Aby ustabilizować roztrzęsione nagrania, można skorzystać z opcji stabilizacji potrząśnięć. Eliminuje ona niechciane poruszenia powstałe w wyniku ruchów kamery i umożliwia przekształcenie roztrzęsionych nagrań z urządzeń ręcznych w płynne, proste ujęcia.

Funkcja stabilizacji potrząśnięć jest dostępna w widokach przeglądu i eksperta. Najlepsze wyniki daje używanie stabilizacji potrząśnięć w widoku eksperta. Widok eksperta udostępnia zaawansowane opcje umożliwiające dostosowanie wyników stabilizacji potrząśnięć.

Zalecane jest wybranie małych części klipu z niechcianymi potrząśnięciami i użycie stabilizacji potrząśnięć. W celu rozdzielenia klipu na mniejsze części można go przyciąć.

Informacje o przycinaniu klipów można znaleźć w artykule Przycinanie klipów. Informacje o dzieleniu klipów można znaleźć w artykule Dzielenie klipów.

Stosowanie stabilizacji potrząśnięć w widoku przeglądu

 1. Kliknij przycisk Przegląd, aby przełączyć się do widoku przeglądu. Zaznacz na osi czasu klip wideo, do którego chcesz zastosować efekt stabilizacji potrząśnięć.  

 2. Kliknij ikonę Korekcja, aby otworzyć panel dopasowań. Kliknij przycisk Stabilizacja potrząśnięć.

  Opcja Stabilizacja potrząśnięć w panelu dopasowań
 3. Wybierz tryb stabilizacji potrząśnięć zgodny z potrzebami:

  • Szybko. Ten tryb pozwala na przyspieszoną analizę klipu w celu usunięcia potrząśnięć. Oferuje on podwyższoną wydajność, gdyż analizuje co drugą klatkę. Operacja trwa krócej, ale jej wynik może nie być zoptymalizowany.
  • Szczegółowo. W tym trybie analiza obejmuje wszystkie klatki, co pozwala uzyskać lepszy efekt. Tryb szczegółowy wydłuża czas przetwarzania.
  Tryby szybki i szczegółowy
 4. Zostanie otwarty panel Zastosowane efekty z dodanym efektem Stabilizacja potrząśnięć.

  Stabilizacja potrząśnięć w toku — pozostały czas

  W trakcie przetwarzania stabilizacji klatek można kontynuować pracę z projektem.

 5. Aby zatrzymać przetwarzanie klatek, kliknij przycisk Anuluj. Aby ponownie rozpocząć przetwarzanie, kliknij przycisk Stabilizuj.

Stosowanie stabilizacji potrząśnięć w widoku eksperta

Zalecane jest wykonywanie stabilizacji potrząśnięć klipów wideo w widoku eksperta. Pozwala on skonfigurować zaawansowane opcje, aby skuteczniej usunąć potrząśnięcia z klipu.

 1. Aby przełączyć się do widoku eksperta, kliknij zakładkę Ekspert. Aby ustabilizować ruch klipu wideo, zaznacz ten klip na osi czasu.

 2. Kliknij ikonę Korekcja, aby otworzyć panel dopasowań. Kliknij przycisk Stabilizacja potrząśnięć.

  Opcja Stabilizacja potrząśnięć w panelu dopasowań
 3. Kliknij opcję Szybko lub Szczegółowo, aby wybrać tryb stabilizacji potrząśnięć. Więcej informacji o trybach można uzyskać w sekcji Stosowanie stabilizacji potrząśnięć w trybie przeglądu.

  Tryby szybki i szczegółowy
 4. Zostanie otwarty panel Zastosowane efekty z dodanym efektem Stabilizacja potrząśnięć.

  Stabilizacja potrząśnięć w toku — pozostały czas

  W trakcie przetwarzania klatek przez funkcję stabilizacji potrząśnięć można kontynuować pracę z projektem.

 5. Kliknij opcję Zaawansowane, aby wyświetlić dostępne opcje zaawansowane. Można wybrać opcje w celu uniknięcia nadmiernego kadrowania lub dostosowania parametrów.

  Opcje zaawansowane — Stabilizacja potrząśnięć

  Zostaną wyświetlone opcje dostępne na zakładce Zaawansowane. Pozwalają one szczegółowo skonfigurować efekt stabilizacji potrząśnięć stosowany do klipów wideo.

  1. Opcja Ruch steruje żądanym nagraniem wynikowym. Funkcja wygładzania ruchu zachowuje pierwotne ruchy kamery, ale nadaje im płynności. W przypadku jej wybrania włączane jest wygładzanie ruchów kamery. Opcja braku ruchu powoduje próbę usunięcia wszystkich ruchów kamery z ujęcia. To ustawienie jest przydatne dla nagrań, w których co najmniej część głównego obiektu pozostaje w klatce przez cały stabilizowany zakres.
  2. Wygładzenie. Za pomocą suwaków można zwiększyć lub zmniejszyć natężenie wygładzania klipu wideo. Niższe wartości skutkują bliższym odzwierciedleniem pierwotnych ruchów kamery, a wyższe wartości dają płynniejsze ruchy. Wartości powyżej 100 wymagają kadrowania obrazu. Ta opcja jest włączana, gdy wynik jest ustawiany na wygładzenie ruchu.
  3. Klatka wideo. Definiuje sposób stabilizacji klatek wideo. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Ustawienia klatki wideo.
  4. Silniejsza stabilizacja. Po wybraniu tego ustawienia funkcja stabilizacji potrząśnięć zaczyna pracę od nowa i wyszukiwane są elementy do śledzenia. Zaznaczenie tej opcji powoduje rozpoczęcie przepływu pracy analizy i poprawiania klipu. Ta analiza jest czasochłonna, ale daje najlepszy efekt.
  5. Ślady migawki postępowej. Podczas stabilizacji są automatyczne poprawiane ślady związane z efektem migawki postępowej. Wartością domyślną jest automatyczne ograniczenie tego efektu. Rozszerzone ograniczenie jest przydatne, gdy nagranie zawiera większe ślady.
  6. Kadrowanie a wygładzanie. W przypadku kadrowania ta opcja steruje równowagą między płynnością ruchów a skalowaniem prostokąta kadrowania poruszającego się po stabilizowanym obrazie. Niższe wartości pozwalają uzyskać płynność, ale oznaczają wyświetlanie większej części obrazu. Wartość 100% daje taki sam efekt jak użycie samej stabilizacji z kadrowaniem ręcznym. Więcej informacji na temat opcji Tylko stabilizacja można znaleźć w artykule Definiowanie klatki wideo.
  7. Wtapianie krawędzi syntezy. Pozwala określić natężenie wtapiania generowanych elementów. Ta opcja jest włączona tylko w przypadku stabilizacji klatek wideo z opcją syntezy krawędzi. Ta opcja jest włączona tylko w przypadku stabilizacji z określaniem klatek przez syntezę krawędzi. Sterowanie wtapianiem pozwala wygładzić krawędzie łączące wygenerowane piksele z pierwotną klatką. Więcej informacji na temat opcji Synteza krawędzi można znaleźć w artykule Definiowanie klatki wideo.

  Aby anulować zastosowanie efektu do klipu, kliknij przycisk Anuluj. Aby ponownie rozpocząć stabilizację klipu, kliknij przycisk Stabilizuj.

Ustawienia klatki wideo

Opcja Klatka wideo definiuje wygląd krawędzi w stabilizowanym nagraniu wynikowym. Można ustawić jedną z następujących wartości:

 • Tylko stabilizacja. Powoduje wyświetlenie całej klatki wraz z ruchomymi krawędziami. Ta opcja pozwala sprawdzić, ile zmian wymaga stabilizacja obrazu, gdyż czyni krawędzie bardzo wyraźnymi.
 • Stabilizacja i kadrowanie. Kadruje przemieszczające się krawędzie bez skalowania.
 • Stabilizacja, kadrowanie i skalowanie automatyczne. Powoduje kadrowanie ruchomych krawędzi i skalowanie obrazu w celu ponownego wypełnienia klatki.
 • Stabilizacja i synteza krawędzi. Powoduje wypełnianie pustych przestrzeni powstałych przez przesunięcie krawędzi materiału. Do wypełniania są używane elementy wcześniejszych i późniejszych klatek.

Zalecenia podczas korzystania z funkcji Stabilizacja potrząśnięć

 • Operacja stabilizacji potrząśnięć zajmuje dużo pamięci i jest czasochłonna. Podczas przetwarzania można nadal używać aplikacji, ale działa ona wolniej. Po zakończeniu pracy funkcji stabilizacji potrząśnięć aplikacja wraca do normalnego stanu. Zalecane jest znalezienie roztrzęsionych części nagrania, wyodrębnienie ich i uruchomienie funkcji stabilizacji potrząśnięć tylko na tych klipach.
 • W przypadku korzystania z funkcji stabilizacji potrząśnięć w widoku eksperta warto najpierw wypróbować tryb przeglądu. W trybie przeglądu efekt działa szybciej, ale czasami wprowadza niechciane kadrowanie materiału wyjściowego. Jeśli wynik nie odpowiada oczekiwaniom, spróbuj użyć trybu szczegółowego. Aby uzyskać lepsze wyniki, zaznacz opcję Silniejsza stabilizacja w obszarze Zaawansowane w trybie szczegółowym.
 • Upewnij się, że ustawienia projektu i klipu są ze sobą zgodne.
  • Czasami klip nie odpowiada bieżącemu projektowi, gdyż jest zgodny z jednym z ustawień predefiniowanych projektu w aplikacji. W takiej sytuacji stabilizacja wymaga, aby wymiary klipu odpowiadały ustawieniom projektu. Aby rozwiązać ten problem, utwórz nowy projekt.
  • Klip może też nie pasować do bieżącego projektu ani do ustawień predefiniowanych projektu w aplikacji. Aby rozwiązać ten problem, wyeksportuj klip do jednego z formatów standardowych, a następnie utwórz nowy projekt z tym klipem.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online