Användarhandbok Avbryt

Omforma och kombinera grafikobjekt i Animate

 1. Användarhandbok för Adobe Animate
 2. Introduktion till Animate
  1. Nyheter i Animate
  2. Visuell ordlista
  3. Systemkrav för Animate
  4. Tangentbordsgenvägar för Animate
  5. Arbeta med flera filtyper i Animate
 3. Animering
  1. Grunderna vid animering i Animate
  2. Så här använder du bildrutor och nyckelbildrutor i Animate
  3. Animering bildruta för bildruta i Animate
  4. Arbeta med klassiska interpolerade animeringar i Animate
  5. Pensel
  6. Rörelseguide
  7. Rörelseinterpoleringar och ActionScript 3.0
  8. Om animeringar med rörelseinterpolering
  9. Animeringar med rörelseinterpolering
  10. Skapa en animering med rörelseinterpolering
  11. Använda nyckelbildrutor för egenskaper
  12. Animera placering med en interpolering
  13. Så här redigerar du rörelseinterpoleringar med rörelseredigeraren
  14. Redigera rörelsebanan för en interpolerad animering
  15. Ändra rörelseinterpoleringar
  16. Lägga till anpassade övergångar
  17. Skapa och använda förinställda rörelser
  18. Konfigurera interpoleringsintervall för animeringar
  19. Arbeta med rörelseinterpoleringar sparade som XML-filer
  20. Rörelseinterpoleringar jämfört med klassiska interpoleringar
  21. Forminterpolering
  22. Använda animeringar med benverktyget i Animate
  23. Arbeta med figurriggning i Animate
  24. Så här använder du maskeringslager i Adobe Animate
  25. Så här arbetar du med scener i Animate
 4. Interaktivitet
  1. Så här skapar du knappar med Animate
  2. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Lägga till interaktivitet med kodfragment i Animate
  5. Skapa anpassade HTML5-komponenter
  6. Använda komponenter i HTML5 Canvas
  7. Skapa anpassade komponenter: Exempel
  8. Kodfragment för anpassade komponenter
  9. God praxis - annonsera med Animate
  10. Redigera och publicera VR
 5. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Skapa och hantera målarpenslar
  2. Använda Google Fonts i HTML5 Canvas-dokument
  3. Använda Creative Cloud Libraries och Adobe Animate
  4. Använda scen- och verktygspanelerna i Animate
  5. Arbetsflöde och arbetsyta i Animate
  6. Använda webbteckensnitt i HTML5 Canvas-dokument
  7. Tidslinjer och ActionScript
  8. Arbeta med flera tidslinjer
  9. Ange inställningar
  10. Använda redigeringspanelerna i Animate
  11. Skapa tidslinjelager med Animate
  12. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  13. Flytta och kopiera objekt
  14. Mallar
  15. Söka och ersätta i Animate
  16. Ångra, gör om och panelen Historik
  17. Kortkommandon
  18. Så här använder du tidslinjen i Animate
  19. Skapa HTML-tillägg
  20. Optimeringsalternativ för bilder och animerade GIF-filer
  21. Exportinställningar för bilder och GIF-filer
  22. Panelen Resurser i Animate
 6. Multimedia och video
  1. Omforma och kombinera grafikobjekt i Animate
  2. Skapa och arbeta med symbolinstanser i Animate
  3. Bildkalkering
  4. Så här använder du ljud i Adobe Animate
  5. Exportera SVG-filer
  6. Skapa videofiler för användning i Animate
  7. Så här lägger du till en video i Animate
  8. Arbeta med videoreferenspunkter
  9. Rita och skapa objekt med Animate
  10. Omforma linjer och former
  11. Linjer, fyllningar och övertoningar med Animate CC
  12. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  13. Färgpaneler i Animate CC
  14. Öppna Flash CS6-filer i Animate
  15. Arbeta med klassisk text i Animate
  16. Placera grafik i Animate
  17. Importerade bitmappar i Animate
  18. 3D-grafik
  19. Arbeta med symboler i Animate
  20. Rita linjer och former med Adobe Animate
  21. Arbeta med bibliotek i Animate
  22. Exportera ljud
  23. Markera objekt i Animate CC
  24. Arbeta med Illustrator AI-filer i Animate
  25. Tillämpa mönster med sprejpenseln
  26. Använda blandningslägen
  27. Ordna objekt
  28. Automatisera uppgifter med kommandomenyn
  29. Flerspråkig text
  30. Använda kameran i Animate
  31. Använda Animate med Adobe Scout
  32. Arbeta med Fireworks-filer
  33. Grafikfilter
  34. Ljud och ActionScript
  35. Ritinställningar
  36. Rita med ritstift
 7. Plattformar
  1. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  2. Stöd för anpassade plattformar
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Skapa och publicera ett WebGL-dokument
  5. Så här paketerar du AIR för iOS-program
  6. Publicera AIR for Android-program
  7. Publicera för Adobe AIR för datorprogram
  8. Inställningar för ActionScript-publicering
  9. God praxis – organisera ActionScript i ett program
  10. Så här använder du ActionScript med Animate
  11. God praxis – riktlinjer för hjälpmedel
  12. Hjälpmedel på arbetsytan i Animate
  13. Skriva och hantera skript
  14. Aktivera stöd för anpassade plattformar
  15. Översikt över stöd för anpassade plattformar
  16. Skapa hjälpmedelsanpassat innehåll
  17. Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar
  18. Felsöka ActionScript 3.0
  19. Aktivera stöd för anpassade plattformar
 8. Exportera och publicera
  1. Så här exporterar du filer från Animate CC
  2. OAM-publicering
  3. Exportera SVG-filer
  4. Exportera bilder och video med Animate
  5. Publicera AS3-dokument
  6. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  7. Exportera ljud
  8. Exportera QuickTime-videofiler
  9. Styra extern videouppspelning med ActionScript
  10. God praxis – tips för att skapa innehåll på mobila enheter
  11. God praxis – videokonventioner
  12. God praxis – riktlinjer för utveckling av SWF-program
  13. God praxis – strukturera FLA-filer
  14. De bästa sätten att optimera FLA-filer för Animate
  15. Inställningar för ActionScript-publicering
  16. Ange publiceringsinställningar för Animate
  17. Exportera projektorfiler
  18. Exportera bilder och animerade GIF-filer
  19. Publiceringsmallar för HTML
  20. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  21. Dela och publicera animeringar snabbt

Omforma objekt

Du kan omforma grafiska objekt samt grupper, textblock och instanser med verktyget Omforma fritt eller med alternativen på menyn Ändra > Omforma. Beroende på vilken typ av element du markerar kan du omforma, rotera, skeva, skala eller förvränga det. Du kan ändra eller lägga till i en markering under en omformning.

När du omformar ett objekt, en grupp, en textruta eller en instans visas alla ändringar som görs i dess mått eller position i egenskapsinspektören.

En begränsningsram visas under omformningar där du drar objektet. Begränsningsramen är rektangulär (om den inte har ändrats med kommandot Förvräng eller modifieringen Omslag) och dess kanter är ursprungligen justerade parallellt mot scenens kanter. Omformningshandtag finns i alla hörn och mitt på varje sida. När du drar ett handtag förhandsvisas omformningarna i begränsningsramen.

Flytta, justera om, ändra och spåra omformningspunkten

Under en omformning visas en omformningspunkt mitt i markerade element. Omformningspunkten är från början justerad mot objektets mittpunkt. Du kan flytta omformningspunkten, återställa den till standardplatsen och flytta standardreferenspunkten.

För skalning, skevning och rotation av grafiska objekt, grupper och textblock är punkten mitt emot punkten du drar automatiskt referenspunkten. Omformningspunkten är referenspunkt som standard. Du kan flytta standardreferenspunkten för en omformning.

 1. Välj verktyget Omforma fritt  eller något av kommandona vid Ändra > Omforma.

  Du kan hålla reda på omformningspunktens placering på infopanelen och i egenskapsinspektören för grafiska objekt.

 2. Gör något av följande:
  • Du kan flytta omformningspunkten genom att dra den till det markerade grafiska objektet.

  • Dubbelklicka på omformningspunkten om du vill justera omformningspunkten mot elementets mittpunkt igen.

  • Om du vill byta referenspunkt för en skalnings- eller skevningsomformning håller du ned Alt-tangenten (Windows) eller Alternativ-tangenten (Macintosh) samtidigt som du drar den valda objektkontrollpunkten under omformningen.

  • På panelen Info kan du växla fram och tillbaka för att visa registrerings- och omformningspunkter. Knappen visas som för att ange att koordinaterna för registreringspunkter visas. Om du klickar på samma knapp ändras den till , vilket anger att koordinaterna för omformningspunkterna visas.

  Koordinatsystem; infopanel med knappen Registrerings-/omformningspunkt i omvandlingsläget och med X- och Y-koordinaterna för markeringens omformningspunkt synliga.

Använda verktyget Omforma fritt

Du kan utföra enskilda omformningar eller kombinera flera, till exempel flytta, rotera, skala, skeva och förvränga.

 Det går inte att omforma symboler, bitmappsbilder, videoobjekt, ljud, övertoningar eller text med Omforma fritt. Om en markering med flera objekt innehåller något sådant element förvrängs bara formobjekten. Om du vill omforma ett textblock konverterar du tecknen till formobjekt.

 1. Markera ett grafiskt objekt, en grupp, en instans eller ett textblock på scenen.
 2. Klicka på verktyget Omforma fritt .

  Om du för pekaren över och runt markeringen ändras den för att visa vilken omformningsfunktion du kan använda.

 3. Dra i handtagen om du vill omforma markeringen:
  • Om du vill flytta markeringen placerar du pekaren över objektet i begränsningsramen och drar objektet till en ny position. Dra inte omformningspunkten.

  • Dra omformningspunkten till en ny plats om du vill ange en mittpunkt för rotation eller skalning.

  • Placera pekaren precis utanför ett hörnhandtag och dra om du vill rotera markeringen. Markeringen roterar runt omformningspunkten. Skift-dra om du vill rotera i steg om 45°.

  • Alt-dra om du vill rotera runt motsatt hörn.

  • Dra ett hörnhandtag diagonalt om du vill skala markeringen i två dimensioner. Skift-dra om du vill ändra storleken proportionerligt.

  • Dra ett hörnhandtag eller ett sidohandtag vågrätt eller lodrätt om du bara vill skala i en riktning.

  • Placera pekaren på konturen mellan omformningshandtagen och dra om du vill skeva markeringen.

  • Tryck på Ctrl (Windows) eller Kommando (Macintosh) och dra ett hörnhandtag eller ett sidohandtag om du vill förvränga former.

  • Skift-Ctrl-klicka (Windows) eller Skift-Kommando-klicka (Macintosh) på ett hörnhandtag och dra om du vill konforma objektet, det vill säga flytta det markerade hörnet och det intilliggande hörnet lika långt från respektive referenspunkter.

 4. Klicka utanför det markerade objektet när du vill avsluta omformningen.

Förvränga objekt

Om du drar ett hörnhandtag eller ett kanthandtag på begränsningsramen när du använder förvrängningsomformning på ett markerat objekt, flyttas hörnet eller kanten och de intilliggande kanterna justeras om. Om du vill begränsa förvrängningen till en kon kan du Skift-dra i ett hörn genom att flytta hörnet och det intilliggande hörnet lika långt i motsatt riktning från varandra. Det intilliggande hörnet är det hörn som finns på samma axel som riktningen du drar i. Dra i en mittpunkt på en sida när du vill flytta hela sidan fritt genom att Ctrl-klicka (Windows) eller Kommando-klicka (Macintosh).

Du kan ta förvränga grafiska objekt med kommandot Förvräng. Du kan dessutom förvränga objekt när du omformar dem fritt.

 Det går inte att ändra symboler, primitiva former, bitmappsbilder, videoobjekt, ljud, övertoningar, objektgrupper eller text med kommandot Förvräng. Om en markering med flera objekt innehåller något sådant element förvrängs bara formobjekten. Om du vill ändra text konverterar du tecknen till formobjekt.

