. Otevřete PDF obsahující stránky, které chcete nahradit, a pak otevřete PDF, který obsahuje náhradní stránky.
 2. Na panelu Miniatury stránek souboru PDF, který obsahuje náhradní stránky, vyberte stránku nebo skupinu stránek:
  • Vyberte rámečky s čísly stránek miniatur stránek, které chcete použít jako náhradní stránky.
  • Kliknutím s klávesou Shift vyberte více miniatur stránek. Chcete-li do výběru přidat, klikněte myší se stisknutou klávesou Ctrl.
  • Tažením nakreslete rámeček kolem skupiny miniatur stránek.
 3. Pomocí kláves Ctrl+Alt přetáhněte vybrané miniatury stránek do panelu Stránky cílového dokumentu. Uvolněte tlačítko myši, když je ukazatel přímo nad rámečkem s číslem miniatury první stránky, kterou chcete nahradit, takže se tyto stránky zvýrazní.

  Stránky, které jste vybrali v prvním dokumentu, nahradí stejný počet stránek v druhém dokumentu, počínaje stránkou, na kterou jste přetáhli nové stránky.

Přečíslování stránek

Čísla stránek na stránkách dokumentu neodpovídají vždy číslům stránek, která se objevují pod miniaturami stránek a v pruhu nástrojů Navigace stránkou. Stránky se číslují celými čísly, první stránka dokumentu má číslo 1. Protože některé soubory PDF mohou obsahovat úvodní materiál, jako je stránka s copyrightem a obsah, číslování jejich hlavních stránek nemusí odpovídat číslům zobrazeným v pruhu nástrojů Navigace stránkou.

Navigace ve stránce
Porovnání číslování vytištěných stránek (nahoře) s logickým číslováním stránek (dole)

Stránky v dokumentu můžete očíslovat různými způsoby. Pro skupiny stránek můžete určit různé styly číslování, například 1, 2, 3 nebo i, ii, iii nebo a, b, c. Systém číslování můžete také přizpůsobit přidáním prefixu. Například číslování pro kapitolu 1 může být 1-1, 1-2, 1-3 a tak dále, pro kapitolu 2 to může být 2-1, 2-2, 2-3 a tak dále.

Poznámka:

Použití příkazu Očíslovat stránky ovlivní pouze čísla stránek v panelu Stránky. Nová čísla stránek můžete do PDF fyzicky přidat pomocí funkce pro záhlaví a zápatí.

 1. Kliknutím na tlačítko Miniatury stránek otevřete panel Miniatury stránek.

 2. V nabídce Volby zvolte možnost Číslovat stránky.

  V nabídce Volby zvolte možnost Číslovat stránky
  Příkaz Číslovat stránky se nachází v nabídce Volby panelu Miniatury stránek.

 3. Určete rozsah stránek. (Volba Vybrané se vztahuje na stránky vybrané v panelu Miniatury stránek.)
 4. Vyberte jednu z následujících voleb a pak klikněte na OK:

  Začít nový oddíl

  Začne novou posloupnost číslování. Z rozbalovací nabídky zvolte styl číslování a zadejte číslo počáteční stránky oddílu. Pokud chcete, určete prefix.

  Rozšířit číslování použité v předcházejícím oddílu na vybrané stránky

  Pokračuje v posloupnosti číslování z předchozí stránky bez přerušení.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online