Opis działania warstw

Warstwy są użyteczne, ponieważ pozwalają na dodawanie składników do obrazu i pracowanie nad nimi po kolei — bez konieczności ciągłego zmieniania oryginalnego obrazu. W przypadku każdej warstwy można dopasować kolor i jasność, zastosować efekty specjalne, zmienić położenie jej zawartości, określić wartości krycia i mieszania itd. Można również zmienić kolejność stosu warstw, połączyć je w celu ich równoczesnego przetwarzania oraz utworzyć za ich pomocą animacje internetowe.

Warstwy stanowią jakby ułożone kolejno, przezroczyste szyby, na których można malować obrazy. Przez przezroczyste obszary warstw można spoglądać na warstwy położone niżej. Każdą warstwę można przetwarzać niezależnie, eksperymentując w celu uzyskania pożądanego efektu. Każda warstwa jest niezależna do momentu połączenia (scalenia) warstw. Warstwa znajdująca się na samym dole panelu Warstwy — warstwa tła — jest zawsze zablokowana (chroniona), co oznacza, że nie można zmieniać jej kolejności na stosie, trybu mieszania ani krycia (chyba że zostanie przekonwertowana na zwykłą warstwę).

Zasada działania warstw
Przezroczyste obszary warstwy odsłaniają warstwy położone poniżej.

Warstwy są uporządkowane na panelu Warstwy. Pozostaw ten panel widoczny podczas pracy w programie Adobe Photoshop Elements. Wystarczy wtedy jeden rzut oka, aby dowiedzieć się, która warstwa jest aktywna (warstwa wybrana podlegająca edycji). Użyteczna w zarządzaniu warstwami jest możliwość ich łączenia, tak aby były przenoszone jako całość. Duża liczba warstw w obrazie zwiększa rozmiar pliku, czemu można zaradzić, scalając warstwy, których edycja dobiegła końca. Panel Warstwy jest ważnym źródłem informacji podczas edytowania zdjęć. Do pracy z warstwami można też używać menu Warstwa.

Zwykłe warstwy są oparte na pikselach, czyli są warstwami obrazu. Istnieje kilka innych typów warstw, których można używać w celu utworzenia efektów specjalnych:

Warstwy wypełnienia

Zawierają gradient koloru, kolor kryjący lub wzorek.

Warstwy dopasowania

Umożliwiają dokładne dostosowywanie kolorów, jasności i nasycenia bez wprowadzania trwałych zmian w obrazie (do momentu spłaszczenia, czyli zwinięcia warstwy dopasowania).

Warstwy tekstowe i warstwy kształtu

Umożliwiają tworzenie tekstów i kształtów wektorowych.

Na warstwie dopasowania nie można malować, ale można malować na jej masce. Aby malować na warstwach wypełnienia lub warstwach tekstowych, trzeba je najpierw przekonwertować na zwykłe warstwy obrazu.

Informacje o panelu Warstwy

Panel Warstwy (polecenie Okno > Warstwy) zawiera listę wszystkich warstw w obrazie, od położonej najwyżej do warstwy Tło na samym spodzie. W przypadku pracy w niestandardowym obszarze roboczym w trybie Ekspert można wysuwać panel Warstwy i nakładać na niego inne panele.

Warstwa aktywna, czyli warstwa przetwarzana, jest podświetlona w celu ułatwienia identyfikacji. Podczas pracy nad obrazem należy sprawdzać, która warstwa jest aktywna, aby mieć pewność, że wprowadzane dopasowania i edycje dotyczą odpowiedniej warstwy. Na przykład jeśli zostanie wybrane polecenie i nie będą widoczne żadne zmiany, należy sprawdzić, czy jest widoczna aktywna warstwa.

Za pomocą ikon znajdujących się w tym panelu można wykonywać wiele zadań — takich jak tworzenie, ukrywanie, łączenie, blokowanie i usuwanie warstw. Poza pewnymi wyjątkami zmiany wpływają wyłącznie na warstwę zaznaczoną, czyli aktywną, która jest podświetlona.

Panel Warstwy
Panel Warstwy

A. Menu trybu mieszania B. Pokaż/ukryj warstwę C. Warstwa jest połączona z inną warstwą D. Podgląd warstwy E. Podświetlona warstwa jest warstwą aktywną F. Warstwa zablokowana G. Do warstwy został zastosowany styl 

Lista warstw panelu zawiera miniaturkę, tytuł lub jedną albo więcej ikon, które przedstawiają informacje o każdej z warstw:

Ta warstwa jest widoczna. Kliknij oko, aby pokazać lub ukryć warstwę. Gdy warstwa jest ukryta, ikona przyjmuje wygląd . Warstwy ukryte nie są drukowane.

Warstwa jest połączona z aktywną warstwą.

Ta warstwa jest zablokowana.

Obraz zawiera grupy warstw i został zaimportowany z programu Adobe Photoshop. Program Photoshop Elements nie obsługuje grup warstw i wyświetla je w stanie zwiniętym. W celu utworzenia obrazu, który można edytować, należy je uprościć.

Korzystając z przycisków w panelu, można wykonywać operacje:

Tworzenie nowej warstwy.

Tworzenie nowej warstwy wypełnienia lub dopasowania.

Usuwanie warstwy.

Blokowanie pikseli przezroczystych.

W górnej części znajduje się również menu trybu mieszania (Zwykły, Rozpuszczanie, Ciemniej itd.), pole tekstowe Krycie, a także przycisk Więcej, który powoduje wyświetlenie menu z poleceniami warstwy i opcjami panelu.

Dodawanie warstw

Nowo dodane warstwy są widoczne powyżej zaznaczonej warstwy w panelu Warstwy. Warstwy można dodawać do obrazu, korzystając z następujących metod:

 • Tworzenie nowych, pustych warstw lub zmiana zaznaczeń w warstwy.

 • Konwertowanie tła na zwykłą warstwę lub odwrotnie.

 • Wklejanie zaznaczeń do obrazu.

 • Używanie narzędzia Tekst lub narzędzia kształtu.

 • Powielanie istniejącej warstwy.

  W obrazie można utworzyć do 8000 warstw o różnych trybach mieszania i krycia. Liczba ta jest jednak zależna od ograniczeń pamięci.

Tworzenie i nazywanie nowej pustej warstwy

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności w programie Photoshop Elements:
  • Aby utworzyć nową warstwę o domyślnej nazwie i ustawieniach, kliknij przycisk Nowa warstwa  znajdujący się w panelu Warstwy. W powstałej warstwie zostanie zastosowany tryb Zwykły oraz krycie 100%, a jej nazwa będzie zgodna z kolejnością tworzenia. (W celu zmiany nazwy nowej warstwy kliknij ją dwukrotnie i wpisz nową nazwę).

  • Aby utworzyć nową warstwę i określić jej nazwę oraz ustawienia opcji, kliknij polecenia Warstwa > Nowa > Warstwa lub kliknij polecenie Nowa warstwa w menu panelu Warstwy. Określ nazwę i ustawienia innych opcji, a następnie kliknij przycisk OK.

   Nowa warstwa zostanie automatycznie zaznaczona i pojawi się w panelu powyżej warstwy ostatnio zaznaczonej.

Tworzenie nowej warstwy na podstawie fragmentu innej warstwy

Fragment obrazu można przenieść z jednej z warstw do nowo tworzonej warstwy, przy czym nie wpływa to na wygląd oryginału.

 1. Wybierz istniejącą warstwę i wykonaj zaznaczenie.
 2. Wybierz jedno z następujących poleceń:
  • Warstwa > Nowa > Warstwa przez kopiowanie, aby skopiować zaznaczenie do nowej warstwy.

  • Warstwa > Nowa > Warstwa przez wycięcie, aby wyciąć zaznaczenie i wkleić je w nowej warstwie.

  Zaznaczony obszar pojawi się w nowej warstwie w identycznym położeniu w stosunku do granic obrazu.

Tworzenie nowej warstwy przez skopiowanie części innej warstwy
Tworzenie nowej warstwy przez skopiowanie części innej warstwy i wklejenie jej w nowej warstwie

Konwertowanie warstwy tła na zwykłą warstwę

Warstwa tła to spodnia warstwa w obrazie. Inne warstwy są ułożone na warstwie tła, która najczęściej (ale nie zawsze) zawiera rzeczywiste dane obrazu zdjęcia. Aby chronić obraz, warstwa tła jest zawsze zablokowana. Jeżeli chce się zmienić jej kolejność stosu, tryb mieszania albo krycie, należy najpierw przekonwertować ją na zwykłą warstwę.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij dwukrotnie warstwę tła na panelu Warstwy.

  • Wybierz polecenie Warstwa > Nowa > Warstwa z tła.

  • Zaznacz warstwę tła, a następnie z wysuwanego menu panelu Warstwy wybierz polecenie Powiel warstwę, aby zostawić warstwę tła w stanie nienaruszonym i utworzyć jej kopię jako nową warstwę.

  Uwaga:

  Można utworzyć kopię przekonwertowanej warstwy tła niezależnie od sposobu przekonwertowania — wystarczy zaznaczyć przekonwertowaną warstwę tła i w menu Więcej kliknąć polecenie Powiel warstwę.

 2. Nazwij nową warstwę.

  Uwaga:

  Przeciągnięcie narzędzia Gumka tła na warstwę tła spowoduje automatyczne przekonwertowanie jej na zwykłą warstwę, a wymazane obszary stają się przezroczyste.

Zmienianie warstwy w warstwę tła

Nie można przekonwertować warstwy na warstwę tła, jeżeli obraz ma już warstwę tła. W tym wypadku należy najpierw przekonwertować istniejącą warstwę tła na zwykłą warstwę.

 1. Zaznacz warstwę na panelu Warstwy.
 2. Wybierz polecenie Warstwa > Nowa > Tło z warstwy.

  Wszystkie przezroczyste obszary w pierwotnej warstwie zostają wypełnione kolorem tła.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online