Podręcznik użytkownika Anuluj

Stosowanie przejść do klipów

 1. Adobe Premiere Elements User Guide
 2. Introduction to Adobe Premiere Elements
  1. What's new in Premiere Elements
  2. System requirements | Adobe Premiere Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Use pan and zoom to create video-like effect
  6. GPU accelerated rendering
 3. Workspace and workflow
  1. Get to know the Home screen
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Workspace basics
  4. Preferences
  5. Tools
  6. Keyboard shortcuts
  7. Audio View
  8. Undoing changes
  9. Customizing shortcuts
  10. Working with scratch disks
 4. Working with projects
  1. Creating a project
  2. Adjust project settings and presets
  3. Save and back up projects
  4. Previewing movies
  5. Creating video collage
  6. Creating Highlight Reel
  7. Create a video story
  8. Creating Instant Movies
  9. Viewing clip properties
  10. Viewing a project's files
  11. Archiving projects
  12. GPU accelerated rendering
 5. Importing and adding media
  1. Add media
  2. Guidelines for adding files
  3. Set duration for imported still images
  4. 5.1 audio import
  5. Working with offline files
  6. Sharing files between Adobe Premiere Elements and Adobe Photoshop Elements
  7. Creating specialty clips
  8. Work with aspect ratios and field options
 6. Arranging clips
  1. Arrange clips in the Expert view timeline
  2. Group, link, and disable clips
  3. Arranging clips in the Quick view timeline
  4. Working with clip and timeline markers
 7. Editing clips
  1. Reduce noise
  2. Select object
  3. Candid Moments
  4. Color Match
  5. Smart Trim
  6. Change clip speed and duration
  7. Split clips
  8. Freeze and hold frames
  9. Adjusting Brightness, Contrast, and Color - Guided Edit
  10. Stabilize video footage with Shake Stabilizer
  11. Replace footage
  12. Working with source clips
  13. Trimming Unwanted Frames - Guided Edit
  14. Trim clips
  15. Editing frames with Auto Smart Tone
  16. Artistic effects
 8. Applying transitions
  1. Applying transitions to clips
  2. Transition basics
  3. Adjusting transitions
  4. Adding Transitions between video clips - Guided Edit
  5. Create special transitions
  6. Create a Luma Fade Transition effect - Guided Edit
 9. Special effects basics
  1. Effects reference
  2. Applying and removing effects
  3. Create a black and white video with a color pop - Guided Edit
  4. Time remapping - Guided edit
  5. Effects basics
  6. Working with effect presets
  7. Finding and organizing effects
  8. Editing frames with Auto Smart Tone
  9. Fill Frame - Guided edit
  10. Create a time-lapse - Guided edit
  11. Best practices to create a time-lapse video
 10. Applying special effects
  1. Use pan and zoom to create video-like effect
  2. Transparency and superimposing
  3. Reposition, scale, or rotate clips with the Motion effect
  4. Apply an Effects Mask to your video
  5. Adjust temperature and tint
  6. Create a Glass Pane effect - Guided Edit
  7. Create a picture-in-picture overlay
  8. Applying effects using Adjustment layers
  9. Adding Title to your movie
  10. Removing haze
  11. Creating a Picture in Picture - Guided Edit
  12. Create a Vignetting effect
  13. Add a Split Tone Effect
  14. Add FilmLooks effects
  15. Add an HSL Tuner effect
  16. Fill Frame - Guided edit
  17. Create a time-lapse - Guided edit
  18. Animated Sky - Guided edit
  19. Select object
  20. Animated Mattes - Guided Edit
  21. Double exposure- Guided Edit
 11. Special audio effects
  1. Mix audio and adjust volume with Adobe Premiere Elements
  2. Audio effects
  3. Adding sound effects to a video
  4. Adding music to video clips
  5. Create narrations
  6. Using soundtracks
  7. Music Remix
  8. Adding Narration to your movie - Guided Edit
  9. Adding Scores to your movie - Guided edit
 12. Movie titles
  1. Creating titles
  2. Adding shapes and images to titles
  3. Adding color and shadows to titles
  4. Editing and formatting text
  5. Motion Titles
  6. Exporting and importing titles
  7. Arranging objects in titles
  8. Designing titles for TV
  9. Applying styles to text and graphics
  10. Adding a video in the title
 13. Disc menus
  1. Creating disc menus
  2. Working with menu markers
  3. Types of discs and menu options
  4. Previewing menus
 14. Sharing and exporting your movies
  1. Export and share your videos
  2. Sharing for PC playback
  3. Compression and data-rate basics
  4. Common settings for sharing

Samouczek wideo

Wyświetlanie podglądu dostępnych przejść

Przejścia są dostępne w panelu Przejścia. Aby go wyświetlić, na pasku operacji kliknij opcję Przejścia.

Widok Przegląd: Wszystkie dostępne przejścia są widoczne jako miniaturki w panelu Przejścia. Widok Przegląd zawiera podzbiór przejść dostępnych w widoku Ekspert.

Widok Ekspert: Przejścia są uporządkowane w kategoriach. Aby ograniczyć zakres wyszukiwania przejścia, można wybrać typ przejścia, na przykład Rozpuszczanie, w menu Kategoria. Przejście można również wyszukać, wpisując jego nazwę do pola wyszukiwania. Widok eksperta oferuje więcej przejść od widoku przeglądu.

Przejściom wideo towarzyszą animowane podglądy w postaci miniaturek, które przedstawiają sposób, w jaki przejścia wpływają na klipy. W celu włączenia animacji miniaturki przejścia należy zaznaczyć przejście. Podgląd animowanej miniaturki przejścia można wyświetlić w panelu Przejście bez konieczności zastosowania przejścia do klipu.

Panel Przejścia

Uwaga:

Program Adobe Premiere Elements zawiera dwa przejścia audio w kategorii Płynne przechodzenie: Stała moc i Stałe wzmocnienie. Obydwa te przejścia udostępniają efekty zanikania, ale różnią się między sobą. Przejście Stała moc tworzy efekt łagodnego zanikanie dźwięku, a przejście Stałe wzmocnienie, mimo że jest matematycznie liniowe, często jest odbierane jako raptowne.

 1. W widoku przeglądu lub eksperta kliknij na pasku operacji opcję Przejścia. Zostanie wyświetlony panel Przejścia.

 2. Aby odtworzyć dowolne przejście wideo, kliknij jego miniaturkę.

Określanie przejścia domyślnego

W tworzonych pokazach slajdów oraz w plikach importowanych z programu Adobe® Photoshop® Elements używane jest przejście domyślne. Jest ono także stosowane w ruchomych tłach w menu płyt DVD. Domyślnymi przejściami są Rozpuszczanie krzyżowe dla wideo i zdjęć oraz Stała moc dla dźwięku. Można zmienić te ustawienia domyślne.

 1. W widoku przeglądu lub eksperta kliknij na pasku operacji opcję Przejścia. Zostanie wyświetlony panel Przejścia.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy/kliknij, przytrzymując klawisz Ctrl, przejście wybrane na przejście domyślne, a następnie wybierz opcję Ustaw zaznaczone jako domyślne przejście. (Ikona przejścia domyślnego zostanie oznaczona zielonym obrysem).

Stosowanie przejść na osi czasu widoku przeglądu

Na osi czasu widoku Przegląd strefy upuszczania (oznaczone zielonymi liniami pionowymi) pojawiają się w momencie przeciągnięcia przejścia. Strefy upuszczania ułatwiają stosowanie przejść między klipami.

Stosowanie przejścia dwustronnego na osi czasu widoku przeglądu

 1. Przy wybranym widoku przeglądu kliknij na pasku operacji opcję Przejścia. Zostanie wyświetlony panel Przejścia.

 2. Przeciągnij przejście z panelu Przejścia na strefę upuszczania widoczną między dwoma klipami na osi czasu widoku przeglądu. Ikona przejścia wyświetlana w prawym i lewym dolnym rogu klipu wskazuje, że przejście zostało zastosowane. Dodatkowo zostanie wyświetlony kontekstowy element sterujący Przejście.

 3. (Opcjonalnie) Zmodyfikuj właściwości klipu, na przykład czas trwania. Klikając przycisk Więcej, można bardziej szczegółowo dostosować przejście i wyświetlić podgląd zmian.

Stosowanie przejścia jednostronnego na osi czasu widoku przeglądu

 1. Przy wybranym widoku przeglądu kliknij na pasku operacji opcję Przejścia. Zostanie wyświetlony panel Przejścia.

 2. W panelu Przejścia wybierz przejście, które chcesz zastosować.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli po którejś stronie klip nie sąsiaduje z żadnym innym materiałem, przeciągnij przejście na prostokąt przejścia, który znajduje się na tej stronie klipu.

  • Jeśli klip sąsiaduje z innym klipem, wówczas przeciągnij przejście na żądaną krawędź klipu. W kontekstowym elemencie sterujący Przejście dla opcji Wyrównanie wybierz parametr Lewy klip, Między klipami lub Prawy klip.

Stosowanie przejść na osi czasu widoku eksperta

Podczas stosowania przejść na osi czasu widoku eksperta dla opcji wyrównywania można wybrać parametr Lewy klip, Między klipami lub Prawy klip.

Stosowanie przejścia dwustronnego na osi czasu widoku eksperta

Zastosowanie przejścia między dwoma klipami na osi czasu widoku eksperta jest możliwe, gdy klipy znajdują się na tej samej ścieżce i nie oddziela ich żadna przerwa.

Jeśli w przejściu dwustronnym wykorzystywane są klatki powtórzone (a nie przycięte), wówczas ikona przycięcia zawiera dodatkowe przekątne. Przekątne przecinają obszar, w którym wykorzystywane zostały powtórzone klatki.

 1. Przy wybranym widoku eksperta kliknij na pasku operacji opcję Przejścia. Zostanie wyświetlony panel Przejścia.
 2. W panelu Przejścia wybierz kategorię zawierającą przejście, które chcesz zastosować.
 3. Przeciągnij przejście z panelu Przejścia do cięcia między dwoma klipami na osi czasu widoku eksperta. Zwolnij przycisk myszy, gdy pojawi się jedna z następujących ikon wyrównania:

  Przejście Początek na cięciu (Początek na cięciu)

  Ta opcja powoduje wyrównanie początku przejścia z początkiem drugiego klipu.

  Przejście Wyśrodkuj na cięciu (Wyśrodkuj na cięciu)

  Ta opcja powoduje wyśrodkowanie przejścia na cięciu.

  Przejście Koniec na cięciu (Koniec na cięciu)

  Ta opcja powoduje wyrównanie końca przejścia z końcem pierwszego klipu.

  Uwaga:

  Naciśnięcie klawisza Ctrl podczas przeciągania przejścia umożliwia wybranie opcji Rozpocznij na cięciu, Wyśrodkuj na cięciu lub Koniec na cięciu przez powolne przeciąganie przejścia w lewą i prawą stronę nad cięciem.

Stosowanie przejścia jednostronnego na osi czasu widoku eksperta

Podczas tworzenia przejścia jednostronnego elementy, które znajdują się poniżej przejścia na osi czasu widoku eksperta, pojawiają się w przezroczystej części przejścia. Na przykład, jeśli kolory klipu mają zostać zmienione w kolor czarny, wówczas klip musi się znajdować na ścieżce 1 lub pod ścieżką nie mogą się znajdować żadne klipy. Jeśli klip będzie się znajdować na ścieżce powyżej innego klipu, wówczas klip z dolnej ścieżki będzie widoczny w przejściu, dzięki czemu przejście będzie wyglądało jak przejście dwustronne.

 1. Przy wybranym widoku eksperta kliknij na pasku operacji opcję Przejścia. Zostanie wyświetlony panel Przejścia.
 2. W panelu Przejścia wybierz kategorię zawierającą przejście, które chcesz zastosować.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli jedna strona klipu nie sąsiaduje z innym klipem, przeciągnij przejście z panelu Przejścia do krawędzi tego klipu.

  • Jeśli klip sąsiaduje z innym klipem, wówczas przeciągnij przejście na krawędź żądanego klipu, przytrzymując w tym czasie klawisz Ctrl.

Stosowanie przejścia domyślnego na osi czasu widoku eksperta

Przejście zostanie zastosowane do wszystkich zaznaczonych klipów.

Aby zastosować domyślne przejścia między wieloma następującymi po sobie klipami na tej samej ścieżce:

Przejście zostanie zastosowane przy cięciu między każdym z sąsiadujących klipów.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaznaczyć klipy niesąsiadujące ze sobą, klikaj je, przytrzymując wciśnięty klawisz Shift.

  • Aby zaznaczyć sąsiednie klipy, kliknij w panelu Zasoby projektu i przeciągnij ramkę zaznaczenia wokół odpowiednich klipów.

  • Aby zaznaczyć wszystkie klipy, naciśnij kombinację klawiszy Ctrl-A.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy/kliknij, przytrzymując klawisz Ctrl, wybrane klipy, a następnie wybierz opcję Zastosuj przejście domyślne wzdłuż CTI.

 3. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Dźwięk

  • Wideo

 1. Kliknij, przytrzymując klawisz Ctrl, klipy, do których zamierzasz dodać przejście domyślne.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy/kliknij, przytrzymując klawisz Ctrl, jeden z zaznaczonych klipów.

 3. Wybierz opcję Zastosuj przejście domyślne.

Zastępowanie przejścia

Przejście można zastąpić, przeciągając nowe przejście na stare na osi czasu widoku przeglądu lub eksperta. Po zastąpieniu przejścia program Premiere Elements zachowuje wyrównanie i czas trwania oryginalnego przejścia. Usuwane są ustawienia oryginalnego przejścia i zamiast nich są stosowane domyślne ustawienia nowego przejścia.

 1. W widoku przeglądu lub eksperta kliknij na pasku operacji opcję Przejścia. Zostanie wyświetlony panel Przejścia.
 2. W panelu Przejścia wybierz przejście, którym chcesz zastąpić poprzednie.
 3. Na osi czasu widoku eksperta lub przeglądu przeciągnij nowe przejście na stare.

Podgląd zastosowanych przejść

Podgląd zastosowanych przejść można wyświetlić w kontekstowym elemencie sterującym Przejścia lub w panelu Monitor. Kontekstowy element sterujący Przejścia zawiera obszar podglądu, w którym można wyświetlać miniaturki rzeczywistych klipów lub miniaturki domyślne (litery A i B). Przejścia można modyfikować za pomocą kontekstowego elementu sterującego Przejścia. Oferuje on podgląd przejść już podczas wprowadzania korekt.

Uwaga:

Cyfrowy kamkorder zwykle można podłączyć do komputera oraz do odbiornika TV, aby wyświetlać podglądy w czasie rzeczywistym na ekranie telewizora. Dzięki temu można sprawdzić, w jaki sposób będzie wyglądało przejście w skończonym filmie.

Podgląd przejść w panelu Monitor

 1. Na osi czasu widoku Przegląd lub Ekspert przesuń wskaźnik czasu bieżącego w lewą stronę przejścia, a następnie kliknij przycisk Odtwarzaj w panelu Monitor.
  Uwaga:

  Aby wyświetlić podgląd konkretnej klatki przejścia w panelu Monitor, przeciągnij wskaźnik czasu bieżącego do żądanej klatki.

Wyświetlanie przejść na osi czasu widoku przeglądu lub eksperta

Na osi czasu widoku Przegląd przejście jest widoczne jako prostokąt między klipami. Na osi czasu widoku eksperta przejście jest widoczne tuż nad cięciem między dwoma klipami albo tuż nad punktem wejścia lub wyjścia pojedynczego klipu.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online