Poradnik dotyczący ustawień niestandardowych dostępnych w pakiecie Adobe Sign dla Salesforce

Opis ogólny

Adobe Sign dla Salesforce obejmuje szeroki zakres konfigurowalnych funkcji, które pozwalają dostosować proces podpisywania dokumentów do Twojego ogólnego obiegu pracy.

Ten dokument stanowi dodatkową zawartość Instrukcji instalacji Salesforce i obejmuje wszystkie dostępne funkcje niestandardowe oraz procesy wewnętrzne dostępne dla administratorów. Programiści chcący połączyć swoją aplikację z aplikacją Adobe Sign powinni zapoznać się z dokumentacją programisty.

Większość opisanych tutaj ustawień do działania wymaga tylko skonfigurowania w Salesforce. Ustawienia wymagające konfiguracji w Adobe Sign są odpowiednio opisane.

Karty Adobe Sign

Karty

Aplikacja Adobe Sign instaluje dziesięć kart niestandardowych. Wszystkie są domyślnie włączone (zakładając, że zostały zainstalowane z dostępem do wszystkich użytkowników). Zalecamy zapoznanie się z tymi kartami oraz ich funkcjami w celu określenia, którzy użytkownicy potrzebują do nich dostępu, oraz wyłączenie kart, które są niepotrzebne w celu zachowania przejrzystości.

Karty Adobe Sign

Umowy

Mapowania danych

Mapowania do grup

Szablony umowy

Menedżer Adobe Sign

Zarządzaj umowami

Umowy w partiach

Administrator Adobe Sign

Mapowania scalające

Rodzaje umów    


Karty według funkcji

Użytkownik:

 • Umowy — jeden z głównych obiektów umożliwiających użytkownikom tworzenie i przeglądanie umów.  Funkcja ta powinna być włączona dla wszystkich użytkowników, którzy korzystają z aplikacji.
 • Menedżer Adobe Sign — wykorzystywany przede wszystkim po wdrożeniu Adobe Sign do Salesforce1. Jeśli nie używasz Salesforce1, możesz wyłączyć tę kartę.
 • Zarządzaj umowami — ta karta otwiera portal do strony zarządzania Adobe Sign. Strona ta zawiera narzędzia, które umożliwiają użytkownikowi pełną modyfikację umowy bezpośrednio w przestrzeni sieciowej Adobe Sign.  Ogólnie rzecz biorąc, klienci Salesforce chcą kontrolować modyfikacje umowy/dokumentu wyłącznie w środowisku Salesforce, dlatego zdarzenia są rejestrowane w systemie CRM, a karta ta jest widoczna tylko dla administratorów.

 

Użytkownik zaawansowany

 • Umowy w partiach — są używane przez osoby, które generują dużą liczbę umów na podstawie szablonu Adobe Sign i zapytania Salesforce (w celu określenia odbiorców). Udostępnij tę kartę użytkownikom/profilom wysyłającym ten sam dokument w wielu kopiach (na przykład: roczne umowy dotyczące zasad, dokumenty odnowienia umowy).

 

Administrator

 • Administrator Adobe Sign — udostępnij tę kartę wyłącznie profilowi Administrator Salesforce. Nie ma powodu, aby użytkownicy bez uprawnień administratora mieli dostęp do tych treści.
 • Mapowania do grup — te ustawienia umożliwiają administratorowi Salesforce automatycznie przypisywanie użytkowników Adobe Sign do grup na podstawie profili SFDC.  Przydatne tylko dla administratorów.
 • Typy umowy – ułatwia identyfikację i zlokalizowanie wszystkich umów określonej kategorii
  .
 • Szablony umów — ta karta umożliwia projektowanie szablonów umów.  W większości przypadków powinna być dostępna tylko dla administratora.
 • Mapowania danych — wykorzystywane wyłącznie do definiowania mapowania danych w celu wypchnięcia treści dokumentu do usługi Salesforce.  W przypadku większości klientów ta opcja będzie dostępna tylko dla administratorów.
 • Mapowania scalające — karta będąca odpowiednikiem mapowania danych. Określa treści z usługi Salesforce, które mogą zostać scalone w ramach dokumentu przed wysłaniem do podpisania.  Również dostępna prawdopodobnie tylko dla administratorów.

Dostosowywanie usługi Salesforce

Ustawienia umożliwiają zmianę sposobu działania aplikacji Adobe Sign dla Salesforce i dostosowanie jej do własnych potrzeb biznesowych. Wartości domyślne odzwierciedlają najpopularniejsze preferowane przez klientów ustawienia. Jeśli nie zdecydujesz się ich zmienić, będą stosowane. 

Adobe Sign dla Salesforce obsługuje różne ustawienia niestandardowe:

 • Ustawienia Adobe Sign określają, które funkcje są włączone dla użytkowników usługi Adobe Sign oraz określają zachowanie aplikacji. To główny zbiór kluczowych ustawień.
 • Ustawienia środowiska Adobe Sign kontrolują domyślne adresy URL oraz ustawienia środowiska.
 • Ustawienia paska narzędzi Adobe Sign określają przyciski, które pojawią się na pasku narzędzi usługi Adobe Sign.
 • Ustawienia mapowania scalającego Adobe Sign określają, w jaki sposób przetwarzane są załączniki w przypadku mapowania scalającego.
 • Ustawienia mapowania przy wypychaniu Adobe Sign określają, w jaki sposób rekordy odbiorców są tworzone i aktualizowane podczas wypychania do usługi Salesforce umów utworzonych poza usługą.
 • Ustawienia Adobe Sign Chatter określają, które zdarzenia umowy będą udostępnione za pomocą rozwiązania Chatter oraz gdzie pojawią się wpisy. Te ustawienia są widoczne tylko dla użytkowników posiadających aplikację Adobe Sign dla Chatter w swojej organizacji.
 • Ustawienia konwersji potencjalnych klientów Adobe Sign określają sposób zarządzania umowami powiązanymi z potencjalnym klientem, gdy zmienia się on w konto, kontakt lub okazję.

Ustawienia można dostosować dla całej organizacji Salesforce lub dla poszczególnych użytkowników i profili:

Domyślne ustawienia poziomu organizacji

Ustawienia te mają wpływ na wszystkich użytkowników i wszystkie profile w organizacji, chyba że ich ustawienia są nadrzędne w stosunku do domyślnych ustawień poziomu organizacji (patrz poniżej).

1. Przejdź do Konfiguracja > Narzędzia platformy > Niestandardowy kod > Ustawienia niestandardowe.

Zostanie wyświetlona strona Ustawienia niestandardowe.

Strona Ustawienia niestandardowe

2. Kliknij odpowiednie łącze:

o Ustawienia Adobe Sign Chatter

o Ustawienia środowiska Adobe Sign

o Ustawienia konwersji potencjalnych klientów Adobe Sign

o Ustawienia mapowania scalającego Adobe Sign

o Ustawienia mapowania przy wypychaniu Adobe Sign

o Ustawienia Adobe Sign

o Pasek narzędzi Adobe Sign

(Przykłady poniżej pokazują Ustawienia Adobe Sign)

 

3. Kliknij przycisk Zarządzaj.

Kliknij przycisk Zarządzaj.

4. Kliknij przycisk Nowy (lub Edytuj, jeśli poprzednio dokonano zmian) nad wierszem Wartość domyślnego poziomu organizacji.

Przycisk Nowy na poziomie organizacji

5. Zaktualizuj odpowiednie ustawienia.

6. Kliknij przycisk Zapisz.

Edycja ustawień

Ustawienia dotyczące poszczególnych użytkowników i profili

Ustawienia te wpływają wyłącznie na określone przez Ciebie profile i określonych przez Ciebie użytkowników. Jeśli chcesz dostosować kilka profili, musisz to zrobić osobno dla każdego z nich.

1. Przejdź do Konfiguracja > Narzędzia platformy > Niestandardowy kod > Ustawienia niestandardowe.

Zostanie wyświetlona strona Ustawienia niestandardowe.

Strona Ustawienia niestandardowe

2. Kliknij odpowiednie łącze:

o Ustawienia Adobe Sign Chatter

o Ustawienia środowiska Adobe Sign

o Ustawienia konwersji potencjalnych klientów Adobe Sign

o Ustawienia mapowania scalającego Adobe Sign

o Ustawienia mapowania przy wypychaniu Adobe Sign

o Ustawienia Adobe Sign

o Pasek narzędzi Adobe Sign

(Przykłady poniżej pokazują Ustawienia Adobe Sign)

 

3. Kliknij przycisk Zarządzaj.

Kliknij przycisk Zarządzaj.

4. Kliknij przycisk Nowy (lub Edytuj) znajdujący się nad tabelą Właściciel konfiguracji, aby utworzyć niestandardowe ustawienia dla poszczególnych użytkowników i profili. Zastąpią one domyślny poziom organizacji (jeśli został określony).

                ○ Tabela Właściciel konfiguracji znajduje się na dole strony pod listą ustawień.

Uwaga:

Możesz użyć przełącznika Pokaż/Ukryj (►), aby zwinąć sekcję Wartość domyślnego poziomu organizacji.

Kliknij przycisk Nowy w sekcji Właściciel konfiguracji

5. Z wysuwanego menu Lokalizacja wybierz użytkownika lub profil, a następnie użyj ikony wyszukiwania, aby wyszukać profil, dla którego chcesz zmienić ustawienia i określić wartości odpowiednich ustawień.

