Foton av personer identifieras och grupperas i vyn Personer. Läs om hur du ordnar de här fotona och arbetar i vyn Personer i Lightroom CC.

När du överför och synkroniserar foton till molnet identifieras och grupperas foton av samma person i Lightroom CC. Du kan få åtkomst till de här fotona i vyn Personer. Det är enkelt att bläddra efter foton av en viss person.

Visa personer i dina foton

 1. Om du vill visa vyn Personer navigerar du till panelen Mina foton () längst upp till vänster och väljer Personer.

  I den här vyn kan du få åtkomst till persongrupper, där varje grupp innehåller foton av en viss person. Antal foton av varje person visas under omslagsfotot för gruppen.

  Obs!

  Varför visas meddelandet "Inga personer har hittats" när jag visar vyn Personer?

  Det kan ta ett tag att utföra den ursprungliga initieringen av dina foton. Om meddelandet "Inga personer har hittats" visas beror det på att dina foton fortfarande analyseras eller på att det inte finns några personer i dina foton. Den här analysen sker på Adobes serverar och du behöver inte ha igång Lightroom CC-appen på din dator. Du kan stänga Lightroom CC och fortsätta använda din dator utan att det påverkar tiden det tar att slutföra analysen.

 2. Om du vill visa foton av en viss person klickar du på persongruppen. Du kan även visa det totala antalet foton i gruppen längst upp till höger på skärmen.

Sorteringsalternativ i vyn Personer

Du kan använda följande alternativ till att sortera persongrupper i vyn Personer:

 • Antal (antal foton i en grupp)
 • Förnamn och Efternamn (personerna i alfabetisk ordning)

Så här sorterar du persongrupper:

 1. Visa vyn Personer genom att navigera till panelen Mina foton () längst upp till vänster och välj Personer.

 2. Klicka på ikonen med tre punkter () längst upp till höger i panelen. Välj något av följande alternativ i listrutan under Sortera efter:

  • Förnamn: Sorterar namngivna grupper i alfabetisk ordning efter förnamnet.
  • Efternamn Sorterar namngivna grupper i alfabetisk ordning efter efternamnet.
  • Antal: Sorterar grupper efter vilken grupp som innehåller flest foton.
  Sortera persongrupper efter förnamn, efternamn eller antal.
  Du kan sortera personer efter förnamn, efternamn eller antal.

Namnge och ändra namn på personer

Namnge en person

 1. Klicka på en namnlös grupp i vyn Personer. Gruppen öppnas.

 2. Ange namnet på personen i fältet Lägg till namn längst upp i gruppen.

 3. Tryck på Enter eller klicka utanför fältet Lägg till namn.

  Obs!

  Du kan också namnge en person genom att Ctrl-klicka (macOS) respektive högerklicka (Windows) på en persongrupp och välja Lägg till namn.

Lägga till namn till ett foto i panelen Nyckelord

Så här lägger du till ett foto i en persongrupp:

 1. Markera fotot i stödrastret eller på bildbandet.

 2. Visa panelen Nyckelord genom att klicka på Nyckelord () i panelen till höger på skärmen.

 3. Du kan lägga till namnet på personen i fältet Lägg till namn under Personer i panelen Nyckelord. Tryck på Enter eller klicka utanför namnfältet när du vill ange namnet.

Ändra namn på en person

Så här ändrar du namn på en persongrupp:

 • I vyn Personer: Ctrl-klicka (macOS) respektive högerklicka (Windows) på en persongrupp och välj Ändra namn på person. Nu kan du redigera namnet på personen. Tryck på Enter eller klicka utanför namnfältet när du vill ange namnet.
 • Klicka på en persongrupp i vyn Personer. Du kan göra följande i den öppna gruppen:
  • Redigera namnet direkt längst upp i gruppen. När du har redigerat namnet trycker du på Enter eller klickar utanför namnfältet.
  • Klicka på ikonen med tre punkter () längst upp till höger på skärmen och välj Ändra namn på person. Nu kan du redigera namnet längst upp i gruppen. Tryck på Enter eller klicka utanför namnfältet när du vill ange namnet.

Visa och dölja personer

 1. Visa vyn Personer genom att navigera till panelen Mina foton () längst upp till vänster och välj Personer.

 2. I vyn Personer: klicka på ikonen med tre punkter () längst upp till höger på skärmen och välj Visa och dölj personer.

 3. Som standard markeras persongrupper som visas i vyn Personer. Om du vill visa en dold grupp markerar du den. Om du vill dölja en grupp som visas avmarkerar du den.

 4. Klicka på Stäng.

Sammanfoga personer

 1. Visa vyn Personer genom att navigera till panelen Mina foton () längst upp till vänster och välj Personer.

 2. Gör något av följande i vyn Personer:

  • Markera de grupper du vill sammanfoga (Skift-klicka (Windows) respektive Kommando-klicka (macOS)) och klicka på Sammanfoga i panelen längst upp på skärmen.
  • Ändra namnet på gruppen till det önskade namnet på personen och klicka på Sammanfoga i den dialogruta som visas.
  • Dra en grupp till en annan grupp. Dialogrutan Är det här samma person? visas. Välj Sammanfoga.

  Obs!

  Om det finns två grupper som kan vara samma person identifieras det. I så fall visas en ruta längst upp med förslag på att du ska sammanfoga de två grupperna när du visar en av grupperna. Om du vill sammanfoga grupperna klickar du på Ja, sammanfoga, om du inte vill sammanfoga grupperna klickar du på Nej. Om du klickar på Nej föreslås inte de två grupperna för sammanfogning igen. Om du vill stänga förslagsrutan utan att göra något klickar du på ikonen X längst upp till höger i rutan.

Ändra omslagsfotot för en person

 1. Visa vyn Personer genom att navigera till panelen Mina foton () längst upp till vänster och välj Personer.

 2. Klicka på önskad persongrupp. Markera önskat foto i den öppna gruppen.

  Obs!

  Det är endast personen i det valda fotot som anges som omslagsfoto, även när det finns fler personer i fotot.

 3. Klicka på  längst upp till höger på skärmen. Välj Ange som omslagsfoto. Alternativt så högerklickar du på fotot och väljer Ange som omslagsfoto.

Ta bort ett foto från en persongrupp

Du kan ta bort foton från en persongrupp på följande sätt:

I persongruppen

 1. Visa vyn Personer genom att navigera till panelen Mina foton () längst upp till vänster och välj Personer.

 2. Klicka på önskad persongrupp. Markera önskat foto i den öppna gruppen.

 3. Klicka på  längst upp till höger på skärmen och välj Ta bort foto från person.

 4. Dialogrutan Ta bort foto från person visas. Klicka på Ta bort.

  Obs!

  Alternativt så gör du något av följande: 

  • Högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (macOS) på ett foto i en öppen grupp och välj Ta bort foto från person
  • Högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (macOS) på ett foto i en öppen grupp och välj Flytta till. Du kan sedan flytta fotot från den öppna gruppen till en annan grupp genom att välja namnet på en person.

I panelen Nyckelord

 1. Dubbelklicka på det foto du vill öppna i stödrastret eller på bildbandet.

 2. Visa panelen Nyckelord genom att klicka på Nyckelord () i panelen till höger på skärmen.

 3. Håll pekaren över namnet på en person och klicka på ikonen för att avbryta i panelen Nyckelord.

 4. Dialogrutan Ta bort foto från person visas. Klicka på Ta bort för att ta bort fotot från persongruppen.

Avaktivera vyn Personer

Introducerades i februari 2019-versionen av Lightroom CC för datorer (version 2.2) och Lightroom för mobila enheter (version 4.2)

Lightroom CC för datorer och Lightroom CC för mobila enheter (iOS och Android) analyserar foton i molnet för att upptäcka personer som bildar grupper i vyn Personer. Om du inte vill att Lightroom CC ska analysera foton kan du avaktivera vyn Personer. Då tas alla befintliga ansiktsmodelldata bort från Lightroom CC-servrarna. Lightroom CC analyserar då inte längre nya foton och grupperar de inte automatiskt i grupper. Om du har befintliga grupper i vyn Personer förblir de desamma och tas inte bort. 

Så här avaktiverar du vyn Personer:

Lightroom CC för datorer

 1. Om du vill öppna dialogrutan Inställningar väljer du Redigera > Inställningar (Windows) respektive Adobe Lightroom CC > Inställningar (macOS).

 2. I dialogrutan Inställningar klickar du på fliken Allmänt.

 3. I avsnittet Sekretess avmarkerar du Aktivera vyn Personer.

 4. Klicka på Stäng.

Om du vill ha mer information om den här inställningen läser du Allmänna inställningar.

Lightroom CC för mobila enheter (iOS)

 1. Så här får du åtkomst till menyn Inställningar:

  • I vyn Album: tryck på inställningsikonen () längst upp till höger på skärmen.
  • I stödrastervyn eller luppvyn: tryck på ikonen med tre punkter längst upp till höger på skärmen och välj Inställningar på snabbmenyn.
 2. I panelen Inställningar väljer du vyn Personer.

 3. Avaktivera kategoriseringen vyn Personer genom att avaktivera växlingsknappen vyn Personer.

Lightroom CC för mobila enheter (Android)

 1. Starta appen och tryck på Appinställningar () längst upp till vänster på skärmen.

 2. Välj Inställningar > Vyn Personer och använd växlingsknappen för att avaktivera den här inställningen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy