Komma igång med ActionScript

Med skriptspråket ActionScript® kan du lägga till komplex interaktivitet, uppspelningskontroller och datavisning i program. Du kan lägga till ActionScript i utvecklingsmiljön med hjälp av åtgärdspanelen, från skriptrutan eller med ett externt redigeringsprogram.

ActionScript har egna syntaxregler, reserverade nyckelord och variabler för att lagra och ladda ner information. Dessutom innehåller ActionScript ett stort bibliotek med inbyggda klasser, som du kan använda när du skapar objekt för att utföra många olika uppgifter. Mer information om ActionScript finns under följande hjälprubriker:

Du behöver inte förstå alla ActionScript-element för att börja skriva. Har du bara ett tydligt mål kan du börja skapa skript med några enkla åtgärder.

Både ActionScript och JavaScript bygger på ECMA-262-standarden, den internationella standarden för skriptspråket ECMAScript. Därför kan utvecklare som känner till JavaScript även känna igen sig i ActionScript. Mer information om ECMAScript hittar du på ecma-international.org.

Adobe rekommenderar...

Adobe rekommenderar...

Vilken version av ActionScript kan du använda?

Animate omfattar mer än en version av ActionScript för att motsvara de skiftande behov som finns hos såväl utvecklare som den maskinvara som används för uppspelning. ActionScript 3.0 och 2.0 är inte kompatibla med varandra.

 

 • ActionScript 3.0 körs snabbt. Den här versionen kräver att du är mer van vid objektorienterad programmering än övriga ActionScript-versioner. ActionScript 3.0 följer helt ECMAScript-specifikationen, erbjuder bättre XML-bearbetning, en förbättrad händelsemodell och en förbättrad arkitektur för att arbeta med element på skärmen. FLA-filer som använder ActionScript 3.0 kan inte inkludera tidigare versioner av ActionScript.

 • (Borttaget i Animate CC) ActionScript 2.0 är lättare att lära sig än ActionScript 3.0. Även om Flash Player kör kompilerad ActionScript 2.0-kod långsammare än kompilerad ActionScript 3.0-kod, är ActionScript 2.0 ändå användbart i många sorters projekt. ActionScript 2.0 är också användbart i projekt som inte är kräver stor beräkningskapacitet. T.ex. för innehåll som är mer designorienterat. ActionScript 2.0 baseras också på ECMAScript-specifikationen men följer den inte helt.

 • (Borttaget i Animate CC) ActionScript 1.0 är den enklaste formen av ActionScript och används fortfarande i vissa versioner av Adobe Flash Lite Player. ActionScript 1.0 och 2.0 kan ingå samtidigt i samma FLA-fil.

 • (Borttaget i Animate CC) Flash Lite 2.x ActionScript är en delmängd av ActionScript 2.0 som stöds av Flash Lite 2.x som körs på mobiltelefoner och mobila enheter.

 • (Borttaget i Animate CC) Flash Lite 1.x ActionScript är en delmängd av ActionScript 1.0 som stöds av Flash Lite 1.x som körs på mobiltelefoner och mobila enheter.

 

Använda Dokumentation för ActionScript

Eftersom det finns flera versioner av ActionScript (2.0 och 3.0) och flera sätt att införliva skriptspråket i dina FLA-filer, finns det också flera olika sätt att lära sig ActionScript.

Du kan hitta en beskrivning av det grafiska användargränssnittet som används med ActionScript. I gränssnittet ingår åtgärdspanelen, skriptrutan, skriptassistentläget, beteendepanelen, utdatapanelen och panelen Kompilatorfel. Dessa avsnitt gäller för alla versioner av ActionScript.

I annan dokumentation från Adobe om ActionScript kan du lära dig mer om de olika versionerna av ActionScript.

Olika sätt att arbeta med ActionScript

Det finns flera olika sätt att arbeta med ActionScript.

 • (Borttaget i Animate CC) I skriptassistentläget kan du lägga till ActionScript i en FLA-fil utan att du själv behöver skriva koden. Du väljer åtgärder, så visas det ett användargränssnitt där du anger de parametrar som krävs för varje åtgärd. Lär dig lite om vilka funktioner som behövs för att utföra specifika uppgifter, men du behöver inte lära dig någon syntax. Många utvecklare och personer som inte är programmerare använder det här läget.

 • (Borttaget i Animate CC) Med beteenden kan du också lägga till kod i en fil utan att du själv behöver skriva den. Beteenden är färdiga skript för vanliga uppgifter. Du kan lägga till ett beteende och sedan enkelt konfigurera det på beteendepanelen. Beteenden är bara tillgängliga för ActionScript 2.0 och tidigare versioner.

 • Störst flexibilitet och kontroll över dokumentet får du dock om du skriver ett eget ActionScript. Men då krävs det att du lär dig mer om språket och reglerna i ActionScript.

 • Komponenterna är färdiga filmklipp som gör att du kan implementera komplexa funktioner. En komponent kan vara en enkel kontroll i användargränssnittet (t.ex. en kryssruta) eller en mer komplicerad kontroll (t.ex. ett rullningsfönster). Du kan anpassa funktionen och utseendet hos en komponent och du kan hämta komponenter som skapats av andra utvecklare. De flesta komponenter kräver att du skriver en del egen ActionScript-kod för att du ska kunna kontrollera och utlösa dem. Mer information finns i Använda ActionScript 3.0-komponenter.

 

Skriva ActionScript

När du skriver ActionScript-kod i utvecklingsmiljön använder du åtgärdspanelen eller skriptrutan. Åtgärdspanelen och skriptrutan innehåller en komplett kodredigerare med funktioner som kodtips, kodfärgning, kodformatering och syntaxmarkering. Den innehåller även felsökning, radnummer, automatisk radbrytning och stöd för Unicode.

 • Använd åtgärdspanelen när du vill skriva skript som är en del av ett Animate-dokument (det vill säga skript som är inbäddade i FLA-filen). Åtgärdspanelen innehåller funktioner som verktygslådan Åtgärder, vilket ger dig snabb åtkomst till de viktigaste ActionScript-språkelementen. Du får besked om de element som kräver att du skapar skript.

 • Använd skriptrutan om du vill skriva externa skript, det vill säga skript och klasser som lagras i externa filer. (Du kan också använd ett textredigeringsprogram för att skapa en extern AS-fil.) Skriptrutan innehåller olika kodhjälpsfunktioner, t.ex. kodtips och kodfärgning, syntaxkontroll och automatisk formatering.

Mer rekommenderad användarhjälp

I följande artiklar och självstudier finns mer utförlig information om hur du arbetar med ActionScript:

Översikt över panelen Utdata

När du kör en dokumenttyp visar utdatapanelen information eller varningar som gäller åtgärder, t.ex. dokumentkonvertering och publicering. Om du vill visa den här informationen lägger du till trace()-programsatser till koden eller använder kommandona List Objects och List Variables.

Om du använder programsatsen trace() i dina skript kan du skicka specifik information till utdatapanelen när SWF-filen körs. Det rör sig bland annat om noteringar om SWF-filens status eller värdet för ett uttryck. 

Output_panel
Utdatapanel

Panelen Utdata har följande menyalternativ:

 • Kopiera: Allt innehåll kopieras från utdatapanelen till datorns urklippshanterare. Om du bara vill kopiera en del av innehållet i utdatapanelen markerar du det du vill kopiera och väljer därefter Kopiera.
 • Rensa: Rensar innehållet i utdatapanelen.
 • Visa utdata: Visar innehållet i utdatapanelen.
 • Lås: Låser panelen. Du kan ändra storlek på panelen, men du kan inte flytta eller dra den.
 • Hjälp: Hämtar direkthjälpen till utdatapanelen.
 • Stäng: Stänger utdatapanelen.
 • Stäng grupp: Stänger hela panelgruppen. Du kan samtidigt docka flera paneler som tidslinjen, utdatapanelen och panelen med kompileringsfel.

Om du vill visa eller dölja utdatapanelen väljer du Fönster > Utdata eller trycker på F2.

Åtgärdspanelen

Letar du efter språkreferensen?

Om du vill hitta referensdokumentation för ett specifikt språkelement i ActionScript ska du göra något av följande:

Obs!

Om du vill öppna hjälpen i en webbläsare i stället för i användarhjälpen Community Help, ska du läsa den här artikeln: http://kb2.adobe.com/community/publishing/916/cpsid_91609.html.

Om ActionScript®

Använd följande resurser om du vill lära dig skriva ActionScript-kod:

Obs!

ActionScript 3.0 och 2.0 är inte kompatibla med varandra. Välj endast en version för varje FLA-fil du skapar.

Översikt över panelen Åtgärder

Om du vill skapa skript inbäddade i en FLA-fil, skriver du ActionScript direkt på panelen Åtgärder (Fönster > Åtgärder eller trycker på F9).

actions-frame-view
Åtgärdspanelen

Panelen Åtgärder består av två rutor:

Skriptruta

Här skriver du ActionScript-kod som associeras med den bildruta som är markerad just nu.

Skriptnavigeraren

Här listas alla skript i dina Animate-dokument och du kan snabbt förflytta dig mellan dem. Om du vill visa skriptet i skriptrutan klickar du på ett objekt i skriptnavigeraren.

åtgärdspanelen kommer du åt kodhjälpsfunktioner som underlättar och effektiviserar ActionScript-kodningen. Med den här funktionen kan du lägga till globala skript och tredjepartskript som inte är specifika för bildrutor och som kan användas på hela animeringen i Animate. Mer information finns i avsnittet Lägga till globala skript och skript från andra utvecklare på den här sidan.

 • Kör skript: Kör skriptet
 • Fäst skript: Fäster skriptet vid fästflikarna för individuella skript i skriptrutan och flyttar dem därefter. Den här funktionen är användbar om du inte har organiserat koden i din FLA-fil på en enda central plats. Den är även användbar om du använder flera skript. Du kan fästa ett skript när du vill hålla platsen för koden öppen i åtgärdspanelen och växla mellan olika öppna skript. Den här funktionen kan vara användbar vid felsökning.
 • Infoga instanssökväg och namn: Gör att du kan ange en absolut eller relativ målsökväg för en åtgärd i skriptet.
 • Sök: Hittar och ersätter text i skript.
 • Formatera kod: Hjälper dig att formatera koden.
 • Kodfragment: Öppnar panelen Kodfragment som visar exempel på kodfragment.
 • Lägga till med guiden: Klicka på den här knappen för att lägga till åtgärder med hjälp av en lättanvänd guide utan att behöva skriva kod.
 • Hjälp: Visar referensinformation för det ActionScript-element som är markerat i skriptrutan. Om du exempelvis först klickar på en import-sats och därefter på Hjälp kommer referensinformationen för import att visas på hjälppanelen.

Använda kodguiden för åtgärder

Du kan lägga till interaktivitet i HTML5-kompositioner med alternativet Lägg till med guideåtgärdspanelen. Lägg till med guide är ett förenklat användargränssnitt som lägger till kod på dina kompositioner.

En video som visar hur du lägger till kod med hjälp av kodguiden för åtgärder

 1. Skapa ett HTML5 Canvas-dokument och klicka på Fönster > Åtgärder.

 2. Klicka på Lägg till med guide åtgärdspanelen så som visas på följande skärmbild. 

  addusingwizard-button
  Åtgärdspanel med knappen Lägg till med guide
 3. Välj en åtgärd som du vill skapa kod för med hjälp av kodguiden.

  En exempelskärmbild som visar alternativ för åtgärder i kodguiden för åtgärder

  På skärmbilden ovan är åtgärden Hämta bildrutenummer markerad och motsvarande kod har uppdaterats i åtgärdsfönstret.

  Du kan också välja motsvarande objekt som du vill använda åtgärden på beroende på vilken åtgärdstyp du väljer. Du kan söka efter specifika objekt på scenen om objektet har ett instansnamn. Du kan även använda åtgärden på den aktuella markeringen. 

  actions-code-currentselection
  Lista över objekt som åtgärden ska utföras på
 4. Klicka på Nästa för att välja en utlösande händelse. En uppsättning med utlösande händelser listas i fönstret baserat på den åtgärdstyp och objekttyp du valde i de föregående stegen. 

  action-trigger
  Lista över utlösande händelser
 5. Välj en lämplig utlösande händelse följt av dess motsvarande utlösande objekt, om det finns några sådana, och klicka på knappen Slutför och lägg till.

Du kan välja Aktuell markering på menyn när du markerar ett objekt på scenen och kör kodguiden för åtgärder. Du kan också välja tidslinjen och komponentåtgärder för koden.

Använda skriptrutan

I skriptrutan kan du skapa externa skriptfiler som du sedan importerar till program. Dessa skript kan vara ActionScript- eller Animate JavaScript-filer.

Du kan också lägga till globala skript och skript från andra utvecklare i HTML5 Canvas-dokument. Mer information finns i avsnittet Lägga till globala skript och skript från andra utvecklare i Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate CC

actions-add-script
Skriptfönster

Om du har mer än en extern fil öppen visas filnamnen på flikar högst upp i skriptrutan.

I skriptrutan kan du använda funktioner som PinScript, sök och ersätt, syntaxfärgning, formatera kod, kodtips och kommentarer samt kodkomprimering. Du kan också använda felsökningsalternativ (endast ActionScript-filer) och automatisk radbrytning. I skriptrutan kan du också visa radnummer och dolda tecken.

Skapa en extern fil i skriptrutan

 1. Välj Arkiv > Nytt.

  Nytt dokument
  Nytt dokument
 2. Välj önskat användningsområde på flikarna längst upp på skärmen, till exempel Figuranimering, Socialt, Spel, Utbildning, Annonser, Webb och Avancerat. Välj vilken typ av extern fil du vill skapa (ActionScript- eller Animate JavaScript-fil).

Redigera en befintlig fil i skriptrutan

 • Välj Arkiv > Öppna, och välj sedan en AS-fil när du vill öppna ett befintligt skript.

 • Klicka på dokumentfliken som visar namnet på det skript som du vill redigera om det redan är öppet.

Verktyg på åtgärdspanelen och i skriptrutan

På åtgärdspanelen kommer du åt kodhjälpsfunktioner som underlättar och effektiviserar ActionScript-kodningen.

Sök 

Söker och ersätter text i skript.

 

Infoga målsökväg 

(Endast åtgärdspanelen) Hjälper dig att ställa in en absolut eller relativ målsökväg för en åtgärd i skriptet.

 

Hjälp 

Visar referensinformation för det ActionScript-element som är markerat i skriptrutan. Om du exempelvis först klickar på en import-sats och därefter på Hjälp kommer referensinformationen för import att visas på hjälppanelen.

 

Kodfragment

Öppnar panelen Kodfragment, som visar exempel på kodfragment.

 

Lägg till med guide

Hjälper dig att lägga till kod för åtgärder med hjälp av gränssnitt utan att behöva skriva kod. 

Få åtkomst till sammanhangsberoende hjälp från åtgärdspanelen

 1. Gör något av följande om du vill välja ett objekt för referens:
  • Välj en ActionScript-term i verktygslådan på åtgärdspanelen (till vänster om själva åtgärdspanelen).

  • Välj en ActionScript-term i skriptrutan på åtgärdspanelen.

  • Placera insättningspunkten före en ActionScript-term i skriptrutan på åtgärdspanelen.

 2. Gör något av följande om du vill öppna referenssidan på hjälppanelen för det valda objektet:
  • Tryck på F1.

  • Högerklicka på objektet och välj Visa hjälp.

  • Klicka på Hjälp  ovanför skriptfönstret.

Ange ActionScript-inställningar

När du redigerar kod i åtgärdspanelen eller skriptfönstret kan du ställa in och ändra en uppsättning med inställningar.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Animate > Inställningar (Macintosh) och klicka sedan på Kodredigeraren i listan Kategori.

 2. Ange en eller flera av dessa inställningar:

  Automatiskt indrag

  När du har aktiverat automatiskt indrag kommer texten som du skriver efter en inledande parentes ”(” automatiskt att dras in enligt tabbstorleksinställningen. Detta gäller också när du använder klammerparentes ”{” som inledande parentes.

  Tabbstorlek

  Anger med hur många tecken en ny rad dras in.

  Kodtips

  Aktiverar kodtips i skriptrutan.

  Fördröjning

  Anger hur många sekunder det ska ta innan kodtipset visas. Detta alternativ har tagits bort i Animate CC.

  Teckensnitt

  Anger vilket teckensnitt som används i skriptet.

  Öppna/importera

  Anger den teckenkodning som används när du öppnar eller importerar ActionScript-filer.

  Spara/exportera

  Anger den teckenkodning som används när du sparar eller exporterar ActionScript-filer.

  Ladda om filer som ändrats

  Anger vad som händer när en skriptfil ändras, flyttas eller tas bort. Välj Alltid, Aldrig eller Fråga.

  Alltid

  Ingen varning visas och filen läses in igen.

  Aldrig

  Ingen varning visas och filen behåller det aktuella läget.

  Kommandotolk

  (Standard) En varning visas och du kan välja om du vill läsa in filen på nytt eller inte.

  När du skapar program med externa skript förhindrar den här inställningen att du skriver över ett skript. Och gör att du undviker att publicera programmet med en äldre skriptversioner. Varningarna gör att du automatiskt kan stänga ett skript och öppna den nya, förändrade versionen.

  Syntaxfärger

  Anger kodfärgning i skript.

  Inställningar för ActionScript 3.0

  Med de här knapparna öppnar du dialogrutorna med ActionScript-inställningar, där du kan ange en källsökväg, en bibliotekssökväg och en extern bibliotekssökväg för ActionScript 3.0.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy