Innan du börjar

 Innan du börjar animera bör du känna till dessa begrepp:

Förutsättningar Beskrivning
Tidslinje Innan du börjar arbeta med rörelseinterpoleringar bör du känna till hur du arbetar med tidslinjen och redigeringsegenskaperna. Du kan redigera enskilda nyckelbildrutor för egenskaper på scenen, i egenskapsinspektören eller i den nya rörelseredigeraren.
Symbolinstanser   Animate interpolerar endast symbolförekomster och textfält. Alla övriga objekttyper placeras i en symbol när en interpolering används på dem. Symbolinstansen kan innehålla kapslade symboler, som i sin tur kan interpoleras på egna tidslinjer.
Interpoleringsintervall Den minsta beståndsdelen i ett interpoleringslager är ett interpoleringsintervall. Ett interpoleringsintervall i ett interpoleringslager får endast innehålla en symbolinstans eller ett textfält. Symbolinstansen kallas för interpoleringsintervallets mål. En enskild symbol kan emellertid innehålla många objekt.
Målobjekt

Om du lägger till ytterligare en symbol eller ett textfält i interpoleringsintervallet ersätts den ursprungliga symbolen i interpoleringen. Använd någon av följande metoder när du vill ändra målobjektet för en interpolering:

 • Dra en annan symbol från biblioteket till interpoleringsintervallet på tidslinjen
 • Använd kommandot Ändra > Symbol > Växla symbol.

Du kan ta bort symbolen från ett interpoleringslager utan att ta bort eller avbryta interpoleringen. Du kan lägga till en annan symbolinstans till interpoleringen senare. Du kan även ändra typen för målsymbolen eller när som helst redigera symbolen.

Rörelsebanor När en interpolering innehåller rörelse visas en rörelsebana på scenen. Rörelsebanan anger positionen för det interpolerade objektet i varje bildruta. Du kan redigera rörelsebanan på scenen genom att dra dess kontrollpunkter. Det går inte att lägga till en rörelsestödlinje i ett interpoleringslager/lager för omvänd kinematik. 

Se även

Komponenter i rörelseinterpoleringar

Interpoleringsintervall:

 • En serie av bildrutor på tidslinjen i vilka en eller flera egenskaper för ett objekt ändras över tid.
 • Ett rörelseinterpoleringsintervall visas på tidslinjen som en grupp bildrutor i ett enskilt lager med en bakgrundsfärg.
 • Du kan markera interpoleringsintervallen som ett enskilt objekt och dra dem från en plats på tidslinjen till en annan, inklusive till ett annat lager.
 • Du kan bara animera ett objekt på scenen i varje interpoleringsintervall. Det objektet kallas för interpoleringsintervallets målobjekt.

Egenskapsnyckelbildruta:

 • En bildruta i ett interpoleringsintervall där du uttryckligen definierar ett eller flera egenskapsvärden för det interpolerade målobjektet.
 • Dessa egenskaper kan bland annat innehålla placering, alfa (genomskinlighet) och färgton.
 • Alla definierade egenskaper har sina egna nyckelbildrutor för egenskaper.
 • Om du anger mer än en egenskap i en enskild bildruta, lagras nyckelbildrutorna för egenskaper för var och en av dessa egenskaper i den bildrutan.
 • Använd rörelseredigeraren när du vill visa egenskaperna för ett interpoleringsintervall och tillhörande nyckelbildrutor för egenskaper.
 • Högerklicka på några egenskapsnyckelbildrutor och välj Visa nyckelbildrutor när du vill välja vilken typ av egenskapsnyckelbildrutor som ska visas på tidslinjen via snabbmenyn för interpoleringsintervall. 

Målobjekt för en interpolering

En rörelseinterpolering har ett enskilt objekt i ett interpoleringsintervall som kallas för interpoleringens målobjekt. Det finns flera fördelar med att ha ett målobjekt i en interpolering:

 • Du kan spara en interpolering som en förinställning som kan återanvändas. 
 • Det är enkelt att flytta rörelseinterpoleringar på tidslinjen (dra runt interpoleringsintervallet) eller på scenen.
 • Så här lägger du till en ny instans av en befintlig interpolering:
  • Klistra in den ovanpå en interpolering när du vill ersätta
  • Dra en ny instans från biblioteket
  • Använd Växla symbol. 

Objekt och egenskaper som kan interpoleras

Exempel på objekt som du kan tillämpa på rörelseinterpoleringar är filmklipp, bilder, knappsymboler och textfält. Egenskaperna för dessa objekt som kan interpoleras inkluderar bland annat:

 • X- och Y-position i 2D
 • Z-position i 3D (endast filmklipp)

 • 2D-rotation (runt z-axeln)

 • X-, Y- och Z-rotation i 3D (endast filmklipp): ställ in FLA-målfilen på ActionScript 3.0 och Flash Player 10 eller senare i publiceringsinställningarna. Adobe AIR har även stöd för 3D-rörelser.

 • Skeva X och Y

 • Skala X och Y

 • Färgeffekter: inkluderar alfa (genomskinlighet), intensitet, färgton och avancerade färginställningar. Färgeffekter kan interpoleras endast på symboler och TLF-text. Genom att interpolera de här egenskaperna kan du göra så att objekt verkar tona in eller tona från en färg till en annan. Om du vill interpolera en färgeffekt på klassisk text, konverterar du texten till en symbol.

 • Filteregenskaper (filter kan inte tillämpas på grafiska symboler)

Skapa en animering med rörelseinterpolering

Du kan skapa en rörelseinterpolering med en av följande tre metoder:

 • Skapa en bild eller en instans som du vill interpolera, högerklicka på en bildruta och välj Skapa rörelseinterpolering.
 • Markera bilden eller instansen som du vill interpolera och välj Infoga > Rörelseinterpolering på huvudmenyn.
 • Skapa en bild eller en instans som du vill interpolera, högerklicka på instansen på scenen och välj Skapa rörelseinterpolering.

Obs!

Det är valfritt om du vill använda ActionScript i animeringar.

Skapa en animering med rörelseinterpolering

Interpolera andra egenskaper med egenskapsinspektören

Använd kommandot Skapa rörelseinterpolering när du vill animera egenskaperna för en symbolinstans eller ett textfält. Egenskaperna är bland annat rotation, skalning, genomskinlighet och färgton (endast symboler och TLF-text). Du kan till exempel redigera alfaegenskapen (genomskinlighet) för en symbolinstans för att den ska tona in på skärmen. Det finns en lista med de egenskaper du kan animera med rörelseinterpoleringar i Objekt och egenskaper som kan interpoleras.

 1. Markera en symbolinstans eller ett textfält på scenen.

  Om markeringen innehåller andra objekt, eller innehåller flera objekt från lagret, kan Animate konvertera den till en filmklippssymbol.

 2. Välj Infoga > Rörelseinterpolering.

  Om dialogrutan ”Konvertera markering till symbol för interpolering” visas klickar du på OK för att konvertera markeringen till en filmklippssymbol.

  När du tillämpar en interpolering på ett objekt som bara finns i en enskild nyckelbildruta flyttas spelhuvudet till den sista bildrutan i den nya interpoleringen. Annars flyttas inte spelhuvudet.

 3. Placera spelhuvudet i den bildruta i interpoleringsintervallet där du vill ange ett egenskapsvärde.

  Du kan placera spelhuvudet i valfri annan bildruta i interpoleringsintervallet. Interpoleringen startar med egenskapsvärdena i den första bildrutan i interpoleringsintervallet, som alltid är en nyckelbildruta för egenskaper.

 4. Markera objektet på scenen och ange ett värde för en annan egenskap än position, till exempel alfa (genomskinlighet), rotation eller skevning. Ange värdet i egenskapsinspektören eller med något av verktygen på verktygspanelen.

  Den aktuella bildrutan i intervallet blir en nyckelbildruta för egenskaper.

  Obs!

  Du kan visa olika typer av nyckelbildrutor för egenskaper i interpoleringsintervall. Högerklicka (Windows) eller Kommando-klicka (Macintosh) på ett interpoleringsintervall och välj Visa nyckelbildrutor > egenskapstyp på snabbmenyn.

 5. Förhandsgranska interpoleringen på scenen genom att dra spelhuvudet på tidslinjen.

 6. Om du vill lägga till ytterligare nyckelbildrutor för egenskaper flyttar du spelhuvudet till den önskade bildrutan i intervallet och anger ett värde för egenskapen i egenskapsinspektören.

Lägga till en interpolering i ett befintligt interpoleringslager

Du kan lägga till ytterligare interpoleringar i ett befintligt interpoleringslager. Lägg till fler interpoleringar om du vill använda färre lager när du skapar Animate-innehåll med animeringar.

 1. Gör något av följande:

  • Lägg till en tom nyckelbildruta på lagret (Infoga > Tidslinje > Tom nyckelbildruta), lägg till objekt i nyckelbildrutan och interpolera sedan objekten.
  • Skapa en interpolering i ett separat lager och dra sedan intervallet till det önskade lagret.
  • Dra en statisk bildruta från ett annat lager till interpoleringslagret och lägg sedan till en interpolering för ett objekt i den statiska bildrutan.
  • Alt-dra (Windows) eller Alternativ-dra (Macintosh) för att duplicera ett befintligt intervall från samma lager eller ett annat lager.
  • Kopiera och klistra in ett interpoleringsintervall från samma eller ett annat lager.