Översikt

Precis som för filmer delar Adobe Animate CC-dokument in tidslängden i bildrutor.Bildrutor är kärnan i en animering och de bestämmer varje segment av tid och rörelse. Det totala antalet bildrutor i filmen och hur snabbt de spelas upp avgör filmens totala längd. Några av de koncept som används för bildrutor förklaras nedan som referens.

Bildrutor

På tidslinjen arbetar du med bildrutor för att ordna och styra dokumentets innehåll. Du placerar bildrutor på tidslinjen i den ordning du vill att objekten i bildrutorna ska visas i det slutliga innehållet.

Nyckelbildrutor

En nyckelbildruta är en bildruta där en ny symbolinstans visas på tidslinjen. En nyckelbildruta kan också vara en bildruta som innehåller ActionScript®-kod för att styra någon del av dokumentet. Du kan också lägga till en tom nyckelbildruta på tidslinjen som en platshållare för symboler som du planerar att lägga till senare eller om du vill lämna bildrutan tom.

Med nyckelbildrutor kan du ange en position, lägga till ankarpunkter, åtgärder, kommentarer med mera.

Frame-&-Keyframe

Intervall

Med intervallsbaserad bildrutemarkering kan du markera ett intervall av bildrutor mellan två nyckelbildrutor med ett enda klick.

Statiskt bildruteintervall

I ett statiskt bildruteintervall är samma innehåll tillgängligt under intervallets hela längd. Du kan använda den här typen av intervall när du behöver visa grafik under en viss tid.

Interpolerat bildruteintervall

I interpolerade bildruteintervall ändras innehållet i intervallet med varje bildruta. Du kan använda den här typen av intervall för animeringar.

Framespan

Lägga till eller infoga bildrutor på tidslinjen

 • Om du vill infoga en ny bildruta väljer du Infoga > Tidslinje > Bildruta (F5).

 • Om du vill skapa en nyckelbildruta väljer du Infoga > Tidslinje > Nyckelbildruta (F6) eller högerklickar (Windows) eller Kontroll-klickar (Macintosh) på den bildruta där du vill infoga en nyckelbildruta och väljer Infoga nyckelbildruta på snabbmenyn.

timeline-keyframes
insert-keyframe
 • Om du vill skapa en ny tom nyckelbildruta väljer du Infoga > Tidslinje > Tom nyckelbildruta eller högerklickar (Windows) eller Control-klickar (Macintosh) på den bildruta där du vill placera nyckelbildrutan och väljer Infoga tom nyckelbildruta på snabbmenyn.

Markera och märka bildrutor på tidslinjen

Du kan markera bildrutor på två sätt i Animate. Du kan också märka bildrutor när du vill ordna innehållet. 

Det finns två olika metoder för att markera bildrutor på tidslinjen i Animate. Vid bildrutebaserad markering (standard) markerar du enskilda bildrutor på tidslinjen. Vid intervallsbaserad markering markeras hela bildrutesekvensen, från en nyckelbildruta till nästa, när du klickar på en bildruta i sekvensen.

Välja bildrutor på tidslinjen

Markera en eller flera bildrutor

 • Om du vill markera en bildruta klickar du på bildrutan.
 • Om du vill markera flera bildrutor efter varandra drar du markören över dem eller Skift-klickar på extrarutorna.

 • Om du vill markera flera icke sammanhängande bildrutor Ctrl-klickar (Windows) eller Kommando-klickar (Macintosh) du på bildrutorna.

 • Om du vill markera alla bildrutor på tidslinjen väljer du Redigera > Tidslinje > Markera alla bildrutor.

Intervallsbaserad markering av bildrutor

Du kan förbereda för intervallsbaserad markering genom att ange det redan på tidslinjen i Animate genom att klicka på streckikonen i det övre högra hörnet och välja menyalternativet Intervallsbaserad markering

 • Klicka på bildrutan om du vill markera ett helt bildruteintervall (rörelseinterpolering eller omvänd kinematik).
 • Om du vill markera flera intervall klickar du på vart och ett samtidigt som du håller ner Skift-tangenten.

Märka bildrutor på tidslinjen

Du kan märka bildrutor på tidslinjen för att göra det enklare att ordna innehållet. Du kan även märka en bildruta för att kunna referera till bildrutan i ActionScript med hjälp av dess etikett. Detta innebär att om du ordnar om tidslinjen och flyttar etiketten till ett annat bildrutenummer, kommer ActionScript ändå att referera till bildruteetiketten och den behöver inte uppdateras.

Bildruteetiketter kan endast tillämpas på nyckelbildrutor. Ett tips är att skapa ett separat lager på tidslinjen som kan innehålla dina bildruteetiketter. Om du använder separata lager för etiketter kan du ordna innehållet och nyckelbildrutorna bättre.

Så här lägger du till en bildruteetikett:

 1. Markera bildrutan som du vill märka på tidslinjen.

 2. När bildrutan är markerad anger du etikettnamnet i avsnittet Etikett i egenskapsinspektören. Tryck på Enter eller Retur.
  adding-labels
 3. Du bör skapa ett separat lager för alla etiketter i bildrutan.

  labels-keyframes

Aktivera intervallsbaserad bildrutemarkering

Med intervallsbaserad bildrutemarkering kan du markera ett intervall av bildrutor mellan två nyckelbildrutor med ett enda klick.

 1. Klicka på streckikonen längst upp till höger i tidslinjeavsnittet.

  En popup-meny visas.

 2. Markera alternativet Intervallsbaserad markering på popup-menyn. 

  span-based-selection

Distribuera till nyckelbildrutor

Med alternativet Distribuera till nyckelbildrutor kan du distribuera flera objekt (symboler och bitmappar) på scenen till enskilda nyckelbildrutor.

 1. Markera flera objekt i ett lager på scenen.
 2. Högerklicka var som helst på scenen och välj Distribuera till nyckelbildrutor.

  distribute-to-keyframes

Kopiera, klistra in, ta bort eller flytta en bildruta eller bildrutesekvens

En nyckelbildruta och intervallet med vanliga bildrutor som kommer efter den, kallas för en nyckelbildrutesekvens. Tidslinjen kan innehålla valfritt antal nyckelbildrutesekvenser.

Gör något av följande om du vill kopiera eller klistra in en bildruta eller bildrutesekvens:

Kopiera eller klistra in en bildruta eller bildrutesekvens

 • Markera bildrutan eller sekvensen och välj Redigera > Tidslinje > Kopiera bildrutor. Markera bildrutan eller sekvensen som du vill ersätta och välj Redigera > Tidslinje > Klistra in bildrutor.

 • Alt-dra (Windows) eller Alternativ-dra (Macintosh) en nyckelbildruta till platsen dit du vill kopiera den.

Ta bort en bildruta eller bildrutesekvens

Ta bort en bildruta, bildrutesekvens eller nyckelbildruta

Markera bildrutan eller sekvensen och välj Redigera > Tidslinje > Ta bort bildrutor eller högerklicka (Windows) eller Control-klicka (Macintosh) på bildrutan eller sekvensen och välj Ta bort bildrutor på snabbmenyn.

Omgivande bildrutor påverkas inte.

remove-frames

Ta bort nyckelbildruta

Markera nyckelbildrutan och välj Redigera > Tidslinje > Rensa nyckelbildruta eller högerklicka (Windows) eller Control-klicka (Macintosh) på bildrutan och välj Rensa nyckelbildruta på snabbmenyn.

Flytta en nyckelbildruta eller bildrutesekvens

Markera en nyckelbildruta eller bildrutesekvens och dra sedan nyckelbildrutan eller bildrutesekvensen till den önskade platsen.

Ändra längd på en sekvens med statiska bildrutor

Ctrl-dra (Windows) eller Kommando-dra (Macintosh) den första eller sista bildrutan i intervallet åt vänster eller höger.

Information om hur du ändrar längden på en bildruta-för-bildruta-animeringssekvens finns i Skapa bildruta-för-bildruta-animeringar.

Förhandsgranska bildruteinnehåll på tidslinjen

Välj Förhandsgranska på alternativmenyn i det övre högra hörnet på panelen Tidslinje.

preview

I varje nyckelbildruta på tidslinjen kan du visa en miniatyr av objektet i nyckelbildrutan.