Hur du använder syntax för taggen OBJECT i Animate CC

Inledning

För att en SWF-fil ska visas korrekt i en webbläsare krävs en HTML-fil. Webbläsaren läser in HTML-filen som sedan läser in den SWF-fil som HTML-koden anger. HTML-sidan måste innehålla en OBJECT-tagg som specificerar platsen för Adobe Animate SWF-filen.

HTML OBJECT-taggen ger webbläsaren instruktioner att läsa in Adobe Flash Player och därefter använda den för att spela upp din SWF-fil.

Kommandot Publicera i Animate skapar automatiskt en HTML-fil med de taggar som krävs för att webbläsare ska kunna spela upp en publicerad SWF-fil. Det finns flera olika HTML-publiceringsmallar att välja bland i dialogrutan Publicera (Arkiv > Publicera). Se Hjälp för Animate för information om Publiceringsinställningar (CS5) eller Publiceringsinställningar (CS5.5).

Lägga till taggen OBJECT manuellt

Den HTML-fil som Animate skapar innehåller bara koden som krävs för att visa din SWF-fil. Om du vill lägga till din SWF-fil på en HTML-sida som innehåller andra element, som text eller bilder, måste du klistra in följande kod i HTML-dokumentet: Klistra in koden någonstans i BODY-taggen i HTML-filen.

Så här lägger du till OBJECT-taggen manuellt:

 1. Kopiera HTML-koden nedan och klistra in den i ditt HTML-dokument. Lägg koden på den plats i HTML-filen där du vill att SWF-filen ska visas på webbsidan.
  <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="550" height="400" id="movie_name" align="middle">
      <param name="movie" value="movie_name.swf"/>
      <!--[if !IE]>-->
      <object type="application/x-shockwave-flash" data="movie_name.swf" width="550" height="400">
          <param name="movie" value="movie_name.swf"/>
      <!--<![endif]-->
          <a href="http://www.adobe.com/go/getflash">
              <img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player"/>
          </a>
      <!--[if !IE]>-->
      </object>
      <!--<![endif]-->
  </object>
 2. Redigera attributen för din OBJECT-tagg för din SWF fil.
  • Ändra parametrarna HÖJD och VIDD så att de överensstämmer med etappens höjd och bredd. Om du anger procenttal istället för absoluta höjd- och breddvärden kommer SWF-filen automatiskt att skalas så att den upptar motsvarande andel av webbläsarfönstret.
  • Ändra samtliga förekomster av "movie_name.swf" i taggen OBJECT ovan och infoga den faktiska sökvägen till din SWF-fil.  

Sökvägen till SWF-filen kan vara relativ till platsen för din HTML-fil, eller helt absolut. Exempel:

 • Om SWF-filen ligger i samma mapp som HTML-filen behöver du bara ange SWF-filens filnamn.
 • Om SWF-filen ligger i en undermapp blir sökvägen något i stil med "undermapp_namn/filens_namn.swf" (utan citattecken).
 • Om SWF-filen inte ligger i mappen med HTML-filen använder du ".../" för varje nivå du rör dig bort från HTML-filen. (Syntaxen ska inte innehålla några citattecken.) Sökvägen "../../../annan_mapp/filmens_name.swf" går alltså upp tre nivåer från mappen med HTML-filen, innan den öppnar mappen "annan_mapp" där den hittar SWF-filen.
 • En fullständig sökväg är det samma som en fullständig URL (det vill säga http://www.myDomain.com/flash_content/movie_name.swf).

Du kan även använda kommandot Publicera i Animate för att skapa en grundläggande HTML-fil med taggen OBJECT.  Därefter kopierar du HTML-koden inuti OBJECT-taggen och klistrar in den i din egen HTML-fil. Namnet och sökvägen till din SWF-fil är redan korrekt angivet i HTML-koden.

Koden ovan är minsta möjliga kod som krävs för att infoga en SWF-fil i din HTML-fil. Det finns ytterligare taggattribut du kan definiera för att i detalj styra hur Flash Player spelar upp din SWF-fil. Mer information finns i avsnittet Taggattribut för OBJECT och EMBED.

Testa din HTML-sida i samtliga webbläsare som du vill att användarna ska kunna spela upp din film i. 

Obs! Med Adobes HTML-verktyg Dreamweaver är det lätt att bädda in din SWF-fil i ett HTML-dokument. I Dreamweaver har du full kontroll över utformningen av sidan med SWF-filen. Mer information finns på Dreamweavers produktsida.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto