Korzystając z narzędzia Panoramowanie i powiększanie, można w programie Adobe Premiere Elements tworzyć efekty filmu z obrazów i klipów filmowych. W przypadku klipów filmowych zabieg ten przynosi najlepsze efekty, jeżeli ruch obiektów widocznych w klipie jest minimalny.

Pracując z narzędziem Panoramowanie i powiększanie, użytkownik wybiera obiekty i określa kolejność ich panoramowania oraz powiększania. W programie Adobe Premiere Elements dostępne są dostosowywane opcje, dzięki którym można stosować ten efekt w zależności od potrzeb.

Stosowanie efektu Panoramowanie i powiększanie

Firma Adobe poleca

Firma Adobe poleca
<a href="http://tv.adobe.com/watch/learn-premiere-elements-10/turn-photos-into-entertaining-movies/" shape="rect" >Przekształcanie zdjęć w atrakcyjne filmy</a>
Adobe

Efekt Panoramowanie i powiększanie może być stosowany na każdym obrazie w formacie obsługiwanym przez program Adobe Premiere Elements. Lista obsługiwanych formatów graficznych znajduje się na stronie Obsługiwane urządzenia i formaty plików.

W przypadku klipów filmowych można tworzyć obrazy z pojedynczej klatki filmu, korzystając z opcji Zatrzymaj klatki. Zaimportuj obraz na oś czasu programu Adobe Premiere Elements i zastosuj efekt Panoramowanie i powiększanie.

Otwieranie narzędzia Panoramowanie i powiększanie

 1. Wybierz obraz, na którym chcesz zastosować efekt Panoramowanie i powiększanie.

 2. Przeciągnij obraz na oś czasu.

 3. Na pasku operacji kliknij polecenie Narzędzia > Panoramowanie i powiększanie.

Dodawanie klatek punktów skupienia

Przed zastosowaniem efektu Panoramowanie i powiększanie wybierz na obrazie obiekty, do których chcesz zastosować efekt panoramowania lub powiększania przy użyciu klatek punktów skupienia. Klatki punktu skupienia to prostokąty o regulowanej wielkości, które wskazują położenie wybranego obiektu na obrazie.

Na obrazie z więcej niż trzema klatkami punktu skupienia widoczne są tylko zaznaczona klatka punktu skupienia oraz jedna klatka przed nią i jedna za nią.

Jeśli obraz nie był wcześniej analizowany, po kliknięciu ikony narzędzia Panoramowanie i powiększanie pojawią następujące klatki punktów skupienia:

Klatka punktu skupienia

A. Zmień rozmiar operatorów B. Klatka punktu skupienia C. Numer klatki D. Usuń klatkę punktu skupienia E. Czas panoramowania F. Opcje powiększania klatek punktów skupienia 
Narzędzie Panoramowanie i powiększanie: Oś czasu i widok miniaturki

A. Oś czasu B. Znacznik klatki punktu skupienia C. Widok miniaturki D. Wskaźnik czasu bieżącego 
 • Klatka punktu skupienia na całym obrazie.

 • Klatka punktu skupienia na środku obrazu.

 1. Kliknij opcję Nowa klatka w narzędziu Panoramowanie i powiększanie, aby dodać do materiału klatki punktów skupienia.

Ręczne dodawanie klatek punktów skupienia

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij dwukrotnie obiekt lub obszar, na który chcesz nałożyć klatkę punktu skupienia.

  • Wybierz klatkę, po której ma być wyświetlana nowa klatka punktu skupienia, i kliknij opcję Nowa klatka. Nowa klatka punktu skupienia zostanie wyświetlona w środku obszaru widoku.

   Zaznacz nową klatkę punktu skupienia i przesuwaj nad nią kursor, aż pojawi się ikona panoramowania (dłoń). Przeciągnij klatkę punktu skupienia, aby nałożyć ją na odpowiedni obiekt.

  • Przesuń wskaźnik CTI na osi czasu. Na ekranie zostanie wyświetlony refleks klatki (pusta klatka wyznaczona kropkowaną krawędzią). Przenieś wskaźnik CTI w miejsce, w którym chcesz dodać nową klatkę, i kliknij refleks klatki. W tym miejscu zostanie dodana nowa klatka punktu skupienia.

  • Klatkę punktu skupienia można też wstawić pomiędzy dwie inne klatki punktów skupienia, przesuwając wskaźnik CTI pomiędzy ich wskaźniki punktów skupienia na osi czasu. Kliknij opcję Nowa klatka.

Na obrazie z więcej niż trzema klatkami punktu skupienia widoczne są tylko zaznaczona klatka punktu skupienia oraz jedna klatka przed nią i jedna za nią.

Dodawanie klatek punktów skupienia do wcześniej analizowanych obrazów

Podpowiedzi do klatek to czerwone prostokąty, które pojawiają się na materiale. Po kliknięciu podpowiedź do klatki zmienia się w klatkę punktu skupienia.

Uwaga:

Podpowiedź do klatki należy kliknąć tylko jeden raz. Dwukrotne kliknięcie podpowiedzi do klatki spowoduje dodanie dwóch klatek punktów skupienia.

Modyfikowanie klatek punktów skupienia

Przenoszenie klatek punktów skupienia

 1. Wybierz klatkę punktu skupienia.

 2. Przesuwaj kursor nad krawędzią klatki punktu skupienia, aż pojawi się ikona panoramowania (ręka).

 3. Przeciągnij klatkę punktu skupienia, aby nałożyć ją na odpowiedni obiekt.

Zmienianie kolejności klatek punktów skupienia w celu zmiany sekwencji panoramowania (tylko zdjęcia)

Liczby umieszczone na klatkach punktu skupienia oznaczają sekwencję panoramowania, czyli kolejność panoramowanych obiektów. Przykład: Punkt skupienia przesuwa się do obiektu, na który jest nałożona klatka punktu skupienia nr 3, po zakończeniu panoramowania obiektu z klatką punktu skupienia nr 2.

 1. Aby zmienić kolejność klatek punktów skupienia, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na osi czasu ustaw znaczniki klatek punktów skupienia w takiej kolejności, w jakiej mają być wyświetlane odpowiadające im klatki punktów skupienia. Zmiana pozycji znaczników klatek punktów skupienia spowoduje automatyczną zmianę numerów i kolejności wyświetlania klatek punktów skupienia na osi czasu.

  • Przesuń klatki punktów skupienia na pasku miniatur.

Zmienianie wielkości klatek punktów skupienia

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz klatkę punktu skupienia i przesuwaj kursor na jednym z jej narożników, aż pojawi się ikona zmiany rozmiaru (dwustronna strzałka). Przeciągnij tę strzałkę, zmieniając rozmiar klatki.

  • Aby stopniowo powiększyć klatkę punktu skupienia, zaznacz ją i ustaw na niej kursor. Klikaj przyciski powiększenia „+” lub „-”, aby stopniowo zmienić rozmiar klatki.

Usuwanie klatek punktów skupienia

 1. Ustaw kursor na klatce punktu skupienia. Kliknij przycisk X lub wciśnij klawisz Delete.

Zmienianie czasu panoramowania

Zmiana czasu panoramowania spowoduje zmianę czasu przejścia od jednej klatki punktu skupienia do kolejnej. Czas panoramowania jest widoczny na łączniku pomiędzy kolejnymi klatkami punktu skupienia.

 1. Kliknij czas panoramowania.

 2. W oknie dialogowym Czas panoramowania ustaw odpowiedni czas, przewijając wartość lub wpisując nową w oknie dialogowym.

Czas panoramowania można też zmienić, dostosowując znaczniki klatki punktu skupienia na osi czasu.

Zmienianie czasu wstrzymania

Czas wstrzymania to czas skupienia obrazu na jednym obiekcie przed rozpoczęciem panoramowania. Wydłużenie czasu wstrzymania spowoduje dłuższe wyświetlanie obiektu, który jest w punkcie skupienia.

 1. Wybierz klatkę punktu skupienia i ustaw na niej kursor.

 2. Kliknij opcję Czas wstrzymania.

 3. Przewiń ustawiony czas wstrzymania do odpowiedniej wartości.

  Zmienianie czasu wstrzymania

Czas wstrzymania można też zmienić, przeciągając poziomo prawy znacznik klatki punktu skupienia na osi czasu.

Podgląd efektu Panoramowanie i powiększanie

 1. Aby wyświetlić podgląd efektu panoramowania i powiększania, kliknij opcję Odtwórz dane wyjściowe w panelu Podgląd. Aby wyświetlić podgląd tego efektu, można też ręcznie przeciągnąć wskaźnik CTI.

Zmienianie ustawień domyślnych

 1. Kliknij opcję Ustawienia w narzędziu Panoramowanie i powiększanie.

 2. Dostosuj czasy panoramowania i wstrzymania do swoich potrzeb.

Precyzyjne ustawianie klatek punktów skupienia przy użyciu powiększenia

Opcje powiększania w pasku narzędziowym Panoramowanie i powiększanie mogą pomóc w zmniejszeniu klatki punktu skupienia do takiego rozmiaru, który jest niedostępny w normalnym widoku.

Opcja Powiększenie

Przykład: Klatka punktu skupienia została zmniejszona do minimalnego rozmiaru w widoku normalnym. Jest ona jednak nadal zbyt duża dla obiektu, który ma się znaleźć w punkcie skupienia. W takim przypadku należy powiększyć ten obiekt, a następnie zmniejszyć klatkę punktu skupienia.

Stosowanie efektu Panoramowanie i powiększanie w filmach

Panoramowanie i powiększanie przynosi najlepsze efekty, jeżeli ruch obiektów widocznych w klipie jest minimalny.

Dla każdej klatki klipu filmowego można utworzyć tylko jedną klatkę punktu skupienia.

 1. W panelu Materiały kliknij prawym przyciskiem myszy klip filmowy i wybierz opcję Uruchom autoanalizator.

 2. Przeciągnij klip filmowy na oś czasu.

 3. Kliknij ikonę powiększania i panoramowania.

 4. Aby utworzyć klatkę punktu skupienia, ustaw wskaźnik CTI w takim miejscu na osi czasu, w którym nie ma innych klatek punktów skupienia. Kliknij opcję Nowa klatka.

Praca z klatkami punktu skupienia na filmach przypomina pracę z tymi klatkami na obrazach. Jednak w tym przypadku w narzędziu Panoramowanie i powiększanie widoczne będą tylko te opcje, które można zastosować dla klipu filmowego.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online