6. Dokonaj edycji ustawień profilu.

Edytuj ustawienia profilu

7. Kliknij przycisk Zapisz.

Ustawienia konfigurowalne

Ustawienia konfigurowalne zostały podzielone w Salesforce według funkcji. Struktura jest przedstawiona poniżej. Wszystkie oddzielne ustawienia zostały wymienione w ustawieniach funkcyjnych.

o Ustawienia Adobe Sign Chatter

o Ustawienia środowiska Adobe Sign

o Ustawienia konwersji potencjalnych klientów Adobe Sign

o Ustawienia mapowania scalającego Adobe Sign

o Ustawienia mapowania przy wypychaniu Adobe Sign

o Ustawienia Adobe Sign

o Pasek narzędzi Adobe Sign

 

Ze względu na liczbę elementów w sekcji Ustawienia Adobe Sign treść została zaprezentowana dwa razy:

 • Według funkcji — aby ułatwić osiągnięcie celu związanego z daną funkcją i zapewnić rozważenie wszystkich istotnych ustawień.
 • Alfabetycznie — aby szybko znaleźć ustawienie.

Niestandardowe ustawienia Adobe Sign

Ustawienia Adobe Sign (według funkcji)

Administrator Salesforce

Czy chcesz, aby użytkownicy byli przypisywani do grup Adobe Sign na podstawie profili Salesforce w celu zapewnienia prawidłowych ustawień wysyłania oraz marki?

 • Automatycznie synchronizuj mapowania do grup — włącz to ustawienie, aby automatycznie przenosić odpowiednie grupy Adobe Sign, gdy profile ich użytkowników Salesforce są aktualizowane.

 

Czy musisz wysyłać umowy, których rozmiar przekracza 2 MB? (Jeśli tak, patrz: Konfiguracja Salesforce do wysyłania dużych dokumentów)

 • Adres URL wywołania zwrotnego Adobe do witryny Salesforce — wprowadzenie adresu URL wywołania zwrotnego w tym polu jest wymagane przy wysyłaniu dużych dokumentów (większych niż 2 MB).  To ustawienie to bezpieczny adres internetowy, który został skopiowany z witryny wywołania zwrotnego Adobe Sign skonfigurowanej tak, aby wysyłać duże pliki.

 

Czy Adobe Sign ma automatycznie tworzyć nowych użytkowników, jeśli używają aplikacji w Salesforce?

 • Wyłącz obsługę administracyjną użytkowników — włączenie tej opcji zapobiega automatycznej obsłudze administracyjnej użytkowników posiadających konto Adobe, kiedy wysyłają oni umowy lub zarządzają nimi. To ustawienie nie zapobiega automatycznej obsłudze administracyjnej użytkowników, która ma miejsce pod kliknięciu opcji Aktualizuj umowę na liście umów.


Chatter

Czy chcesz wyłączyć kanał Chatter w obiekcie Umowa?

 • Wyłącz kanał Chatter umowy — włącz to ustawienie, aby wyłączyć kanał Chatter w obiekcie Umowa.


Mapowanie danych / mapowanie scalające

Czy chcesz otrzymywać wiadomość e-mail, gdy mapowanie danych lub mapowanie scalające zakończy się niepowodzeniem?

 • Włącz powiadomienia o błędzie mapowania (domyślnie włączone) — włącz to ustawienie, aby właściciel mapowania danych lub mapowania scalającego otrzymywał wiadomości e-mail za każdym razem, gdy wystąpi błąd.

Czy chcesz, aby nazwy API były wyświetlane podczas wyboru pól w mapowaniu danych / mapowaniu scalającym?

 • Pokaż nazwę API pola (domyślnie wyłączone) — włącz tę opcję, aby wyświetlić nazwę API dla każdego pola i powiązania obiektów Salesforce podczas ustawiania mapowania danych i mapowania scalającego.


Interfejs użytkownika

Czy chcesz narzucić określony rodzaj interfejsu użytkownika (okna lub ramki)?

 • Typ okna operacji — określa, w jaki sposób okna Adobe Sign otwierają się w przeglądarkach użytkowników. Wpisz „okno”, aby otwierać w nowym oknie, „ramka”, aby otwierać jako warstwę na wierzchu strony umowy lub pozostaw puste pole, aby zachować ustawienia domyślne, które automatycznie dostosowują się do przeglądarki.

Uwaga:

To ustawienie nie ma zastosowania w przypadku klientów korzystających z układu strony Lightning i jest dostępne tylko w przypadku konfiguracji wykorzystujących zaawansowany układ strony umowy


Opcje obiegu pracy

Czy chcesz, aby nadawcy generowali umowy, które tylko oni (sami) będą podpisywać?

 • Włącz opcję Tylko nadawca podpisuje — włącz tę opcję, aby wyświetlić i włączyć opcję „Tylko nadawca podpisuje” w sekcji Odbiorcy na stronie wysyłania umowy. Kiedy włączona jest opcja „Tylko nadawca podpisuje”, umowa lub dokument jest przedstawiana(-y) nadawcy w celu podpisania. Funkcja ta jest podobna do opcji Tylko ja podpisuję dostępnej w usługach Adobe. Opcję tę można ustawić jako tylko do odczytu za pomocą ustawienia Tylko nadawca podpisuje tylko do odczytu.

 

Czy chcesz, aby nadawca musiał podpisać dokument?

 • Ukryj opcję Nadawca podpisuje — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję podpisu przez nadawcę w umowach roboczych.

 

Czy chcesz umożliwić nadawcom wybór między podpisem seryjnym a równoległym?

 • Pokaż Opcje kolejności podpisywania przez odbiorców — włącz to ustawienie, aby wyświetlić dwie opcje podpisywania przez odbiorców: seryjne (w określonej kolejności) lub równoległe (w dowolnej kolejności).


Opcje odbiorcy

Do jakich rodzajów obiektów odbiorców (kontakt, potencjalny klient itd.) będziesz wysyłać umowy?

 • Wyłącz kontakt jako typ odbiorcy — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję wyboru kontaktu jako odbiorcy na stronie wysyłania umowy.
 • Wyłącz e-mail jako typ odbiorcy — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję wpisania adresu e-mail jako odbiorcy na stronie wysyłania umowy.
 • Wyłącz grupę jako typ odbiorcy — to ustawienie kontroluje, czy użytkownicy mogą używać grup jako odbiorców umów.
 • Wyłącz potencjalnego klienta jako typ odbiorcy — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję wyboru potencjalnego klienta jako odbiorcy na stronie wysyłania umowy.
 • Wyłącz użytkownika jako typ odbiorcy — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję wyboru użytkownika jako odbiorcy na stronie wysyłania umowy.
 • Włącz rolę osoby akceptującej — odbiorcy oznaczeni jako osoby akceptujące akceptują dokument. Może być od nich wymagane wprowadzenie danych pola.
 • Włącz rolę certyfikowanego odbiorcy — certyfikowani odbiorcy uznają umowę, ale nie podpisują jej. Może być od nich wymagane wypełnienie danych pola.
 • Włącz rolę osoby delegującej do osoby akceptującej — umożliwia roli wyznaczenie osoby delegującej dla osoby akceptującej.
 • Włącz rolę osoby delegującej do certyfikowanego odbiorcy — umożliwia roli wyznaczenie osoby delegującej dla certyfikowanego odbiorcy.
 • Włącz rolę osoby delegującej do osoby wypełniającej — umożliwia roli wyznaczenie osoby delegującej dla osoby wypełniającej formularz.
 • Włącz rolę osoby wypełniającej — osoby wypełniające mogą wypełniać dane na poziomie pola.
 • Włącz rolę odbiorcy jako osoby zatwierdzającej (domyślnie włączona) — włącz to ustawienie, aby aktywować opcję oznaczania dowolnych odbiorców jako osób zatwierdzających. Osoby zatwierdzające sprawdzają i zatwierdzają dokument, lecz nie podpisują go.
 • Włącz rolę odbiorcy jako osoby delegującej do osoby zatwierdzającej — odbiorcy oznaczeni jako osoby delegujące mogą zweryfikować dokument, ale nie mogą go podpisać, zatwierdzić, zaakceptować ani uznać. Muszą oni przesłać dokument do innego użytkownika, który wykona odpowiednie działanie.
 • Włącz rolę odbiorcy jako osoby delegującej do sygnatariusza — odbiorcy oznaczeni jako osoby delegujące mogą zweryfikować dokument, ale nie mogą go podpisać, zatwierdzić, zaakceptować ani uznać. Muszą oni przesłać dokument do innego użytkownika, który wykona odpowiednie działanie.

 

Czy nadawcy powinni mieć możliwość określania odbiorców DW umowy?

 • Ukryj opcję Wyślij kopie wiadomości e-mail — włącz to ustawienie, aby ukryć pole „Wyślij kopie wiadomości e-mail do:” w przypadku wersji roboczych umów.

 

Czy używasz pól niestandardowych do określania swoich odbiorców?

 • Zastąp listę pól odbiorcy — to pole pozwala zmieniać domyślne ustawienia pól umowy, które określają, które pola są wykorzystywane podczas wyboru odbiorcy umowy w momencie wysyłania jej do podpisu. Jeśli ustawienie jest używane, powinno ono zawierać listę nazw pól API (oddzielonych przecinkami) z rekordu umowy. Pola powinny być ułożone w kolejności oraz przedstawiać pola, z których mają być odczytywani odbiorcy (np. SignerA_Email__c,SignerB_Email__c).


