MovieClip

Beschrijving

Elke MovieClip is een container voor vormen en andere MovieClip-instanties. Elke MovieClip speelt de animatie af in zijn tijdlijn. U kunt SceneGraphFactory gebruiken om MovieClip-instanties te maken.

Breidt uit

 • flwebgl.event.EventDispatcher

Methoden

addChild(child)

Beschrijving

    Deze methode voegt het doorgegeven onderliggende object toe als het bovenste onderliggende object van deze MovieClip. Het onderliggende object kan een vorm of een MovieClip zijn.

Parameters

Retourneert

 • Geeft aan of de bewerking met succes is voltooid
 • Type - boolean
Naam Type Beschrijving
child Vorm of MovieClip  Het object dat als onderliggend object moet worden toegevoegd. 

addChildAt(child, index)

Beschrijving

    Deze methode voegt het doorgegeven onderliggende object toe bij de opgegeven index voor deze filmclip. Het onderliggende object kan een vorm of een filmclip zijn.

Parameters

Retourneert

 • Geeft aan of de bewerking met succes is voltooid
 • Type - boolean
Naam Type Beschrijving
child Vorm of MovieClip  Het onderliggende object dat moet worden toegevoegd aan de index.
index getal De index waaraan het onderliggende object moet worden toegevoegd.

getBounds(targetCoordinateSpace, bFastBounds)

Beschrijving

    Deze methode retourneert de begrenzende rechthoek.

Parameters

Retourneert

 • Grenzen van het weergaveobject
 • Type - flwebgl.geom.Rect
Naam Type Beschrijving
targetCoordinateSpace
Vorm of MovieClip 
(Optioneel, standaard = undefined) Het weergaveobject dat definieert welk coördinatensysteem moet worden gebruikt. Indien niet opgegeven, worden de lokale grenzen geretourneerd.
bFastBounds
boolean
(Optioneel, standaard = true) Geeft op of de oorspronkelijke of standaardgrenzen (snelle berekening) of de getransformeerde lokale grenzen (accurater maar in vergelijking trager) worden geretourneerd.

getChildAt(index)

Beschrijving

    Deze methode retourneert het onderliggende object bij de opgegeven index van deze filmclip. De waarde 'undefined' wordt geretourneerd als er geen onderliggend object is bij de opgegeven index

Parameters

Retourneert

 • Type - Vorm of MovieClip

Voorbeeld

In dit voorbeeld wordt een knooppunt verplaatst van één MovieClip naar een ander.

Naam Type Beschrijving
index getal De index waarop het onderliggende object wordt aangevraagd.
    var stage = player.getStage();
    var mc1 = stage.getChildAt(0);
    var mc2 = stage.getChildAt(1);
    
    var child = mc1.getChildAt(0);
    mc2.addChildAt(child, 0);

getChildByName(name)

Beschrijving

    Deze methode retourneert het onderliggende weergaveobject met de opgegeven naam. Als er meer onderliggende weergaveobjecten met de opgegeven naam zijn, wordt het eerste object in de lijst met onderliggende objecten geretourneerd.

Parameters

Retourneert

 • Het onderliggende object met de opgegeven naam
 • Type - getal
Naam Type Beschrijving
name tekenreeks De naam van het onderliggende object waarnaar moet worden gezocht

getChildIndex(child)

Beschrijving

    De methode retourneert de index van het onderliggende object in de lijst met onderliggende objecten. Als de waarde '1' wordt geretourneerd, is het onderliggen object niet gevonden

Parameters

Retourneert

 • Type - getal
Naam Type Beschrijving
child Vorm of MovieClip  Het onderliggende object waarnaar moet worden gezocht.

getChildren()

Beschrijving

    Deze methode retourneert de onderliggende objecten van de filmclip.

Retourneert

 • Type - Een array met vormen of MovieClips

getCurrentFrame()

Beschrijving

    Deze methode retourneert het huidige framenummer. Framenummers zijn gebaseerd op het getal 1.

Retourneert

 • Type - getal

getCurrentFrameLabel()

Beschrijving

    Deze methode retourneert het label in het huidige frame in de tijdlijn van de MovieClip-instantie. Als het huidige frame geen label heeft wordt currentLabel geretourneerd met de waarde 'undefined'.

Retourneert

 • Type - String

Voorbeeld

In dit voorbeeld wordt de animatie van een MovieClip gestopt wanneer de animatie een frame passeert met het label "stop_anim."

 
function exitHandler(e) {
 var m = e.getTarget();
 var curLabel = m.getCurrentFrameLabel();
 
 if (curLabel == "stop_anim")
 m.stop();
}

var stage = player.getStage();
stage.addEventListener(flwebgl.events.Event.EXIT_FRAME, exitHandler);

getCurrentLabel()

Beschrijving

    Deze methode retourneert het huidige label waarin de afspeelkop zich op de tijdlijn van de instantie MovieClip bevindt. Als het huidige frame geen label heeft, retourneert getCurrentLabel() de naam van het vorige frame dat een label bevat. Als het huidige frame en de vorige frames geen label bevatten, retourneert getCurrentLabel() de waarde 'undefined'.

Retourneert

 • Type - String

getFrameLabels()

Beschrijving

    Deze methode retourneert een lijst met alle labels in de filmclip of scène. U hebt toegang tot elke label via de eigenschappen 'name' en 'frameNum'.

Retourneert

 • Array van {frameNum: number, name: string}

getGlobalColorTransform()

Beschrijving

    Deze methode retourneert de globale kleurtransformatie voor het weergaveobject.

Retourneert

 • Type - flwebgl.geom.ColorTransform

getGlobalTransform()

Beschrijving

    Deze methode retourneert de globale transformatie voor het weergaveobject

Retourneert

 •     Type - flwebgl.geom.Matrix

getLocalColorTransform()

Beschrijving

    Deze methode retourneert de lokale kleurtransformatie voor het weergaveobject

Retourneert

 • Type - flwebgl.geom.ColorTransform

getLocalTransform()

Beschrijving

    Deze methode retourneert de lokale transformatie voor het weergaveobject

Retourneert

 • Type - flwebgl.geom.Matrix

getName()

Beschrijving

    Deze methode retourneert de naam voor het weergaveobject

Retourneert

 • Type - String

getNumChildren()

Beschrijving

    Deze methode retourneert het aantal onderliggende objecten.

Retourneert

 • Type - getal

getTotalFrames()

Beschrijving

    Deze methode retourneert het totale aantal frames in de overeenkomstige tijdlijn.

Retourneert

 • Type - getal

gotoAndPlay(frame)

Beschrijving

    Deze methode start met het afspelen van de filmclip bij het opgegeven frame.

Parameters

Voorbeeld

In dit voorbeeld wordt een handler toegevoegd aan een MovieClip waarmee deze direct naar frame 15 springt nadat frame 5 is gepasseerd.

Naam Type Beschrijving
frame getal of tekenreeks Het aangevraagde framenummer of framelabel
function exitHandler(e) {
  var m = e.getTarget();
  var curFrame = m.getCurrentFrame();

  if (curFrame == 5)
    m.gotoAndPlay(15);
}

var stage = player.getStage();
stage.addEventListener(flwebgl.events.Event.EXIT_FRAME, exitHandler);

gotoAndStop(frame)

Beschrijving

    Deze methode verplaatst de afspeelkop naar het opgegeven frame van de filmclip en stopt deze daar.

Parameters

Naam Type Beschrijving
frame getal of tekenreeks Het aangevraagde framenummer of framelabel

isVisible()

Beschrijving

    Deze methode retourneert de zichtbaarheidsvlag voor het weergaveobject

Retourneert

 • Type - boolean

play()

Beschrijving

    Deze methode verplaatst de afspeelkop in de tijdlijn van de filmclip.

removeChild(child)

Beschrijving

    Deze methode verwijdert het opgegeven onderliggende object van de filmclip. Het onderliggende object kan een vorm of een filmclip zijn.

Parameters

Retourneert

 • Geeft aan of de bewerking met succes is voltooid
 • Type - boolean
Naam Type Beschrijving
child Vorm of MovieClip  Het onderliggende object dat moet worden verwijderd

removeChildAt(index)

Beschrijving

    Deze methode verwijdert het onderliggende object bij de opgegeven index van de filmclip. Het onderliggende object kan een vorm of een filmclip zijn.

Parameters

Retourneert

 • Geeft aan of de bewerking met succes is voltooid
 • Type - boolean
Naam Type Beschrijving
index getal De index van het onderliggende object dat moet worden verwijderd.

setChildIndex(child, newIndex)

Beschrijving

Deze methode kan worden gebruikt om de volgorde van de onderliggende objecten van een MovieClip opnieuw te rangschikken. Als u de setChildIndex()-methode gebruikt en een indexpositie opgeeft die al is ingenomen, zijn de enige posities die veranderen de posities tussen de vorige en de nieuwe positie van het weergaveobject. Alle andere blijven hetzelfde.

Parameters

Voorbeeld

Dit voorbeeld neemt het onderste onderliggende object van het werkgebied en plaatst het boven alle andere onderliggende objecten.

Naam Type Beschrijving
child Vorm of filmclip Het onderliggende object dat moet worden verplaatst
newIndex Number De nieuwe index van het onderliggende weergaveobject
var stage = player.getStage();
var n = stage.getNumChildren();
var child = stage.getChildAt(n - 1);
stage.setChildIndex(child, 0);

setLocalColorTransform(colorTransform)

Beschrijving

    Deze methode stelt de lokale kleurtransformatie in voor het weergaveobject

Parameters

Naam Type Beschrijving
colorTransform flwebgl.geom.ColorTransform De kleurtransformatie die u wilt instellen

setLocalTransform(transform)

Beschrijving

    Deze methode stelt de lokale transformatie van het weergaveobject in.

Parameters

Naam Type Beschrijving
transform flwebgl.geom.Matrix De transformatie die u wilt instellen

Voorbeeld

In dit voorbeeld wordt de lokale transformatie van een MovieClip-instantie op de stage gewijzigd door het zowel horizontaal als verticaal aan te passen met 20 pixels.

var stage = player.getStage();
var mc = stage.getChildAt(0);
var mat = mc.getLocalTransform();
mat.translate(20, 20);
mc.setLocalTransform(mat);

setName(name)

Beschrijving

    Deze methode stelt de naam in voor dit weergaveobject

Parameters

Naam Type Beschrijving
name tekenreeks De naam van het weergaveobject

setVisible(flag)

Beschrijving

    Deze methode stelt de zichtbaarheidsvlag in voor dit weergaveobject

Parameters

Naam Type Beschrijving
flag boolean De zichtbaarheidsvlag (visibility)

Voorbeeld

In dit voorbeeld wordt de zichtbaarheidsvlag in- en uitgeschakeld voor het onderliggende element dat het hoogst is geplaatst op de stage.

var stage = player.getStage();
var mc = stage.getChildAt(0);
var visibiliity = mc.isVisible();
mc.setVisible(!visibiliity);

stop()

Beschrijving

    Deze methode stopt de afspeelkop in de filmclip.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account