Skonfiguruj Adobe Sign dla Salesforce, aby wysyłać duże dokumenty (większe niż 4 MB ze strony wysyłania umów oraz 9 MB przy wysyłaniu w partiach) lub wypychać umowy utworzone poza środowiskiem Salesforce

Wymagania wstępne

Użytkownik wywołania zwrotnego (wymagany do konfiguracji obsługi zarówno dużych dokumentów, jak i wypychanych umów) wymaga dwóch elementów:

Uwaga:

Ani transakcje dużych dokumentów, ani wypychane umowy nie są obsługiwane w edycji Salesforce Professional. 


Tworzenie witryny dla usług

Ustanowienie usług Duże dokumenty i Wypychane umowy wymaga zdefiniowania środowiska wywołania zwrotnego.

W przypadku obu usług można wykorzystać tego samego użytkownika i tę samą witrynę.

Poniższe instrukcje zalecają założenie nowego użytkownika i profilu tylko na te cele. Dzięki temu można zastosować zestaw minimalnych uprawnień. Przy takich ustawieniach użytkownik prawdopodobnie nie zostanie wyłączony, co mogłoby wpłynąć na funkcjonalność usług.

Wymagane kroki:

Zdefiniuj użytkownika wywołania zwrotnego

Załóż witrynę wywołania zwrotnego

Skonfiguruj usługę


Definiowanie użytkownika wywołania zwrotnego Adobe Sign

Zalecamy skorzystanie ze specjalnie utworzonego w tym celu profilu użytkownika z uprawnieniami do obiektów w procesie wywołania zwrotnego. 

1. Utwórz nowy profil użytkownika wywołania zwrotnego

 • Sklonuj profil standardowego użytkownika
  • Nadaj nowemu profilowi intuicyjną nazwę (np. użytkownik wywołania zwrotnego Adobe Sign)
 • Edytuj profil
  • W części Niestandardowe ustawienia kart wybierz dla obu kart Adobe Sign Admin ustawienie Domyślnie włączona
  • Włącz strony Visualforce
   • echosign_dev1.EchosignAdmin
   • echosign_dev1.SalesforceOAuthPage
 • Zapisz profil
1_clone_standarduserprofile
2_name_the_profile

2. Utwórz nowego użytkownika, korzystając ze standardowej licencji Salesforce

 • Nadaj użytkownikowi intuicyjną nazwę (np. wywołanie zwrotne Adobe Sign)
 • Przypisz licencję Salesforce
 • Przypisz utworzony wyżej profil
4_create_a_new_user
 • Zapisz nowego użytkownika
 • Zweryfikuj użytkownika i ustal hasło

 

3. Aktywuj użytkownika wywołania zwrotnego w Adobe Sign

Wysyłając umowę, generujesz i aktywujesz użytkownika na swoim koncie Adobe Sign:

 • Zaloguj się do Salesforce jako użytkownik wywołania zwrotnego
 • Przejdź do karty Umowa (App Launcher > Adobe Sign dla Salesforce > Umowy)
 • Kliknij opcję Nowa, aby otworzyć nową stronę umowy
 • Skonfiguruj podstawową umowę
  • Dodaj odbiorcę — może to być dowolny odbiorca dowolnego typu, w tym całkowicie zmyślony adres e-mail
  • Dołącz plik — może to być dowolny plik
 • Kliknij przycisk Wyślij
send_agreement
 • Kliknij przycisk OK na stronie po wysłaniu, aby wrócić do umowy
 • Kliknij przycisk Anuluj, aby anulować umowę

 

 

4. Powiąż użytkownika wywołania zwrotnego z Adobe Sign

 • Otwórz stronę Administrator usługi Adobe Sign (App Launcher > Adobe Sign dla Salesforce > Administrator usługi Adobe Sign)
 • Kliknij opcję Powiąż konto pod nagłówkiem Użytkownik wywołania zwrotnego
5_1_link_the_callbackuser

Wyświetli się strona Zezwolić na dostęp?

 • Kliknij Zezwól
5_4_allow_access-accept

 • Sprawdź na stronie Administrator Adobe Sign Admin, czy użytkownik wywołania zwrotnego został prawidłowo powiązany
5_5_authenticatedcallbackuser
 • Wyloguj się z usługi Salesforce
 • Zaloguj się ponownie jako administrator konta Salesforce


Zakładanie witryny wywołania zwrotnego

Musisz skonfigurować witrynę wywołania zwrotnego Adobe Sign, aby aktualizacje umowy mogły zostać wypchnięte do Salesforce we właściwym czasie.

Uwaga:

Jeśli witryny Salesforce nie były używane w ramach Twojej organizacji Salesforce, należy najpierw zarejestrować nazwę domeny Force.com, która będzie używana dla wszystkich witryn Salesforce w ramach konta (patrz Rejestracja niestandardowej domeny Force.com na stronach pomocy Salesforce.com). Należy pamiętać, że w przypadku rejestracji nowej domeny nie zaleca się, aby nazwa domeny była bardzo długa lub adres URL bezpiecznej usługi internetowej przekraczał limit 255 znaków obowiązujący w usłudze Adobe Sign dla łączy URL wywołań zwrotnych.

 1. Przejdź do opcji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Interfejs użytkownika > Witryny i domeny > Witryny.
 2. Zarejestruj nazwę swojej domeny.
  1. Wpisz nazwę wybranej domeny w polu tekstowym po http://.
  2. Kliknij przycisk Sprawdź dostępność, aby sprawdzić dostępność domeny.
   1. Jak tylko domena będzie dostępna, wyświetli się wiadomość o sukcesie.
  3. Zaakceptuj Warunki użytkowania i kliknij przycisk Zarejestruj moją domenę Force.com.
Panel konfiguracji witryn

Strona Witryny zostanie odświeżona, aby pokazać Twoją nową witrynę.

  3. Kliknij przycisk Nowe.

 • Zostanie wczytana strona Edycja witryny.
Parametry wywołania zwrotnego Adobe Sign

4. Na stronie Edycja witryny wykonaj następujące czynności:

 • Ustaw wartość Etykieta witryny na: Wywołanie zwrotne Adobe Sign.
 • Ustaw wartość Nazwa witryny na: Adobe_Sign_Callback.
 • Ustaw wartość Kontakt witryny jako użytkownika Salesforce, który będzie otrzymywać powiadomienia o witrynach. W większości przypadków będzie to administrator konta.
 • Ustaw wartość Domyślny adres sieciowy na: AdobeSignCallback.
 • Włącz Aktywne sterowanie.
 • Ustaw wartość Strona główna aktywnej witryny na: EchoSignCallback.
  • EchoSign to dawna nazwa usługi Adobe Sign.

 

Pola powinny wyglądać tak:

Wywołanie zwrotne Adobe Sign

    5. Kliknij przycisk Zapisz

 


Dodaj zakres adresów IP dla witryny

    6. Dodaj zakresy IP dla ustawień dostępu publicznego w witrynie, aby ograniczyć dostęp tylko do adresów IP Adobe Sign

        a. Na stronie Szczegóły witryny witryny wywołania zwrotnego kliknij przycisk Ustawienia dostępu publicznego

        b. Kliknij łącze Zakresy IP logowania, aby przejść do odpowiedniej sekcji

        c. Kliknij przycisk Nowy

        d. W oknie dialogowym Zakresy IP logowania wpisz pierwszy zakres adresów IP:

○ Początkowy adres IP: 52.71.63.224

○ Końcowy adres IP: 52.71.63.255

○ Opis: Adobe Sign

        e. Kliknij przycisk Zapisz

enter_the_ip_addressrange

Uwaga:

Jeśli zostanie wyświetlony błąd „Lista zakresów adresów IP nie obejmuje aktualnego adresu IP…”. włącz opcję Zapisz ten zakres adresów IP mimo tego, że nie obejmuje aktualnego adresu IP i kliknij ponownie Zapisz.

 

        f. Powtórz powyższe kroki od a. do d. dla wszystkich poniższych zakresów adresów IP:

Początkowy adres IP

Końcowy adres IP

Opis

40.67.154.249 40.67.154.249 Adobe Sign
40.67.155.112 40.67.155.112 Adobe Sign
40.67.155.147 40.67.155.147 Adobe Sign
40.67.155.185 40.67.155.185 Adobe Sign

52.35.253.64

52.35.253.95

Adobe Sign

52.48.127.160

52.48.127.191

Adobe Sign

52.58.63.192

52.58.63.223

Adobe Sign

52.196.191.224

52.196.191.255

Adobe Sign

52.65.255.192

52.65.255.223

Adobe Sign

13.126.23.0 13.126.23.31 Adobe Sign

 

Ostateczne zakresy IP logowania dla witryny wywołania zwrotnego Adobe Sign powinny wyświetlać następujące wartości:

ip_ranges


Konfigurowanie poszczególnych usług

Konfiguracja obsługi dużych dokumentów

Duże dokumenty są automatycznie obsługiwane w przypadku wysyłania transakcji i operacji wykonywanych w tle do określonych rozmiarów:

 • Transakcje wysyłania — kliknięcie przycisku Wyślij do podpisania na stronie umowy umożliwia wysłanie jednego dokumentu do 4 MB lub wielu dokumentów, których łączny rozmiar nie przekracza 4 MB.
 • Zadania w tle — podczas wysyłania dokumentów za pomocą operacji w tle można wysłać pojedynczy dokument nieprzekraczający 9,0 MB lub wiele dokumentów, których łączny rozmiar nie przekracza 9,0 MB (aby dowiedzieć się więcej na temat operacji w tle, patrz Instrukcja wprowadzania ustawień zaawansowanych).

 

Aby włączyć obsługę większych dokumentów, wykonaj następujące czynności:

 • Edytuj profil użytkownika wywołania zwrotnego i nadaj mu dodatkowe uprawnienia dostępu
 • Włącz opcję Liczba wywołań usługi załącznika dla profilu użytkownika wywołania zwrotnego
 • Edytuj witrynę, aby włączyć klasę Apex LargeFileDownloadService
 • Uaktualnij ustawienia niestandardowe, aby korzystały z adresu URL wywołania zwrotnego


Edytuj profil użytkownika wywołania zwrotnego

Aby włączyć uprawnienia na poziomie obiektu dla użytkownika witryny wywołania zwrotnego Adobe Sign, wykonaj następujące czynności:

 • Kliknij przycisk Edytuj na stronie Profil wywołania zwrotnego Adobe Sign i przewiń w dół do części Uprawnienia obiektu niestandardowego
 • Włącz wszystkie uprawnienia obiektu Umowy (Czytaj, Utwórz, Edytuj, Usuń, Wyświetl wszystkie, Modyfikuj wszystkie)
 • Włącz klasę Apex echosign_dev1. AgreementAttachmentDownloadService
 • Kliknij przycisk Zapisz.
Uprawnienia obiektu niestandardowego


Włącz Liczbę wywołań usługi załącznika dla profilu użytkownika wywołania zwrotnego

 • Przejdź do opcji Menedżer obiektów > Umowa > Pola i relacje 
 • Kliknij opcję Etykieta pola Liczba wywołań usługi załącznika
 • Kliknij przycisk Ustaw zabezpieczenie na poziomie pola
 • Włącz opcje Widoczny i Tylko do odczytu dla profilu użytkownika wywołania zwrotnego
 • Kliknij przycisk Zapisz
invocation_countsettings


Edytuj witrynę, aby włączyć klasę Apex LargeFileDownloadService

Musisz również dostosować profil witryny wywołania zwrotnego Adobe Sign i dodać klasę Apex LargeFileDownloadService, aby była widoczna

 1. Przejdź do pozycji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Interfejs użytkownika > Witryny i domeny > Witryny.
 2. Kliknij etykietę witryny Wywołanie zwrotne Adobe Sign.
 3. Kliknij przycisk Ustawienia dostępu publicznego.
Dostęp publiczny

 

    4. Kliknij łącze Włącz dostęp do klas Apex, aby przejść do tej sekcji, a następnie kliknij Edytuj

Włącz klasę Apex

 

 • Na liście Dostępne klasy Apex po lewej stronie wybierz echosign_dev1.LargeFileDownloadService i kliknij Dodaj, aby przenieść tę pozycję na listę Włączone klasy Apex po prawej, jak pokazano poniżej.
 • Kliknij przycisk Zapisz.
Włącz klasę Apex


Uaktualnij ustawienia niestandardowe, aby korzystały z adresu URL wywołania zwrotnego

1. Przejdź do opcji Konfiguracja > Interfejs użytkownika > Witryny i domeny > Witryny

2. Kliknij etykietę witryny witryny wywołania zwrotnego

3. W sekcji Niestandardowe adresy URL kliknij łącze Pokaż

 • Otworzy się nowa karta.
2b_sites_configdsaved

4. Z nowej karty skopiuj wartość adresu URL w przeglądarce i wklej ją do pliku tekstowego.

 • Jeśli testujesz w środowisku piaskownicy, skopuj adres URL http, a nie https.

Adres URL powinien wyglądać podobnie do tego przedstawionego poniżej:

Adres URL witryny

 

5. Przejdź do opcji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Niestandardowy kod > Ustawienia niestandardowe

 • Powoduje to wczytanie strony Ustawienia niestandardowe.

6. Kliknij etykietę Ustawienia Adobe Sign

 • Zostanie wczytana strona Ustawienia Adobe Sign.
Ustawienia Adobe Sign

 

7.  Kliknij przycisk Zarządzaj.

Ustawienia Adobe Sign: Zarządzaj

 

8. Kliknij przycisk Nowy lub Edytuj.

 • Zostanie wczytana strona Edycja ustawień Adobe Sign.
Ustawienia Adobe Sign: Nowy

 

9.  Ustaw wartość Adres URL wywołania zwrotnego Adobe do witryny Salesforce na „Bezpieczny adres sieciowy” skopiowany po skonfigurowaniu witryny wywołania zwrotnego Adobe Sign (patrz krok 7 powyżej).

 • Upewnij się, że prefiks adresu to „https”, a nie „http”.
Ustawienia adresu URL wywołania zwrotnego

10. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać ustawienia.

 

Obsługa dużych dokumentów jest teraz włączona.

Konfiguracja wypychanych umów

Możesz używać API Adobe Sign, aby wysłać umowy do podpisania lub tworzyć widżety i osadzać je na stronie internetowej oraz wypychać umowy do i tworzyć je w Salesforce — zupełnie tak, jakby zostały wysłane z poziomu Salesforce. Możesz także wysyłać umowy za pośrednictwem aplikacji internetowej pod adresem echosign.adobe.com i wypchnąć je wszystkie z powrotem do Salesforce.

Aby włączyć wypychane umowy, najpierw:

 • Edytuj użytkownika wywołania zwrotnego, dodając zestaw uprawnień użytkownika integracji Adobe Sign 
 • Edytuj witrynę wywołania zwrotnego, dodając stronę Visualforce EchoSignAgreementPushCallback
 • Edytuj uprawnienia Obiekt witryny i Poziom pola
 • Użyj konkretnych konfiguracji dostosowanych do metody korzystania z Adobe Sign


Edytuj użytkownika wywołania zwrotnego, dodając zestaw uprawnień użytkownika integracji Adobe Sign

 1. Przejdź do pozycji Ustawienia > Administracja > Użytkownicy > Użytkownicy.
 2. Znajdź użytkownika wywołania zwrotnego i kliknij łącze Pełne imię i nazwisko, aby otworzyć stronę Informacje o użytkowniku
click_the_full_namelinkofthecallbackuser

 

3. Najedź myszą na łącze Przypisania zestawu uprawnień i kliknij przycisk Edytuj przypisanie

edit_assigned_permissionsets

 

4. W sekcji Dostępne zestawy uprawnień wybierz pozycję Użytkownik integracji Adobe Sign

 • Kliknij przycisk Dodaj
 • Kliknij przycisk Zapisz
assign_permission


Edytuj witrynę wywołania zwrotnego, dodając stronę Visualforce EchoSignAgreementPushCallback

 1. Przejdź do opcji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Interfejs użytkownika > Witryny i domeny > Witryny
 2. Kliknij etykietę witryny Wywołanie zwrotne Adobe Sign
6_click_the_sitelabel

 

3. Przewiń do sekcji Strony Visualforce witryny, a następnie kliknij przycisk Edytuj

callback_vf_page

4. Znajdź opcję echosign_dev1.EchoSignAgreementPushCallback i kliknij ją raz, aby ją zaznaczyć

Kliknij przycisk Dodaj, aby przenieść stronę na listę Włączone strony Visualforce

6. Kliknij przycisk Zapisz

callback_add_vf


Edytuj uprawnienia Obiekt witryny i Poziom pola

Po dodaniu strony Visualforce użytkownik zostanie przeniesiony z powrotem do strony Szczegóły witryny dla witryny wywołania zwrotnego

 • Kliknij opcję Ustawienia dostępu publicznego, aby otworzyć stronę Profile
 • Kliknij opcję Edytuj na stronie Profile
 • Przewiń w dół do sekcji Standardowe uprawnienia obiektów
 • Włącz opcje Odczyt i Utwórz dla następujących obiektów:
Kontakt Konto Okazja
Potencjalny klient Kontrakt  
 • Kliknij opcję Zapisz, co spowoduje ponowne przejście do profilu wywołania zwrotnego

 

Dostosowania na poziomie pola wymaga również kilka innych obiektów:

 • Przewiń w dół do sekcji Zabezpieczenia na poziomie pola i edytuj:
  • Standardowe zabezpieczenia na poziomie pola
   • Kontakt
    • Konto > upewnij się, że opcje Odczyt i Edytuj dostęp są włączone
    • Adres e-mail > upewnij się, że opcje Odczyt i Edytuj dostęp są włączone
    • Nazwa > upewnij się, że opcje Odczyt i Edytuj dostęp są włączone
   • Potencjalny klient
    • Firma -> upewnij się, że opcje Odczyt i Edytuj dostęp są włączone
    • Adres e-mail -> upewnij się, że opcje Odczyt i Edytuj dostęp są włączone
    • Nazwa -> upewnij się, że opcje Odczyt i Edytuj dostęp są włączone


Użyj określonych konfiguracji

Jeśli chcesz, aby wszystkie umowy na Twoim koncie, które zostały wysłane spoza usługi Adobe Sign, zostały utworzone i przesłane do Salesforce, wykonaj poniższe instrukcje:

 • Skopiuj bezpieczny adres URL z utworzonej witryny wywołania zwrotnego Adobe Sign i dołącz ciąg /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback, aby utworzyć adres URL wywołania zwrotnego Skontaktuj się z działem pomocy technicznej Adobe i podaj swój adres URL wywołania zwrotnego, aby ustawić go jako domyślny adres URL wywołania zwrotnego konta Adobe Sign. Na przykład: jeśli adres Twojej witryny to: https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback, adres URL wywołania zwrotnego będzie następujący: https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback
 • Pomoc techniczna firmy Adobe powinna również wprowadzić identyfikator użytkownika Adobe Sign do domyślnego ustawienia adresu URL wywołania zwrotnego użytkownika API. Wszystkie konta korzystające z Salesforce powinny być skonfigurowane w taki sposób, aby dołączać klucz dokumentu do adresu URL wywołania zwrotnego.

 

Jeśli wysyłasz umowy za pośrednictwem API, wykonaj następujące instrukcje:

 • Skopiuj bezpieczny adres URL z utworzonej witryny wywołania zwrotnego Adobe Sign i dołącz ciąg echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback, aby utworzyć adres URL wywołania zwrotnego do zastosowania w API Adobe Sign.
  • Na przykład: jeśli twój adres witryny to: https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback,
   adres URL do zastosowania w API Adobe Sign jest następujący: https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback
 • Podczas wysyłania umowy lub tworzenia widżetu za pośrednictwem API trzeba będzie podać adres URL wywołania zwrotnego (patrz https://secure.echosign.com/redirect/latestApiMethods i zapoznać się z parametrem API „CalllbackInfo”).
 • Upewnij się, że ustawienia konta są ustawione w taki sposób, aby dołączać klucz dokumentu do adresu URL wywołania zwrotnego, który powinien być domyślny dla klientów Salesforce korzystających z Adobe Sign. W przypadku jakichkolwiek problemów skontaktuj się z działem pomocy technicznej Adobe Sign.
 • Dodatkowo przejdź do ustawień mapowań przy wypychaniu, aby określić preferencje tworzenia rekordów, gdy umowy są wypychane do Salesforce.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online