Opcje weryfikacji odbiorcy

Na jakie rodzaje weryfikacji odbiorców zezwalasz?

 • Wyłącz uwierzytelnianie oparte na wiedzy (domyślnie włączone)— włącz to ustawienie, aby ukryć opcję weryfikacji tożsamości za pomocą uwierzytelniania opartego na wiedzy (KBA). Jest to metoda weryfikacja tożsamości sygnatariusza, która wymaga od sygnatariuszy podania i zweryfikowania danych osobowych w celu podpisania dokumentu. Korzystanie z tej funkcji jest ograniczone i może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Ponadto warto się upewnić, że w ustawieniach konta dotyczących wysyłania na stronie echosign.adobe.com jest włączona opcja KBA, aby można było z niej korzystać w Salesforce.
 • Wyłącz weryfikację tożsamości społecznościowej (włączona domyślnie) — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję weryfikacji tożsamości społecznościowej dla umów. Weryfikacja tożsamości internetowej wymaga od sygnatariuszy weryfikacji tożsamości poprzez zalogowanie się na jednej z witryn: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo! lub Microsoft Live. Ponadto warto się upewnić, że w ustawieniach konta dotyczących wysyłania na stronie echosign.adobe.com jest włączona opcja weryfikacji tożsamości internetowej, aby można było z niej korzystać w Salesforce.
 • Włącz uwierzytelnianie telefoniczne — włącz to ustawienie, aby wyświetlić opcję uwierzytelniania telefonicznego tożsamości odbiorców. Korzystanie z tej funkcji jest ograniczone i może wiązać się z dodatkowymi kosztami.
 • Ukryj hasło podpisywania — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję hasła podpisywania.
 • Czy sygnatariusze mają stosować różne metody weryfikacji?
 • Włącz weryfikację tożsamości każdego sygnatariusza — włącz to ustawienie, aby umożliwić każdemu sygnatariuszowi korzystanie z różnych metod weryfikacji tożsamości (np. hasło, uwierzytelnienie telefoniczne, tożsamość społecznościowa, KBA).
 • Włącz metody weryfikacji tożsamości poszczególnych sygnatariuszy — włącz to ustawienie, aby umożliwić wybór różnych metod weryfikacji odbiorców na koncie Adobe Sign i odbiorców zewnętrznych. Dostępne opcje to uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA), weryfikacja tożsamości społecznościowej oraz hasło. Na przykład możesz zażądać, aby klient był weryfikowany metodą KBA przed podpisaniem dokumentu, a od kierownika ds. sprzedaży będzie wymagane jedynie podanie hasła. Jeśli to pole nie zostanie zaznaczone, wówczas wszyscy sygnatariusze i wszystkie osoby zatwierdzające będą korzystać z tej samej metody, która została wybrana przez nadawcę.


Załączanie dokumentów

Skąd nadawcy mogą załączać dokumenty?

 • Ukryj atrybuty plików/zawartości Salesforce — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję dodawania zawartości lub plików Salesforce do wersji roboczych umów.
 • Ukryj załączniki dokumentów Salesforce — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję dodawania dokumentów Salesforce do wersji roboczych umów.
 • Ukryj opcję przesyłania załączników umowy — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję przesyłania plików lokalnych do wersji roboczych umów.
 • Wyświetl załączniki biblioteki Adobe Sign — włącz to ustawienie, aby wyświetlić opcję dodawania szablonów dokumentów Adobe Sign.
 • Wyświetl szablony pól Adobe Sign — włącz to ustawienie, aby wyświetlić opcję wyboru i zastosowania szablonów warstw pól formularzy Adobe Sign w dokumentach.

 

Czy chcesz, aby użytkownicy mogli używać szablonów pól?

 • Ukryj możliwość dodawania szablonów pól — włącz to ustawienie, aby ukryć łącze, które umożliwia nadawcom dodawanie szablonów pól formularzy w wersjach roboczych dokumentów.

 

Czy chcesz, aby nazwa umowy automatycznie zmieniała się na nazwę pierwszego załączonego dokumentu?

 • Zmień nazwę umowy na nazwę załącznika — włącz to ustawienie, aby zmienić nazwę umowy, wykorzystując nazwę załączonego dokumentu.


Opcje wysyłania

Czy chcesz zezwolić użytkownikom Salesforce na wysyłanie w imieniu innych użytkowników?

 • Zezwól na wysyłanie w imieniu innych osób — włącz to ustawienie, aby zezwolić na wysyłanie umów w imieniu innych osób.

 

Czy chcesz, aby po upływie pewnego czasu umowy automatycznie traciły ważność?

 • Utwórz przypomnienie o terminie podpisu — włącz to ustawienie, aby wyświetlić alerty Salesforce przypominające użytkownikom o terminie wygaśnięcia przesłanych umów. Za pomocą ustawienia Dni przypomnienia o terminie podpisu określ liczbę dni przed datą wygaśnięcia umowy, kiedy ma być wyświetlany alert.
 • Dni przypomnienia o terminie podpisu — wprowadź liczbę dni i włącz ustawienie Utwórz przypomnienie o terminie podpisu. Umożliwi to wyświetlanie Twoim użytkownikom w Salesforce alertu o zbliżającym się terminie podpisu. Alerty są wyświetlane w terminie zgodnym z wybraną liczbą dni przed wygaśnięciem umowy.
 • Ukryj wygaśnięcie podpisu — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję terminu podpisania umowy w przypadku wersji roboczych umów.

 

Czy chcesz mieć możliwość rozszerzenia związku umowy z innymi obiektami Salesforce?

 • Ukryj odnośnik konta — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję odnośnika konta (w części Szczegóły umowy) w przypadku wersji roboczych umów.
 • Ukryj odnośnik kontraktu — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję odnośnika kontraktu (w części Szczegóły umowy) w przypadku wersji roboczych umów.
 • Ukryj odnośnik okazji — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję odnośnika okazji (w części Szczegóły umowy) w przypadku wersji roboczych umów.

 

Czy użytkownicy powinni mieć możliwość modyfikacji lokalizacji pól przed wysłaniem umowy?

 • Ukryj podgląd lub możliwość rozmieszczenia — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję podglądu lub zmiany położenia w przypadku wersji roboczych umów.

 

Czy użytkownicy powinni mieć możliwość zmiany kolejności odbiorców lub załączników?

 • Ukryj opcję zmiany kolejności załączników — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję sortowania załączników w przypadku wersji roboczych umów.
 • Ukryj opcję zmiany kolejności odbiorców — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję sortowania odbiorców w przypadku wersji roboczych umów.

 

Czy chcesz zezwolić na podpisy pisemne w dodatku do podpisów elektronicznych?

 • Ukryj typ podpisu — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję typu podpisu (podpis elektroniczny lub podpis pisemny) w przypadku wersji roboczych umów.

 

Czy użytkownicy powinni mieć możliwość ustawiania przypomnień dla sygnatariuszy podczas tworzenia umowy?

 • Ukryj przypomnienie o podpisie — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję przypomnienia o podpisie w przypadku wersji roboczych umów.

 

Czy kiedykolwiek potrzebne będzie hostowanie podpisu w systemie nadawcy (podpis osobisty)?

 • Pokaż opcję podpisu hostowanego (domyślnie włączona) — włącz to ustawienie, aby wyświetlić pole „Podpis hosta dla pierwszego sygnatariusza” na stronie umowy i uzyskać podpisy osobiste.


Opcje wysyłania dla użytkowników szablonów

Używasz szablonów? Jeśli tak, czy chcesz ukryć wcześniej wypełnione pola lub ustawić je jako tylko do odczytu, aby nadawcy nie mogli ich modyfikować?

 • Ukryj opcję Dodaj odbiorcę — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję dodawania odbiorców w przypadku wersji roboczych umów.
 • Ukryj opcję Usuń odbiorców — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję usuwania odbiorców w przypadku wersji roboczych umów.
 • Ukryj opcję Edytuj załączniki umowy — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję edycji załączników związanych z wersjami roboczymi umów.
 • Ukryj opcję Usuń załączniki umowy — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję usuwania umów (w części Załączniki) w przypadku wersji roboczych umów.
 • Ukryj opcję Wyświetl załączniki umowy — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję wyświetlania załączników związanych z wersjami roboczymi umów.
 • Konto tylko do odczytu — włącz to ustawienie, aby ustawić pole Konto jako pole umowy tylko do odczytu. Jest to przydatne, gdy chcesz wstępnie wypełnić pole bez możliwości jego edycji przez nadawcę.
 • Nazwa umowy tylko do odczytu — włącz to ustawienie, aby ustawić pole Nazwa umowy jako pole umowy tylko do odczytu.
 • Kontrakt tylko do odczytu — włącz to ustawienie, aby ustawić pole odnośnika kontraktu jako pole umowy tylko do odczytu.
 • Kopie wiadomości e-mail tylko do odczytu — włącz to ustawienie, aby ustawić pole „Wyślij kopie wiadomości e-mail do” jako pole umowy tylko do odczytu.
 • Zestaw pól tylko do odczytu — włącz to ustawienie, aby ustawić sekcję Dodatkowe pola w umowie jako tylko do odczytu.
 • Podpis hostowany tylko do odczytu — włącz to ustawienie, aby ustawić pole wyboru Podpis hostowany jako pole umowy tylko do odczytu.
 • Język tylko do odczytu — włącz to ustawienie, aby ustawić pole Język jako pole umowy tylko do odczytu.
 • Wiadomość tylko do odczytu — włącz to ustawienie, aby ustawić pole Wiadomość jako pole umowy tylko do odczytu.
 • Okazja tylko do odczytu — włącz to ustawienie, aby ustawić pole odnośnika okazjo jako pole umowy tylko do odczytu.
 • Wyświetl podgląd lub rozmieść tylko do odczytu — włącz to ustawienie, aby ustawić pole wyboru „Wyświetl podgląd dokumentu lub rozmieść pola podpisu” jako pole umowy tylko do odczytu.
 • Odbiorca tylko do odczytu — włącz to ustawienie, aby sekcja Odbiorcy umowy była tylko do odczytu.
 • Kolejność podpisywania przez odbiorców tylko do odczytu — włącz to ustawienie, aby opcje kolejności podpisywania przez odbiorców były opcjami tylko do odczytu.
 • Opcje zabezpieczeń tylko do odczytu — włącz to ustawienie, aby sekcja Opcje zabezpieczeń była sekcją umowy tylko do odczytu.
 • Nadawca podpisuje tylko do odczytu — włącz to ustawienie, aby ustawić pole wyboru „Ja także podpisuję ten dokument” jako pole umowy tylko do odczytu.
 • Tylko nadawca podpisuje tylko do odczytu — włącz tę opcję, aby wyświetlić opcję „Tylko nadawca podpisuje” jako tylko do odczytu w sekcji Odbiorcy na stronie wysyłania umowy. Ustawienie to działa w połączeniu z opcją Włącz opcję Tylko nadawca podpisuje.
 • Typ podpisu tylko do odczytu — włącz to ustawienie, aby ustawić pole Typ podpisu jako pole umowy tylko do odczytu.
 • Wygaśnięcie podpisu tylko do odczytu — włącz to ustawienie, aby ustawić pole „Zezwalaj sygnatariuszom na podpisanie tego dokumentu w ciągu X dnia/dni”  jako pole umowy tylko do odczytu.
 • Przypomnienie o podpisie tylko do odczytu — włącz to ustawienie, aby ustawić pole wyboru „Przypomnij odbiorcy o podpisie” jako pole umowy tylko do odczytu.


Opcje po wysłaniu

Czy nadawcy mają mieć możliwość zmiany adresu e-mail odbiorcy w umowach będących w toku?

 • Ukryj opcję Zamień sygnatariusza — włącz to ustawienie, aby ukryć możliwość zastąpienia bieżącego sygnatariusza lub bieżącej osoby zatwierdzającej po wysłaniu umowy.


Zawartość po podpisaniu w Salesforce

W jaki sposób dokument / ścieżka audytu ma być wyświetlany(-a) w Salesforce po podpisaniu umowy?

Uwaga:

Szablony zapewniają dużo bardziej uniwersalną metodę załączania wypełnionych dokumentów do obiektów Salesforce.  Poniższe opcje umożliwiają wyłącznie załączanie końcowych dokumentów do obiektu Umowa.

 • Dodaj plik kontrolny PDF to listy załączników — włącz to ustawienie, aby załączyć plik PDF ścieżki audytu do rekordu umowy po jej podpisaniu.
 • Dodaj podpisany plik PDF jako osobny załącznik — włącz to ustawienie, aby załączyć plik PDF zawierający podpisane umowy jako osobny załącznik, gdy w jednej transakcji jest wysyłanych wiele dokumentów. Aby przestać otrzymywać podpisane umowy w formie scalonego pliku PDF, skontaktuj się z działem pomocy technicznej Adobe.
 • Dodaj pliki uzupełniające do listy załączników — włącz to ustawienie, aby załączyć pliki PDF dokumentów uzupełniających do rekordu umowy po jej podpisaniu. Poprzez pola dokumentów uzupełniających w umowie sygnatariusze przesyłają i załączają dokumenty uzupełniające do transakcji umowy.
 • Dodaj łącze do podpisanego dokumentu PDF do wypchniętych umów (włączone domyślnie) — ustawienie to ma zastosowanie tylko do wypchniętych umów wysłanych poza Salesforce. Włączenie tego ustawienia umożliwia dodanie łącza podpisanego dokumentu PDF do rekordu umowy.
 • Dodaj podpisany plik PDF do wypchniętych umów (włączone domyślnie) — to ustawienie dotyczy umów wysłanych spoza i wypchniętych do Salesforce. Włącz to ustawienie, aby załączyć podpisany plik PDF do rekordu umowy.


Przekierowanie po podpisaniu

Czy chcesz kontrolować, gdzie sygnatariusz jest przekierowany po podpisaniu dokumentu (zamiast domyślnej strony Adobe Sign)?

 • Włącz opcje po podpisaniu — włącz tę opcję, aby przenieść sygnatariuszy na wybraną stronę docelową. Ta opcja udostępnia opcje „Adres URL przekierowania po podpisaniu” oraz „Opóźnienie przekierowania po podpisaniu” na stronie wysyłania umowy. Sygnatariusze umowy są przekierowywani do określonego adresu URL po złożeniu podpisu. Na przykład można ustawić przekierowanie na stronę internetową swojej firmy lub na stronę ankiety. Opcję tę można ustawić dla nadawców jako tylko do odczytu za pomocą ustawienia Opcje po podpisaniu tylko do odczytu.
 • Opcje po podpisaniu tylko do odczytu — włączenie tej opcji powoduje wyświetlenie opcji „Adres URL przekierowania po podpisaniu” i „Opóźnienie przekierowania po podpisaniu” jako tylko do odczytu w sekcji Odbiorcy na stronie wysyłania umowy. Ustawienie to działa w połączeniu z opcją Włącz opcje po podpisaniu.


Bezpieczeństwo podpisanych plików PDF

Czy chcesz zabezpieczyć ostateczny plik PDF hasłem, aby ograniczyć dostęp do wyświetlania?

 • Ukryj hasło dla podpisanych plików PDF — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję hasła dostępu do pliku PDF podpisanej umowy.
 • Wyczyść hasło umowy (domyślnie włączone) — włącz to ustawienie, aby nie przechowywać w Salesforce zakodowanego hasła pola umowy, gdy została ona już wysłana. Dotyczy to hasła, które umożliwia podpisanie lub wyświetlenie umowy.

Ustawienia Adobe Sign (alfabetycznie)

Przy każdym ustawieniu w Salesforce znajduje się ikona znaku zapytania, którą można kliknąć, aby wyświetlić opis ustawienia.

 • Typ okna operacji — określa, w jaki sposób okna Adobe Sign otwierają się w przeglądarkach użytkowników. Wpisz „okno”, aby otwierać w nowym oknie, „ramka”, aby otwierać jako warstwę na wierzchu strony umowy lub pozostaw puste pole, aby zachować ustawienia domyślne, które automatycznie dostosowują się do przeglądarki.

Uwaga:

To ustawienie nie ma zastosowania dla użytkowników korzystających z układu strony Lightning i jest dostępne tylko w przypadku konfiguracji wykorzystujących zaawansowany układ strony umowy

 • Dodaj plik kontrolny PDF to listy załączników — włącz to ustawienie, aby załączyć plik PDF ścieżki audytu do rekordu umowy po jej podpisaniu.
 • Dodaj podpisany plik PDF jako osobny załącznik — włącz to ustawienie, aby załączyć plik PDF zawierający podpisane umowy jako osobny załącznik, gdy w jednej transakcji jest wysyłanych wiele dokumentów. Aby przestać otrzymywać podpisane umowy w formie scalonego pliku PDF, skontaktuj się z działem pomocy technicznej Adobe.
 • Dodaj podpisany plik PDF do wypchniętych umów (włączone domyślnie) — to ustawienie dotyczy umów wysłanych spoza i wypchniętych do Salesforce. Włącz to ustawienie, aby załączyć podpisany plik PDF do rekordu umowy.
 • Dodaj łącze do podpisanego dokumentu PDF do wypchniętej umowy (włączone domyślnie) to ustawienie dotyczy wyłącznie wypchniętych umów wysłanych spoza Salesforce. Włączenie tego ustawienia umożliwia dodanie łącza podpisanego dokumentu PDF do rekordu umowy.
 • Dodaj pliki uzupełniające do listy załączników — włącz to ustawienie, aby załączyć pliki PDF dokumentów uzupełniających do rekordu umowy po jej podpisaniu. Poprzez pola dokumentów uzupełniających w umowie sygnatariusze przesyłają i załączają dokumenty uzupełniające do transakcji umowy.
 • Zezwól na wysyłanie w imieniu innych osób — włącz to ustawienie, aby zezwolić na wysyłanie umów w imieniu innych osób.
 • Automatycznie synchronizuj mapowania do grup — włącz to ustawienie, aby automatycznie przenosić odpowiednie grupy Adobe Sign, gdy profile ich użytkowników Salesforce są aktualizowane.
 • Adres URL wywołania zwrotnego Adobe do witryny Salesforce — wprowadzenie adresu URL wywołania zwrotnego w tym polu jest wymagane przy wysyłaniu dużych dokumentów (większych niż 2 MB). To ustawienie to bezpieczny adres internetowy, który został skopiowany z witryny wywołania zwrotnego Adobe Sign skonfigurowanej tak, aby wysyłać duże pliki. Więcej instrukcji można znaleźć w części Konfiguracja Salesforce w celu przesyłania dużych dokumentów do podpisu.
 • Utwórz przypomnienie o terminie podpisu — włącz to ustawienie, aby wyświetlić alerty Salesforce przypominające użytkownikom o terminie wygaśnięcia przesłanych umów. Za pomocą ustawienia Dni przypomnienia o terminie podpisu określ liczbę dni przed datą wygaśnięcia umowy, kiedy ma być wyświetlany alert.
 • Dni przypomnienia o terminie podpisu — wprowadź liczbę dni i włącz ustawienie Utwórz przypomnienie o terminie podpisu. Umożliwi to wyświetlanie Twoim użytkownikom w Salesforce alertu o zbliżającym się terminie podpisu. Alerty są wyświetlane w terminie zgodnym z wybraną liczbą dni przed wygaśnięciem umowy.
 • Wyłącz kanał Chatter umowy — włącz to ustawienie, aby wyłączyć kanał Chatter w obiekcie Umowa.
 • Wyłącz kontakt jako typ odbiorcy — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję wyboru kontaktu jako odbiorcy na stronie wysyłania umowy.
 • Wyłącz e-mail jako typ odbiorcy — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję wpisania adresu e-mail jako odbiorcy na stronie wysyłania umowy.
 • Wyłącz grupę jako typ odbiorcy — to ustawienie kontroluje, czy użytkownicy mogą używać grup jako odbiorców umów.
 • Wyłącz uwierzytelnianie oparte na wiedzy (domyślnie włączone)— włącz to ustawienie, aby ukryć opcję weryfikacji tożsamości za pomocą uwierzytelniania opartego na wiedzy (KBA). Jest to metoda weryfikacja tożsamości sygnatariusza, która wymaga od sygnatariuszy podania i zweryfikowania danych osobowych w celu podpisania dokumentu. Korzystanie z tej funkcji jest ograniczone i może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Ponadto warto się upewnić, że w ustawieniach konta dotyczących wysyłania na stronie echosign.adobe.com jest włączona opcja KBA, aby można było z niej korzystać w Salesforce.
 • Wyłącz potencjalnego klienta jako typ odbiorcy — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję wyboru potencjalnego klienta jako odbiorcy na stronie wysyłania umowy.
 • Wyłącz weryfikację tożsamości społecznościowej (włączona domyślnie) — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję weryfikacji tożsamości społecznościowej dla umów. Weryfikacja tożsamości internetowej wymaga od sygnatariuszy weryfikacji tożsamości poprzez zalogowanie się na jednej z witryn: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo! lub Microsoft Live. Ponadto warto się upewnić, że w ustawieniach konta dotyczących wysyłania na stronie echosign.adobe.com jest włączona opcja weryfikacji tożsamości internetowej, aby można było z niej korzystać w Salesforce.
 • Wyłącz obsługę administracyjną użytkowników — włączenie tej opcji zapobiega automatycznej obsłudze administracyjnej użytkowników posiadających konto Adobe, kiedy wysyłają oni umowy lub zarządzają nimi. To ustawienie nie zapobiega automatycznej obsłudze administracyjnej użytkowników, która ma miejsce pod kliknięciu opcji Aktualizuj umowę na liście umów.
 • Wyłącz użytkownika jako typ odbiorcy — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję wyboru użytkownika jako odbiorcy na stronie wysyłania umowy.
 • Włącz rolę osoby akceptującej — odbiorcy oznaczeni jako osoby akceptujące akceptują dokument. Może być od nich wymagane wprowadzenie danych pola.
 • Włącz rolę certyfikowanego odbiorcy — certyfikowani odbiorcy uznają umowę, ale nie podpisują jej. Może być od nich wymagane wypełnienie danych pola.
 • Włącz rolę osoby delegującej do osoby akceptującej — umożliwia roli wyznaczenie osoby delegującej dla osoby akceptującej.
 • Włącz rolę osoby delegującej do certyfikowanego odbiorcy — umożliwia roli wyznaczenie osoby delegującej dla certyfikowanego odbiorcy.
 • Włącz rolę osoby delegującej do osoby wypełniającej — umożliwia roli wyznaczenie osoby delegującej dla osoby wypełniającej formularz.
 • Włącz rolę osoby wypełniającej — osoby wypełniające mogą wypełniać dane na poziomie pola.
 • Włącz powiadomienia o błędzie mapowania (domyślnie włączone) — włącz to ustawienie, aby właściciel mapowania danych lub mapowania scalającego otrzymywał wiadomości e-mail za każdym razem, gdy wystąpi błąd.
 • Włącz weryfikację tożsamości każdego sygnatariusza — włącz to ustawienie, aby umożliwić każdemu sygnatariuszowi korzystanie z różnych metod weryfikacji tożsamości (np. hasło, uwierzytelnienie telefoniczne, tożsamość społecznościowa, KBA).
 • Włącz uwierzytelnianie telefoniczne — włącz to ustawienie, aby wyświetlić opcję uwierzytelniania telefonicznego tożsamości odbiorców. Korzystanie z tej funkcji jest ograniczone i może wiązać się z dodatkowymi kosztami.
 • Włącz opcje po podpisaniu — włącz tę opcję, aby przenieść sygnatariuszy na wybraną stronę docelową. Ta opcja udostępnia opcje „Adres URL przekierowania po podpisaniu” oraz „Opóźnienie przekierowania po podpisaniu” na stronie wysyłania umowy. Sygnatariusze umowy są przekierowywani do określonego adresu URL po złożeniu podpisu. Na przykład można ustawić przekierowanie na stronę internetową swojej firmy lub na stronę ankiety. Opcję tę można ustawić dla nadawców jako tylko do odczytu za pomocą ustawienia Opcje po podpisaniu tylko do odczytu.
 • Włącz rolę odbiorcy jako osoby zatwierdzającej (domyślnie włączona) — włącz to ustawienie, aby aktywować opcję oznaczania dowolnych odbiorców jako osób zatwierdzających. Osoby zatwierdzające sprawdzają i zatwierdzają dokument, lecz nie podpisują go.
 • Włącz rolę odbiorcy jako osoby delegującej do osoby zatwierdzającej — odbiorcy oznaczeni jako osoby delegujące mogą zweryfikować dokument, ale nie mogą go podpisać, zatwierdzić, zaakceptować ani uznać. Muszą oni przesłać dokument do innego użytkownika, który wykona odpowiednie działanie.
 • Włącz rolę odbiorcy jako osoby delegującej do sygnatariusza — odbiorcy oznaczeni jako osoby delegujące mogą zweryfikować dokument, ale nie mogą go podpisać, zatwierdzić, zaakceptować ani uznać. Muszą oni przesłać dokument do innego użytkownika, który wykona odpowiednie działanie.
 • Włącz opcję Tylko nadawca podpisuje — włącz tę opcję, aby wyświetlić i włączyć opcję „Tylko nadawca podpisuje” w sekcji Odbiorcy na stronie wysyłania umowy. Kiedy włączona jest opcja „Tylko nadawca podpisuje”, umowa lub dokument jest przedstawiana(-y) nadawcy w celu podpisania. Funkcja ta jest podobna do opcji Tylko ja podpisuję dostępnej w usługach Adobe. Opcję tę można ustawić jako tylko do odczytu za pomocą ustawienia Tylko nadawca podpisuje tylko do odczytu.
 • Włącz metody weryfikacji tożsamości poszczególnych sygnatariuszy — włącz to ustawienie, aby umożliwić wybór różnych metod weryfikacji odbiorców na koncie Adobe Sign i odbiorców zewnętrznych. Dostępne opcje to uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA), weryfikacja tożsamości społecznościowej oraz hasło. Na przykład możesz zażądać, aby klient był weryfikowany metodą KBA przed podpisaniem dokumentu, a od kierownika ds. sprzedaży będzie wymagane jedynie podanie hasła. Jeśli to pole nie zostanie zaznaczone, wówczas wszyscy sygnatariusze i wszystkie osoby zatwierdzające będą korzystać z tej samej metody, która została wybrana przez nadawcę.
 • Ukryj możliwość dodawania szablonów pól — włącz to ustawienie, aby ukryć łącze, które umożliwia nadawcom dodawanie szablonów pól formularzy w wersjach roboczych dokumentów.
 • Ukryj odnośnik konta — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję odnośnika konta (w części Szczegóły umowy) w przypadku wersji roboczych umów.
 • Ukryj opcję Dodaj odbiorcę — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję dodawania odbiorców w przypadku wersji roboczych umów.
 • Ukryj odnośnik kontraktu — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję odnośnika kontraktu (w części Szczegóły umowy) w przypadku wersji roboczych umów.
 • Ukryj opcję Usuń załączniki umowy — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję usuwania umów (w części Załączniki) w przypadku wersji roboczych umów.
 • Ukryj opcję Usuń odbiorców — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję usuwania odbiorców w przypadku wersji roboczych umów.
 • Ukryj opcję Edytuj załączniki umowy — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję edycji załączników związanych z wersjami roboczymi umów.
 • Ukryj odnośnik okazji — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję odnośnika okazji (w części Szczegóły umowy) w przypadku wersji roboczych umów.
 • Ukryj hasło dla podpisanych plików PDF — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję hasła dostępu do pliku PDF podpisanej umowy.
 • Ukryj podgląd lub możliwość rozmieszczenia — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję podglądu lub zmiany położenia w przypadku wersji roboczych umów.
 • Ukryj opcję zmiany kolejności załączników — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję sortowania załączników w przypadku wersji roboczych umów.
 • Ukryj opcję zmiany kolejności odbiorców — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję sortowania odbiorców w przypadku wersji roboczych umów.
 • Ukryj opcję Zamień sygnatariusza — włącz to ustawienie, aby ukryć możliwość zastąpienia bieżącego sygnatariusza lub bieżącej osoby zatwierdzającej po wysłaniu umowy.
 • Ukryj atrybuty plików/zawartości Salesforce — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję dodawania zawartości lub plików Salesforce do wersji roboczych umów.
 • Ukryj załączniki dokumentów Salesforce — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję dodawania dokumentów Salesforce do wersji roboczych umów.
 • Ukryj opcję Wyślij kopie wiadomości e-mail — włącz to ustawienie, aby ukryć pole „Wyślij kopie wiadomości e-mail do:” w przypadku wersji roboczych umów.
 • Ukryj opcję Nadawca podpisuje — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję podpisu przez nadawcę w umowach roboczych.
 • Ukryj pasek boczny na stronie edytora umowy — włączenie tego ustawienia umożliwia ukrycie paska bocznego na stronie Edytor umowy. Dostęp do strony Edytor umowy można uzyskać, klikając nazwę umowy wyświetlaną na pasku bocznym na stronie głównej umów lub na liście umów dla powiązanego obiektu.

Uwaga: najnowsze ograniczenia Salesforce dotyczące dodawania niestandardowych skryptów javascript do elementów paska bocznego rozwiązały problemy ze stroną VF, które to ustawienie ma na celu wyeliminować. Dotyczy to wyłącznie stron VF i nie jest obsługiwane w przypadku układu strony Lightning.

 • Ukryj wygaśnięcie podpisu — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję terminu podpisania umowy w przypadku wersji roboczych umów.
 • Ukryj przypomnienie o podpisie — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję przypomnienia o podpisie w przypadku wersji roboczych umów.
 • Ukryj typ podpisu — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję typu podpisu (podpis elektroniczny lub podpis pisemny) w przypadku wersji roboczych umów.
 • Ukryj hasło podpisywania — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję hasła podpisywania.
 • Ukryj opcję przesyłania załączników umowy — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję przesyłania plików lokalnych do wersji roboczych umów.
 • Ukryj opcję Wyświetl załączniki umowy — włącz to ustawienie, aby ukryć opcję wyświetlania załączników związanych z wersjami roboczymi umów.
 • Zastąp listę pól odbiorcy — to pole pozwala zmieniać domyślne ustawienia pól umowy, które określają, które pola są wykorzystywane podczas wyboru odbiorcy umowy w momencie wysyłania jej do podpisu. Jeśli ustawienie jest używane, powinno ono zawierać listę nazw pól API (oddzielonych przecinkami) z rekordu umowy. Pola powinny być ułożone w kolejności oraz przedstawiać pola, z których mają być odczytywani odbiorcy (np., SignerA_Email__c,SignerB_Email__c)
 • Konto tylko do odczytu — włącz to ustawienie, aby ustawić pole Konto jako pole umowy tylko do odczytu. Jest to przydatne, gdy chcesz wstępnie wypełnić pole bez możliwości jego edycji przez nadawcę.
 • Nazwa umowy tylko do odczytu — włącz to ustawienie, aby ustawić pole Nazwa umowy jako pole umowy tylko do odczytu.
 • Kontrakt tylko do odczytu — włącz to ustawienie, aby ustawić pole odnośnika kontraktu jako pole umowy tylko do odczytu.
 • Kopie wiadomości e-mail tylko do odczytu — włącz to ustawienie, aby ustawić pole „Wyślij kopie wiadomości e-mail do” jako pole umowy tylko do odczytu.
 • Zestaw pól tylko do odczytu — włącz to ustawienie, aby ustawić sekcję Dodatkowe pola w umowie jako tylko do odczytu.
 • Podpis hostowany tylko do odczytu — włącz to ustawienie, aby ustawić pole wyboru Podpis hostowany jako pole umowy tylko do odczytu.
 • Język tylko do odczytu — włącz to ustawienie, aby ustawić pole Język jako pole umowy tylko do odczytu.
 • Wiadomość tylko do odczytu — włącz to ustawienie, aby ustawić pole Wiadomość jako pole umowy tylko do odczytu.
 • Okazja tylko do odczytu — włącz to ustawienie, aby ustawić pole odnośnika okazjo jako pole umowy tylko do odczytu.
 • Opcje po podpisaniu tylko do odczytu — włączenie tej opcji powoduje wyświetlenie opcji „Adres URL przekierowania po podpisaniu” i „Opóźnienie przekierowania po podpisaniu” jako tylko do odczytu w sekcji Odbiorcy na stronie wysyłania umowy. Ustawienie to działa w połączeniu z opcją Włącz opcje po podpisaniu.
 • Wyświetl podgląd lub rozmieść tylko do odczytu — włącz to ustawienie, aby ustawić pole wyboru „Wyświetl podgląd dokumentu lub rozmieść pola podpisu” jako pole umowy tylko do odczytu.
 • Odbiorca tylko do odczytu — włącz to ustawienie, aby sekcja Odbiorcy umowy była tylko do odczytu.
 • Kolejność podpisywania przez odbiorców tylko do odczytu — włącz to ustawienie, aby opcje kolejności podpisywania przez odbiorców były opcjami tylko do odczytu.
 • Opcje zabezpieczeń tylko do odczytu — włącz to ustawienie, aby sekcja Opcje zabezpieczeń była sekcją umowy tylko do odczytu.
 • Nadawca podpisuje tylko do odczytu — włącz to ustawienie, aby ustawić pole wyboru „Ja także podpisuję ten dokument” jako pole umowy tylko do odczytu.
 • Tylko nadawca podpisuje tylko do odczytu — włącz tę opcję, aby wyświetlić opcję „Tylko nadawca podpisuje” jako tylko do odczytu w sekcji Odbiorcy na stronie wysyłania umowy. Ustawienie to działa w połączeniu z opcją Włącz opcję Tylko nadawca podpisuje.
 • Wygaśnięcie podpisu tylko do odczytu — włącz to ustawienie, aby ustawić pole „Zezwalaj sygnatariuszom na podpisanie tego dokumentu w ciągu X dnia/dni” jako pole umowy tylko do odczytu.
 • Przypomnienie o podpisie tylko do odczytu — włącz to ustawienie, aby ustawić pole wyboru „Przypomnij odbiorcy o podpisie” jako pole umowy tylko do odczytu.
 • Typ podpisu tylko do odczytu — włącz to ustawienie, aby ustawić pole Typ podpisu jako pole umowy tylko do odczytu.
 • Zmień nazwę umowy na nazwę załącznika — włącz to ustawienie, aby zmienić nazwę umowy, wykorzystując nazwę załączonego dokumentu.
 • Wyświetl szablony pól Adobe Sign — włącz to ustawienie, aby wyświetlić opcję wyboru i zastosowania szablonów warstw pól formularzy Adobe Sign w dokumentach.
 • Wyświetl załączniki biblioteki Adobe Sign — włącz to ustawienie, aby wyświetlić opcję dodawania szablonów dokumentów Adobe Sign.
 • Pokaż nazwę API pola — włącz tę opcję, aby wyświetlić nazwę API dla każdego pola i powiązania z obiektami Salesforce podczas ustawiania mapowania danych i mapowania scalającego.
 • Pokaż opcję podpisu hostowanego (domyślnie włączona) — włącz to ustawienie, aby wyświetlić pole „Podpis hosta dla pierwszego sygnatariusza” na stronie umowy i uzyskać podpisy osobiste.
 • Pokaż Opcje kolejności podpisywania przez odbiorców — włącz to ustawienie, aby wyświetlić dwie opcje podpisywania przez odbiorców: seryjne (w określonej kolejności) lub równoległe (w dowolnej kolejności).
 • Wyczyść hasło umowy (domyślnie włączone) — włącz to ustawienie, aby nie przechowywać w Salesforce zakodowanego hasła pola umowy, gdy została ona już wysłana. Dotyczy to hasła, które umożliwia podpisanie lub wyświetlenie umowy.

Ustawienia środowiska Adobe Sign

Ustawienia środowiska umożliwiają kontrolę środowiska, z którym Salesforce łączy się po stronie Adobe Sign.

Uwaga:

Tych ustawień nie należy zmieniać bez zasięgnięcia opinii zespołu ds. pomocy technicznej Adobe Sign.

 • Konfiguracja adresu URL API — wprowadź adres URL w celu nadpisania domyślnego adresu URL interfejsu API Adobe dla danego środowiska.
 • Konfiguracja adresu URL Oauth API — wprowadź adres URL w celu nadpisania domyślnego adresu URL interfejsu API Adobe Oauth           
 • Konfiguracja URL — wprowadź adres URL w celu nadpisania domyślnego adresu URL starszej integracji Adobe dla danego środowiska.
 • Nazwa środowiska — określ nazwę środowiska (Produkcja, Etap, Podgląd, Demonstracja), aby wskazać jedno ze środowisk Adobe Sign.

Ustawienia paska narzędzi Adobe Sign

Ustawienia pasków narzędzi umożliwiają kontrolę nad tym, które operacje paska narzędzi Adobe Sign będą dostępne w przypadku Twojego konta. Możesz tworzyć różne ustawienia paska narzędzi dla różnych profili lub użytkowników.

 • Anuluj (wersja robocza) — opcja dostępna tylko, gdy umowa nie została jeszcze wysłana. Kliknięcie tego przycisku spowoduje usunięcie umowy w Salesforce. Przycisk jest domyślnie ukryty.
 • Anuluj umowę — anuluje umowę po wysłaniu jej do podpisania, ale zachowuje rekord w Salesforce.
 • Usuń umowę — anuluje umowę po wysłaniu jej do podpisania i usuwa rekord z Salesforce.
 • Wyłącz logo oceny w umowie — ukrywa logo i tekst na stronie umowy, które proszą użytkowników o ocenę aplikacji Adobe Sign dla Salesforce w portalu AppExchange.
 • Wyłącz masowe anulowanie umów — wyłącza możliwość anulowania dokumentów w partiach. Patrz Wysyłaj i zarządzaj umowami w partiach, aby uzyskać więcej informacji.
 • Wyłącz zbiorcze usuwanie umów — wyłącza możliwość usuwania dokumentów w partiach.
 • Wyłącz zbiorcze wysyłanie umów — wyłącza możliwość wysyłania dokumentów w partiach.
 • Wyłącz masowe wysyłanie przypomnień — wyłącza możliwość wysyłania przypomnień w partiach.
 • Wyłącz masową aktualizację umów — wyłącza możliwość aktualizowania dokumentów w partiach.
 • Włącz operację po wczytaniu — umożliwia użytkownikom przesłania operacji na stronę umowy jako parametr HTTP. Strona natychmiast wykonuje tę operację.
 • Wyślij hostowaną umowę — 
 • Zapisz umowę — zapisuje umowę.
 • Wyślij umowę — wysyła umowę do podpisania.
 • Wyślij przypomnienie — wysyła przypomnienie do bieżącego sygnatariusza.
 • Aktualizuj stan — prosi Adobe Sign o zaktualizowanie stanu umowy w Salesforce.
 • Wyświetl umowę — otwiera stronę „Wyświetl umowę” usługi Adobe Sign, umożliwiając użytkownikowi przejrzenie umowy i wykonanie dodatkowych zadań.

Ustawienia mapowania scalającego Adobe Sign

Ustawienia mapowania scalającego umożliwiają wybranie, które załączniki i w jaki sposób będą zarządzane, gdy dla wysyłanych umów zostanie zastosowane mapowanie scalające. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą mapowania scalającego.

 • Załącz scalony dokument — gdy w umowie wykorzystywane jest mapowanie scalające, wybranie tej opcji spowoduje załączenie dokumentu ze scalonymi danymi do rekordu umowy po jej wysłaniu.
 • Usuń oryginalny dokument — gdy w umowie wykorzystywane jest mapowanie scalające, wybranie tej opcji spowoduje usunięcie pierwotnego szablonu dokumentu z rekordu umowy po jej wysłaniu.

Ustawienia mapowania przy wypychaniu Adobe Sign

Ustawienia mapowania przy wypychaniu umożliwiają określenie, w jaki sposób rekordy odbiorców są tworzone i aktualizowane, gdy umowy utworzone poza Salesforce są wypychane do Salesforce. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji Salesforce w taki sposób, aby dokumenty utworzone poza usługą mogły być automatycznie tworzone również w Salesforce, zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą mapowania przy wypychaniu.

 • Automatycznie utwórz obiekt odbiorcy — to pole służy do określania typu odbiorcy, który ma zostać utworzony (Kontakt lub Potencjalny klient), gdy w Salesforce nie ma kontaktów pasujących do pierwotnego odbiorcy umowy. Wpisz w tym polu „Kontakt” lub „Potencjalny klient” zgodnie z preferencjami. Odnośnik odbiorcy jest również oparty na wpisie w polu „Kolejność odnośników odbiorcy”.
 • Kopiuj konto kontaktu — wybranie tej opcji spowoduje skopiowanie odnośnika konta pierwszego odbiorcy kontaktu do odnośnika konta umowy.
 • Kopiuj okazję kontaktu — wybranie tej opcji spowoduje skopiowanie odnośnika okazji pierwszego odbiorcy kontaktu do odnośnika okazji umowy.
 • Lista ignorowanych domen odnośników odbiorcy — jeśli adres e-mail odbiorcy należy do jednej z domen wpisanych w tym polu, dopasowanie odbiorcy nie zostanie wykonane — zostanie on zapisany w Salesforce jako adres e-mail.
 • Kolejność odnośników odbiorcy — to pole określa kolejność, w której odbiorcy z umowy są wyszukiwani w Salesforce. Możesz na przykład wprowadzić w tym polu słowa „Kontakt”, „Potencjalny klient”, „Użytkownik”, jeśli w takiej kolejności chcesz wyszukiwać odbiorców.

Ustawienia Adobe Sign Chatter

Ustawienia Adobe Sign Chatter są widoczne, gdy w organizacji zainstalowano aplikację Adobe Sign dla Chatter. Ustawienia określają miejsce, w którym będą udostępniane aktualizacje aplikacji Chatter oraz wydarzenia, na temat których będą pojawiały się wpisy w aplikacji. Należy określić tylko jeden zestaw ustawień Chatter dla swojej organizacji. Można również nadać nazwę ustawieniom. Więcej informacji na temat usługi Adobe Sign dla Chatter oraz instrukcję instalacji i konfiguracji możesz znaleźć tutaj.

 • Nazwa — to pole to nazwa danych ustawionych, gdy dane ustawień niestandardowych są używane przez Apex.
 • Włącz aktualizacje Adobe Sign Chatter — włącz to ustawienie, aby włączyć aktualizacje aplikacji Chatter dla umów Adobe Sign.
 • Publikuj w rekordzie konta — publikuj wpisy Chatter dotyczące umów Adobe Sign w powiązanym rekordzie konta.
 • Publikuj w rekordzie umowy — publikuj wpisy Chatter dotyczące umów Adobe Sign w rekordzie umowy.
 • Publikuj w rekordzie kontaktu — publikuj wpisy Chatter dotyczące umów Adobe Sign w powiązanym rekordzie kontraktu.
 • Publikuj w rekordzie okazji — publikuj wpisy Chatter dotyczące umów Adobe Sign w powiązanym rekordzie okazji.
 • Publikuj w przypadku anulowaniu umowy — publikuj wpis Chatter w przypadku anulowania umowy.
 • Publikuj w przypadku odrzucenia umowy — publikuj wpis Chatter w przypadku odrzucenia umowy.
 • Publikuj w przypadku wygaśnięciu umowy — publikuj wpis Chatter w przypadku wygaśnięcia umowy.
 • Publikuj w przypadku wysłania umowy — publikuj wpis Chatter w przypadku wysłania umowy.
 • Publikuj w przypadku zakończenia transakcji umowy — publikuj wpis Chatter w przypadku podpisania lub zatwierdzenia umowy.
 • Publikuj w przypadku wyświetlenia umowy — publikuj wpis Chatter w przypadku wyświetlenia umowy.
 • Publikuj w przypadku niedostarczenia wiadomości e-mail do odbiorcy — publikuj wpis Chatter w przypadku niedostarczenia wiadomości e-mail do odbiorcy.
 • Publikuj w przypadku wysłania przypomnień — publikuj wpis Chatter w przypadku wysłania przypomnień.
 • Wyślij powiadomienia o podpisaniu umów — wyślij prywatną wiadomość Chatter do sygnatariusza, gdy umowa wymaga jego podpisu.

Uwaga:

Dostępne jest inne ustawienie aplikacji Chatter w głównych ustawieniach usługi Adobe Sign. Domyślnie rekord umowy będzie włączony dla kanałów Chatter, ale możesz go wyłączyć za pomocą ustawienia o nazwie „Wyłącz kanał Chatter umowy”.

Ustawienia konwersji potencjalnych klientów Adobe Sign

Ustawienia konwersji potencjalnych klientów pozwalają zachować powiązania umowy po konwersji potencjalnego klienta na konto, kontakt lub okazję.

 • Konto zachowuje umowy — wybór tej opcji spowoduje zachowanie umów potencjalnego klienta, gdy zmienia się on w konto.
 • Kontakt zachowuje umowy — wybór tej opcji spowoduje zachowanie umów potencjalnego klienta, gdy zmienia się on w kontakt.
 • Okazja zachowuje umowy — wybór tej opcji spowoduje zachowanie umów potencjalnego klienta, gdy zmienia się on w okazję.

Dodawanie wypychanych umów do Salesforce

Uwaga:

Ta funkcja nie jest obsługiwana w programie Salesforce Professional Edition.

Możesz używać API Adobe Sign, aby wysłać umowy do podpisania lub tworzyć widżety i osadzać je na stronie internetowej oraz wypychać umowy do i tworzyć je w Salesforce — zupełnie tak, jakby zostały wysłane z poziomu Salesforce. Możesz także wysyłać umowy za pośrednictwem aplikacji internetowej pod adresem echosign.adobe.com i wypchnąć je wszystkie z powrotem do Salesforce.

Aby umożliwić takie rozwiązanie, należy:

 • dodać stronę Visualforce do profilu witryny wywołania zwrotnego
 • włączyć uprawnienia na poziomie obiektu/pola dla profilu witryny wywołania zwrotnego
 • Włączanie zestawu uprawnień Użytkownika integracji Adobe Sign dla profilu witryny wywołania zwrotnego


Dodawanie strony Visualforce

1. Jeśli Witryna wywołania zwrotnego Adobe Sign nie została skonfigurowana, musisz utworzyć witrynę Salesforce, aby skorzystać z tej funkcji (aby uzyskać więcej informacji, patrz Konfiguracja witryny wywołania zwrotnego w instrukcji instalacji).

 

2. Przejdź do opcji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Interfejs użytkownika > Witryny i domeny > Witryny.

3. Kliknij etykietę Wywołanie zwrotne Adobe Sign.

Łącze Wywołanie zwrotne Adobe Sign

4. Przewiń do sekcji Strony Visualforce witryny, a następnie kliknij Edytuj.

Przewiń do sekcji Strony Visualforce witryny

5. Przewijaj, aby znaleźć ciąg echosign_dev1.EchoSignAgreementPushCallback, zaznacz go, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

6. Kliknij przycisk Zapisz.

Dodawanie strony Visualforce

Jeśli chcesz, aby wszystkie umowy na Twoim koncie, które zostały wysłane spoza usługi Adobe Sign, zostały utworzone i przesłane do Salesforce, wykonaj poniższe instrukcje:

 • Skopiuj bezpieczny adres URL z utworzonej witryny wywołania zwrotnego Adobe Sign i dołącz ciąg /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback, aby utworzyć adres URL wywołania zwrotnego. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej Adobe i podaj swój adres URL wywołania zwrotnego, aby ustawić go jako domyślny adres URL wywołania zwrotnego konta Adobe Sign. Na przykład: jeśli adres Twojej witryny to: https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback, adres URL wywołania zwrotnego będzie następujący: https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback
 • Pomoc techniczna firmy Adobe powinna również wprowadzić identyfikator użytkownika Adobe Sign do domyślnego ustawienia adresu URL wywołania zwrotnego użytkownika API. Wszystkie konta korzystające z Salesforce powinny być skonfigurowane w taki sposób, aby dołączać klucz dokumentu do adresu URL wywołania zwrotnego.

Jeśli wysyłasz umowy za pośrednictwem API, wykonaj następujące instrukcje:

 • Skopiuj bezpieczny adres URL z utworzonej witryny wywołania zwrotnego Adobe Sign i dołącz ciąg echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback, aby utworzyć adres URL wywołania zwrotnego do zastosowania w API Adobe Sign.
  • Na przykład: jeśli twój adres witryny to:https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback
   , adres URL do zastosowania w API Adobe Sign jest następujący: https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback
 • Podczas wysyłania umowy lub tworzenia widżetu za pośrednictwem API trzeba będzie podać adres URL wywołania zwrotnego (patrz https://secure.echosign.com/redirect/latestApiMethods i zapoznać się z parametrem API „CalllbackInfo”).
 • Upewnij się, że ustawienia konta są ustawione w taki sposób, aby dołączać klucz dokumentu do adresu URL wywołania zwrotnego, który powinien być domyślny dla klientów Salesforce korzystających z Adobe Sign. W przypadku jakichkolwiek problemów skontaktuj się z działem pomocy technicznej Adobe Sign.
 • Dodatkowo przejdź do ustawień mapowań przy wypychaniu, aby określić preferencje tworzenia rekordów, gdy umowy są wypychane do Salesforce.


Włączanie uprawnień na poziomie obiektu i pola

Po dodaniu strony Visualforce użytkownik zostanie przeniesiony z powrotem do strony Szczegóły witryny dla witryny wywołania zwrotnego.

 • Kliknij opcję Ustawienia dostępu publicznego, aby otworzyć stronę Profile
 • Kliknij opcję Edytuj na stronie Profile
 • Przewiń w dół do sekcji Standardowe uprawnienia obiektów
 • Włącz opcje Odczyt i Utwórz dla następujących obiektów:
Kontakt Konto Okazja
Potencjalny klient Użytkownik  

 

 • Przewiń w dół do sekcji Niestandardowe uprawnienia obiektów
 • Włącz wszystkie wartości dla następujących obiektów:
Umowa Zdarzenie umowy Rodzaj umowy
Mapowanie danych
Muteksy
Mapowanie scalające
Odbiorca Wyzwalacz  

 

 • Kliknij opcję Zapisz, co spowoduje ponowne przejście do profilu wywołania zwrotnego

 

Dostosowania na poziomie pola wymaga również kilka innych obiektów:

 • Przewiń w dół do sekcji Zabezpieczenia na poziomie pola i edytuj:
  • Standardowe zabezpieczenia na poziomie pola
   • Kontakt
    • Konto > upewnij się, że opcje Odczyt i Edytuj dostęp są włączone
    • Adres e-mail > upewnij się, że opcje Odczyt i Edytuj dostęp są włączone
    • Nazwa > upewnij się, że opcje Odczyt i Edytuj dostęp są włączone
   • Potencjalny klient
    • Firma -> upewnij się, że opcje Odczyt i Edytuj dostęp są włączone
    • Adres e-mail -> upewnij się, że opcje Odczyt i Edytuj dostęp są włączone
    • Nazwa -> upewnij się, że opcje Odczyt i Edytuj dostęp są włączone
   • Użytkownik
    • Adres e-mail -> upewnij się, że opcja Odczyt dostępu jest włączona
    • Nazwa -> upewnij się, że opcja Odczyt dostępu jest włączona
  • Niestandardowe zabezpieczenia na poziomie pola
   • Muteks klucza dokumentu
    • Klucz dokumentu > upewnij się, że opcje Odczyt i Edytuj dostęp są włączone
   • Wyzwalacz
    • Wszystkie pola > upewnij się, że opcja Edytuj dostęp jest włączona


Włączanie zestawu uprawnień Użytkownika integracji Adobe Sign dla profilu witryny wywołania zwrotnego

Po edycji uprawnień na poziomie pola użytkownik nadal powinien znajdować się na stronie Profil witryny.

 • Kliknij przycisk Wyświetl użytkowników
 • Kliknij łącze Pełne imię i nazwisko użytkownika witryny
site_user

 

 • Najedź wskaźnikiem myszy na łącze Przypisania zestawu uprawnień i kliknij przycisk Edytuj przypisania
edit_permissionssets

 

 • W sekcji Dostępne zestawy uprawnień wybierz pozycję Użytkownik integracji Adobe Sign
 • Kliknij przycisk Dodaj
 • Kliknij przycisk Zapisz
permission_set_assigned

Automatyzacja i operacje w tle

Adobe Sign dla Salesforce ma możliwość włączenia operacji w tle dla umów, co umożliwia automatyzację obiegów pracy. Obejmuje to: wysyłanie umów, wysyłanie przypomnień, aktualizowanie stanu umów, usuwanie umów lub anulowanie umów.

Operacje w tle

 • Dzięki zautomatyzowanemu obiegowi pracy i wyzwalaczom Salesforce może automatycznie wysłać dokument do podpisania bez dodatkowych działań ze strony użytkownika. Możesz również ustawić wyzwalacz lub obieg pracy tak, aby wysyłał przypomnienia i automatycznie usuwał, anulował lub aktualizował umowy. Aby to zrobić, wymagane może być zezwolenie użytkownikom lub obiegom pracy na wysyłanie w imieniu innego użytkownika.
 • Operacje w tle włącza się poprzez pole listy wyboru umowy o nazwie „Operacje w tle”. Gdy pole zmienia się z jednej wartości na drugą, uruchamiana jest operacja. Pamiętaj, aby uruchamiać działania, które są dozwolone dla danego stanu umowy (np. nie możesz wysłać przypomnienia dotyczącego umowy, która została już anulowana). 
 • Możesz również aktywować przycisk „Wyślij do podpisania”, aby automatycznie wysyłać umowy, używając wstępnie zdefiniowanego szablonu umowy bez konieczności wcześniejszego wyświetlenia strony umowy przez użytkownika. Jest to możliwe po włączeniu opcji „Automatyczne wysyłanie” w szablonie umowy. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Szablony umów.

Parametry onLoadaction

Salesforce może automatycznie uruchamiać operacje za pomocą parametru URL onLoadAction obsługiwanego przez Adobe Sign dla operacji przycisku umowy: Wyślij, Przypomnij, Usuń, Anuluj, Aktualizuj oraz Wyświetl. Parametr URL będzie przestrzegał ustawień paska narzędzi skonfigurowanych przez administratora — tylko włączone ustawienia będą dostępne.

Przykładowe adresy URL z parametrem onLoadAction:

Wyślij: upewnij się, że na Twoim koncie znajduje się umowa w stanie Wersja robocza.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=send

 

Przypomnij: upewnij się, że na Twoim koncie znajduje się umowa w stanie Wysłana do podpisania.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind

 

Usuń: upewnij się, że na Twoim koncie znajduje się umowa w stanie Wysłana do podpisania.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete

 

Anuluj: upewnij się, że na Twoim koncie znajduje się umowa w stanie Wysłana do podpisania.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel

 

Zaktualizuj: upewnij się, że na Twoim koncie znajduje się umowa w stanie Wysłana do podpisania.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=update

 

Wyświetl: upewnij się, że na Twoim koncie znajduje się umowa w stanie Wersja robocza, Wysłana do podpisania, Podpisana lub Anulowana.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=view

Integracja Adobe Sign z innymi aplikacjami Salesforce

Usługa Adobe Sign jest zintegrowana z kilkoma aplikacjami Salesforce, które umożliwiają dalsze rozszerzenie obiegów pracy. Dowiedz się więcej o tych aplikacjach i pobierz je z portalu AppExchange.

Zaawansowane generowanie dokumentów

Subskrypcje i rozliczenia

Zarządzanie kontraktami, wnioskami i wycenami

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online