Samouczek wideo

Wyświetlanie podglądu dostępnych przejść

Przejścia są dostępne w panelu Przejścia. Aby go wyświetlić, na pasku operacji kliknij opcję Przejścia.

Widok Przegląd: Wszystkie dostępne przejścia są widoczne jako miniaturki w panelu Przejścia. Widok Przegląd zawiera podzbiór przejść dostępnych w widoku Ekspert.

Widok Ekspert: Przejścia są uporządkowane w kategoriach. Aby ograniczyć zakres wyszukiwania przejścia, można wybrać typ przejścia, na przykład Rozpuszczanie, w menu Kategoria. Przejście można również wyszukać, wpisując jego nazwę do pola wyszukiwania. Widok eksperta oferuje więcej przejść od widoku przeglądu.

Przejściom wideo towarzyszą animowane podglądy w postaci miniaturek, które przedstawiają sposób, w jaki przejścia wpływają na klipy. W celu włączenia animacji miniaturki przejścia należy zaznaczyć przejście. Podgląd animowanej miniaturki przejścia można wyświetlić w panelu Przejście bez konieczności zastosowania przejścia do klipu.

Panel Przejścia

Uwaga:

Program Adobe Premiere Elements zawiera dwa przejścia audio w kategorii Płynne przechodzenie: Stała moc i Stałe wzmocnienie. Obydwa te przejścia udostępniają efekty zanikania, ale różnią się między sobą. Przejście Stała moc tworzy efekt łagodnego zanikanie dźwięku, a przejście Stałe wzmocnienie, mimo że jest matematycznie liniowe, często jest odbierane jako raptowne.

 1. W widoku przeglądu lub eksperta kliknij na pasku operacji opcję Przejścia. Zostanie wyświetlony panel Przejścia.

 2. Aby odtworzyć dowolne przejście wideo, kliknij jego miniaturkę.

Określanie przejścia domyślnego

W tworzonych pokazach slajdów oraz w plikach importowanych z programu Adobe® Photoshop® Elements używane jest przejście domyślne. Jest ono także stosowane w ruchomych tłach w menu płyt DVD. Domyślnymi przejściami są Rozpuszczanie krzyżowe dla wideo i zdjęć oraz Stała moc dla dźwięku. Można zmienić te ustawienia domyślne.

 1. W widoku przeglądu lub eksperta kliknij na pasku operacji opcję Przejścia. Zostanie wyświetlony panel Przejścia.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy/kliknij, przytrzymując klawisz Ctrl, przejście wybrane na przejście domyślne, a następnie wybierz opcję Ustaw zaznaczone jako domyślne przejście. (Ikona przejścia domyślnego zostanie oznaczona zielonym obrysem).

Stosowanie przejść na osi czasu widoku przeglądu

Na osi czasu widoku Przegląd strefy upuszczania (oznaczone zielonymi liniami pionowymi) pojawiają się w momencie przeciągnięcia przejścia. Strefy upuszczania ułatwiają stosowanie przejść między klipami.

Stosowanie przejścia dwustronnego na osi czasu widoku przeglądu

 1. Przy wybranym widoku przeglądu kliknij na pasku operacji opcję Przejścia. Zostanie wyświetlony panel Przejścia.

 2. Przeciągnij przejście z panelu Przejścia na strefę upuszczania widoczną między dwoma klipami na osi czasu widoku przeglądu. Ikona przejścia wyświetlana w prawym i lewym dolnym rogu klipu wskazuje, że przejście zostało zastosowane. Dodatkowo zostanie wyświetlony kontekstowy element sterujący Przejście.

 3. (Opcjonalnie) Zmodyfikuj właściwości klipu, na przykład czas trwania. Klikając przycisk Więcej, można bardziej szczegółowo dostosować przejście i wyświetlić podgląd zmian.

Stosowanie przejścia jednostronnego na osi czasu widoku przeglądu

 1. Przy wybranym widoku przeglądu kliknij na pasku operacji opcję Przejścia. Zostanie wyświetlony panel Przejścia.

 2. W panelu Przejścia wybierz przejście, które chcesz zastosować.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli po którejś stronie klip nie sąsiaduje z żadnym innym materiałem, przeciągnij przejście na prostokąt przejścia, który znajduje się na tej stronie klipu.

  • Jeśli klip sąsiaduje z innym klipem, wówczas przeciągnij przejście na żądaną krawędź klipu. W kontekstowym elemencie sterujący Przejście dla opcji Wyrównanie wybierz parametr Lewy klip, Między klipami lub Prawy klip.

Stosowanie przejść na osi czasu widoku eksperta

Podczas stosowania przejść na osi czasu widoku eksperta dla opcji wyrównywania można wybrać parametr Lewy klip, Między klipami lub Prawy klip.

Stosowanie przejścia dwustronnego na osi czasu widoku eksperta

Zastosowanie przejścia między dwoma klipami na osi czasu widoku eksperta jest możliwe, gdy klipy znajdują się na tej samej ścieżce i nie oddziela ich żadna przerwa.

Jeśli w przejściu dwustronnym wykorzystywane są klatki powtórzone (a nie przycięte), wówczas ikona przycięcia zawiera dodatkowe przekątne. Przekątne przecinają obszar, w którym wykorzystywane zostały powtórzone klatki.

 1. Przy wybranym widoku eksperta kliknij na pasku operacji opcję Przejścia. Zostanie wyświetlony panel Przejścia.
 2. W panelu Przejścia wybierz kategorię zawierającą przejście, które chcesz zastosować.
 3. Przeciągnij przejście z panelu Przejścia do cięcia między dwoma klipami na osi czasu widoku eksperta. Zwolnij przycisk myszy, gdy pojawi się jedna z następujących ikon wyrównania:

  Przejście Początek na cięciu (Początek na cięciu)

  Ta opcja powoduje wyrównanie początku przejścia z początkiem drugiego klipu.

  Przejście Wyśrodkuj na cięciu (Wyśrodkuj na cięciu)

  Ta opcja powoduje wyśrodkowanie przejścia na cięciu.

  Przejście Koniec na cięciu (Koniec na cięciu)

  Ta opcja powoduje wyrównanie końca przejścia z końcem pierwszego klipu.

  Uwaga:

  Naciśnięcie klawisza Ctrl podczas przeciągania przejścia umożliwia wybranie opcji Rozpocznij na cięciu, Wyśrodkuj na cięciu lub Koniec na cięciu przez powolne przeciąganie przejścia w lewą i prawą stronę nad cięciem.

Stosowanie przejścia jednostronnego na osi czasu widoku eksperta

Podczas tworzenia przejścia jednostronnego elementy, które znajdują się poniżej przejścia na osi czasu widoku eksperta, pojawiają się w przezroczystej części przejścia. Na przykład, jeśli kolory klipu mają zostać zmienione w kolor czarny, wówczas klip musi się znajdować na ścieżce 1 lub pod ścieżką nie mogą się znajdować żadne klipy. Jeśli klip będzie się znajdować na ścieżce powyżej innego klipu, wówczas klip z dolnej ścieżki będzie widoczny w przejściu, dzięki czemu przejście będzie wyglądało jak przejście dwustronne.

 1. Przy wybranym widoku eksperta kliknij na pasku operacji opcję Przejścia. Zostanie wyświetlony panel Przejścia.
 2. W panelu Przejścia wybierz kategorię zawierającą przejście, które chcesz zastosować.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli jedna strona klipu nie sąsiaduje z innym klipem, przeciągnij przejście z panelu Przejścia do krawędzi tego klipu.

  • Jeśli klip sąsiaduje z innym klipem, wówczas przeciągnij przejście na krawędź żądanego klipu, przytrzymując w tym czasie klawisz Ctrl.

Stosowanie przejścia domyślnego na osi czasu widoku eksperta

Przejście zostanie zastosowane do wszystkich zaznaczonych klipów.

Aby zastosować domyślne przejścia między wieloma następującymi po sobie klipami na tej samej ścieżce:

Przejście zostanie zastosowane przy cięciu między każdym z sąsiadujących klipów.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaznaczyć klipy niesąsiadujące ze sobą, klikaj je, przytrzymując wciśnięty klawisz Shift.

  • Aby zaznaczyć sąsiednie klipy, kliknij w panelu Zasoby projektu i przeciągnij ramkę zaznaczenia wokół odpowiednich klipów.

  • Aby zaznaczyć wszystkie klipy, naciśnij kombinację klawiszy Ctrl-A.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy/kliknij, przytrzymując klawisz Ctrl, wybrane klipy, a następnie wybierz opcję Zastosuj przejście domyślne wzdłuż CTI.

 3. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Dźwięk

  • Wideo

 1. Kliknij, przytrzymując klawisz Ctrl, klipy, do których zamierzasz dodać przejście domyślne.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy/kliknij, przytrzymując klawisz Ctrl, jeden z zaznaczonych klipów.

 3. Wybierz opcję Zastosuj przejście domyślne.

Zastępowanie przejścia

Przejście można zastąpić, przeciągając nowe przejście na stare na osi czasu widoku przeglądu lub eksperta. Po zastąpieniu przejścia program Premiere Elements zachowuje wyrównanie i czas trwania oryginalnego przejścia. Usuwane są ustawienia oryginalnego przejścia i zamiast nich są stosowane domyślne ustawienia nowego przejścia.

 1. W widoku przeglądu lub eksperta kliknij na pasku operacji opcję Przejścia. Zostanie wyświetlony panel Przejścia.
 2. W panelu Przejścia wybierz przejście, którym chcesz zastąpić poprzednie.
 3. Na osi czasu widoku eksperta lub przeglądu przeciągnij nowe przejście na stare.

Podgląd zastosowanych przejść

Podgląd zastosowanych przejść można wyświetlić w kontekstowym elemencie sterującym Przejścia lub w panelu Monitor. Kontekstowy element sterujący Przejścia zawiera obszar podglądu, w którym można wyświetlać miniaturki rzeczywistych klipów lub miniaturki domyślne (litery A i B). Przejścia można modyfikować za pomocą kontekstowego elementu sterującego Przejścia. Oferuje on podgląd przejść już podczas wprowadzania korekt.

Uwaga:

Cyfrowy kamkorder zwykle można podłączyć do komputera oraz do odbiornika TV, aby wyświetlać podglądy w czasie rzeczywistym na ekranie telewizora. Dzięki temu można sprawdzić, w jaki sposób będzie wyglądało przejście w skończonym filmie.

Podgląd przejść w panelu Monitor

 1. Na osi czasu widoku Przegląd lub Ekspert przesuń wskaźnik czasu bieżącego w lewą stronę przejścia, a następnie kliknij przycisk Odtwarzaj w panelu Monitor.

  Uwaga:

  Aby wyświetlić podgląd konkretnej klatki przejścia w panelu Monitor, przeciągnij wskaźnik czasu bieżącego do żądanej klatki.

Wyświetlanie przejść na osi czasu widoku przeglądu lub eksperta

Na osi czasu widoku Przegląd przejście jest widoczne jako prostokąt między klipami. Na osi czasu widoku eksperta przejście jest widoczne tuż nad cięciem między dwoma klipami albo tuż nad punktem wejścia lub wyjścia pojedynczego klipu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online