Arbeta med Animate och Flash Builder

Adobe Animate (tidigare Flash Professional CC) och Flex® kan användas tillsammans på olika sätt. Du kan till exempel skapa egna bilder och komponenter i Animate för att sedan använda dem i Flex®. I följande självstudiekurser demonstreras flera sätt hur Animate® och Flex® kan användas tillsammans.

 Arbetsflödet mellan Animate och Flash Builder för designvyn är föråldrat. Ett undantagsfel inträffar i Animate när arbetsflödet initieras från Flash Builder 4.6.

Vissa arbetsflöden i Flash Builder kanske inte fungerar med de senaste versionerna av Animate (2017 och senare). 

Redigera och felsöka ActionScript med Animate och Flash Builder

Innan du börjar

Om du vill använda dig av de här arbetsflödena för Animate/Flash Builder kontrollerar du att följande villkor är uppfyllda:

 • Både Flash CS5 och Flash Builder 4 är installerade.

 • Om du vill öppna en FLA-fil från Flash Builder måste projektet ha tilldelats en Animate-projekttyp (”project nature”) på panelen Package Explorer (Paketutforskare).

  Mer information om hur du tilldelar projekttyper (”project natures”) i Flash Builder finns i hjälpen för Flash Builder.

 • För att öppna en FLA-fil i Flash Builder måste du ha angett en FLA-fil för testning och felsökning i Animate-egenskaperna för projektet.

Testa, felsöka och publicera i Animate från Flash Builder

Så här testar eller felsöker du i Animate med en fil som du redigerar i Flash Builder 4:

 • Välj Run (Kör) > Test Movie (Testa filmen) eller Run (Kör) > Debug Movie (Felsök filmen) i utvecklingsperspektivet i Flash Builder. Lägg märke till att det finns en Animate-ikon vid varje menyobjekt. När SWF-fönstret eller felsökningssessionen stängs återgår fokus till Flash Builder, om det inte finns några kompileringsfel i bildruteskript i den FLA-fil som är associerad med projektet. Information om eventuella fel skickas till panelen Errors (Fel) i Flash Builder.

Så här publicerar du den FLA-fil som är associerad med det aktuella projektet i Flash Builder:

 • Välj Project (Projekt) > Publish Movie (Publicera film) i utvecklingsperspektivet i Flash Builder. Lägg märke till att det finns en Animate-ikon vid menykommandot.

Redigera AS-filer i Flash Builder från Animate

Så här skapar du en ny klass eller ett nytt gränssnitt i ActionScript 3.0 och anger Flash Builder som redigeringsprogram:

 1. Välj Arkiv > Nytt.

 2. Välj önskat användningsområde bland flikarna längst upp på skärmen, till exempel Figuranimering, Socialt, Spel, Utbildning, Annonser, Webb och Avancerat. Välj ActionScript 3.0-klass eller ActionScript 3.0-gränssnitt i dialogrutan Nytt dokument.

 3. Välj Flash Builder som det program som ska skapa filen i dialogrutan Skapa ActionScript 3.0 och klicka på OK. Flash Builder öppnas.

 4. Välj den FLA- eller XFL-fil i Flash Builder som ska associeras med ActionScript-filen och klicka på Slutför.

Så här öppnar och redigerar du en AS-fil i Flash Builder från Animate:

 1. Gå till bibliotekspanelen och högerklicka på en symbol som är associerad med klassen eller gränssnittet och välj Egenskaper.

 2. Klicka på Redigera klassdefinition i dialogrutan Symbolegenskaper.

 3. Använd dialogrutan Redigera ActionScript 3.0 (som visas) för att kontroller att det redigeringsprogram som tilldelats AS-filen är Flash Builder. Klicka sedan på OK.

  Om Flash Builder inte angetts som redigeringsprogram för filen väljer du Flash Builder som det program som ska redigera klassfilen och klickar på OK.

  Flash Builder öppnas och du kan redigera filen.

Skapa komponenter för Flex

I Adobe Animate kan du skapa innehåll som ska användas som komponenter i Adobe® Flex®-program. Det här innehållet kan rymma både visuella element och Adobe® ActionScript® 3.0-kod.

Genom att skapa Flex-komponenter i Animate kan du dra nytta av de flexibla grafikfunktionerna i Animate samtidigt som du drar nytta av funktionerna i Flex.

För att du ska kunna skapa Flex-komponenter i Animate måste du installera Flex-komponentpaketet för Animate. Du installerar komponentpaketet med hjälp av Adobe Extension Manager. I vissa versioner av komponentpaketet stöds eventuellt inte alla funktioner i Animate. Därför bör du hämta den senaste versionen av komponentpaketet från www.adobe.com/go/flex_ck_se.

Mer information om att använda Flex och Animate tillsammans finns i Flex-dokumentationen på Adobes webbplats på www.adobe.com/go/learn_flexresources.

Så här skapar du en Flex-komponent i Animate:

 1. Kontrollera att du har installerat Adobe Extension Manager. Om du vill hämta Extension Manager går du till hämtningssidan för Extension Manager på www.adobe.com/go/extension_manager_dl.

  Extension Manager installeras som standard med programmen i Adobe Creative Suite.

 2. Hämta och installera Flex-komponentpaketet som finns på www.adobe.com/go/flex_ck_se. Avsluta Animate innan du installerar komponentpaketet. Information om hur du installerar tillägg med Adobe Extension Manager finns på www.adobe.com/go/learn_extension_manager_se.

 3. Starta Animate. Två nya kommandon visas på menyn Kommando: Konvertera symbol till Flex-komponent och Konvertera symbol till Flex-behållare.

 4. I Animate skapar du en filmklippssymbol med den grafik och den ActionScript 3.0-kod som ska ingå i Flex-komponenten. Innehållet måste läggas in i en filmklippssymbol innan du konverterar det till en Flex-komponent.

 5. Innan du konverterar filmklippet till en Flex-komponent ska du kontrollera att det uppfyller följande krav för kompatibilitet med Flex:

  • FLA-filens bildrutehastighet ska vara 24 fps och matcha bildrutehastigheten för alla Flex-projekt där komponenten ska användas.

  • Registreringspunkten ska placeras på punkten 0, 0 i filmklippet.

    Om du vill kontrollera att registreringspunkterna för allt innehåll i filmklippet ligger på 0, 0 klickar du på knappen Redigera flera bildrutor längst ned på tidslinjen, markerar alla bildrutor på tidslinjen för filmklippet, markerar allt innehåll i alla bildrutor och flyttar det till 0, 0 i egenskapsinspektören.

 6. Markera filmklippet på bibliotekspanelen och välj Kommandon > Konvertera symbol till Flex-komponent.

  Animate konverterar filmklippet till en Flex-komponent, ändrar ikonen för klippet till en Flex-ikon i biblioteket och importerar det FlexComponentBase-kompilerade klippet till biblioteket. Animate bäddar in FlexComponentBase i den SCW-fil för Flex-komponenten som skapas i nästa steg.

  Observera de förloppsmeddelanden som visas på utdatapanelen när Animate konverterar filmklippet.

 7. Välj Arkiv > Publicera för att skapa en SWC-fil som innehåller den kompilerade Flex-komponenten. Animate skapar också en SWF-fil från FLA-huvudfilen, men du kan ignorera den om du vill. Den publicerade SWC-komponentfilen kan nu användas i Flex.

 8. Om du vill använda SWC-filen i Flex gör du något av följande:

  • Kopiera SWC-filen från Animate och klistra in den i mappen bin för Flex-projektet.

  • Lägg till SWC-filen i bibliotekssökvägen för Flex-projektet. Mer information finns i dokumentationen om Flex Builder på www.adobe.com/go/learn_flexresources.

Använda Flex-metadata

Om du skriver ActionScript 3.0-kod som ska användas i Flex kan du placera metadata i koden för att bädda in externa filer i alla publicerade SWF-filer som innehåller ActionScript-koden. Vanligtvis används dessa [Embed]-deklarationer för att bädda in bildfiler, teckensnitt, enskilda symboler eller andra SWF-filer i en SWF-fil.

Kom ihåg att metadata är ”data om data”. Du lägger till metadata i ActionScript-kod på den rad som finns omedelbart före den kodrad som metadatan ska gälla för. Vid kompileringen beaktas sedan dessa metadata när den närmast följande kodraden kompileras.

Exempel: Om du vill bädda in en bild med namnet button_up.png som finns i en katalog en nivå ovanför ActionScript-filen använder du följande ActionScript-kod:

[Embed(”../button_up.png”)]

private var buttonUpImage:Class;

Metadatataggen [Embed] innebär att filen button_up.png bäddas in i SWF-filen vid kompileringen, och att filen associeras med variabeln buttonUpImage.

Mer information om hur du bäddar in resurser med metadata i Flex finns i avsnittet om inbäddning av resurser i utvecklarhandboken för Flex 3 på www.adobe.com/go/learn_flexresources.

Om du använder en funktion som kräver Flex SDK, t.ex. [Embed]-metadata, visas ett meddelande i Animate under kompileringen om att du måste lägga till filen Flex.SWC i bibliotekssökvägen för FLA-filen. Filen Flex.SWC innehåller kompilerade klasser som behövs för att Flex-metadata ska stödjas. Klicka på Uppdatera bibliotekssökvägen i dialogrutan om du vill lägga till Flex.SWC i bibliotekssökvägen. Du kan också lägga till filen Flex.SWC senare, i bibliotekssökvägen i publiceringsinställningarna för ActionScript.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto