Zmiękczona poświata

Filtr Zmiękczona poświata renderuje obraz, który wygląda tak, jakby oglądano go przez miękki filtr dyfuzyjny. Ten filtr dodaje białe prześwity z wygasającą poświatą od środka zaznaczenia.

Przemieszczenie

Filtr Przemieszczenie posługuje się drugim obrazem, określanym jako mapa przemieszczeń, w celu określenia sposobu zniekształcenia danego zaznaczenia. Na przykład przy parabolicznej mapie przemieszczenia można wygenerować obraz w postaci wydruku na kawałku materiału trzymanym za rogi.

Ten filtr wymaga pliku mapy przemieszczeń utworzonego ze spłaszczonego obrazu zapisanego w formacie programu Photoshop lub z obrazu w trybie bitmapy. Można skorzystać z własnych plików lub plików zawartych w folderze Photoshop Elements 8/Plug-Ins/Displacement Maps albo Photoshop Elements 8/Presets/Textures.

Stosowanie filtru Przemieszczenie

 1. W przestrzeni roboczej Edycja zaznacz obraz, warstwę lub obszar.
 2. Wybierz polecenia Zniekształcanie > Przemieszczenie z menu Filtr.
 3. Aby określić poziom przemieszczenia, wprowadź wartość z przedziału od ‑999 do 999 w polach tekstowych Skalowanie poziome i Skalowanie pionowe.

  Po ustawieniu skali poziomej i pionowej na 100%, największe możliwe przemieszczenie wynosi 128 pikseli (wartość środkowa nie daje żadnego przemieszczenia)..

 4. Jeśli rozmiar mapy przemieszczeń różni się od rozmiaru zaznaczenia, wybierz sposób dopasowania mapy do obrazu:

  Rozciągnij, aby dopasować

  Zmienia rozmiar mapy.

  Płytka

  Wypełnia zaznaczenie wzorem powtarzanej mapy.

 5. Wybierz sposób wypełniania niezdefiniowanych obszarów utworzonych na obrazie przez filtr i kliknij przycisk OK.

  Zawijaj

  Powoduje wypełnienie niezdefiniowanych obszarów zawartością z przeciwnej strony obrazu.

  Powtórz piksele krawędziowe

  Powoduje, że kolory pikseli są rozciągane wzdłuż krawędzi obrazu w określonym kierunku.

 6. Wybierz i otwórz mapę przemieszczenia. Program Photoshop Elements zastosuje mapę do obrazu.

Szkło

Filtr Szkło powoduje, że obraz wygląda, jakby był oglądany przez różne rodzaje szkła. Można wybrać efekt szkła albo utworzyć własną szklaną powierzchnię jako plik programu Photoshop i zastosować ją. Ustawienia skalowania, zniekształcenia i wygładzania mogą być zmieniane. Przed użyciem kontrolek powierzchni do pliku, zapoznaj się z instrukcjami zawartymi w części opisującej filtr Przemieszczenie.

Skraplanie

Filtr Skraplanie ułatwia manipulowanie obszarami obrazu w taki sposób, jakby te obszary były roztopione. Praca odbywa się z podglądem obrazu bieżącej warstwy przy użyciu specjalnych narzędzi służących do wypaczania, wirowania, rozszerzania, zwężania, przesuwania i tworzenia odbić lustrzanych dla obszarów obrazu. Można dokonać delikatnych zmian w celu wyretuszowania obrazu lub mocnych zniekształceń w celu utworzenia efektu artystycznego.

Stosowanie filtru Skraplanie

 1. Zaznacz obraz, warstwę lub obszar z przestrzeni roboczej Edycja.
 2. Wybierz polecenie Filtr > Zniekształcanie > Skraplanie.
 3. Aby powiększyć lub zmniejszyć podgląd obrazu, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz poziom powiększenia z menu podręcznego w lewym dolnym obszarze okna dialogowego.

  • Wybierz narzędzie powiększania z przybornika w oknie dialogowym i kliknij obraz, aby powiększyć lub kliknij, przytrzymując klawisz Alt (Option w systemie Mac OS), aby pomniejszyć. Możesz także użyć narzędzia powiększania, a następnie przeciągnąć wskaźnik nad obszarem podglądu, który chcesz powiększyć.

  • Wybierz narzędzie z przybornika.

 4. Wybierz z przybornika jedno z następujących narzędzi:

  Wypaczenie

  Przesuwa piksele w miarę przeciągania.

  Turbulencja

  Gładko rozprasza piksele i tworzy efekty ognia, chmur, fali i tym podobne. Aby dopasować gładkość, przeciągnij wyskakujący suwak Wahanie turbulentne w sekcji Opcje narzędzia lub wprowadź wartość z przedziału od 1 do 100 w polu tekstowym. Większe wartości zwiększają gładkość.

  Wirówka w prawo

  Przytrzymanie przycisku myszy lub przeciągnięcie narzędziem powoduje obrócenie pikseli w prawo.

  Obrys wirówki przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara

  Przytrzymanie przycisku myszy lub przeciągnięcie narzędziem powoduje obrócenie pikseli w lewo.

  Marszczenie

  Przytrzymanie przycisku myszy lub przeciągnięcie narzędziem powoduje przesunięcie pikseli w kierunku środka obszaru pod pędzlem.

  Rozciągnięcie

  Przytrzymanie przycisku myszy lub przeciągnięcie narzędziem powoduje odsunięcie pikseli od środka obszaru pod pędzlem.

  Przesuwanie pikseli

  Przenosi piksele prostopadle do kierunku pociągnięcia. Przeciągnięcie powoduje przesunięcie pikseli w lewo, a przeciągnięcie z naciśniętym klawiszem Alt (Option w systemie Mac OS) powoduje przesunięcie pikseli w prawo.

  Odbicie

  Kopiuje piksele do obszaru pod pędzlem. Przeciąganie powoduje odbicie prostopadle do kierunku pociągnięcia (na lewo od pociągnięcia). Przeciąganie z naciśniętym klawiszem Alt (Option w systemie Mac OS) powoduje odbicie obszaru w kierunku odwrotnym do kierunku pociągnięcia (np. obszar nad pociągnięciem do dołu). Nachodzące na siebie pociągnięcia pędzla dają efekt podobny do odbicia w wodzie.

  Odbicie

  Całkowicie lub częściowo cofa wprowadzone zmiany.

 5. W sekcji Opcje narzędzia dopasuj rozmiar pędzla i nacisk odpowiednio do potrzeb:
  • Aby zmienić rozmiar pędzla, przeciągnij wyskakujący suwak lub wprowadź wartość rozmiaru z przedziału od 1 do 600 pikseli.

  • Aby zmienić nacisk pędzla, przeciągnij wyskakujący suwak lub wprowadź wartość nacisku z przedziału od 1 do 100.

  Uwaga:

  Niska wartość nacisku pędzla tworzy łagodniejsze, stopniowe zmiany.

  • Jeśli używasz pisaka tabletu, wybierz pozycję Nacisk pisaka.

  Uwaga:

  Aby utworzyć efekt przeciągania w linii prostej między bieżącym punktem a poprzednim klikniętym punktem, należy wybrać narzędzie Wypaczenie, Przesuwanie pikseli lub Odbicie i kliknąć, naciskając klawisz Shift.

 6. Aby zastosować zmiany widoczne na obrazie podglądu do rzeczywistego obrazu, kliknij przycisk OK.
 7. (Opcjonalnie) Aby powrócić do poprzedniego stanu, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz narzędzie Zrekonstruuj , a następnie przytrzymaj przycisk myszy lub przeciągnij do zniekształconych obszarów. Przywracanie przebiega szybciej w obszarze pod środkiem pędzla. Przytrzymując naciśnięty klawisz Shift, kliknij w celu zrekonstruowania w linii prostej między bieżącym punktem a poprzednim, klikniętym punktem.

  • Aby przywrócić cały podgląd obrazu do jego stanu przed otwarciem okna dialogowego, naciśnij klawisz Alt (Option w systemie Mac OS) i kliknij przycisk Resetuj. Możesz też kliknąć przycisk Odwróć w celu przywrócenia obrazu oryginalnego i zresetowania narzędzi do ich poprzednich ustawień.

Morskie fale

Filtr Morskie fale dodaje losowo rozdzielone fale do powierzchni obrazu, dając efekt obrazu znajdującego się pod wodą.

Ściśnięcie

Filtr Ściśnięcie powoduje ściśnięcie zaznaczenia lub warstwy do wewnątrz lub na zewnątrz.

Stosowanie filtru Ściśnięcie

 1. Zaznacz obraz, warstwę lub obszar z przestrzeni roboczej Edycja.
 2. Kliknij polecenie Zniekształcanie > Ściśnięcie w menu Filtr.
 3. Przeciągnij suwak w prawo, w stronę wartości dodatnich, aby ścisnąć zaznaczenie do środka. Przeciągnij suwak w lewo, w stronę wartości ujemnych, aby przesunąć zaznaczenie na zewnątrz. Następnie kliknij przycisk OK.

Współrzędne biegunowe

Filtr Współrzędne biegunowe konwertuje zaznaczenie ze współrzędnych kartezjańskich na biegunowe i w odwrotną stronę, w zależności od zaznaczonej opcji. Filtr może być użyty do tworzenia obrazów cylindrycznie anamorficznych — popularnych w 18 wieku — w których zniekształcony obraz wygląda normalnie, gdy jest oglądany przez lunetkę wyłożoną od wewnątrz lustrem.

Falowanie

Filtr Falowanie powoduje, że w zaznaczeniu jest tworzony efekt sinusoidy, podobnie jak fale marszczą powierzchnię stawu. Większe możliwości sterowania efektem zapewnia filtr Fala. Dostępne opcje to liczba i wielkość falek.

Ścinanie

Filtr Ścinanie zniekształca obraz wzdłuż krzywej.

Stosowanie filtru Ścinanie

 1. Zaznacz obraz, warstwę lub obszar z przestrzeni roboczej Edycja.
 2. Kliknij polecenie Zniekształcanie > Ścinanie w menu Filtr.
 3. Aby określić krzywą zniekształcenia, wykonaj jedną z następujących czynności w oknie dialogowym Ścinanie:
  • Kliknij dowolne miejsce po bokach pionowej linii.

  • Kliknij linię pionową, a następnie przeciągnij nowy punkt krzywej.

   Możesz przeciągnąć dowolny punkt wzdłuż krzywej w celu dopasowania zniekształcenia, a także dodać kolejne punkty krzywej.

 4. Wybierz jedną z następujących opcji w pozycji Obszary niezdefiniowane i kliknij przycisk OK:

  Zawijaj

  Powoduje wypełnienie nowych pustych obszarów na obrazie zawartością z przeciwległej strony obrazu.

  Powtórz piksele krawędziowe

  Rozszerza kolory pikseli. Jeśli piksele te mają różne kolory, mogą pojawić się widoczne paski pikseli jednakowego koloru.

  Możesz kliknąć przycisk Domyślne, aby zacząć od początku i przywrócić krzywą do postaci linii prostej.

Sferyzacja

Filtr Sferyzacja nadaje obiektom efekt trójwymiarowości, zawijając zaznaczenie wokół lub do środka kulistego kształtu, zniekształcając lub rozciągając obraz.

Stosowanie filtru Sferyzacja

 1. Zaznacz obraz, warstwę lub obszar z przestrzeni roboczej Edycja.
 2. Kliknij polecenie Zniekształcanie > Sferyzacja w menu Filtr.
 3. W polu Ilość wprowadź wartość dodatnią w celu rozciągnięcia obrazu na zewnątrz, tak aby wyglądał na zawinięty wokół kuli. Wprowadź wartość ujemną w celu ściśnięcia obrazu do wewnątrz, tak aby wyglądał na zawinięty wewnątrz kuli.
 4. Należy wybrać tryb normalny, poziomy lub pionowy, a następnie kliknąć przycisk OK.

Wirówka

Filtr Wirówka obraca obraz lub zaznaczenie mocniej w środku niż na krawędziach. Wzorek wirówki jest określony przez kąt. Można przeciągnąć suwak w prawo w kierunku wartości dodatnich, aby zawinąć obraz w prawo; przeciągnąć suwak w lewo w kierunku wartości ujemnych, aby zawinąć obraz w lewo; lub wprowadzić wartość z przedziału od ‑999 do 999.

Fala

Filtr Fala tworzy falujący wzorek na warstwie lub zaznaczeniu.

Stosowanie filtru Fala

 1. Zaznacz obraz, warstwę lub obszar z przestrzeni roboczej Edycja.
 2. Kliknij polecenie Zniekształcanie > Fala w menu Filtr.
 3. Wybierz typ fali z sekcji Typ: Sinusoida (tworzy wzorek przetaczającej się fali), Trójkąt lub Kwadrat.
 4. Aby ustawić liczbę generatorów fal, przeciągnij suwak lub wprowadź liczbę z przedziału od 1 do 999.
 5. Przeciągnij suwaki określające wartości minimalną i maksymalną w pozycji Długość fali, aby ustawić odległość od jednego grzbietu fali do drugiego. Ustawienie identycznych wartości dla obu suwaków powoduje utworzenie stałego wzorku grzbietów fal.
 6. Przeciągnij suwaki określające wartości minimalną i maksymalną w pozycji Amplituda, aby określić intensywność fali.
 7. Przeciągnij suwaki określające wartości dla pionu i poziomu w pozycji Skala, aby ustawić wysokość i szerokość efektu fali.
 8. Aby zastosować losowe wyniki oparte na zestawie wartości w oknie dialogowym, kliknij przycisk Rozmieść losowo. Ten przycisk można naciskać wiele razy w celu uzyskania większej liczby wyników.
 9. Zaznacz jedno z następujących pól wyboru i kliknij przycisk OK.

  Zawijaj

  Powoduje wypełnienie pustych obszarów na obrazie zawartością z przeciwległej krawędzi obrazu.

  Powtórz piksele krawędziowe

  Powoduje rozciąganie kolorów pikseli wzdłuż krawędzi obrazu w określonym kierunku.

Zygzak

Filtr Zygzak powoduje, że zaznaczenie jest zniekształcane promieniście, w zależności od promienia pikseli w zaznaczeniu.

Stosowanie filtru Zygzak

 1. Zaznacz obraz, warstwę lub obszar z przestrzeni roboczej Edycja.
 2. Kliknij polecenie Zniekształcanie > Zygzak w menu Filtr.
 3. Przeciągnij suwak Ilość, aby ustawić poziom i kierunek zniekształcenia.
 4. Przeciągnij suwak Grzbiety, aby ustawić liczbę zmian kierunku dla zygzaka od środka do krawędzi zaznaczenia.
 5. Wybierz opcję przemieszczenia z menu Styl i kliknij przycisk OK:

  Wokół środka

  Obraca piksele wokół środka zaznaczenia.

  Od środka

  Tworzy efekt falowania skierowany do lub od środka zaznaczenia.

  Fale na stawie

  Tworzy efekt falowania, który zniekształca zaznaczenie w lewo ku górze lub w prawo ku dołowi.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online