Informacje o dyskach magazynujących

Jeśli w systemie nie ma wystarczającej ilości pamięci RAM do wykonania operacji, program Photoshop Elements korzysta z dysków magazynujących. Dyskiem magazynującym może być dowolny dysk lub partycja dysku z wolną pamięcią. Jako podstawowego dysku magazynującego program Photoshop Elements używa dysku twardego, na którym jest zainstalowany system operacyjny.

Można zmienić podstawowy dysk magazynujący lub wyznaczyć dodatkowe dyski magazynujące. Gdy podstawowy dysk magazynujący jest pełny, użyte zostają dodatkowe dyski magazynujące. Jako podstawowy dysk magazynujący należy ustawić najszybszy dysk. Powinien on mieć dużo wolnego miejsca, które nie jest pofragmentowane.

Aby uzyskać optymalną wydajność, podczas wyznaczania dysków magazynujących należy się kierować następującymi zasadami:

 • Nie należy tworzyć dysków magazynujących na tym samym dysku fizycznym, na którym znajduje się program Photoshop Elements lub duże pliki, które edytujesz.

 • Nie należy tworzyć dysków magazynujących na tym samym dysku fizycznym, na którym znajduje się pamięć wirtualna systemu operacyjnego.

 • Dyski magazynujące należy tworzyć na dysku lokalnym, nie na dysku sieciowym.

 • Dyski magazynujące należy tworzyć na konwencjonalnych (nieprzenośnych) nośnikach.

 • Dla dedykowanych woluminów dysków magazynujących powinno się stosować tablice dysków RAID.

 • Napędy z dyskami magazynującymi należy regularnie defragmentować. W celu uniknięcia problemów z fragmentacją najlepiej użyć pustego dysku lub dysku z dużą ilością wolnego miejsca.

Zmienianie dysków magazynujących

Do utworzenia dysku magazynującego program Photoshop Elements wymaga ciągłej przestrzeni na dysku twardym. Częste defragmentowanie dysku twardego pozwala zapewnić dostępność ciągłej przestrzeni zwłaszcza na dysku magazynującym. Firma Adobe zaleca regularne defragmentowanie dysku twardego za pomocą narzędzia obsługi dysków, takiego jak Defragmentator dysków systemu Windows. Dokładniejsze informacje na temat narzędzi defragmentacji można znaleźć w dokumentacji systemu Windows.

 1. (Windows) Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Wydajność. (Mac) Wybierz polecenie Photoshop Elements > Preferencje > Wydajność.
 2. Wybierz żądane dyski z listy Dysków magazynujących (możesz wyznaczyć do czterech dysków magazynujących).

 3. Wybierz dysk magazynujący i użyj klawiszy kursorów obok listy dysków magazynujących, aby ponownie określić kolejność, w jakiej będą one używane.

 4. Kliknij OK i ponownie uruchom program Photoshop Elements, aby zastosować wprowadzone zmiany.

Informacje o modułach wtyczek

Firma Adobe Systems oraz inni producenci oprogramowania tworzą wtyczki, aby zwiększyć funkcjonalność programu Photoshop Elements. W folderach Wtyczki programu Photoshop Elements i Opcjonalne wtyczki znajdują się wtyczki służące do importowania, eksportowania i dodawania efektów specjalnych.

Po zainstalowaniu moduły wtyczek wyświetlane są jako:

 • Opcje dodane do menu Importuj lub Eksportuj
 • Filtry dodane do menu filtrów lub
 • Formaty plików w oknach dialogowych Otwórz i Zapisz jako.

Jeśli zostanie zainstalowana duża liczba wtyczek, program Photoshop Elements może nie wyświetlić ich wszystkich w odpowiednich menu. W takim wypadku nowo zainstalowane wtyczki są wyświetlane w podmenu Filtr > Inne. Aby zapobiec wczytywaniu wtyczki lub folderu wtyczek, należy dodać znak tyldy (~) na początku nazwy wtyczki, folderu lub katalogu. Podczas uruchamiania program ignoruje pliki oznaczone znakiem tyldy. Aby wyświetlić informacje o zainstalowanych wtyczkach, należy wybrać polecenie Pomoc > O rozszerzeniach Wtyczki, a następnie wybrać odpowiednią wtyczkę z podmenu.

Uwaga:

Aby użyć opcjonalnego modułu wtyczki, skopiuj moduł z folderu opcjonalnych wtyczek do odpowiedniego podfolderu w folderze wtyczek. Następnie zainstaluj moduł wtyczki i ponownie uruchom program Photoshop Elements.

W celu załadowania zgodnych wtyczek innych programów można wybrać dodatkowy folder z wtyczkami. Możliwe jest również utworzenie skrótu do wtyczki znajdującej się w innym folderze w systemie. Po dodaniu tego skrótu lub aliasu do folderu wtyczki będzie można używać tego modułu w programie Photoshop Elements.

Instalowanie modułów wtyczek

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Użyj instalatora wtyczek, jeśli jest dostępny.
  • Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do modułu wtyczek.
  • Rozpakowane wcześniej pliki wtyczki skopiuj do odpowiedniego folderu wtyczki w folderze programu Photoshop Elements.

Wybieranie dodatkowego folderu z wtyczkami

Aby wczytać zgodne wtyczki innych programów, należy wybrać dodatkowy folder z wtyczkami.

 1. (Windows) Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Wtyczki. (Mac) Wybierz polecenie Photoshop Elements > Preferencje > Wtyczki.
 2. W oknie dialogowym Preferencje wybierz opcję Dodatkowy folder wtyczek, wybierz żądany folder z listy, a następnie kliknij przycisk Wybierz.

 3. Aby wyświetlić zawartość folderu, kliknij go dwukrotnie. Ścieżka dostępu folderu jest widoczna w oknie preferencji.

  Uwaga:

  Nie należy wybierać lokalizacji wewnątrz folderu wtyczek programu Photoshop Elements.

 4. Aby wczytać wtyczki, ponownie uruchom program Photoshop Elements.

Wczytywanie tylko wtyczek domyślnych

Podczas uruchamiania programu Photoshop Elements wczytywane są wszystkie wtyczki zainstalowane domyślnie, należące do innych firm lub znajdujące się w innych folderach wtyczek. Aby wczytać tylko preinstalowane wtyczki, z którymi dostarczono program Photoshop Elements, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift podczas uruchamiania oprogramowania. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie pominięcia wczytywania wtyczek opcjonalnych i należących do innych firm, odpowiedz Tak.

Aktualizacje aplikacji

Opcje aktualizacji aplikacji w oknie Preferencje

To użytkownik decyduje, kiedy zainstalowana zostanie aktualizacja aplikacji. W programie Photoshop Elements 13, Premiere Elements 13 i Elements Organizer dostępna jest opcja, która umożliwia wybór dalszych kroków w przypadku udostępnienia aktualizacji przez Adobe.

Aby uzyskać dostęp do okna aktualizacji, naciśnij kombinację klawiszy Ctrl/Cmd + K. Otworzy się okno Preferencje. Przejdź do karty Aktualizacje aplikacji i wybierz spośród poniższych opcji.

 • Pobieraj i instaluj aktualizacje automatycznie: aktualizacje są pobierane i instalowane po ponownym uruchomieniu aplikacji.
 • Powiadom mnie, gdy dostępna jest aktualizacja: użytkownik jest informowany o dostępnej aktualizacji. Użytkownik może wybrać zainstalowanie aktualizacji później lub od razu rozpocząć proces aktualizacji,
  korzystając z wyświetlonego powiadomienia.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online