Popis

Filmový klip je kontejner pro tvary a další instance filmového klipu. Každý filmový klip na své časové ose přehrává animaci. K vytvoření instancí filmového klipu můžete použít instance SceneGraphFactory.

Rozšíření

 • flwebgl.event.EventDispatcher

Metody

addChild(child)

Popis

    Tato metoda přidá předaný podřízený objekt jako podřízenou položku na nejvyšší pozici tohoto filmového klipu. Podřízenou položkou může být tvar nebo filmový klip.

Parametry

Vrátí

 • Informaci, zda byla operace úspěšná
 • Typ – booleovská hodnota
NázevTypPopis
childTvar nebo filmový klip Objekt pro přidání jako podřízená položka. 

addChildAt(child, index)

Popis

    Tato metoda přidá předaný podřízený objekt do zadaného indexu tohoto filmového klipu. Podřízenou položkou může být tvar nebo filmový klip.

Parametry

Vrátí

 • Informaci, zda byla operace úspěšná
 • Typ – booleovská hodnota
NázevTypPopis
childTvar nebo filmový klip Podřízená položka pro přidání do indexu.
indexčísloIndex pro přidání podřízené položky.

getBounds(targetCoordinateSpace, bFastBounds)

Popis

    Tato metoda vrací ohraničující obdélník.

Parametry

Vrátí

 • Hranice zobrazeného objektu
 • Typ – flwebgl.geom.Rect
NázevTypPopis
targetCoordinateSpace
Tvar nebo filmový klip 
(Volitelná výchozí hodnota = undefined) Zobrazený objekt, který definuje souřadnicový systém pro použití. Pokud není určen, vrátí místní hranice.
bFastBounds
booleovská hodnota
(Volitelná výchozí hodnota = true) Určuje, zda se má provést návrat k původním nebo výchozím hranicím (rychlý výpočet) nebo transformovaným místním hranicím (přesnější, ale relativně pomalejší metoda).

getChildAt(index)

Popis

    Tato metoda vrátí podřízenou položku na zadaném indexu tohoto filmového klipu. Pokud na zadaném indexu není žádná podřízená položka, vrátí hodnotu undefined.

Parametry

Vrátí

 • Typ – Tvar nebo filmový klip

Příklad

V tomto příkladu je uzel přemístěn z jednoho filmového klipu do jiného.

NázevTypPopis
indexčísloIndex, ve kterém je požadována podřízená položka.
    var stage = player.getStage();
    var mc1 = stage.getChildAt(0);
    var mc2 = stage.getChildAt(1);
    
    var child = mc1.getChildAt(0);
    mc2.addChildAt(child, 0);

getChildByName(name)

Popis

    Tato metoda vrátí existující instanci podřízeného objektu zobrazení s určeným názvem. Pokud má více než jeden podřízený zobrazený objekt stejný zadaný název, vrátí tato metoda první objekt ze seznamu podřízených.

Parametry

Vrátí

 • Podřízenou položku s daným názvem
 • Typ – číslo
NázevTypPopis
nameřetězecNázev podřízené položky k vyhledání

getChildIndex(child)

Popis

    Metoda vrací index podřízených položek v seznamu podřízených položek. Pokud není podřízená položka nalezena, vrátí hodnotu 1.

Parametry

Vrátí

 • Typ – číslo
NázevTypPopis
childTvar nebo filmový klip Podřízená položka k vyhledání.

getChildren()

Popis

    Tato metoda vrací podřízenou položku filmového klipu.

Vrátí

 • Typ – pole obsahující tvary nebo filmové klipy

getCurrentFrame()

Popis

    Tato metoda vrací číslo aktuálního snímku. Čísla snímků jsou založena na jednotkové soustavě.

Vrátí

 • Typ – číslo

getCurrentFrameLabel()

Popis

    Tato metoda vrací popis na aktuálním snímku v časové ose instance MovieClip. Pokud aktuální snímek nemá popis, vrátí aktuální popisek jako undefined.

Vrátí

 • Typ – řetězec

Příklad

Tento příklad uvádí zastavení animace filmového klipu po překročení snímku s popiskem stop_anim.

 
function exitHandler(e) {
	var m = e.getTarget();
	var curLabel = m.getCurrentFrameLabel();
	
	if (curLabel == "stop_anim")
		m.stop();
}

var stage = player.getStage();
stage.addEventListener(flwebgl.events.Event.EXIT_FRAME, exitHandler);

getCurrentLabel()

Popis

    Tato metoda vrátí aktuální popis, ve kterém je umístěna přehrávací hlava na časové ose instance filmového klipu. Pokud aktuální snímek nemá popisek, metoda getCurrentLabel() vrátí název předchozího snímku, který obsahuje popisek. Pokud aktuální snímek a předchozí snímky popisek neobsahují, vrátí metoda getCurrentLabel() hodnotu undefined.

Vrátí

 • Typ – řetězec

getFrameLabels()

Popis

    Tato metoda vrátí seznam všech popisků ve filmovém klipu nebo scéně. K jednotlivým popiskům můžete přistupovat podle vlastností name a frameNum.

Vrátí

 • Pole {frameNum: číslo, název, řetězec}

getGlobalColorTransform()

Popis

    Tato metoda vrátí globální transformaci barvy zobrazeného objektu.

Vrátí

 • Typ – flwebgl.geom.ColorTransform

getGlobalTransform()

Popis

    Tato metoda vrátí globální transformaci zobrazeného objektu.

Vrátí

 •     Typ – flwebgl.geom.Matrix

getLocalColorTransform()

Popis

    Tato metoda vrátí místní transformaci barvy zobrazeného objektu.

Vrátí

 • Typ – flwebgl.geom.ColorTransform

getLocalTransform()

Popis

    Tato metoda vrátí místní transformaci zobrazeného objektu.

Vrátí

 • Typ – flwebgl.geom.Matrix

getName()

Popis

    Tato metoda vrátí název tohoto zobrazeného objektu.

Vrátí

 • Typ – řetězec

getNumChildren()

Popis

    Tato metoda vrátí počet podřízených objektů.

Vrátí

 • Typ – číslo

getTotalFrames()

Popis

    Tato metoda vrátí celkový počet snímků na odpovídající časové ose.

Vrátí

 • Typ – číslo

gotoAndPlay(frame)

Popis

    Tato metoda začne přehrávat filmový klip od zadaného snímku.

Parametry

Příklad

V tomto příkladu je do filmového klipu přidán ovladač, který zajistí skok přímo na snímek 15 po překročení snímku 5.

NázevTypPopis
framečíslo nebo řetězecPožadované číslo snímku nebo popisek snímků
function exitHandler(e) {
  var m = e.getTarget();
  var curFrame = m.getCurrentFrame();

  if (curFrame == 5)
    m.gotoAndPlay(15);
}

var stage = player.getStage();
stage.addEventListener(flwebgl.events.Event.EXIT_FRAME, exitHandler);

gotoAndStop(frame)

Popis

    Tato metoda přenese přehrávací hlavu do určeného snímku filmovém klipu a zastaví ji zde.

Parametry

NázevTypPopis
framečíslo nebo řetězecPožadované číslo snímku nebo popisek snímků

isVisible()

Popis

    Tato metoda vrátí příznak viditelnosti zobrazovanému objektu.

Vrátí

 • Typ – booleovská hodnota

play()

Popis

    Tato metoda přesune přehrávací hlavu v časové ose filmového klipu.

removeChild(child)

Popis

    Tato metoda odebere zadaný podřízený objekt z filmového klipu. Podřízenou položkou může být tvar nebo filmový klip.

Parametry

Vrátí

 • Informaci, zda byla operace úspěšná
 • Typ – booleovská hodnota
NázevTypPopis
childTvar nebo filmový klip Podřízená položka k odebrání

removeChildAt(index)

Popis

    Tato metoda odebere podřízenou položku na zadaném indexu tohoto filmového klipu. Podřízenou položkou může být tvar nebo filmový klip.

Parametry

Vrátí

 • Informaci, zda byla operace úspěšná
 • Typ – booleovská hodnota
NázevTypPopis
indexčísloIndex podřízené položky k odebrání.

setChildIndex(child, newIndex)

Popis

Tuto metodu lze použít ke změně uspořádání podřízených položek filmového klipu. Když použijete metodu setChildIndex() a určíte pozici indexu, která je již obsazená, změní se pouze pozice mezi bývalou a novou pozicí zobrazovaného objektu. Všechny ostatní pozice zůstanou stejné.

Parametry

Příklad

V tomto příkladu je převzata nejnižší podřízená položka fáze a je umístěna nad všechny ostatní podřízené položky.

NázevTypPopis
childTvar nebo filmový klipPodřízená položka k přesunutí
newIndexČísloNový index podřízeného zobrazeného objektu
var stage = player.getStage();
var n = stage.getNumChildren();
var child = stage.getChildAt(n - 1);
stage.setChildIndex(child, 0);

setLocalColorTransform(colorTransform)

Popis

    Tato metoda nastaví místní transformaci barvy zobrazeného objektu.

Parametry

NázevTypPopis
colorTransformflwebgl.geom.ColorTransformTransformace barvy, kterou chcete nastavit

setLocalTransform(transform)

Popis

    Tato metoda nastaví místní transformaci zobrazeného objektu.

Parametry

NázevTypPopis
transformflwebgl.geom.MatrixTransformace, kterou chcete nastavit

Příklad

V tomto příkladu je uvedena změna místní transformace instance MovieClip na ploše transformací o 20 pixelů ve vodorovném i svislém směru.

var stage = player.getStage();
var mc = stage.getChildAt(0);
var mat = mc.getLocalTransform();
mat.translate(20, 20);
mc.setLocalTransform(mat);

setName(name)

Popis

    Tato metoda nastaví název tohoto zobrazeného objektu.

Parametry

NázevTypPopis
nameřetězecNázev zobrazeného objektu

setVisible(flag)

Popis

    Tato metoda nastaví příznak viditelnosti tohoto zobrazeného objektu.

Parametry

NázevTypPopis
flagbooleovská hodnotaPříznak viditelnosti

Příklad

Tento příklad uvádí přepnutí příznaku viditelnosti nejvyšší podřízené položky plochy.

var stage = player.getStage();
var mc = stage.getChildAt(0);
var visibiliity = mc.isVisible();
mc.setVisible(!visibiliity);

stop()

Popis

    Tato metoda zastavuje přehrávací hlavu ve filmovém klipu.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online