 1. Markera ett eller flera grafiska objekt på scenen.
 2. Välj Ändra > Omforma > Förvräng.

 3. Placera pekaren på något av omformningshandtagen och dra.
 4. Klicka utanför de markerade objekten när du vill avsluta omformningen.

Ändra former med modifieringen Omslag

Med modifieraren Omslag kan du tänja och förvränga objekt. Ett omslag är en begränsningsram som innehåller ett eller flera objekt. Om omslagets form ändras påverkas formen på objekten i omslaget. Du redigerar omslagets form genom att justera dess punkter och tangenthandtag.

 Det går inte att ändra symboler, bitmappsbilder, videoobjekt, ljud, övertoningar, objektgrupper eller text med modifieraren Omslag. Om en markering med flera objekt innehåller något sådant element förvrängs bara formobjekten. Om du vill ändra text konverterar du tecknen till formobjekt.

 1. Markera en form på scenen.
 2. Välj Ändra > Omforma > Omslag.

 3. Dra punkterna och tangenthandtagen om du vill ändra omslaget.

Skala objekt

När du skalar ett objekt förstoras eller förminskas det vågrätt, lodrätt eller både och.

 1. Markera ett eller flera grafiska objekt på scenen.

 2. Välj Ändra > Omforma > Skala.

 3. Gör något av följande:
  • Dra hörnhandtagen om du vill skala objektet både vågrätt och lodrätt. Proportionerna bevaras när du ändrar skalan. Skift-dra om du vill skala objektet ojämnt.

  • Dra ett mitthandtag om du vill skala antingen vågrätt eller lodrätt.

 4. Klicka utanför de markerade objekten när du vill avsluta omformningen.

   När du ökar storleken på vissa objekt kanske objekt som ligger nära begränsningsramens kanter hamnar utanför scenen. Om det händer väljer du Visa > Monteringsbord så att element som ligger utanför scenens kanter syns.

Rotera och skeva objekt

När ett objekt roteras vrids det runt sin omformningspunkt. Omformningspunkten är justerad mot registreringspunkten, vars standardläge är objektets mitt, men du kan flytta punkten genom att dra den.

Du kan rotera ett objekt på följande sätt:

 • Dra med verktyget Omforma fritt (du kan skeva och skala objektet på samma gång).

 • Ange en vinkel på omformningspanelen (du kan skala objektet på samma gång).

Rotera och skeva objekt genom att dra

 1. Markera ett eller flera objekt på scenen.
 2. Välj Ändra > Omforma > Rotera och skeva.

 3. Gör något av följande:
  • Dra ett hörnhandtag om du vill rotera objektet.

  • Dra ett mitthandtag om du vill skeva objektet.

 4. Klicka utanför de markerade objekten när du vill avsluta omformningen.

Rotera objekt 90°

 1. Markera objektet eller objekten.
 2. Välj Ändra > Omforma > Rotera 90° medurs om du vill rotera objektet medurs eller Rotera 90° moturs om du vill rotera det moturs.

Skeva objekt

När du skevar ett objekt omformas det genom att det lutas längs den ena axeln eller båda. Du kan skeva ett objekt genom att dra det eller genom att ange ett värde på omformningspanelen.

 1. Markera objektet eller objekten.
 2. Välj Fönster > Omforma.

 3. Klicka på Skeva.
 4. Ange vinklar för vågrätt och lodrätt värde.

Vända objekt

Du kan vända objekt längs deras lodräta eller vågräta axel utan att flytta deras relativa position på scenen.

 1. Markera objektet.
 2. Välj Ändra > Omforma > Vänd lodrätt eller Vänd vågrätt.

Återställa omformade objekt

När du använder verktyget Omforma fritt eller omformningspanelen för att skala, rotera och skeva instanser, grupper och text, sparas objektets värden för storlek och rotation i Animate. Detta innebär att du kan ta bort omformningarna du gjort och återställa standardvärdena.

Du kan endast ångra den senaste omformningen när du väljer Redigera > Ångra. Du kan ta bort alla omformningar genom att klicka på knappen Ta bort omformning på panelen innan du avmarkerar objektet. När du avmarkerat objektet tas de ursprungliga värdena bort, men omformningen kan inte tas bort.

Återställa ett omformat objekt till dess ursprungliga skick

 1. Kontrollera att det omformade objektet fortfarande är markerat.

 2. Gör något av följande:
  • Klicka på knappen Ta bort omformning på omformningspanelen

  • Välj Ändra > Omforma > Ta bort transformering

Resursmodellering för vektor- och rasterinnehåll

Ett nytt resursförvrängningsverktyg har lagts till i Animate 19.0. Du kan använda resursförvrängningsverktyget när du vill skapa tänjningshandtag på former, ritobjekt och bitmappar i Animate. Genom att dra i tänjningshandtagen med resursförvrängningsverktyget kan du deformera former, ritobjekt och bitmappar. 

Resursförvrängningsverktyg
Resursförvrängningsverktyg

Med tänjningshandtagen som visas på objekten kan du omforma eller förvränga specifika objektområden, medan andra områden lämnas oförändrade. Alla markerade objekt grupperas när du skapar det första tänjningshandtaget. När du infogar en nyckelbildruta kopieras tänjningshandtagen från den föregående nyckelbildrutan till den nya nyckelbildrutan.

Vissa av markörstilarna som visas när du hovrar med musen på objekt med resursförvrängningsverktyget visas nedan som referens.

Den här markören visas när resursförvrängningsverktyget inte kan användas på ett objekt.

- Den här markören visar att du kan använda resursförvrängningsverktyget för att skapa tänjningshandtag på ett objekt.

- Den här markören visar att du kan klicka på tänjningshandtaget för att omforma ett objekt.

Cursor moveto

Denna markör indikerar att du kan rotera objektet.

Använda resursförvrängningsverktyget

 1. För att börja skapar du en form eller importerar du en bitmapp på scenen. 

 2. Klicka på resursförvrängningsverktyget i verktygsfältet.

 3. När du hovrar med musen över en form eller ett ritobjekt visas symbolen . Du kan klicka när du vill lägga till tänjningshandtag.

  Hovra musen över en form eller ett ritobjekt
  Hovra musen över en form eller ett ritobjekt

 4. Resursförvrängningshandtag visas som små fyllda cirklar på formen/ritobjektet. Du kan använda så många handtag som behövs för att tänja formen på rätt sätt. Använd Delete på tangentbordet när du vill ta bort ett marionettänjningshandtag.

  Resursförvrängningshandtag
  Resursförvrängningshandtag

 5. Skift + klicka på marionettänjningshandtagen när du vill markera flera handtag. Du kan dra handtagen med resursförvrängningsverktyget när du vill deformera formen efter dina behov.

  Deformera former genom att använda handtag
  Deformera former genom att använda handtag

  Deformera bitmappar genom att använda handtag

 6. Välj ett av de två lägena för tänjningshandtag.

      a. Öppet läge – detta läge ger större rörelsefrihet runt handtagen under deformeringen. Ett handtag i detta läge ritas som en vit solid cirkel.

      b. Fast läge – detta läge ger mindre rörelsefrihet runt handtagen under deformeringen. Ett handtag i detta läge ritas som en svart solid cirkel.

  För att växla mellan de två lägena använder du Alt + klicka på tänjningshandtagen.

Liva upp bitmappar med resursförvrängningsverktyget

Bitmappar är en viktig del när du skapar animeringar. Vill du lära dig att importera dessa bitmappar och liva upp din animering? Titta på självstudiekursen i slutet av det här exemplet och följ stegen.

 1. Klicka på Arkiv > Importera >Importsteg.

 2. Markera den önskade bilden.

 3. Välj resursförvrängningsverktyget i Egenskaper.

Så här livar du upp dina importerade bitmappar på ett enkelt sätt

Titta på videon för att lära dig hur du deformerar en bild och animerar den med resursförvrängningsverktyget.

Ta det lugnt med resursförvrängningsverktyget

Att skapa animeringar är en långtråkig process. Med resursförvrängningsverktyget är det enklare och lättare att skapa animeringar. Vill du veta hur resursförvrängningsverktyget används för att minska tiden du spenderar på att rita? Titta på självstudiekursen i slutet av det här exemplet och följ stegen.

 1. Klicka på resursförvrängningsverktyget i Verktyg.

 2. När du hovrar med musen över en form eller ett ritobjekt visas en symbol. Du kan klicka när du vill lägga till tänjningshandtag.

 3. Resursförvrängningshandtag visas som små fyllda cirklar på formen/ritobjektet. Du kan använda så många handtag som behövs för att tänja formen på rätt sätt.

 4. Skift + klicka på marionettänjningshandtagen när du vill markera flera handtag. Du kan dra handtagen med resursförvrängningsverktyget när du vill deformera formen efter dina behov.

Så här skapar du animeringar på ett lätt sätt med resursförvrängningsverktyget

Titta på videon för att lära dig mer om resursförvrängningsverktyget och andra verktyg som stöder det.

Redigera en basform

Basformen är formen innan du tänjer. Resursförvrängning fungerar på nät som överlagras på basformen. Du kan också ändra basformen genom att växla till markeringsverktyget och sedan dubbelklicka på den tänjda formen. Ändringar som du gör på basformen används på alla förvrängda instanser av den formen. Den här funktionen fungerar bara på vektorformer.

Formegenskaper för resurstänjning
Formegenskaper för resurstänjning

Interpolering för resursförvrängningsverktyget

Du kan använda klassisk interpolering med resursförvrängningsverktyget. Du kan till exempel använda klassisk interpolering för att interpolera marionettattityder. 

Klicka här om du vill läsa mer om klassisk interpolering.

 Du bör använda samma handtagsuppsättning i formen när du interpolerar attityder.

Kombinera objekt

Om du vill skapa nya former genom att kombinera eller ändra befintliga objekt använder du kommandot Kombinera objekt på menyn Ändra (Ändra > Kombinera objekt). I vissa fall avgör staplingsordningen för markerade objekt hur åtgärden fungerar.

Varje kommando gäller för specifika typer av grafiska objekt - se listan nedan. En sammanfogad form är en form som har ritats med ett verktyg i läget Sammanfogande ritning. Ett ritobjekt är en form som har ritats med ett verktyg i objektritläge.

Följande kommandon finns under Kombinera objekt:

Förening

Sammanfogar två eller fler sammanfogade former eller ritobjekt. Resultatet blir en enda objektritlägesform som består av alla delar i formerna som var synliga innan de förenades. De dolda, överlappande delarna av formerna tas bort.

 

 Till skillnad från när du använder kommandot Gruppera (Ändra > Gruppera) går det inte att dela upp former som har förenats med kommandot Förening.

Överlappa

Skapar ett objekt från överlappningen av två eller flera objekt. Objektritmodellformen som skapas består av de överlappande delarna av de kombinerade formerna. Alla delar av formen som inte täcks tas bort. Formen som skapas använder fyllningar och linjer från den översta formen i stacken.

Genomslag

Tar bort delar av ett markerat ritobjekt, vilket definieras av de överlappande delarna av ett annat markerat ritobjekt som är placerat framför. De delar av ett ritobjekt som överlappas av det översta objektet och hela det översta objektet tas bort helt. Objekten som skapas behålls som separata objekt och kombineras inte till ett enda objekt (till skillnad från kommandona Förening och Överlappa som förenar objekten).

Beskär

Använder konturen för ett ritobjekt för att beskära ett annat ritobjekt. Det objekt som är längst fram eller överst anger formen på det beskurna området. Alla delar av ett underliggande ritobjekt som överlappar det översta objektet behålls, medan alla andra delar av de underliggande objekten och hela det översta objektet tas bort helt. Objekten som skapas behålls som separata objekt och kombineras inte till ett enda objekt (till skillnad från kommandona Förening och Överlappa som förenar objekten).

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto