Merk:

Dette dokumentet inneholder instruksjoner for Acrobat XI. Hvis du bruker Acrobat DC, kan du se Hjelp for Acrobat DC.

Importere kommentarer

Merk:

I Reader er kommenteringsfunksjoner bare tilgjengelige i PDF-filer som har kommentering aktivert. PDF-filer i en gjennomgangsarbeidsflyt inneholder vanligvis kommenteringsrettigheter.

Kommentarer kan importeres fra et PDF-dokument. Du kan også importere kommentarer fra en FDF-fil (Forms Data Format) eller en XFDF-fil, som er en XML-basert FDF-fil. Du kan ikke åpne og vise FDF- eller XFDF-filer for seg selv.

 1. I dokumentet der du vil motta kommentarer velger du Importer datafil fra Alternativer-menyen i kommentarlisten.
 2. Velg Alle filer (*.*) på menyen. Hvis du vet kjenner filformatet til kommentarene du vil importere, velger du det.
 3. Dobbeltklikk navnet på dokumentet som inneholder kommentarene.

  Kommentarene plasseres i samme posisjon som i filen de ble importert fra. Hvis kommentarer vises på feil sted, er det sannsynlig at kilde- og mottaker-PDF-dokumentene er forskjellige. Hvis du for eksempel importerer kommentarer fra et dokument på ti sider til et dokument på to sider, vises bare kommentarene fra de første to sidene.

Eksportere kommentarer

Merk:

I Reader er kommenteringsfunksjoner bare tilgjengelige i PDF-filer som har kommentering aktivert. PDF-filer i en gjennomgangsarbeidsflyt inneholder vanligvis kommenteringsrettigheter.

Hvis du legger til kommentarer i et PDF-dokument som ikke er en del av en styrt gjennomgang, må du kanskje eksportere kommentarene for å sende dem til en annen, eller du må kanskje importere kommentarer som du har mottatt. (PDF-filer i en styrt gjennomgangsarbeidsflyt inneholder spesielle alternativer som du kan bruke til å sende eller publisere kommentarene i stedet for å eksportere dem.)

Når du eksporterer kommentarer, oppretter du en FDF-fil (Forms Data Format) som bare inneholder kommentarer. Derfor er FDF-filer vanligvis mindre enn PDF-filer. Du eller en annen leser kan deretter importere kommentarene fra FDF-filen til den opprinnelige PDF-filen.

Eksportere kommentarer til en datafil

 1. Velg Eksporter alle til datafil fra Alternativer-menyen i kommentarlisten.
 2. Gi navn til filen, og velg Acrobat FDF-filer (*.fdf) eller Acrobat XFDF-filer (*.xfdf) som filtype.
 3. Angi en plassering for filen, og klikk deretter Lagre (Windows) eller Arkiver (Mac OS).

Eksportere merkede kommentarer

Merk:

Eksporter merkede kommentarer er ikke tilgjengelig i Reader.

 1. I kommentarlisten merker du kommentarene du vil eksportere.
 2. Velg Eksporer utvalgte til datafil fra Alternativer-menyen  i kommentarlisten.
 3. Gi navn til filen, og velg Acrobat FDF-filer (*.fdf) eller Acrobat XFDF-filer (*.xfdf) som filtype.
 4. Angi en plassering for filen, og klikk deretter Lagre (Windows) eller Arkiver (Mac OS).

Eksportere kommentarer til Word (Windows)

I noen tilfeller legger leserne til kommentarer i et PDF-dokument som er opprettet fra et Microsoft Word-dokument. Du kan revidere det opprinnelige Word-dokumentet ved å eksportere disse kommentarene fra PDF-dokumentet. Tekst som er satt inn, gjennomstreket eller erstattet med tekstredigeringsverktøyene i PDF-dokumentet, kan for eksempel slettes eller overføres direkte til Word-kildedokumentet. Formatering som er lagt til kommentarer (for eksempel fet tekst), går tapt i denne prosessen og må legges til manuelt i Word-dokumentet.

Hvis du vil revidere et Word-dokument ved hjelp av kommentarer, må du opprette en kodet PDF-fil fra Word-dokumentet. Før du overfører tekstredigeringer fra PDF-filen, må du fjerne overflødige ord eller informasjon og deretter slå dem sammen til én PDF-fil (hvis du har kommentarer fra flere lesere). Hvis du har tenkt å importere kommentarer mer enn én gang, vil du kanskje lage en kopi av Word-dokumentet før du importerer kommentarene. Ellers er det ikke sikkert kommentarer importeres på riktig måte.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg Eksporter til Word fra Alternativer-menyen i kommentarlisten.

  • I Word åpner du kildedokumentet og velger deretter Acrobat-kommentarer > Importer kommentarer fra Acrobat. For Word 2007 klikker du Acrobat og velger Acrobat-kommentarer > Importer kommentarer fra Acrobat.

 2. Les instruksjonene, og klikk OK.
 3. I dialogboksen Importer kommentarer fra Adobe Acrobat velger du PDF- og Word-filen, velger blant følgende alternativer og klikker Fortsett:

  Ta kommentarer fra denne PDF-filen

  Bla til PDF-filen som inneholder kommentarene.

  Plasser kommentarene i denne Word-filen

  Bla til Word-dokumentet du vil importere kommentarene til.

  Alle kommentarer

  Importerer alle kommentarer.

  Alle kommentarer med hakemerker

  Importerer bare kommentarene som er merket med hakemerke.

  Bare tekstredigeringer: innsettinger, slettinger og erstatninger

  Importerer bare kommentarene som du har lagt til ved hjelp av tekstredigeringskommandoene i Merknader-panelet.

  Bruke egendefinerte filtre på kommentarer

  Importerer bare kommentarer som du angir etter forfatter, type eller status.

  Slå på Spor endringer før du importerer kommentarer

  Viser endringene som gjøres av de importerte kommentarene i Word.

 4. (Valgfritt) Hvis du har importert tekstredigeringer, klikker du Integrer tekstredigeringer i dialogboksen Vellykket import for å gå gjennom og bruke hver redigering individuelt. Velg ett av følgende alternativer for hver redigering:

  Bruk

  Utfører endringen i dokumentet og sletter kommentarboblen. Hvis en kommentar ser tom ut, vil du kanskje integrere den for å se om den har et mellomrom eller et avsnittsmerke.

  Forkast

  Forkaster redigeringen og sletter kommentarboblen.

  Neste

  Hopper til neste tekstredigering. Tekstredigeringer som hoppes over eller ikke integreres, vises som bobler i Word-dokumentet.

  Bruk alle Gjenstående

  Integrerer alle gjenstående tekstredigeringer og sletter kommentarboblene.

  Angre siste

  Angrer den siste tekstredigeringen, inkludert eventuelle manuelle endringer.

 5. Slette kommentarbobler som vises i Word-dokumentet:
  • Høyreklikk kommentarboblen, og velg Slett kommentar.

  • Velg Acrobat-kommentarer > Slett alle kommentarer i dokumentet. I Word 2007 og senere finnes dette alternativet på Acrobat-båndet.

Merk:

Resultatene kan være mindre pålitelige i ukodede PDF-filer som mangler den interne strukturen som er nødvendig for å plassere importerte kommentarer riktig i et revidert dokument.

Tekstkommentarer som henviser til bestemte ord, som uthevinger, overstrekinger og innsettinger, vises i ordgruppen der de opprinnelig ble plassert. Tegnemarkeringer og notater vises i den samme strukturelle plasseringen som i originaldokumentet. Sirkel-, polygon-, rektangel- og stempelkommentarer vises alltid på samme side som i originaldokumentet.

Hvis den reviderte PDF-filen ikke lenger inneholder de opprinnelige ordgruppene eller den logiske strukturrekkefølgen som kommentaren henviser til, vises kommentaren på samme side som i originaldokumentet (eller på siste side hvis siden det henvises til, ikke finnes). I slike tilfeller blir tekstredigeringer konvertert til notatkommentarer.

 1. Åpne det opprinnelige PDF-dokumentet og det reviderte PDF-dokumentet.
 2. I det reviderte PDF-dokumentet velger du Kommentarer > Overfør kommentarer.
 3. Velg det opprinnelige PDF-dokumentet på Fra-menyen, og klikk OK.
 1. I kommentarlisten merker du kommentaren, klikker Angi status-knappen og velger Overføring > [status].

Eksporter kommentarer til AutoCAD (Acrobat Pro for Windows)

Du kan la leserne legge til kommentarer i en PDF-fil som er opprettet fra en AutoCAD-tegning. Hvis du bruker AutoCAD PDFMaker til å opprette en PDF-fil, kan du importere kommentarer i AutoCAD-tegningen i stedet for å veksle mellom AutoCAD og Acrobat. Du kan importere de fleste kommentartyper, inkludert tegnemarkeringer, notater, stempler og tekstredigeringer.

 1. Lagre PDF-filen for å sikre at de siste kommentarene som er lagt til, blir inkludert.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg Eksporter til AutoCAD fra Alternativer-menyen i kommentarlisten, og angi deretter PDF-filen og AutoCAD-filen i dialogboksen Importer kommentarer.

  • I AutoCAD velger du Acrobat-markeringer > Importer kommentarer fra Acrobat.

 3. I dialogboksen Importer kommentarer angir du PDF-dokumentet som inneholder kommentarene, angir hvilke kommentarer som skal importeres, og klikker Fortsett. Hvis du importerer et egendefinert sett med kommentarer, angir du settet ved å kontrollere at bare de egenskapene du vil bruke, er valgt. Du må velge minst ett alternativ i hver kategori.

  Vis etter leser

  Importerer kommentarer etter individuelle lesere.

  Vis etter type

  Importer kommentarer etter type, for eksempel tekstredigeringer eller notatkommentarer.

  Vis etter status

  Importerer kommentarer etter gjennomgangsstatus.

  Vis etter merket tilstand

  Importerer kommentarer som ikke er merket.

  Alle importerte kommentarer vises i Adobe Acrobat-markeringslaget som egendefinerte objekter du kan redigere, filtrere eller slette.

 4. Hvis du vil endre en importert kommentar (endre statusen, legge til et hakemerke eller endre tekst), høyreklikker du kommentaren, velger Acrobat-kommentarer og velger et alternativ.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet