Om riktlinjer för hjälpmedel

Skärmläsare (program som användare med nedsatt syn använder för att få webbplatser upplästa) är komplicerade och det händer lätt att oväntade resultat påträffas i FLA-filer som utvecklats för att användas med skärmläsare. Text läses upp högt med särskilt utformad programvara. En skärmläsare kan bara tolka textinnehåll. Alla beskrivningar du anger för hela SWF-filen, filmklipp, bilder eller annat grafiskt innehåll läses också upp högt. Skriv beskrivningar för viktiga bilder och animeringar så att skärmläsaren även kan tolka dessa resurser i SWF-filen. Det här är SWF-filens motsvarighet till alt-text i en HTML-webbsida.

Obs! Animate-program måste visas i Internet Explorer för Windows eftersom Microsoft Active Accessibility-stöd (MSAA) bara fungerar för den webbläsaren.

 

Flash Player använder Microsoft Active Accessibility (MSAA) för att visa Animate-innehåll för skärmläsare. MSAA är en Windows-baserad teknik som ger en standardiserad plattform för informationsutbyte mellan hjälpmedelstekniker som skärmläsare och andra program. Händelser (till exempel programändringar) och objekt är synliga för skärmläsare som används av MSAA.

Obs!

Flash Player 7 (och senare) fungerar inte med alla skärmläsartekniker. Tredjepartsprogrammets tillverkare måste kunna hantera informationen från MSAA.

Skapa hjälpmedelsanpassade webbplatser

Du måste göra flera olika saker för att en webbplats ska bli hjälpmedelsanpassad:

Visa informationen för skärmläsare

Gör texten och bilderna realiserbara

Vissa besökare kan få svårt att läsa liten text eller se små bilder. Låt användarna zooma in på dessa element och dra fördel av skalbar vektorgrafik i SWF-filer.

Lägg in ljuduppläsning

Det kan vara bra att lägga in en ljuduppläsning för besökare som inte har skärmläsare, eller för innehåll som inte skärmläsare fungerar för, till exempel video.

Ange bildtexter för ljuduppläsningar

Vissa besökare kanske inte kan höra ljuduppläsningen för webbplatsen eller en video. Skriv bildtexter för dessa besökare.

Förmedla inte information med färg

Besökaren kan vara färgblind. Om du förmedlar information med färg (exempel: Klicka på den gröna knappen om du vill gå till sida 1. Klicka på den röda knappen om du vill gå till sida 2) måste du även ange motsvarande information med text eller tal.

Många onlinepresentationer (till exempel videor) har historiskt sett haft alternativa sätt för besökare med nedsatt syn att ta del av innehållet, till exempel i form av en textbeskrivning av en video. Animate kan dock förmedla textinformation direkt till skärmläsaren. Detta innebär visserligen att du måste göra ytterligare inställningar eller lägga till ActionScript i en FLA-fil, men du behöver inte skapa en helt ny version.

Delar av SWF-filen kan visas för skärmläsare. Textelement (textfält, statisk text och dynamisk text), knappar, filmklipp, komponenter och hela SWF-filen kan tolkas av MSAA-kompatibla skärmläsare.

Section 508 är en amerikansk lag som innehåller riktlinjer för hur information ska göras åtkomlig för personer med funktionshinder. Section 508 beskriver specifikt behovet av att webbplatser är tillgängliga på flera sätt. Vissa webbplatser, inklusive alla federala amerikanska webbplatser, måste följa dessa riktlinjer. Om en SWF-fil inte förmedlar all information till skärmläsaren är SWF-filen inte längre Section 508-kompatibel. Mer information finns på webbplatsen för Section 508.

I många länder finns specifika riktlinjer som ska följas för att göra webbplatser tillgängliga. Det finns också riktlinjer som upprättats av andra organisationer. Mer information om hjälpmedel och webbstandard finns på World Wide Web Consortiums (W3C) webbplats Web Accessibility Initiative. Standarderna och riktlinjerna beskriver de faktorer du måste ta hänsyn till när du skapar HTML-webbplatser med hjälpmedel. En del av informationen gäller även för Animate.

Visa SWF-filens struktur och navigering

Eftersom vissa SWF-filer är av visuell natur kan sidans layout och navigering vara komplicerade och svåra för skärmläsare att tolka. En övergripande beskrivning av SWF-filen är viktig för att förmedla information om dess struktur och om hur användaren ska navigera i webbplatsens struktur. Du kan lägga till beskrivningen genom att klicka på scenen och ange en beskrivning på hjälpmedelspanelen. Du kan också skapa en separat del av webbplatsen och ange beskrivningen eller översikten där.

Obs!

Om du anger en beskrivning för SWF-huvudfilen kommer den att läsas upp varje gång SWF-filen uppdateras. Du kan undvika detta genom att skapa en separat informationssida.

Informera användaren om alla navigeringselement som ändras i SWF-filen. En extra knapp kanske läggs till, eller så ändras texten på knappen. Ändringen läses upp av skärmläsaren. Flash Player 7 och senare stöder uppdatering av dessa egenskaper med ActionScript. Du kan uppdatera hjälpmedelsinformation i dina program om innehållet ändras vid körning.

Kontrollera beskrivningar och upprepning

Designers och utvecklare kan tilldela beskrivningar för animeringar, bilder och grafik i en SWF-fil. Ange namn för grafik så att en skärmläsare kan tolka den. Om en grafik eller en animering inte förmedlar viktig information till SWF-filen (den kanske bara är dekorativ eller en upprepning) eller om du beskrev elementet i den övergripande beskrivningen av SWF-filen, behöver du inte ange en separat beskrivning för det elementet. Det kan förvirra användare med skärmläsare om det finns onödiga beskrivningar.

Obs!

Om du delar upp text eller använder bilder för text i SWF-filerna anger du antingen ett namn eller en beskrivning för dessa element.

Om du har flera inkapslade filmklipp som har ett enda syfte eller förmedlar samma sak ska du göra följande:

 • Gruppera dessa element i SWF-filen.

 • Ange en beskrivning för det överordnade filmklippet.

 • Gör alla underordnade filmklipp otillgängliga.

  Detta är mycket viktigt eftersom skärmläsaren annars försöker beskriva alla irrelevanta inkapslade filmklipp, vilket förvirrar användaren och kanske gör att han eller hon lämnar webbplatsen. Detta beslut behöver du fatta varje gång du har mer än ett objekt (till exempel flera filmklipp) i en SWF-fil. Om det övergripande meddelandet förmedlas bäst med en enda beskrivning, skriver du beskrivningen för ett av objekten och gör alla andra objekt otillgängliga för skärmläsaren.

  SWF-filer och program med slingor gör att skärmläsare hela tiden uppdateras eftersom skärmläsaren hela tiden identifierar nytt innehåll på sidan. Eftersom skärmläsaren tror att innehållet är uppdaterat återgår den till webbsidans topp och börjar läsa om innehållet. Alla objekt med slingor eller uppdateringar som inte behöver läsas upp ska göras otillgängliga.

  Obs! Skriv ingen beskrivning i fältet Beskrivning på hjälpmedelspanelen för instanser (som text) som skärmläsaren läser upp.

Använda färg

Du måste avgöra hur färg ska användas i en hjälpmedelsanpassad fil. Du kan inte enbart använda färg för att förmedla information eller en instruktion till användaren. Färgblinda användare kan inte använda sidan om de måste klicka på en blå pil för att öppna en ny sida eller på det röda området för att höra musik. Anpassa webbplatsen för färgblinda användare genom att lägga till en textmotsvarighet på sidan eller i en alternativ version. Kontrollera också att kontrasten mellan förgrundsfärgen och bakgrundsfärgen är tillräckligt stark för att texten ska bli lättläst. Om du lägger ljusgrå text på vit bakgrund kan texten bli svår att läsa. På samma sätt kan liten text utgöra ett problem för många besökare. Text med hög kontrast mot bakgrunden och som är stor eller vars storlek kan ändras fungerar för de flesta användare, även för dem som inte har några funktionshinder.

Ordning, tabbar och tangentbordet

Läsordningen och tabbordningen är viktiga aspekter när du skapar hjälpmedelsanpassade Animate-webbplatser. När du utformar ett gränssnitt är kanske ordningen det visas i på sidan inte samma ordning som skärmläsaren beskriver instanserna i. Du kan styra och testa läsordningen och styra tabbordningen i SWF-filen.

Styra läsordningen

Standardläsordningen är inte förutsägbar och matchar inte alltid resursernas placering eller sidans visuella layout. En enkel layout kan hjälpa dig skapa en logisk läsordning utan att använda ActionScript. Du får däremot mer kontroll över läsordningen om du använder ActionScript och testar den i dina SWF-filer.

Obs!

Det är viktigt att du inte missar att ange läsordning för en enda instans i SWF-filen. Om du gör det återgår läsordningen till (den oförutsägbara) standardläsordningen.

Styra tabbar och innehåll

Besökare som är beroende av skärmläsare använder ofta tabbar och tangentbordskontroller för att navigera i operativsystemet och på webbsidor eftersom musens användbarhet är begränsad för den som inte kan se skärmen. Använd egenskaperna tabIndex och tabEnabled med filmklipps-, knapp-, textfälts- eller komponentinstanserna för att ange en bra tabbkontroll i hjälpmedelsanpassade SWF-filer. Förutom tabbar kan du använda andra knapptryckningar för att navigera i SWF-filen, men du måste förmedla den informationen med hjälpmedelspanelen. Använd Key-klassen i ActionScript to om du vill lägga till knapptryckningsskript i SWF-filen. Markera det objekt du vill använda knapptryckningsskript för och lägg till kortkommandot i fältet Kortkommando på hjälpmedelspanelen. Lägg till kortkommandon för viktiga knappar som används ofta i SWF-filen.

Obs! I ActionScript 3.0 är tabIndex och tabEnabled egenskaper i InteractiveObject-klassen. I ActionScript 2.0 kräver de inte en klassreferens.

Obs!

Undvik osynliga knappar i hjälpmedelsanpassade SWF-filer eftersom skärmläsare inte kan identifiera sådana knappar. (Osynliga knappar är knappar som du bara definierar ett träffområde för.)

Många SWF-filer har snabb informationsföljd. Skärmläsare kan inte alltid hänga med i det tempot. Ange kontroller för SWF-filen så att användaren kan navigera i filen med knappar i sin egen takt och göra paus om det behövs.

Hantera ljud, video och animering

När du lägger in ljuduppläsningar eller video som innehåller tal, ska du skriva bildtexter för användare som inte kan höra. Du kan använda textfält i Animate, importera video som innehåller bildtexter eller till och med använda en XML-bildtextsfil. Du kan använda videoreferenspunkter för att ange när ett textfälts textinformation ska uppdateras under körning.

Information om hur du använder komponenten Hi-Caption SE och Hi-Caption Viewer finns på sidan med Adobe-tillägg. Med detta tillägg från en annan tillverkare kan du skapa bildtexter som du sparar i en XML-fil och läser in i SWF-filen vid körning (och använda flera andra avancerade kontroller). Du kan också använda referenspunkter och ett textfält för att visa pixelinformation.

Hjälpmedel och utökning av Animate

Med hjälp av utökningslagret i Animate kan utvecklare skapa utökningar som ger möjlighet till avancerad design. Det innebär att andra tillverkare kan utveckla tillägg som inbegriper hjälpmedel. Det finns flera alternativ för validering av SWF-filer och tillägg av bildtexter.

Ett valideringsverktyg kan till exempel användas för att kontrollera om det saknas några beskrivningar i din SWF-fil. Det kontrollerar om en beskrivning har lagts till för en grupp med instanser eller om text har en etikett för den instansen och informerar dig om eventuella problem. Verktyget undersöker också läsordningen i SWF-filen och identifierar alla instanser som måste specificeras. Du kan ange läsordningen med en dialogruta efter att SWF-filen har analyserats.

Information om de tredjepartstillägg som för närvarande finns tillgängliga finns på sidan med Adobe-tillägg.

Testa filer och göra ändringar

Testa alla SWF-filer som är avsedda för skärmläsare. Testa SWF-filerna med varje ny version av Flash Player som släpps, inklusive mindre revideringar, och testa den med följande scenarier:

 • Använda Window Eyes och JAWS för Windows-skärmläsare. De här programmen hanterar SWF-filer på olika sätt, vilket innebär att du kan få olika resultat.

 • I en webbläsare utan skärmläsare och navigera på webbplatsen utan att använda musen.

 • Stäng av bildskärmen och försök navigera på webbplatsen med enbart skärmläsaren.

 • Om du använder ljuduppläsning testar du webbplatsen utan högtalare.

 • Med flera användare som får representera besökare på målwebbplatsen.

Obs!

Du behöver inte testa olika webbläsare eftersom tekniken som används för att visa SWF-filer för skärmläsare (MSAA) bara stöds av Internet Explorer i Windows.

Kontrollera följande när du lyssnar på SWF-filen med en skärmläsare:

 • Är läsordningen korrekt?

 • Har du beskrivningar för kortkommandona i SWF-filen?

 • Har du fungerande och fullständiga beskrivningar för elementen i gränssnittet?

 • Är beskrivningarna tillräckliga för att användaren ska kunna navigera i webbplatsens struktur?

 • Läses SWF-filens innehåll upp när den uppdateras?

 • Meddelar skärmläsaren om du ändrar sammanhanget för några element på scenen (till exempel en knapp som ändras från Spela upp till Paus)?

  Till skillnad från HTML finns inget officiellt verktyg för validering av SWF-filer. Det finns emellertid några verktyg från andra tillverkare som kan hjälpa dig validera filen. Mer information om dessa tillägg finns på sidan med Adobe-tillägg.