Merk:

Dette dokumentet inneholder instruksjoner for Acrobat XI. Hvis du bruker Acrobat DC, kan du se Hjelp for Acrobat DC.

Oversikt over sporing

Bruk Sporing til å styre dokumentgjennomganger og distribuerte skjemaer, vise statusen til gjennomgangs- og skjemaservere og administrere abonnementer for webkringkasting (såkalte RSS-feeder). I Acrobat åpner du Sporing ved å velge Kommentar > Gjennomgang > Spor gjennomganger. I Reader åpner du Sporing ved å velge Vis > Sporing. Hvis du vil se en video om hvordan du kan spore gjennomgangen din i Acrobat, kan du se www.adobe.com/go/lrvid_015_acrx_no

Spor gjennomganger-dialogboks
Bruk Sporing til å styre gjennomganger, skjemaer og abonnementer for webkringkasting (RSS-feeder). Venstre panel inneholder koblinger til gjennomgangsfiler, skjemaer, serverstatusmeldinger og RSS-feeder. Høyre panel viser detaljer om elementet som er valgt i venstre panel.

Siste oppdateringer

Siste oppdateringer-panelet viser et sammendrag av de siste endringene i delte gjennomganger, i skjemafiler og på servere. Hvis du ikke har noen aktive gjennomganger eller skjemaer, viser panelet instruksjoner og koblinger for å opprette styrte gjennomganger, opprette skjemaer og distribuere skjemaer. I Siste oppdateringer-panelet kan du også aktivere eller deaktivere sporingsvarsler i Acrobat og (bare Windows) og i systemstatusfeltet.

Gjennomganger

Sporing viser hvem som deltar i en delt gjennomgang, og hvor mange kommentarer de har publisert. Fra Sporing kan du gå tilbake til en gjennomgang og sende e-post til mottakerne. Hvis du har startet gjennomganger, kan du legge til eller endre tidsfrister, legge til lesere, avslutte en gjennomgang og starte en ny gjennomgang med eksisterende lesere.

Venstre side i Sporing viser alle PDF-dokumenter i styrte gjennomganger. Informasjonsruten til høyre viser datoen og klokkeslettet da PDF-filen ble sendt, og en liste over inviterte lesere. Koblinger til delte PDF-filer inneholder tilleggsinformasjon, inkludert tidsfrist (hvis angitt) og antall kommentarer sendt per leser. Hvis du sletter en kobling i Sporing, sletter du PDF-filen og alle kommentarene fra serveren, noe som avslutter gjennomgangen permanent.

Skjemaer

Bruk Sporing til å styre skjemaer du har distribuert eller mottatt. Med Sporing kan du vise og redigere plasseringen til svarfilen og følge med på hvilke mottakere som har svart. Du kan også legge til flere mottakere, sende e-post til alle mottakerne og vise svarene for et skjema. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Skjemasporing.

Serverstatus

Serverstatus viser statusen til alle servere som brukes for gjennomganger og distribuerte skjemaer. Hakemerkeikonet  ved siden av servernavnet angir at det siste synkroniseringsforsøket var vellykket. Advarselsikonet  angir at det siste synkroniseringsforsøket var mislykket. Advarselsikonet angir at serveren er koblet fra nettverket, har problemer med å skrive data til disken eller har andre problemer. Kontakt nettverksansvarlig for å få hjelp.

RSS

Du kan bruke Sporing til å abonnere på webinnhold som bruker RSS-formatet (Really Simple Syndication), for eksempel nyhetsfeeder og musikkanaler. RSS-formatet er kompatibelt med XML- og RDF-formatet.

Merk:

Hvis RSS-knappen ikke vises i Sporing, åpner du dialogboksen Innstillinger i Acrobat og velger Sporing. Velg Aktiver RSS-feeder i Sporing, og klikk OK. Deretter lukker og åpner du Sporing.

Spore gjennomgåtte PDF-filer

 1. Vis den aktuelle mappen i Sporing:

  Sendt

  Viser PDF-filene i gjennomganger du har startet. (Ikke tilgjengelig i Reader).

  Deltatt i

  Inneholder PDF-filer i gjennomganger du har mottatt. PDF-filer vises i denne listen først etter at du har åpnet dem. Hvis du åpner en PDF-fil fra et e-postvedlegg og ikke lagrer PDF-filen, fjernes oppføringen fra Sporing når du lukker filen.

  Merk:

  PDF-filer som vises med fet skrift, inneholder én eller flere av følgende oppdateringer: kommentarer du ennå ikke har lest, en oppdatert tidsfrist fra initiativtakeren til gjennomgangen, og lesere som har blitt med i gjennomgangen.

 2. Merk en PDF-fil.

  Informasjon som er spesifikk for den merkede PDF-gjennomgangen, vises til høyre. Delte gjennomganger viser tidsfristinformasjon, lesere som har blitt med i gjennomgangen, og antall nye kommentarer.

Lagre PDF-filen med kommentarer

Du kan lagre en kopi av PDF-filen i gjennomgangen, som inneholder alle kommentarene leserne har publisert, eller som du har importert (slått sammen).

Hvis PDF-filen er i en delt gjennomgang, kan du lagre en arkivkopi. Kopien er ikke lenger koblet til den delte gjennomgangen, og du kan redigere både innholdet og kommentarene i den.

Merk:

Hvis du vil opprette en kopi av en delt PDF-fil for å distribuere den til andre, bruker du kommandoen Lagre som. Den resulterende filen inneholder alle kommentarene som har blitt publisert frem til dette tidspunktet. Den kan flyttes, kopieres eller gis nytt navn uten at det får følger for koblingen til gjennomgangen eller kommentarserveren.

 1. Hvis du vil lagre en kopi av en PDF-fil i en gjennomgang med alle kommentarene, åpner du filen og gjør ett av følgende:
  • For en delt gjennomgang, velger du Fil > Lagre som arkivkopi. Eventuelt kan du klikke på Status-knappen på dokumentmeldingslinjen og velge Lagre som arkivkopi.

  • I en e-postbasert gjennomgang velger du Fil > Lagre som for å lagre en ny kopi av PDF-filen. Den sist lagrede versjonen er nå den sporede PDF-filen. Den gamle versjonen er arkivkopien.

Invitere flere lesere

Hvis du er initiativtakeren til gjennomgangen, kan du invitere andre til å delta i gjennomgangen. Hvis du er en leser og vil at andre personer skal delta, ber du initiativtakeren til gjennomgangen om å invitere dem. På den måten kan initiativtakeren automatisk spore alle deltakere og få varsel når kommentarene deres mottas.

 1. I Sporing merker du PDF-filen under Sendt, og klikker deretter på Legg til lesere til høyre.
 2. Angi e-postadressene til leserne du ønsker å legge til. Endre meldingen etter behov, og send den.

  Nye lesere vises med de andre deltakerne i den høyre ruten i Sporing.

Legge til eller endre en tidsfrist

Initiativtakeren til en gjennomgang kan legge til eller fjerne en tidsfrist i en eksisterende gjennomgang.

 1. Velg PDF-filen i Sporing, og gjør ett av følgende:
  • Hvis gjennomgangen ikke har noen tidsfrist, klikker du Legg til tidsfrist.

  • Hvis gjennomgangen har en tidsfrist, klikker du Endre tidsfrist.

 2. Klikk Tidsfrist for gjennomgang, endre om nødvendig tidsfristen og klikk OK.
 3. Endre om nødvendig e-postmottakere, emne og melding, og klikk Send.

Avslutte en gjennomgang

Initiativtakeren til en gjennomgang kan avslutte en eksisterende gjennomgang. Når en gjennomgang er avsluttet, kan ikke deltakerne lenger publisere kommentarer på serveren. Du kan endre tidsfristen for gjennomgang senere hvis du vil starte gjennomgangen på nytt.

 1. Velg PDF-filen i Sporing, og klikk Avslutt gjennomgang.

Starte en delt gjennomgang med de samme leserne fra en eksisterende gjennomgang

 1. Velg en PDF-fil i Sporing, og klikk Start ny gjennomgang med samme lesere.
 2. Følg fremgangsmåten for å starte en delt gjennomgang.

Sende en melding

I løpet av en gjennomgang vil du kanskje kontakte andre lesere eller sende dem en påminnelse om at tidsfristen nærmer seg.

 1. I Sporing merker du PDF-filen og klikker Send e-post til alle lesere.
 2. I e-postmeldingen endrer du boksene Til og Emne eller hovedteksten i e-postmeldingen etter behov, og klikker på Send.

Oppdatere profilen

Kommentarene identifiserer deg som forfatter ved å vise navnet ditt, det vil si navnet du angav da du ble med i eller startet en gjennomgang, eller systempåloggingsnavnet ditt. Du kan når som helst endre forfatternavnet og annen profilinformasjon. Hvis du gjør dette, vises den oppdaterte profilen bare i nye kommentarer, og eksisterende kommentarer påvirkes ikke.

Oppdatere gjennomgangsprofilen

 1. Velg Kommentering under Kategorier i dialogboksen Innstillinger.
 2. Fjern merket for Bruk alltid påloggingsnavn for forfatternavn.
 3. Velg Identitet fra listen til venstre.
 4. Rediger profilen, og kontroller at du har angitt e-postadressen som du vil bruke for gjennomganger. Klikk OK.

Oppdatere profilen for en delt gjennomgang

 1. Velg Identitet under Kategorier i dialogboksen Innstillinger.
 2. Rediger profilen, og kontroller at du har angitt en gyldig e-postadresse før du klikker OK.

Abonnere på webkringkastingstjenester

 1. Klikk RSS-knappen til venstre i Sporing.

  Merk:

  Hvis RSS-knappen ikke vises i Sporing, åpner du dialogboksen Innstillinger i Acrobat og velger Sporing. Velg Aktiver RSS-feeder i Sporing, og klikk OK. Deretter lukker og åpner du Sporing.

 2. Klikk Abonner på RSS-feed, og skriv deretter inn en webadresse i boksen for URL-adresse.

Innstillinger for Sporing

Du angir innstillinger for Sporing ved å velge Sporing under Kategorier i dialogboksen Innstillinger.

Se automatisk etter nye kommentarer og skjemadata

Angir hvor ofte kommentarer synkroniseres. Hvis du vil aktivere automatisk synkronisering, flytter du glidebryteren helt til høyre, til verdien Aldri vises.

Vent med å se etter nye kommentarer og skjemadata

Angir hvor lenge gjennomganger eller skjemaer skal være inaktive før programmet slutter å se etter kommentarer eller nye skjemadata.

Fjern egendefinerte serverplasseringer

Hvis du vil fjerne en serverprofil, velger du profilen fra listen og klikker Fjern serverprofil.

Varsler

Angir hvor sporingsvarsler vises.

Aktiver RSS-feeder i Sporing

Når dette alternativet er valgt, vises en RSS-kategori til venstre for Sporing. Du kan abonnere på RSS-feeder fra Sporing.

Fjern alle lagrede legitimasjoner

Klikk for å fjerne alle lagrede legitimasjoner som er brukt for delte gjennomganger.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet